Zadbaj o swoją emeryturę i skorzystaj z ulgi podatkowej

PROGRAM IKE

Zadbaj o swoją emeryturę i skorzystaj z ulgi podatkowej

Program IKE ułatwia samodzielne gromadzenie środków na dodatkową emeryturę w ramach III dobrowolnego filaru systemu emerytalnego.

Dlaczego?

Szacowany stosunek średniej emerytury do średniego wynagrodzenia w całym okresie zatrudnienia to ok. 30%.

35,1%mężczyźni

35,1%mężczyźni

27,3%kobiety

27,3%kobiety

Polskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje

Według prognoz, Twoja emerytura będzie dużo niższa od dotychczasowej pensji.

Zalety Programu IKE

Sprawdź, dlaczego warto otworzyć Indywidualne Konto Emerytalne w Pekao TFI

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa

Zwolnienie z 19% podatku od dochodów kapitałowych dla każdego Uczestnika Programu IKE, dokonującego wypłaty na warunkach określonych w Ustawie IKE/IKZE1.

Przystępne kwoty wpłat

Przystępne kwoty wpłat

Pierwsza wpłata min. 500 zł, kolejne wpłaty min. 100 zł.

Dowolna częstotliwość wpłat

Dowolna częstotliwość wpłat

Możesz wpłacać do wysokości rocznego limitu, który w 2021 r. wynosi 15 777 zł.

Zniżki w opłatach manipulacyjnych

Zniżki w opłatach manipulacyjnych

Jeśli będziesz oszczędzał dłużej niż 3 lata i spełnisz warunki minimalnych wpłat określone w Warunkach uczestnictwa.

Wiele możliwości inwestowania

Wiele możliwości inwestowania

Szeroka oferta funduszy i subfunduszy zróżnicowanych pod względem strategii inwestycyjnej oraz zasięgu geograficznego.

Zabezpieczenie bliskich

Zabezpieczenie bliskich

Dziedziczenie środków lub wskazanie osób uprawnionych do odebrania środków w przypadku śmierci oszczędzającego.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić z IKE

Wybierz kwotę, jaką chcesz wpłacać miesięcznie na IKE

(maksymalnie w 2021 r. można łącznie wpłacić 15 777 zł)

Suma wpłat:

0zł

Wartość inwestycji:

0zł

Szacowany zysk:

0zł

Oszczędność podatkowa:

0zł

Co siódmy oszczędzający na IKE w funduszach inwestycyjnych jest klientem Pekao TFI

Dane opracowane przez Pekao TFI S.A. na podstawie „Informacji liczbowych o IKE za 2020 r.” opublikowanych przez KNF.

Co siódmy oszczędzający na IKE w funduszach inwestycyjnych jest klientem Pekao TFI

Możliwość wycofania środków

Wypłata

może nastąpić po ukończeniu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu innych warunków umożliwiających wypłatę przewidzianych w Ustawie IKE/IKZE. Wypłacane środki będą zwolnione z opodatkowania. Wypłata może być jednorazowa bądź w ratach.

Zwrot

(w przypadku wypowiedzenia umowy) zwracane środki są pomniejszane o należny podatek od dochodów kapitałowych, a w przypadku jeżeli miała miejsce wypłata transferowa z pracowniczego programu emerytalnego (PPE) do IKE, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych (zostanie ona zapisana w ZUS jako składka ubezpieczonego na ubezpieczenie emerytalne).

Opłata dodatkowa

jeśli wycofanie wszystkich środków nastąpi przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy IKE, zostanie dodatkowo pobrana opłata w wysokości 100 zł.

Zwrot częściowy

może obejmować tylko środki pochodzące z wpłat na IKE. Zwracane środki są pomniejszane o należny podatek od dochodów kapitałowych.

Wypłata transferowa

może nastąpić po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową lub przystąpieniu do PPE. Wypłata transferowa obejmuje całość środków zgromadzonych w Programie IKE.

Ryzyko

Program IKE oparty jest na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne. Inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Przystąp do Programu IKE

Przystąp do Programu IKE

Skontaktuj się z nami:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Informacja prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1808).
Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.
Powyższe obliczenia w kalkulatorze są uproszczoną symulacją i nie stanowią gwarancji uzyskania określonego zysku czy korzyści podatkowych w przyszłości.
Pekao TFI S.A. oferuje prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych w ramach Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI (Program IKE, Program). Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie IKE określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na www.pekaotfi.pl

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów, informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, a także Warunkami uczestnictwa w Programie. Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.