Materiał reklamowy
Zadbaj o swoją emeryturę i skorzystaj z ulgi podatkowej

PROGRAM IKE

Zadbaj o swoją emeryturę i skorzystaj z ulgi podatkowej

Program IKE ułatwia samodzielne gromadzenie środków na dodatkową emeryturę w ramach III dobrowolnego filaru systemu emerytalnego.

Dlaczego?

Szacowany stosunek średniej emerytury do średniego wynagrodzenia w całym okresie zatrudnienia to ok. 30%.

40,3%mężczyźni

40,3%mężczyźni

31,5%kobiety

31,5%kobiety

Zalety Programu IKE

Sprawdź, dlaczego warto otworzyć Indywidualne Konto Emerytalne w Pekao TFI

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa

Zwolnienie z 19% podatku od dochodów kapitałowych dla każdego Uczestnika Programu IKE, dokonującego wypłaty na warunkach określonych w Ustawie IKE/IKZE1.

Przystępne kwoty wpłat

Przystępne kwoty wpłat

Pierwsza wpłata min. 500 zł, kolejne wpłaty min. 100 zł.

Dowolna częstotliwość wpłat

Dowolna częstotliwość wpłat

Możesz wpłacać do wysokości rocznego limitu, który w 2023 r. wynosi 20 805 zł, a w 2024 r. wynosi 23 472 zł.

Zniżki w opłatach manipulacyjnych

Zniżki w opłatach manipulacyjnych

Dla oszczędzających dłużej niż 3 lata i spełniających warunki minimalnych wpłat określone w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE.

Dostęp do szerokiej oferty funduszy/subfunduszy Pekao

Dostęp do szerokiej oferty funduszy/subfunduszy Pekao

Zróżnicowanych pod względem potencjału zysku oraz poziomu ryzyka, strategii inwestycyjnej (udział części akcyjnej i obligacyjnej) oraz zasięgu geograficznego.

Zabezpieczenie bliskich

Zabezpieczenie bliskich

Dziedziczenie środków lub wskazanie osób uprawnionych do odebrania środków w przypadku śmierci oszczędzającego.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić z IKE

Wybierz kwotę, jaką chcesz wpłacać miesięcznie na IKE

(maksymalnie w 2024 r. można łącznie wpłacić 23 472 zł)

Suma wpłat:

0zł

Wartość inwestycji:

0zł

Szacowany zysk:

0zł

Oszczędność podatkowa:

0zł

Co ok. dziewiąty oszczędzający na IKE w funduszach inwestycyjnych jest klientem Pekao TFI

Dane opracowane przez Pekao TFI S.A. na podstawie „Informacji o IKE według stanu na 31 grudnia 2022 r.” opublikowanych przez KNF.

Co ok. dziewiąty oszczędzający na IKE w funduszach inwestycyjnych jest klientem Pekao TFI

Możliwość wycofania środków

Wypłata

może nastąpić po ukończeniu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu innych warunków umożliwiających wypłatę przewidzianych w Ustawie IKE/IKZE. Wypłacane środki będą zwolnione z opodatkowania. Wypłata może być jednorazowa bądź w ratach.

Zwrot

(w przypadku wypowiedzenia umowy) zwracane środki są pomniejszane o należny podatek od dochodów kapitałowych, a w przypadku jeżeli miała miejsce wypłata transferowa z pracowniczego programu emerytalnego (PPE) do IKE, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych (zostanie ona zapisana w ZUS jako składka ubezpieczonego na ubezpieczenie emerytalne).

Opłata dodatkowa

jeśli wycofanie wszystkich środków nastąpi przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy IKE, zostanie dodatkowo pobrana opłata w wysokości 100 zł.

Zwrot częściowy

może obejmować tylko środki pochodzące z wpłat na IKE. Zwracane środki są pomniejszane o należny podatek od dochodów kapitałowych.

Wypłata transferowa

może nastąpić po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową lub przystąpieniu do PPE. Wypłata transferowa obejmuje całość środków zgromadzonych w Programie IKE.

Ryzyko

Program IKE oparty jest na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne. Inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Przystąp do Programu IKE

Przystąp do Programu IKE

Skontaktuj się z nami:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Informacja prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
Powyższe obliczenia w kalkulatorze są uproszczoną symulacją i nie stanowią gwarancji uzyskania określonego zysku czy korzyści podatkowych w przyszłości.
Pekao TFI S.A. oferuje prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych w ramach Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie IKE określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na www.pekaotfi.pl

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. 

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością subfunduszu. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.