Pekao Megatrendy

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao FIO

Wartość j.u. kat. na dzień

Wartość j.u. kat. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. kat. na dzień

Profil ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Horyzont inwestycyjny

co najmniej
1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

PEKAO MEGATRENDY - INWESTYCJE JUTRA DZISIAJ

Korzyści

 • inwestowanie w globalne megatrendy - nowoczesne branże i sektory najlepiej oddające tendencje zmian światowej gospodarki; oczekujemy, że wyceny giełdowe spółek, które do nich należą, będą rosły szybciej niż indeksy akcji globalnych;
 • usystematyzowany i zaplanowany proces inwestycyjny - dobór do portfela subfunduszu ok. 30-50 starannie wyselekcjonowanych spółek o solidnych fundamentach i perspektywach rozwoju (liderzy lub czołowe firmy z branży), co sprzyja stopniowej akumulacji i długofalowemu pomnażaniu kapitału;
 • potencjał wzrostu - w założonym horyzoncie inwestycyjnym szansa na osiąganie wyższej stopy zwrotu od indeksów akcji globalnych, przy mniejszej zmienności niż w przypadku klasycznych strategii opartych o spółki wzrostowe;
 • doświadczony zespół - za wyniki subfunduszu odpowiada zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu tematycznych strategii;
 • przenoszenie środków do innego subfunduszu - zamiana jednostek uczestnictwa w ramach Pekao FIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Profil Inwestora

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

 •  poszukują rozwiązań dających ekspozycję na wzrostowe segmenty gospodarki globalnej;
 • zwracają przede wszystkim uwagę na możliwość osiągnięcia wysokich zysków z tytułu wzrostu wartości inwestycji;
 • akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania do 100% wartości aktywów subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje);
 • zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao Megatrendy jest subfunduszem o charakterze akcyjnym;
 • aktywa subfunduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne), jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 50% aktywów w akcje;
 • do 35 % aktywów subfunduszu może być lokowane łącznie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w tym instrumenty rynku pieniężnego) oraz w depozyty bankowe, przy czym zaangażowanie w obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą będzie nie większe niż 20% aktywów subfunduszu;
 • w przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż złoty polski (PLN) subfundusz może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN, w tym także poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl

Ryzyko

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłosci. Przed inwestycją zapoznaj się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Data pierwszej wyceny
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Waluta subfunduszu
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna dopłata
Wartość aktywów (31.03.2021)

Skład portfela subfunduszu

stan na dzień 30.06.2020

Informacja prawna

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze akcyjnym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. 

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. 

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.