Nota prawna

Nota prawna

Zawartość niniejszego serwisu jest własnością Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i jest przeznaczona wyłącznie dla osób zamieszkałych albo mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę poza Polską lub podlegające innej jurysdykcji powinny skontaktować się z doradcą przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z produktami lub usługami, o których mowa na www.pekaotfi.pl.

Wszelkie treści publikowane w serwisie internetowym Pekao TFI S.A. mają charakter informacyjny, prawny/regulacyjny albo  reklamowy (wówczas są oznaczone jako reklamowe).

W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, nie są także formą świadczenia pomocy prawnej, w tym doradztwa podatkowego, oraz nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy i nie należy ich traktować jako informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnych opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dołożyło należytych starań aby zamieszczane informacje były rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Pekao TFI S.A. ani fundusze nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści zawartych na niniejszej stronie ani za szkody poniesione w wyniku takich decyzji. Skorzystanie przez użytkownika z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko. 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie ponosi odpowiedzialności za braki, niepoprawność, niedostępność zamieszczonych w niniejszym serwisie treści, w szczególności dotyczących wyceny funduszy, wykresów wartości funduszy, wycen jednostek uczestnictwa, zamieszczonych sprawozdań finansowych, prospektów informacyjnych, chyba że ponosi winę. Pekao TFI S.A. zastrzega, że dane mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z Pekao TFI S.A. 

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Istotne ryzyka związane z nabyciem jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy wskazane są na stronach poszczególnych funduszy/subfunduszy.

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.
W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej, fundusze/subfundusze Pekao TFI S.A., mogą lokować znaczną część wartości aktywów w kategorie lokat inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, w związku z czym aktywa netto portfela inwestycyjnego poszczególnych funduszy/subfunduszy mogą charakteryzować się znaczną zmiennością.
Przed nabyciem jednostek funduszy należy  zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - z Informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, Dokumenty zawierające kluczowe informacje oraz Informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.
Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest tutaj

Informacje na temat dokonanych połączeń lub przekształceń oraz zmian nazw dotyczących funduszy inwestycyjnych Pekao znajdują się na stronie www.pekaotfi.pl.

Niniejszy serwis internetowy Pekao TFI korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości niniejszego serwisu internetowego jest zabronione, za wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami prawa. Jego zawartość, układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
W niniejszym serwisie internetowym mogą być zawarte hiperłącza do innych serwisów internetowych, nie będących własnością Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W takim przypadku Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.

Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy Pekao podlega ograniczeniom w niektórych systemach prawnych. Osoby, które uzyskają dostęp do prospektu informacyjnego, Dokumentów zawierających kluczowe informacje, Informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego powinny upewnić się, czy nie podlegają takim ograniczeniom i nie powinny uzyskanych dokumentów traktować jako oferty do złożenia zapisu na jednostki uczestnictwa.

W szczególności jednostki uczestnictwa funduszy nie są dystrybuowane w innych niż Polska krajach UE oraz nie mogą być oferowane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani żadnej osobie, która jest „U.S. person” zgodnie z definicją określoną w Regulation S aktu prawnego pt. United States Securities Act z 1933 roku, ze zmianami, Fundusz nie może oferować Jednostek Uczestnictwa (i) na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani (ii) żadnej osobie, która jest „U.S. person” zgodnie z definicją określoną w Regulation S aktu prawnego pt. United States Securities Act z 1933 roku, ze zmianami, nie jest „Non-United States Person” zgodnie z definicją określoną w Rule 4.7. aktu prawnego pt. U.S. Commodity Exchange Act, ze zmianami, jest „United States person” zgodnie z definicją określoną w Section 7701(a)(30) aktu prawnego pt. United States Internal Revenue Code, ze zmianami lub jest „U.S. Person” zgodnie z definicją określoną w Further Interpretative Guidance and Policy Statement Regarding Compliance with Certain Swap Regulations ogłoszonym przez United States Commodity Futures Trading Commission w dniu 26 lipca 2013 r. (78 Fed. Reg. 45292), ze zmianami.

Pekao TFI nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Informacje nt. ryzyk związanych z usługą zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych znajdują się w Regulaminie zarządzania przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Przed podjęciem decyzji co do zawarcia umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów Finansowych, należy zapoznać się z tym Regulaminem, który dostępny jest tutaj.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego.