Nota prawna

Nota prawna

Zawartość niniejszego serwisu jest własnością Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje, dane oraz ogłoszenia publikowane w serwisie internetowym Pekao TFI mają wyłącznie charakter informacyjny lub reklamowy.

W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi nie sąt także formą świadczenia pomocy prawnej oraz nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) oraz definicji rekomendacji inwestycyjnej opisanej w art. 3 ust. 1 pkt 35) rozporządzenia MAR.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dołożyło należytych starań aby zamieszczane informacje były rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Skorzystanie przez użytkownika z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie ponosi odpowiedzialności za braki, niepoprawność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji, w szczególności dotyczących wyceny funduszy, wykresów wartości funduszy, wycen jednostek uczestnictwa, zamieszczonych sprawozdań finansowych, prospektów informacyjnych, wyników zarządzania portfelami papierów wartościowych zaistniałych z przyczyn technicznych.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.


UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

 

W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej, fundusze/subfundusze Pekao TFI S.A., mogą lokować znaczną część wartości aktywów w kategorie lokat inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, w związku z czym aktywa netto portfela inwestycyjnego poszczególnych funduszy/subfunduszy mogą charakteryzować się znaczną zmiennością.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl
Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest tutaj.

Informacje na temat dokonanych połączeń lub przekształceń oraz zmian nazw dotyczących funduszy inwestycyjnych Pekao znajdują się na stronie www.pekaotfi.pl.

Niniejszy serwis internetowy Pekao TFI korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz.U. z 2006 r., poz. 631 ze zm.). Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione, za wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami prawa. Jego zawartość, układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

W niniejszym serwisie internetowym mogą być zawarte hiperłącza do innych serwisów internetowych, nie będących własnością Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W takim przypadku Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.