REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług.

§2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
2. Serwis - platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet utworzona przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., umożliwiająca użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
3. Usługodawca - Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Żubra 1, 01-066 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016956; prowadząca działalność na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 9 maja 1996 roku [decyzja Nr KPW-4077-1/96-4814];
4. Usługobiorca - każdy użytkownik, który zarejestrowawszy się w Serwisie zawarł umowę o świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną określonych w §4 lub §5. Regulaminu; 5. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm.);


II. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§3. Usługodawca świadczy następujące rodzaje usług będących usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy:
1. usługa subskrypcji aktualnych wycen funduszy inwestycyjnych Pekao,
2. usługa subskrypcji aktualizacji informacji zamieszczonych w Serwisie oraz otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego wysyłanych przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

§4. Usługa subskrypcji aktualnych wycen funduszy inwestycyjnych Pekao umożliwia Usługobiorcy otrzymywanie na podany przez niego adres poczty elektronicznej, aktualnych wycen funduszy inwestycyjnych Pekao

§5. Usługa subskrypcji aktualizacji informacji zamieszczonych w Serwisie oraz otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego umożliwia otrzymywanie przez Usługobiorcę na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informacji marketingowych i handlowych wysyłanych przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§6. Korzystanie przez użytkownika z usług wymienionych w §3 Regulaminu, wymaga spełnienia przez niego następujących warunków:
1. Podanie w formularzu subskrypcji następujących danych: adres poczty elektronicznej;
2. Potwierdzenie zapisu poprzez kliknięcie odpowiedniej treści (link) w wiadomości przesłanej na wskazany adres poczty elektronicznej; W celu samodzielnego dokonania aktualizacji danych przekazanych zgodnie z §6 Regulaminu, Usługobiorca powinien kliknąć w link potwierdzający rezygnację z usługi znajdujący się w dowolnej wiadomości wskazanej w §3 Regulaminu, a następnie ponowną subskrypcję zgodnie z §6 punkt 1. Regulaminu.
3. Usługobiorca oświadcza, że podany przez niego adres poczty elektronicznej nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Usługodawcy.
4. Usługodawca może odmówić zawarcia umowy, jeżeli podany przez użytkownika Serwisu adres poczty elektronicznej pozwala przypuszczać, że innemu użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w zarejestrowaniu tego adresu poczty elektronicznej.

§7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usług po wcześniejszym poinformowaniu Usługobiorców poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej.

§8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub inne) lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (siła wyższa lub działanie osób trzecich).

§9. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub innego podmiotu uprawnionego.

§10. Usługodawca informuje, że Serwis może zawierać materiały chronione prawem autorskim, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. Usługodawca oferując Usługobiorcom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

§11. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§12. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług wymienionych w §3 Regulaminu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.

§13. Zawarcie umowy, na podstawie której będą świadczone usługi określone w § 3 Regulaminu, następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza subskrypcji, zgodnie z §6 Regulaminu i zatwierdzenie go przez użytkownika Serwisu przez kliknięcie "Zapisz się". Zatwierdzając formularz subskrypcji, użytkownik Serwisu równocześnie akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu

§14. Usługobiorca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług wymienionych w §3 Regulaminu.

§15. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług wymienionych w §3 Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie przesłane Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany przez niego w procesie rejestracji, o którym mowa w §6 Regulaminu.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§16. Składanie reklamacji odbywa się poprzez kontakt przez Usługobiorcę z działającym na zlecenie Usługodawcy Centrum Obsługi Klienta Pekao Financial Services Sp. z o.o. (ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa) osobiście, za pośrednictwem poczty, na numer faksu (+48) 22 640 48 15 lub telefonicznie pod numerami telefonu 801 641 641 lub (+48) 22 640 48 40, §17. Informacja określona w §16 Regulaminu powinna zawierać dane Usługobiorcy umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. §18 Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od ich otrzymania na wskazaną przez Usługobiorcę formę kontaktu. W przypadkach szczególnie zawiłych powyższy termin może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 60 dni.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19. Informacje Administratora danych
1. Administrator danych: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy Żubra 1, 01-066 Warszawa.
2. Cel zbierania danych: - świadczenie usług wskazanych w Rozdziale II, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”); - przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, za które Administrator danych uznaje w szczególności: zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu/Funduszy, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do świadczenia usług wskazanych w Rozdziale II. Brak podania danych uniemożliwi świadczenie tych usług.
5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres IOD@pekaotfi.pl. W przypadku zmiany danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych, aktualne dane kontaktowe są podane na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl w zakładce Informacje → Administrator Danych Osobowych.
6. Gromadzone dane są poufne i chronione przed dostępem osób niepowołanych. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, o ile jest to technicznie możliwe oraz wykonalne w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.
7. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu cofnięcia zgody Usługobiorcy na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych osobowych.
8. Usługobiorcy przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

§20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia w Serwisie Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.