Materiał reklamowy
Pomóż pracownikom w oszczędzaniu na emeryturę

PRACOWNICZY PROGRAM
EMERYTALNY (PPE)

Pomóż pracownikom w oszczędzaniu na emeryturę

Co to jest PPE?

Co to jest PPE?

To zorganizowana przez pracodawcę dodatkowa forma oszczędzania na Twoją emeryturę. Program oparty o umowę pracodawcy z pracownikami i pracodawcy z Pekao TFI, w którym cała składka inwestowana jest na poczet przyszłej emerytury. Pracownicy wybierają rodzaj funduszu/subfunduszu stosownie do swojego wieku lub preferencji inwestycyjnych. Środki do PPE są wpłacane przez pracodawcę (tzw. składka obowiązkowa). Pracownik może zadeklarować dodatkową składkę dobrowolną.

W trakcie trwania Programu istnieje możliwość zmiany wybranych funduszy/subfunduszy.

Co zyskuje pracodawca
 • Przewaga konkurencyjna
  większa atrakcyjność firmy w oczach obecnych i przyszłych pracowników
 • Ulga w ZUS
  zwolnienie składki podstawowej z obciążeń na rzecz ZUS do wysokości 7% wynagrodzenia pracownika
 • Ulga podatkowa
  koszty prowadzenia PPE stanowią koszty uzyskania przychodu
 • Dedykowana infolinia PPE dla pracodawcy
Co zyskują pracownicy
 • Lepszy poziom życia na emeryturze
  dodatkowe oszczędności to możliwość realizacji planów i pasji
 • Zwolnienie z podatku
  wypłaty z PPE spełniające warunki określone w Ustawie o PPE, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Elastyczna wypłata
  możliwa wypłata jednorazowa lub w ratach
 • Zabezpieczenie bliskich
  środki zgromadzone w PPE są dziedziczone. Można również wskazać osoby uposażone na wypadek śmierci.
 • Prywatność 
  środki zgromadzone w PPE stanowią prywatną własność pracownika
 • Dobrowolność 
  w każdym momencie pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w PPE 

Źródła wpłat do PPE

Składka podstawowa
OBOWIĄZKOWA

Pracodawca

Pracodawca

Składka w wysokości max.7%
od każdego wypłaconego składnika wynagrodzenia brutto

 

Składka dodatkowa
DOBROWOLNA

Pracownik

Pracownik

Składka dobrowolna odprowadzana
od wynagrodzenia netto

PPE i PPK - podobieństwa i różnice

   

PPE

PPK

Składka Pracodawcy

maks. 7% z wynagrodzenia brutto

1,5% z wynagrodzenia brutto

Składka Pracownika

Dobrowolna

Obowiązkowa - 2% z wynagrodzenia netto

Podatek dochodowy

TAK

TAK

ZUS

NIE

NIE

Uczestnictwo

Dobrowolne

Dobrowolne

Wypłata po 60 r.ż

W całości (bez podatku od zysków) lub w ratach (bez podatku od zysków)

25% jednorazowo i 75% w co najmniej 120 ratach przez 10 lat (bez podatku od zysków)

Zwrot przed 60 r.ż

Możliwy zwrot po odejściu od Pracodawcy (minus: 30% składek pracodawcy, 19% podatek Belki) 

Możliwy w każdym czasie (minus: 30% składek pracodawcy, 19% podatek Belki, dopłaty od Państwa) 

Dodatkowe zachęty finansowe

Brak, ale składka Pracodawcy w PPE jest o 2 p.p. wyższa niż w PPK

Wpłata powitalna 250 zł oraz coroczna dopłata 240 zł

Ryzyko

Z uwagi na to, że Program jest oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Informacja prawna

Zasady tworzenia i funkcjonowania PPE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. 

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością subfunduszu. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

 

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.