Zainwestuj w swoją przyszłość

PROGRAM PAK PRO

Zainwestuj w swoją przyszłość

Już dziś zadbaj o swoje jutro. Oszczędzaj systematycznie niewielkie kwoty, aby spokojnie patrzeć w przyszłość. Otwórz Program PAK PRO na zasadach określonych w regulaminie promocji "Lato z systematycznym inwestowaniem". Sprawdź szczegóły.

Dlaczego warto zainteresować się Programem PAK PRO?

Szeroki wybór funduszy/subfunduszy

Szeroki wybór funduszy/subfunduszy

Fundusze są zróżnicowane pod względem potencjału zysku, poziomu ryzyka, strategii inwestycyjnej oraz zasięgu geograficznego.

Uśrednienie ceny nabycia

Uśrednienie ceny
nabycia

Pomaga ograniczać ryzyko kupowania jednostek uczestnictwa „na górce” i sprzedawania „w dołku”.

Budowa kapitału na przyszłość

Budowa kapitału
na przyszłość

Regularne oszczędzanie na realizację swoich marzeń i pasji. Budowa kapitału, który wykorzystasz w przyszłości, np. na podróże.

Swoboda w ustalaniu częstotliwości wpłat

Swoboda w ustalaniu
częstotliwości wpłat

Wybierasz 5- lub 10-letni okres inwestycji i w ramach Deklarowanej Kwoty Inwestycji określasz sumę, jaką zamierzasz wpłacić na konto PAK PRO. Częstotliwość wpłat dopasowujesz do swoich aktualnych możliwości finansowych.

Przystępne kwoty wpłat

Przystępne kwoty
wpłat

Pierwsza wpłata to trzykrotność wpłaty miesięcznej. Kolejna wpłata to w zależności od funduszu/subfunduszu minimum 100 zł, 30 dolarów lub 30 euro.

Nieograniczony czas trwania

Nieograniczony
czas trwania

Decydujesz się na Program 5- lub 10-letni. Po zakończeniu tego okresu zgromadzone środki nadal pracują na koncie funduszu/subfunduszu.

Jak przystąpić do Programu PAK PRO?

1.

Podpisujesz umowę z co najmniej jednym funduszem spośród oferowanych w Programie

W każdej chwili możesz zmienić listę i liczbę funduszy.

2.

Określasz czas
trwania inwestycji

5 albo 10 lat!

3.

Ustalasz Deklarowaną
Kwotę Inwestycji

czyli sumę, którą wpłacisz w wybranym okresie.
Dla umów 5-letnich to odpowiednio: 6 200 PLN lub 1 860 USD/EUR.
Dla umów 10-letnich: 12 200 PLN lub 3 660 USD/EUR.

W PAK PRO możesz przenosić środki między funduszami lub subfunduszami objętymi umową. Taka zamiana może się jednak wiązać z koniecznością
poniesienia dodatkowych opłat. O szczegółach przeczytasz w Warunkach uczestnictwa w Programie.

Uśrednianie ceny nabycia jednostek uczestnictwa

Dokonując systematycznych wpłat kupujemy jednostki raz po wyższej, a raz po niższej cenie. Dzięki temu uśredniamy cenę cenę ich zakupu. Ograniczamy w ten sposób ryzyko zakupu jednostek w niewłaściwym momencie.

Uśrednianie ceny nabycia jednostek uczestnictwa

Ryzyko

Z uwagi na to, że Program PAK PRO jest oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, jak i poniesienia straty.

Jak otworzyć Program PAK PRO?

Jak otworzyć Program PAK PRO?

Skontaktuj się z nami:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Akumulacji Kapitału PRO (PAK PRO, Program PAK PRO) określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję. 

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów, informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, a także Warunkami uczestnictwa w Programie. Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.