Materiał reklamowy
Zainwestuj w swoją przyszłość

PROGRAM PAK PRO

Zainwestuj w swoją przyszłość

Już dziś zadbaj o swoje jutro. Inwestuj systematycznie niewielkie kwoty, aby spokojnie patrzeć w przyszłość. Otwórz Program PAK PRO na zasadach określonych w regulaminie promocji „Systematyczne oszczędzanie dla małych i dużych". Sprawdź szczegóły.

Dlaczego warto zainteresować się Programem PAK PRO?

Szeroki wybór funduszy/subfunduszy

Szeroki wybór funduszy/subfunduszy

Fundusze są zróżnicowane pod względem potencjału zysku, poziomu ryzyka, strategii inwestycyjnej oraz zasięgu geograficznego.

Uśrednienie ceny nabycia

Uśrednienie ceny
nabycia

Możliwość uśrednienia ceny nabycia jednostek uczestnictwa w przypadku regularnych i rozłożonych w czasie wpłat.

Wsparcie regularnego budowania kapitału

Wsparcie regularnego
budowania kapitału

Budowa kapitału, który będzie można wykorzystać w przyszłości.

Elastyczność

Elastyczność

Swoboda pod względem wysokości i częstotliwości wpłat, jak i wyjścia z inwestycji.

Przystępne kwoty wpłat

Przystępne kwoty
wpłat

Pierwsza wpłata to minimum: 300 PLN, 90 USD, 90 EUR. Kolejna wpłata to minimum: 100 PLN, 30 USD, 30 EUR.

Czas trwaniainwestycji

Czas trwania
inwestycji

Po zakończeniu Programu zgromadzone środki mogą nadal pracować na koncie w funduszu/subfunduszu tak długo, jak zdecyduje inwestor. Można je wypłacić jednorazowo lub w ratach.

Jak przystąpić do Programu PAK PRO?

1.

Podpisujesz umowę z co najmniej jednym funduszem spośród oferowanych w Programie

W każdej chwili możesz zmienić listę i liczbę funduszy.

2.

Określasz czas
trwania inwestycji

5 albo 10 lat!

3.

Ustalasz Deklarowaną
Kwotę Inwestycji

czyli sumę, którą wpłacisz w wybranym okresie.
Dla umów 5-letnich to odpowiednio: 6 200 PLN lub 1 860 USD/EUR.
Dla umów 10-letnich: 12 200 PLN lub 3 660 USD/EUR.

W PAK PRO możesz przenosić środki między funduszami lub subfunduszami objętymi umową. Taka zamiana może się jednak wiązać z koniecznością
poniesienia dodatkowych opłat. O szczegółach przeczytasz w Warunkach uczestnictwa w Programie.

Uśrednianie ceny nabycia jednostek uczestnictwa

Dokonując systematycznych wpłat kupujemy jednostki raz po wyższej, a raz po niższej cenie. Dzięki temu uśredniamy cenę cenę ich zakupu. Ograniczamy w ten sposób ryzyko zakupu jednostek w niewłaściwym momencie.

Uśrednianie ceny nabycia jednostek uczestnictwa

Ryzyko

Z uwagi na to, że Program PAK PRO jest oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Jak otworzyć Program PAK PRO?

Jak otworzyć Program PAK PRO?

Skontaktuj się z nami:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Informacja prawna

Szczegółowe zasady uczestnictwa w PAK PRO (Program PAK PRO) określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję. 

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. 

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością subfunduszu. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.