Zainwestuj w swoją przyszłość

PROGRAM PAK PRO

Zainwestuj w swoją przyszłość

Już dziś zadbaj o swoje jutro. Inwestuj systematycznie niewielkie kwoty, aby spokojnie patrzeć w przyszłość. Otwórz Program PAK PRO na zasadach określonych w regulaminie promocji „Jesień z systematycznym inwestowaniem". Sprawdź szczegóły.

Dlaczego warto zainteresować się Programem PAK PRO?

Szeroki wybór funduszy/subfunduszy

Szeroki wybór funduszy/subfunduszy

Fundusze są zróżnicowane pod względem potencjału zysku, poziomu ryzyka, strategii inwestycyjnej oraz zasięgu geograficznego.

Uśrednienie ceny nabycia

Uśrednienie ceny
nabycia

Możliwość uśrednienia ceny nabycia jednostek uczestnictwa w przypadku regularnych i rozłożonych w czasie wpłat.

Wsparcie regularnego budowania kapitału

Wsparcie regularnego
budowania kapitału

Budowa kapitału, który będzie można wykorzystać w przyszłości.

Elastyczność

Elastyczność

Swoboda pod względem wysokości i częstotliwości wpłat, jak i wyjścia z inwestycji.

Przystępne kwoty wpłat

Przystępne kwoty
wpłat

Pierwsza wpłata to minimum: 300 PLN, 90 USD, 90 EUR. Kolejna wpłata to minimum: 100 PLN, 30 USD, 30 EUR.

Czas trwaniainwestycji

Czas trwania
inwestycji

Po zakończeniu Programu zgromadzone środki mogą nadal pracować na koncie w funduszu/subfunduszu tak długo, jak zdecyduje inwestor. Można je wypłacić jednorazowo lub w ratach.

Jak przystąpić do Programu PAK PRO?

1.

Podpisujesz umowę z co najmniej jednym funduszem spośród oferowanych w Programie

W każdej chwili możesz zmienić listę i liczbę funduszy.

2.

Określasz czas
trwania inwestycji

5 albo 10 lat!

3.

Ustalasz Deklarowaną
Kwotę Inwestycji

czyli sumę, którą wpłacisz w wybranym okresie.
Dla umów 5-letnich to odpowiednio: 6 200 PLN lub 1 860 USD/EUR.
Dla umów 10-letnich: 12 200 PLN lub 3 660 USD/EUR.

W PAK PRO możesz przenosić środki między funduszami lub subfunduszami objętymi umową. Taka zamiana może się jednak wiązać z koniecznością
poniesienia dodatkowych opłat. O szczegółach przeczytasz w Warunkach uczestnictwa w Programie.

Uśrednianie ceny nabycia jednostek uczestnictwa

Dokonując systematycznych wpłat kupujemy jednostki raz po wyższej, a raz po niższej cenie. Dzięki temu uśredniamy cenę cenę ich zakupu. Ograniczamy w ten sposób ryzyko zakupu jednostek w niewłaściwym momencie.

Uśrednianie ceny nabycia jednostek uczestnictwa

Ryzyko

Z uwagi na to, że Program PAK PRO jest oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Jak otworzyć Program PAK PRO?

Jak otworzyć Program PAK PRO?

Skontaktuj się z nami:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w PAK PRO (Program PAK PRO) określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję. 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. 

Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem informacyjnym i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.