Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz zgodnie z praktykami rynkowymi udostępniamy Państwu dodatkowe informacje nt. funduszy inwestycyjnych Pekao TFI. Poniżej przedstawiamy okresowo aktualizowane informacje obejmujące swoim zakresem:

  1. skład portfeli funduszy zarządzanych przez Pekao TFI - ujawiane także na podstronie https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum
  2. dane o bilansie sprzedaży funduszy zarządzanych przez Pekao TFI (informacja o saldzie napływu środków)
  3. struktura portfeli funduszy zarządzanych przez Pekao TFI (informacja o ekspozycji walutowej zainwestowanych środków oraz o strukturze aktywów według typu lokat).
  4. informacja o wynikach funduszy zarządzanych przez Pekao TFI na tle ich benchmarków
  5. opłaty obciążające fundusze zarządzane przez Pekao TFI (wskaźniki kosztów całkowitych lub opłat bieżących dla wszystkich jednostek) – ujawniane także na podstronie https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum

Prezentacja jest zgodna z inicjatywą Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami „Dobre praktyki informacyjne TFI”

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

 

2. Bilans sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Pekao TFI

3. Struktura portfeli funduszy zarządzanych przez Pekao TFI

4. Informacja o wynikach funduszy zarządzanych przez Pekao TFI na tle ich benchmarków