Materiał reklamowy
PPK dla pracowników

PPK dla pracowników

Oszczędzaj na przyszłość z pracodawcą przy wsparciu środków z Funduszu Pracy.

Co musisz wiedzieć o PPK?

Polskie społeczeństwo będzie się starzeć w bardzo szybkim tempie. Już teraz na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypada ok. 300 emerytów.

W 2050 r. liczba ta wzrośnie do 500, co może przełożyć się na spadek poziomu świadczeń emerytalnych. Właśnie dlatego oszczędzanie na emeryturę to konieczność.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny „Prognozy ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 - 2050".

Co musisz wiedzieć o PPK?

 • PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania na emeryturę.
 • Do programu automatycznie włączani są pracownicy w wieku 18-55 lat. Osoby starsze – do 70 r.ż. – będą zapisywane wyłącznie na swój wniosek.
 • Środki do PPK są wpłacane przez pracownika, pracodawcę i państwo.
 • Środki wpłacone do PPK są inwestowane w fundusz inwestycyjny, tzw. fundusz zdefiniowanej daty zarządzany przez Pekao TFI, utworzony specjalnie na potrzeby PPK.
 • Oszczędzanie jest dobrowolne, dlatego w dowolnym momencie możesz zrezygnować z uczestnictwa w PPK (należy wóczas złożyć pisemne oświadczenie u Pracodawcy), jak również podjąć decyzję o ponownym przystąpieniu do programu. 

Pigułka informacyjna PPK dla pracownika

Ile będę wpłacać do PPK? Ile dopłaci mój pracodawca i państwo? Czy zostanę automatycznie włączona/włączony do programu i jak będą inwestowane moje pieniądze? Kiedy mogę skorzystać z oszczędności? Sprawdź podstawowe informacje o oszczędzaniu w PPK.

Źródła wpłat do PPK

Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł:

Pracownik

Pracownik

wpłata podstawowa 2,0% wynagrodzenia brutto1 
+ wpłata dodatkowa do 2,0%

Pracodawca

Pracodawca

wpłata podstawowa 1,5% wynagrodzenia brutto
+ wpłata dodatkowa
do 2,5%

Państwo(z Funduszu Pracy)

Państwo
(z Funduszu Pracy)

250 zł – jednorazowa wpłata powitalna2
+ 240 zł – dopłata roczna3

Pracownik i pracodawca przekazują do PPK tzw. wpłaty podstawowe. Mogą oni zadeklarować również przekazywanie dobrowolnych wpłat dodatkowych. Ich wysokość naliczana jest procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika.

Państwo do zgromadzonych w PPK środków, niezależnie od dochodów pracownika, dopłaca określone kwoty. Oszczędzający otrzymuje od państwa jednorazowo
250 zł wpłaty powitalnej2 i dopłatę roczną3 w wysokości 240 zł.

Jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.
Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej jest uczestnictwo w PPK trwające co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe oraz dokonywanie wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące.
Dopłata roczna przysługuje, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych od Pracodawcy i Pracownika w danym roku kalendarzowym wynosi minimum 3,5% od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, z zastrzeżeniem przypadku obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez Pracownika1 na zasadach określonych w ustawie PPK.

kalkulator

Skorzystaj z kalkulatora PPK

Sprawdź ile możesz oszczędzić w PPK?

Oblicz dodatkową emeryturę

Twoje obecne miesięczne wynagrodzenie brutto
Twoja podstawowa miesięczna wpłata
(% wynagrodzenia brutto)
Twoja dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata
(% wynagrodzenia brutto)
Podstawowa miesięczna wpłata pracodawcy
(% wynagrodzenia brutto)
Dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata pracodawcy
(% wynagrodzenia brutto)
Wiek w którym przystępujesz do PPK
Minimalny wiek to 18 lat, maksymalny to 69 lat
Do którego roku życia chcesz odkładać środki w PPK?
Wiek do którego chcesz oszczędzać w PPK, nie może być niższy niż wiek, w którym przystępujesz do PPK.

Po przekroczeniu 60 roku życia, możesz zakończyć oszczędzanie w PPK i wypłacić środki z programu. W przypadku jednorazowej wypłaty ponad 25% zgromadzonych środków w PPK bądź gdy okres wypłat ratalnych będzie krótszy niż 120 miesięcy, zapłacisz 19% podatek od dochodów kapitałowych.

Wypłata jednorazowa po zakończeniu oszczędzania
Planowany okres wypłaty w formie ratalnej
Zakładana średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania
Zakładana średnioroczna stopa zwrotu w okresie wypłat ratalnych
Zakładany wzrost wynagrodzeń w skali roku

Podsumowanie

Wartość zebranych środków
 • środki wpłacone przez pracownika -
 • środki wpłacone przez pracodawcę -
 • środki wpłacone przez Państwo -
 • zysk z zarządzania aktywami -

Wypłacając środki z PPK według zadeklarowanego podziału, otrzymasz łącznie:

Wypłatę jednorazową
(25% zgromadzonych środków)
(100% zgromadzonych środków)
+
Miesięczne wypłaty z PPK

Powyższe obliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy, są uproszczoną symulacją i nie stanowią gwarancji uzyskania określonego zysku czy korzyści podatkowych w przyszłości. Osiągnięty wynik jest uzależniony m.in. od faktycznego okresu dokonywania wpłat na PPK i ich wysokości, od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika.

PPK z perspektywy pracownika

Prywatność

Prywatność

Środki zgromadzone w PPK stanowią Twoją prywatną własność;

Dobrowolność

Dobrowolność

W każdym momencie możesz zrezygnować z uczestnictwa w PPK, jak również podjąć decyzję o ponownym przystąpieniu do programu;

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa

Wypłaty spełniające warunki określone w ustawie PPK są zwolnione z 19% podatku od dochodów kapitałowych;

Dostępność środków

Dostępność środków

Możliwość wypłaty części środków w razie choroby lub wypłaty do 100% środków przy zakupie mieszkania czy domu;

Zabezpieczenie bliskich

Zabezpieczenie bliskich

Środki zgromadzone w PPK są dziedziczone. Oszczędzający może wskazać osoby uprawnione do odebrania środków po jego śmierci;

Łatwy dostęp do informacji o Twoim PPK

Łatwy dostęp do informacji o Twoim PPK

W serwisie online (Usługa eFunduszePekao) masz łatwy dostęp do wielu informacji o Twoim koncie PPK (saldo konta, historia, osoby uprawnione, etc.)

Usługa ePPK Pekao TFI

Zarządzaj w łatwy i wygodny sposób oszczędnościami zgromadzonymi w PPK. Zaloguj się do serwisu online dla uczestników programu. Sprawdź stan konta, zmień subfundusz, wskaż osoby uprawnione. 
Usługa ePPK PekaoTFI jest dostępna 24/7. Dowiedz się więcej!

Pekao PPK SFIO

Na potrzeby PPK utworzyliśmy fundusz Pekao PPK SFIO z subfunduszami zdefiniowanej daty, zróżnicowanymi pod względem potencjału zysku i poziomu ryzyka odpowiednio do wieku Uczestnika PPK. W miarę zbliżania się do daty, w której uczestnik PPK osiągnie 60 rok życia, udział instrumentów finansowych o wyższym poziomie ryzyka (np. akcji) zmniejsza się na rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka (np. obligacji). Ponadto dla Uczestników PPK oczekujących stabilnych wyników w dłuższym terminie oraz nieakceptujących ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje utworzony został subfundusz Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro, który inwestuje w dłużne instrumenty finansowe, lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje skarbowe  (subfundusz nie inwestuje w akcje od 01.01.2020). Uczestnik PPK ma możliwość aktywnego zarządzania środkami, które gromadzi na swoim rachunku, poprzez złożenie wniosku o dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa do subfunduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwy dla jego wieku. Subfunduszami zarządzają profesjonaliści, z wieloletnim doświadczeniem na rynku krajowym i zagranicznym.

Zwrot środków przed ukończeniem 60. roku życia

PPK zostały utworzone z myślą o oszczędzaniu aż do emerytury. Niemniej jednak masz dostęp do środków zgromadzonych w PPK w każdej chwili, zarówno przed, jak i po osiągnięciu 60 roku życia.

Możesz wycofać wszystkie środki zgromadzone w PPK przed ukończeniem 60. r. ż. (tzw. zwrot). W tym celu musisz złożyć wniosek o zwrot środków. Następnie otrzymasz środki pochodzące z odkupienia jednostek uczestnictwa pomniejszone o:

 • wartość jednostek uczestnictwa nabytych za dopłaty ze strony Państwa,
 • 30% wartości jednostek uczestnictwa nabytych za wpłaty finansowane przez Pracodawcę (zostaną one zapisane jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS) oraz
 • podatek od dochodów kapitałowych uzyskanych z odkupienia pozostałych jednostek.

Pomimo tego, że decydujesz się na zwrot środków, możesz później kontynuować oszczędzanie w PPK. Twój rachunek PPK nadal będzie prowadzony i będą na niego wpływały kolejne wpłaty dokonywane przez Twojego Pracodawcę.

Środki z PPK możesz również wypłacić przed ukończeniem 60 r.ż. w wyjątkowych sytuacjach, takich jak:

 • poważna choroba uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka – do 25% środków bez obowiązku zwrotu;
 • na pokrycie wkładu własnego, biorąc kredyt na budowę/przebudowę/zakup domu lub zakup mieszkania – do 100% środków z obowiązkiem zwrotu – z możliwością rozłożenia go na nieoprocentowane raty, które można spłacać przez okres do 15 lat(dotyczy osób przed 45. rokiem życia).
Po ukończeniu 60. roku życia masz kilka możliwości:

Po ukończeniu 60. roku życia masz kilka możliwości:

 • dalej odkładać środki w PPK,
 • wypłacić całość zgromadzonych środków w dowolnej liczbie rat lub jednorazowo,

Nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych pod warunkiem, że wypłata zostanie dokonana na następujących zasadach:

 • 25% zgromadzonych środków – jednorazowo (chyba, że złożysz wniosek o wypłatę tej części w ratach),
 • 75% środków – w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej),

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na wypłatę środków w mniej niż 120 ratach, będziesz musiał zapłacić podatek od dochodów kapitałowych.

PPK z doświadczonym partnerem - Pekao TFI

Najdłużej działające na polskim rynku towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Ponad 480 tys. klientów
(stan na 29.02.2024 r.)

Jedna z najszerszych ofert funduszy inwestycyjnych na polskim rynku

Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu pracowniczych programów emerytalnych

Doświadczony zespół zarządzających wspierany przez analityków

Bliska współpraca z Bankiem Pekao S.A.

Ryzyko inwestycyjne

Z uwagi na to, że PPK w Pekao TFI S.A. oparte jest na lokowaniu środków w ramach funduszu inwestycyjnego, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik PPK powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Kontakt z nami jest naprawdę łatwy!

Kontakt z nami jest naprawdę łatwy!

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta:

801 641 641 lub 22 640 40 40*

od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 19:00
numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Opłata wg cennika operatora

Informacja prawna

Powyższe obliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy, są uproszczoną symulacją i nie stanowią gwarancji uzyskania określonego zysku czy korzyści podatkowych w przyszłości. Osiągnięty wynik jest uzależniony m.in. od faktycznego okresu dokonywania wpłat na PPK i ich wysokości, od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika. 

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.

W materiale wykorzystano zapisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r., materiały dotyczące PPK przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju i dostępne na portalu mojePPK.pl.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz, gdyż te są własnością funduszu. 

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Pekao TFI będzie pobierać wynagrodzenie stałe za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto danego subfunduszu w skali roku. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników poszczególnych subfunduszy, w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w ustawie PPK. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.