Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao PPK SFIO

Wartość j.u. na dzień

Wartość j.u. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. na dzień

Profil ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Horyzont inwestycyjny

Zalecany horyzont inwestycyjny jest równy okresowi pozostającemu do osiągnięcia wieku emerytalnego uczestnika.
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

Korzyści

 • wsparcie systematycznego oszczędzania - przede wszystkim z myślą o emeryturze;

 • subfundusz utworzony dla uczestników PPK, którzy od inwestycji emerytalnych oczekują bezpieczeństwa oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje;

 • doświadczony zespół zarządzających – portfelem subfunduszu zarządza zespół ekspertów z bogatą wiedzą i doświadczeniem zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych;

 • stabilność i przewidywalność wyników – dzięki inwestowaniu w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, przede wszystkim w lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa (subfundusz nie inwestuje w akcje od 01.01.2020);

 • nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu możliwe wyłącznie w wyniku realizacji dyspozycji alokacji wpłat lub realokacji środków zgromadzonych w PPK;

 • możliwość przenoszenia środków do innego subfunduszu zdefiniowanej daty wydzielonego w ramach funduszu Pekao PPK SFIO.

Profil Inwestora

Subfundusz dla osób:

 • chcących zgromadzić dodatkowe środki na emeryturę;

 • zainteresowanych uczestnictwem w subfunduszu, którego polityka inwestycyjna charakteryzuje się niższym poziomem ryzyka niż ta, którą zobowiązany jest stosować subfundusz właściwy dla ich wieku;

 • oczekujących bezpieczeństwa a także stabilności i przewidywalności zachowania się wartości środków zgromadzonych w PPK;

 • nieakceptujących ryzyka związanego z inwestycjami w akcje oraz akceptujących niski poziom ryzyka inwestycyjnego subfunduszu;

 • planujących oszczędzać aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro jest subfunduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;
 • zdefiniowaną datą subfunduszu jest rok 2020;
 • od 2020 roku: 
 1. całość aktywów subfunduszu może być inwestowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym,
 2. aktywa subfunduszu nie będą inwestowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym;
 • od dnia utworzenia subfunduszu do końca 2019 r. część dłużna stanowiła
  od 70% do 90% wartości aktywów subfunduszu, natomiast część
  udziałowa stanowiła od 10% do 30% wartości aktywów subfunduszu.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym na www.pekaotfi.pl.

 

Ryzyko

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycyji w przyszłości. Przed inwestycją zapoznaj się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Dla uczestników
Data pierwszej wyceny
Wartość pierwszej wyceny j.u.
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Opłata za nabycie
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie (w skali roku)
Wartość aktywów (31.03.2021)
Wskazane stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie zostały promocyjnie obniżone.

Dokumenty

Karta funduszu

Skład portfela subfunduszu

stan na dzień 30.06.2020

Informacja prawna

Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik do wysokości 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku, po spełnieniu warunków określonych w ustawie PPK.

Działalność PPK reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Szczegółowy opis czynników ryzyka i zwięzły opis praw uczestników znajdują się w prospekcie funduszu inwestycyjnego dostępnym na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Fundusz Pekao PPK SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru PPK zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym funduszu Pekao PPK SFIO, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy.

Prospekt informacyjny funduszu Pekao PPK SFIO zawierający szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne subfundusze, jak również: informacje o opłatach, sprawozdania finansowe, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla inwestorów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Uczestnictwo w funduszu Pekao PPK SFIO wiąże się z opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospekcie informacyjnym. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.