Reklamacje

Reklamacje

Podstawowe zasady składania reklamacji
i sposób ich rozpatrywania przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,Towarzystwo”), mając na uwadze należytą ochronę interesów Klientów oraz przysługujące im prawo do złożenia reklamacji, przyjmuje i niezwłocznie analizuje wszystkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące produktów, usług i działalności Funduszy i Towarzystwa z należytą starannością i wnikliwością, w sposób rzetelny, zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia problemu zawartego w zgłoszonej reklamacji, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, rekomendacji nadzorczych, Zasad ładu korporacyjnego wydanych przez KNF i dobrych obyczajów. 

Reklamacje są rozpatrywane w odniesieniu do poszczególnych Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, produktów Towarzystwa oraz usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na warunkach określonych szczegółowo odpowiednio w: aktualnych prospektach informacyjnych poszczególnych Funduszy, warunkach uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych lub „Regulaminie zarządzania przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych”.

Reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszach mogą być składane:

u Prowadzących Dystrybucję

 • osobiście
 • za pośrednictem poczty
 • telefonicznie
 • faksem
 • w formie elektronicznej

o ile Prowadzący Dystrybucję przewiduje ww. możliwości.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu rozpatrywania reklamacji, w tym możliwych sposobów ich składania, terminów i sposobu udzielania odpowiedzi na reklamacje udostępniane są przez Prowadzących Dystrybucję.

w Funduszu, w Towarzystwie lub w Centrum Obsługi Klienta (Pekao Financial Services Sp. z o.o.):

 • osobiście
 • za pośrednictem poczty
 • telefonicznie
 • faksem

Reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszu rozpatruje Agent Transferowy (Pekao Financial Services Sp. z o.o.). Reklamacje można kierować bezpośrednio na adres:

Centrum Obsługi Klienta Pekao
Financial Services Sp. z o.o.,
ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa

Telefon:
(+48) 801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40,
Fax: (+48) 22 640 48 15.

Reklamacje odnoszące się do Towarzystwa jako Prowadzącego Dystrybucję oraz świadczącego usługę zarządzania portfelami

w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, mogą być składane:

 • osobiście w siedzibie Towarzystwa
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem
  (+48) 22 640 40 84, (+48) 22 640 40 77
  lub faksu (+48) 22 640 40 06.

Odpowiedzi na reklamacje

Odpowiedzi na reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszach, a także odnoszące się do Towarzystwa jako Prowadzącego Dystrybucję lub świadczącego usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, są udzielane w terminie 30 dni od ich otrzymania. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin powyższy może ulec wydłużeniu.

maksymalnie do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym Klient zostanie poinformowany. Odpowiedź na reklamację Klienta wysyłana jest, co do zasady, w postaci papierowej na adres korespondencyjny Klienta. Wysłanie odpowiedzi w innej formie może nastąpić wyłącznie na wniosek Klienta.

Dodatkowe informacje

Klienci mogą składać reklamacje osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika uprawnionego do występowania w ich imieniu (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zgodnie z zasadami określonymi w prospektach informacyjnych poszczególnych Funduszy), a także przez inną uprawnioną osobę – adekwatnie do przedmiotu reklamacji.

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo informuje, że podmiotem uprawnionym do przeprowadzania pozasądowego

postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem, będącym osobą fizyczną, a podmiotem rynku finansowego jest Rzecznik Finansowy. Biuro Rzecznika Finansowego znajduje się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl).

W przypadku sporu dotyczącego umowy zawartej z wykorzystaniem kanałów elektronicznych Klient, będący konsumentem, ma prawo do skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem tzw. platformy ODR, dostępnej na stronie internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.