Materiał reklamowy
O jutrze pomyśl już dziś

PROGRAM AKTYWNEGO OSZCZĘDZANIA (PAO)

O jutrze pomyśl już dziś

Finansowe bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. O takiej przyszłości marzy wielu z nas. Jeśli ten cel ma stać się rzeczywistością, trzeba zacząć o nim myśleć dużo wcześniej. Bo wszystko jest możliwe, kiedy inwestujesz - krok po kroku.

PAO – to się opłaca

Wygoda

Wygoda

Ustalasz kwotę, jaką chcesz odkładać miesięcznie, a reszta dzieje się automatycznie. Wystarczy złożyć stałe zlecenie do banku i pieniądze będą przesyłane przelewem.

Dostępność

Dostępność

Minimalna wpłata to 50 zł. Kwota ta może być od początku wyższa, ale możesz też zwiększyć ją później, np. gdy Twoje zarobki wzrosną.

Systematyczność

Systematyczność

Systematyczne inwestowanie na realizację Twoich marzeń i pasji. Budowa kapitału, który wykorzystasz w przyszłości.

Decyzje, które należądo Ciebie

Decyzje, które należą
do Ciebie

Pieniądze wpłacane do PAO lokowane są w jednym lub kilku subfunduszach spośród 3 dostępnych w ramach Programu. W każdej chwili możesz też wycofać część swoich środków. 

Zniżki w opłaciemanipulacyjnej

Zniżki w opłacie
manipulacyjnej

Korzystasz z 25% zniżki w opłacie manipulacyjnej, jeśli nie wycofasz pieniędzy ze swojego konta w ciągu pierwszych pięciu lat inwestowania.

Jak to działa?

Program Aktywnego Oszczędzania polega na systematycznym odkładaniu dowolnej sumy pieniędzy (powyżej 50 zł) i powierzeniu ich doświadczonym profesjonalistom.

1.

Odwiedź Placówkę Biura Maklerskiego Pekao - dystrybutora jednostek uczestnictwa funduszy Pekao

2.

Potwierdź swoją tożsamość, pokazując dowód osobisty i wypełnij formularz

3.

Określ, jaką sumę chcesz odkładać - minimum to 50 zł

4.

Wybierz subfundusz/ subfundusze w ramach Pekao FIO: Pekao Zrównoważony, Pekao Obligacji Plus, Pekao Akcji - Aktywna Selekcja.

Jak otworzyć PAO?

Jak otworzyć PAO?

Skontaktuj się z nami:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Ryzyko

Z uwagi na to, że Program Aktywnego Oszczędzania oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Informacja prawna

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Aktywnego Oszczędzania określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję (w Biurze Maklerskim Pekao). 

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. 

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością subfunduszu. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.