O jutrze pomyśl już dziś

PROGRAM AKTYWNEGO OSZCZĘDZANIA (PAO)

O jutrze pomyśl już dziś

Finansowe bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. O takiej przyszłości marzy wielu z nas. Jeśli ten cel ma stać się rzeczywistością, trzeba zacząć o nim myśleć dużo wcześniej. Bo wszystko jest możliwe, kiedy inwestujesz - krok po kroku.

PAO – to się opłaca

Wygoda

Wygoda

Ustalasz kwotę, jaką chcesz odkładać miesięcznie, a reszta dzieje się automatycznie. Wystarczy złożyć stałe zlecenie do banku i pieniądze będą przesyłane przelewem.

Dostępność

Dostępność

Minimalna wpłata to 50 zł. Kwota ta może być od początku wyższa, ale możesz też zwiększyć ją później, np. gdy Twoje zarobki wzrosną.

Systematyczność

Systematyczność

Systematyczne inwestowanie na realizację Twoich marzeń i pasji. Budowa kapitału, który wykorzystasz w przyszłości.

Decyzje, które należądo Ciebie

Decyzje, które należą
do Ciebie

Pieniądze wpłacane do PAO lokowane są w jednym lub kilku subfunduszach spośród 3 dostępnych w ramach Programu. W każdej chwili możesz też wycofać część swoich środków. 

Zniżki w opłaciemanipulacyjnej

Zniżki w opłacie
manipulacyjnej

Korzystasz z 25% zniżki w opłacie manipulacyjnej, jeśli nie wycofasz pieniędzy ze swojego konta w ciągu pierwszych pięciu lat inwestowania.

Jak to działa?

Program Aktywnego Oszczędzania polega na systematycznym odkładaniu dowolnej sumy pieniędzy (powyżej 50 zł) i powierzeniu ich doświadczonym profesjonalistom.

1.

Odwiedź Placówkę Biura Maklerskiego Pekao - dystrybutora jednostek uczestnictwa funduszy Pekao

2.

Potwierdź swoją tożsamość, pokazując dowód osobisty i wypełnij formularz

3.

Określ, jaką sumę chcesz odkładać - minimum to 50 zł

4.

Wybierz subfundusz/ subfundusze w ramach Pekao FIO: Pekao Zrównoważony, Pekao Obligacji Plus, Pekao Akcji Polskich.

Jak otworzyć PAO?

Jak otworzyć PAO?

Skontaktuj się z nami:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Ryzyko

Z uwagi na to, że Program Aktywnego Oszczędzania oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Aktywnego Oszczędzania określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję (w Biurze Maklerskim Pekao). 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. 

Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem informacyjnym i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.