Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Zasady ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej: „Zasady”) zostały wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (poprzednia nazwa: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dalej: „Towarzystwo”) przyjęło Zasady do wdrożenia i stosowania od dnia 1 stycznia 2015 r. (z pewnymi odstępstwami opisanymi poniżej).

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w Pioneer Pekao TFI S.A. oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszach inwestycyjnych, Warszawa, dn. 19.12.2014 r.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad oraz uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej dwóch niezależnych członków.

W dniu 1 grudnia 2017 r. została opublikowana Informacja o zmianie zakresu stosowania Zasad.

Informacja o zmianie zakresu stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, Warszawa, dn. 1.12.2017 r.

Zapoznaj się z Zasadami

Ocena stosowania Zasad przez Radę Nadzorczą Towarzystwa

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 Zasad, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 30 marca 2020 r. Uchwałą Nr 18/2020, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce i wskazała na brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 Zasad, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 22 marca 2019 r. Uchwałą Nr 21/2019, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce i wskazała na brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 Zasad, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 19 marca 2018 r. Uchwałą Nr 9/2018, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce i wskazała na brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Rada Nadzorcza Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 Zasad, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 7 marca 2017 r. Uchwałą Nr 9/2017, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce i wskazała na brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Rada Nadzorcza Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z §27 Zasady, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. wdrożenia Zasad, w dniu 4 marca 2016 r. Uchwałą Nr 7/2016 pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce. Rada Nadzorcza Spółki dokonując pozytywnej oceny wskazała na brak nieprawidłowości w obszarze formalnego przyjęcia Zasad przez wszystkie organy statutowe, właściwe zakomunikowanie wdrożenia Zasad klientom oraz Regulatorowi oraz brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Polityka informacyjna wobec Klientów Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jednym z wymogów wynikających z „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych" jest opublikowanie polityki informacyjnej wobec Klientów i akcjonariuszy:

Struktura organizacyjna

Proszę kliknąć w link poniżej, aby zobaczyć strukturę Pekao TFI S.A.

Głosowania na WZA spółek portfelowych

Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług i promowania zachowań etycznych na rynku finansowym, korzystając ze światowych i polskich doświadczeń w zakresie tworzenia zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) oraz stosując się do zasad nadzoru korporacyjnego OECD, Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przyjęło do stosowania w prowadzonej przez siebie działalności

Polityka zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

Polityka wynagrodzeń

Poniższa polityka wynagrodzeń dla osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa oraz zarządzanych funduszy i portfeli w Pekao TFI S.A. (dalej: Towarzystwo) została wprowadzona przez Zarząd Towarzystwa, a następnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Towarzystwa.

Komunikacja z akcjonariuszem

W tym miejscu publikowane są przewidziane prawem informacje dla akcjonariusza Pekao TFI S.A.