Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Zasady ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej: „Zasady”) zostały wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (poprzednia nazwa: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dalej: „Towarzystwo”) przyjęło Zasady do wdrożenia i stosowania od dnia 1 stycznia 2015 r. (z pewnymi odstępstwami opisanymi poniżej).

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w Pioneer Pekao TFI S.A. oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszach inwestycyjnych, Warszawa, dn. 19.12.2014 r.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad oraz uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej dwóch niezależnych członków.

W dniu 1 grudnia 2017 r. została opublikowana Informacja o zmianie zakresu stosowania Zasad.

Informacja o zmianie zakresu stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, Warszawa, dn. 1.12.2017 r.

Zapoznaj się z Zasadami

Ocena stosowania Zasad przez Radę Nadzorczą Towarzystwa

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 Zasad, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 18 stycznia 2024 r. Uchwałą Nr 2/2024, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce w 2023 r.

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 Zasad, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 31 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr 2/2023, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce w zakresie wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce w 2022 r.

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 Zasad, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 4 lutego 2022 r. Uchwałą Nr 5/2022, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce i wskazała na brak zidentyfikowanych krytycznych i bardzo ważnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 Zasad, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 27 stycznia 2021 r. Uchwałą Nr 3/2021, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce i wskazała na brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 Zasad, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 30 marca 2020 r. Uchwałą Nr 18/2020, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce i wskazała na brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 Zasad, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 22 marca 2019 r. Uchwałą Nr 21/2019, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce i wskazała na brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 Zasad, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 19 marca 2018 r. Uchwałą Nr 9/2018, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce i wskazała na brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Rada Nadzorcza Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 Zasad, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 7 marca 2017 r. Uchwałą Nr 9/2017, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce i wskazała na brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Rada Nadzorcza Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z §27 Zasady, po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. wdrożenia Zasad, w dniu 4 marca 2016 r. Uchwałą Nr 7/2016 pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce. Rada Nadzorcza Spółki dokonując pozytywnej oceny wskazała na brak nieprawidłowości w obszarze formalnego przyjęcia Zasad przez wszystkie organy statutowe, właściwe zakomunikowanie wdrożenia Zasad klientom oraz Regulatorowi oraz brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Polityka informacyjna wobec Klientów i akcjonariuszy Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jednym z wymogów wynikających z „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych" jest opublikowanie polityki informacyjnej wobec Klientów i akcjonariuszy:

Struktura organizacyjna

Proszę kliknąć w link poniżej, aby zobaczyć strukturę Pekao TFI S.A.

Głosowania na WZA spółek portfelowych

Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług i promowania zachowań etycznych na rynku finansowym, korzystając ze światowych i polskich doświadczeń w zakresie tworzenia zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) oraz stosując się do zasad nadzoru korporacyjnego OECD, Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przyjęło do stosowania w prowadzonej przez siebie działalności

Polityka wynagrodzeń

Poniższa polityka wynagrodzeń dla osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa oraz zarządzanych funduszy i portfeli w Pekao TFI S.A. (dalej: Towarzystwo) została wprowadzona przez Zarząd Towarzystwa, a następnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Towarzystwa.

Komunikacja z akcjonariuszem

W tym miejscu publikowane są przewidziane prawem informacje dla akcjonariusza Pekao TFI S.A.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (30.09.2020 r.)

Zarząd Spółki Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „PTFI”), ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, NIP 521-11-82-650, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, kapitał zakładowy 50.504.000 zł opłacony w całości, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) (dalej jako „Ustawa”), wzywa akcjonariusza do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji w Spółce zgodnie z art.16 ust. 3 Ustawy, odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że stosownie do postanowień art. 15 ust 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. 

Wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (22.10.2020 r.)

Zarząd Spółki Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „PTFI”), ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, NIP 521-11-82-650, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, kapitał zakładowy 50.504.000 zł opłacony w całości, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) (dalej jako „Ustawa”), wzywa Akcjonariusza do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji w Spółce zgodnie z art.16 ust. 3 Ustawy, odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że stosownie do postanowień art. 15 ust 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, wymaganych przepisami Ustawy.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (20.11.2020 r.)

Zarząd Spółki Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „PTFI”), ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, NIP 521-11-82-650, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, kapitał zakładowy 50.504.000 zł opłacony w całości, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) (dalej jako „Ustawa”), wzywa Akcjonariusza do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji w Spółce zgodnie z art.16 ust. 3 Ustawy, odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że stosownie do postanowień art. 15 ust 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, wymaganych przepisami Ustawy.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (21.12.2020 r.)

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „PTFI”), ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, NIP 521-11-82-650, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, kapitał zakładowy 50.504.000 zł opłacony w całości, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) (dalej jako „Ustawa”), wzywa Akcjonariusza do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji w Spółce zgodnie z art.16 ust. 3 Ustawy, odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Jednocześnie Spółka informuje, że stosownie do postanowień art. 15 ust 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, wymaganych przepisami Ustawy.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (20.01.2021 r.)

Zarząd Spółki Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „PTFI”), ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, NIP 521-11-82-650, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, kapitał zakładowy 50.504.000 zł opłacony w całości, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) (dalej jako „Ustawa”), wzywa Akcjonariusza do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji w Spółce zgodnie z art.16 ust. 3 Ustawy, odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że stosownie do postanowień art. 15 ust 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest ostatnim (piątym) spośród pięciu wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, wymaganych przepisami Ustawy.