Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Polityka ESG Pekao TFI S.A.

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: Rozporządzenie SFDR) stanowiącego, iż Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: PTFI) poniżej przedstawia przedmiotową strategię.

Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonanych przez PTFI w imieniu klientów.

Do czynników wpływających na poziom ryzyka dla zrównoważonego rozwoju można zaliczyć w szczególności:

  • zmiany klimatu spowodowane globalnym ocieplaniem;
  • przestrzeganie zasad racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych i morskich; 
  • przestrzeganie powszechnie uznawanych standardów pracy (np. zakaz pracy dzieci, pracy przymusowej lub dyskryminacji w miejscu pracy);
  • przestrzeganie praw związków zawodowych oraz prawa pracowników do zrzeszenia się;
  • gwarancję bezpieczeństwa oferowanych produktów oraz ich wpływ na zdrowie;
  • wrażliwość organizacyjną przedsiębiorstw na dobro lokalnej społeczności oraz mniejszości;
  • przestrzeganie zasad uczciwości podatkowej;
  • przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

 

1. Zasady uwzględniania w działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

1.1. Podstawą procesu inwestycyjnego PTFI jest wielowymiarowa analiza emitentów, która poza aspektami finansowymi uwzględnia również liczne czynniki związane z charakterem prowadzonej działalności. 

1.2. PTFI dostrzega wpływ czynników zrównoważonego rozwoju na czynniki ryzyka charakterystyczne dla produktów inwestycyjnych (m.in. ryzyko rynkowe, ryzyko płynności).

1.3. PTFI uznaje ryzyka dla zrównoważonego rozwoju jako czynniki zdefiniowanych rodzajów ryzyka, które mogą mieć na nie wpływ i przyczyniać się do zwiększenia ich istotności.

1.4. Zadania, obowiązki i harmonogramy dotyczące identyfikacji, oceny, zarządzania, monitorowania i raportowania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju będą określone w ramach i w odniesieniu do zidentyfikowanych typów ryzyka w systemie zarządzania ryzykiem PTFI.

1.5. W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach świadczenia przez PTFI usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, niezależnie od ogólnej strategii uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, PTFI bierze pod uwagę ustalenia z klientem w strategiach indywidualnych. W szczególności, jeśli będzie to wynikało z ustaleń z klientem w odniesieniu do danej strategii indywidualnej, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą nie być uwzględniane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

1.6. PTFI, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, dokonuje regularnego przeglądu swoich metod i procedur w zakresie identyfikacji, oceny, zarządzania, monitorowania i raportowania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

2. Postanowienia końcowe.

2.1. W miarę rozwoju regulacji w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, wypracowaniem standardów branżowych w zakresie uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wraz ze wzrostem dostępności danych dotyczących zrównoważonego rozwoju pochodzących od emitentów niniejsza Strategia może ulegać zmianom, mającym na celu dostosowanie jej do aktualnych praktyk/standardów rynkowych. 

2.2. Strategia wchodzi w życie z dniem 10 marca 2021.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Na podstawie art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: „Rozporządzenie SFDR”) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Pekao TFI”, „Towarzystwo”) oświadcza, że nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.
 

W przypadku strategii indywidualnych dostępnych w ramach usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych stopień uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym zależy od wytycznych wskazanych przez Klientów na etapie tworzenia danej strategii.

Towarzystwo do końca 2024 roku planuje rozpocząć uwzględnianie wszystkich głównych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz wybranych dodatkowych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, dotyczących m.in.:

•    Wskaźników środowiskowych, w tym wskaźników dotyczących:
o    Emisji gazów cieplarnianych
o    Różnorodności biologicznej
o    Wody
o    Odpadów
•    Wskaźników w zakresie kwestii społecznych i pracowniczych, kwestii dotyczących poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przestępstwu.

Pełna lista wskaźników niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju jest określona w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (dalej: „Rozporządzenie 2022/1288”).

Pekao TFI nie widzi obecnie możliwości pozyskania wystarczających i wiarygodnych danych niezbędnych do obliczenia wartości wskaźników niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, określonych w Rozporządzeniu 2022/1288 dla wszystkich funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo. Rozpoczęcie uwzględniania niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w deklarowanym terminie jest uwarunkowane możliwością pozyskania niezbędnych danych do ich obliczenia.

Poprzednia decyzja dotycząca uwzględniania  niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju do końca 2023 r. została podjęta przy założeniu możliwości pozyskania wystarczających i wiarygodnych danych pozwalających na ich analizę. Oświadczenie w ww. zakresie Towarzystwo opublikowało na stronie internetowej dnia 9 grudnia 2022 r. W związku z tym, że dla części emitentów instrumentów finansowych znajdujących się w portfelach funduszy zarządzanych przez Towarzystwo niemożliwe okazało się pozyskanie takich danych w planowanym okresie, w ocenie Towarzystwa niemożliwe jest stwierdzenie, że niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju są uwzględniane na wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, czego efektem była zmiana treści niniejszego oświadczenia.

Informacja wynikająca z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Polityka wynagradzania, o której mowa w art. 5 przedmiotowego rozporządzenia, tj. polityka wynagrodzeń dla osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa oraz zarządzanych funduszy i portfeli klientów Pekao TFI S.A., została odpowiednio zmieniona, aby zapewnić jej spójność z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Klasyfikacja funduszy zgodnie z Rozporządzeniem SFDR