Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Strategia zrównoważonego rozwoju Pekao TFI na lata 2022-2024

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: Rozporządzenie SFDR) stanowiącego, iż Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: PTFI) poniżej przedstawia przedmiotową strategię.

Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonanych przez PTFI w imieniu klientów.

Do czynników wpływających na poziom ryzyka dla zrównoważonego rozwoju można zaliczyć w szczególności:

  • zmiany klimatu spowodowane globalnym ocieplaniem;
  • przestrzeganie zasad racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych i morskich; 
  • przestrzeganie powszechnie uznawanych standardów pracy (np. zakaz pracy dzieci, pracy przymusowej lub dyskryminacji w miejscu pracy);
  • przestrzeganie praw związków zawodowych oraz prawa pracowników do zrzeszenia się;
  • gwarancję bezpieczeństwa oferowanych produktów oraz ich wpływ na zdrowie;
  • wrażliwość organizacyjną przedsiębiorstw na dobro lokalnej społeczności oraz mniejszości;
  • przestrzeganie zasad uczciwości podatkowej;
  • przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

 

1. Zasady uwzględniania w działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

1.1. Podstawą procesu inwestycyjnego PTFI jest wielowymiarowa analiza emitentów, która poza aspektami finansowymi uwzględnia również liczne czynniki związane z charakterem prowadzonej działalności. 

1.2. PTFI dostrzega wpływ czynników zrównoważonego rozwoju na czynniki ryzyka charakterystyczne dla produktów inwestycyjnych (m.in. ryzyko rynkowe, ryzyko płynności).

1.3. PTFI uznaje ryzyka dla zrównoważonego rozwoju jako czynniki zdefiniowanych rodzajów ryzyka, które mogą mieć na nie wpływ i przyczyniać się do zwiększenia ich istotności.

1.4. Zadania, obowiązki i harmonogramy dotyczące identyfikacji, oceny, zarządzania, monitorowania i raportowania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju będą określone w ramach i w odniesieniu do zidentyfikowanych typów ryzyka w systemie zarządzania ryzykiem PTFI.

1.5. W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach świadczenia przez PTFI usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, niezależnie od ogólnej strategii uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, PTFI bierze pod uwagę ustalenia z klientem w strategiach indywidualnych. W szczególności, jeśli będzie to wynikało z ustaleń z klientem w odniesieniu do danej strategii indywidualnej, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą nie być uwzględniane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

1.6. PTFI, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, dokonuje regularnego przeglądu swoich metod i procedur w zakresie identyfikacji, oceny, zarządzania, monitorowania i raportowania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

2. Postanowienia końcowe.

2.1. W miarę rozwoju regulacji w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, wypracowaniem standardów branżowych w zakresie uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wraz ze wzrostem dostępności danych dotyczących zrównoważonego rozwoju pochodzących od emitentów niniejsza Strategia może ulegać zmianom, mającym na celu dostosowanie jej do aktualnych praktyk/standardów rynkowych. 

2.2. Strategia wchodzi w życie z dniem 10 marca 2021.

Strategia Due Diligence w zakresie głównych niekorzystnych skutków dla czynników Zrównoważonego Rozwoju

Na podstawie art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: „Rozporządzenie SFDR”) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Pekao TFI”, „Towarzystwo”) przedstawia strategię due diligence dotyczącą głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

„Czynniki zrównoważonego rozwoju” oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu. Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR: „Główne niekorzystne skutki należy rozumieć jako te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju”.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oferuje różne rodzaje produktów, m.in. Pekao Ekologiczny, który sklasyfikowany jest jako spełniający kryteria Art. 8 Rozporządzenia SFDR. Podstawą procesu inwestycyjnego Pekao TFI jest wielowymiarowa analiza emitentów, która poza aspektami finansowymi uwzględnia również liczne czynniki związane z charakterem prowadzonej działalności. W przypadku produktów promujących aspekty środowiskowe zgodnie z Art. 8 Rozporządzenia SFDR, uwzględniane są główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych. 

W swojej działalności Pekao TFI uwzględnia kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem poprzez wdrażanie wytycznych międzynarodowej Normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Pekao TFI raportuje na poziomie Grupy Pekao dane niefinansowego zgodnie GRI Standards (są to wytyczne organizacji Global Reporting Initative, które stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju) oraz mierzy swój ślad węglowy zgodnie ze standardem GHG Protocol (GHG Protocol ustanawia globalne, kompleksowe ramy pomiaru emisji gazów cieplarnianych) również na poziomie grupy.

Główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych są uwzględniane w produktach, które promują kwestie środowiskowe lub społeczne zgodnie z Art. 8 Rozporządzenia SFDR, w ten sposób, że spółki znajdujące się w spektrum inwestycyjnym takich produktów podlegają kryteriom wykluczenia ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą stojącą w sprzeczności z czynnikami zrównoważonego rozwoju. Spółki znajdujące się w spektrum inwestycyjnym takich produktów muszą wspierać cele środowiskowe, stosować dobre praktyki z zakresu ładu korporacyjnego oraz stosować minimalne gwarancje zgodnie z Art. 18 Rozporządzenia 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Pekao TFI identyfikuje następujące główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych:

Czynnik 1: Kwestie środowiskowe – działalność na rynku wydobycia i przetwarzania paliw kopalnych; 
Czynnik 2: Kwestie środowiskowe – emisje do wody oraz powietrza; 
Czynnik 3: Kwestie środowiskowe – produkcja odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych;
Czynnik 4: Kwestie społeczne i pracownicze – produkcja, sprzedaż lub dystrybucja broni lub uzbrojenia wojennego; 
Czynnik 5: Kwestie społeczne i pracownicze – produkcja wyrobów tytoniowych;
Czynnik 6: Kwestie społeczne i pracownicze – produkcja wyrobów spirytusowych;
Czynnik 7: Kwestie społeczne i pracownicze – prowadzenie działalności na rynku usług bukmacherskich i hazardu;
Czynnik 8: Kwestie społeczne i pracownicze – prowadzenie działalności w zakresie pornografii; 
Czynnik 9: Kwestie społeczne i pracownicze – korzystanie z pracy dzieci lub pracy przymusowej;
Czynnik 10: Kwestie społeczne i pracownicze – dyskryminacja ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, narodowość, poglądy polityczne, przynależność religijną, pochodzenie społeczne lub orientację seksualną;
Czynnik 11: kwestie dotyczące ładu korporacyjnego – zaangażowanie w działania o charakterze korupcyjnym lub brak przeciwdziałania korupcji lub przekupstwu.

W przypadku produktów zgodnych z Art. 8 SFDR, przy ocenie czynników ESG Pekao TFI opiera się obecnie głównie na danych przedstawianych przez spółki, w które dokonano inwestycji.

Działania w stosunku do zidentyfikowanych głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju mogą obejmować listy wykluczeń w zależności od strategii inwestycyjnej lub indywidualnych wytycznych klienta, udział w WZA spółek portfelowych lub inne działania zgodne z polityką zaangażowania stosowaną w Pekao TFI. Polityka zaangażowania Pekao TFI przewiduje, że spółki portfelowe monitorowane są w sposób ciągły, w szczególności poprzez przegląd raportów okresowych spółek, analizę wyników finansowych, przegląd prasy i serwisów branżowych czy udział w wydarzeniach tematycznych, przy czym oprócz wyników finansowych brane są pod uwagę zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Polityka zaangażowania Pekao TFI przewiduje również prowadzenie dialogu z emitentami oraz wykonywanie prawa głosu zgodnie z polityką głosowania. Przewidziana jest także możliwość prowadzenia dialogu z innymi akcjonariuszami. 

W przypadku pozostałych produktów i usług, w chwili obecnej, Pekao TFI nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych. Wraz ze wzrostem dostępności danych pochodzących od emitentów w zakresie czynników zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnieniem ogólnobranżowych metodologii, wskaźników i standardów związanych z uwzględnianiem niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., stawiając na pierwszym miejscu potrzeby klienta, zamierza w przyszłości zwiększać znaczenie, w całości procesu inwestycyjnego, niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, zgodnie z art. 4 przedmiotowego rozporządzenia.

W przypadku strategii indywidualnych dostępnych w ramach usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych stopień uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym zależy od wytycznych wskazanych przez Klientów na etapie tworzenia danej strategii.

Ocena głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dokonywana jest jedynie w przypadku instrumentów o charakterze udziałowym, w które Pekao TFI zamierza dokonać inwestycji i tylko w przypadku produktów oznaczonych jako spełniające kryteria Art. 8 Rozporządzenia SFDR. W chwili obecnej Pekao TFI nie ocenia obligacji zarówno korporacyjnych jak i skarbowych pod kątem głównych niekorzystnych skutków.
Pekao TFI wiąż pracuje nad rozwojem metodologii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, doboru wskaźników oraz opisu podjętych działań. Wymogi prawne dotyczące wyżej wymienionych kwestii nie zostały jeszcze opublikowane w ostatecznym brzmieniu. Po wejściu w życie dalszych wymogów dotyczących wdrożenia kolejnego poziomu ujawnień w stosunku do głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych wynikających z Rozporządzenia SFDR, Pekao TFI będzie odpowiednio wdrażać rozwiązania uwzględniające pojawiające się wymogi.

Strategia wchodzi w życie z dniem 24 maja 2022

Informacja wynikająca z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Polityka wynagradzania, o której mowa w art. 5 przedmiotowego rozporządzenia, tj. polityka wynagrodzeń dla osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa oraz zarządzanych funduszy i portfeli klientów Pekao TFI S.A., została odpowiednio zmieniona, aby zapewnić jej spójność z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.