Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: Rozporządzenie SFDR) stanowiącego, iż Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: PTFI) poniżej przedstawia przedmiotową strategię.

Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonanych przez PTFI w imieniu klientów.

Do czynników wpływających na poziom ryzyka dla zrównoważonego rozwoju można zaliczyć w szczególności:

  • zmiany klimatu spowodowane globalnym ocieplaniem;
  • przestrzeganie zasad racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych i morskich; 
  • przestrzeganie powszechnie uznawanych standardów pracy (np. zakaz pracy dzieci, pracy przymusowej lub dyskryminacji w miejscu pracy);
  • przestrzeganie praw związków zawodowych oraz prawa pracowników do zrzeszenia się;
  • gwarancję bezpieczeństwa oferowanych produktów oraz ich wpływ na zdrowie;
  • wrażliwość organizacyjną przedsiębiorstw na dobro lokalnej społeczności oraz mniejszości;
  • przestrzeganie zasad uczciwości podatkowej;
  • przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

 

1. Zasady uwzględniania w działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

1.1. Podstawą procesu inwestycyjnego PTFI jest wielowymiarowa analiza emitentów, która poza aspektami finansowymi uwzględnia również liczne czynniki związane z charakterem prowadzonej działalności. 

1.2. PTFI dostrzega wpływ czynników zrównoważonego rozwoju na czynniki ryzyka charakterystyczne dla produktów inwestycyjnych (m.in. ryzyko rynkowe, ryzyko płynności).

1.3. PTFI uznaje ryzyka dla zrównoważonego rozwoju jako czynniki zdefiniowanych rodzajów ryzyka, które mogą mieć na nie wpływ i przyczyniać się do zwiększenia ich istotności.

1.4. Zadania, obowiązki i harmonogramy dotyczące identyfikacji, oceny, zarządzania, monitorowania i raportowania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju będą określone w ramach i w odniesieniu do zidentyfikowanych typów ryzyka w systemie zarządzania ryzykiem PTFI.

1.5. W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach świadczenia przez PTFI usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, niezależnie od ogólnej strategii uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, PTFI bierze pod uwagę ustalenia z klientem w strategiach indywidualnych. W szczególności, jeśli będzie to wynikało z ustaleń z klientem w odniesieniu do danej strategii indywidualnej, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą nie być uwzględniane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

1.6. PTFI, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, dokonuje regularnego przeglądu swoich metod i procedur w zakresie identyfikacji, oceny, zarządzania, monitorowania i raportowania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

2. Postanowienia końcowe.

2.1. W miarę rozwoju regulacji w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, wypracowaniem standardów branżowych w zakresie uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wraz ze wzrostem dostępności danych dotyczących zrównoważonego rozwoju pochodzących od emitentów niniejsza Strategia może ulegać zmianom, mającym na celu dostosowanie jej do aktualnych praktyk/standardów rynkowych. 

2.2. Strategia wchodzi w życie z dniem 10 marca 2021.

Oświadczenie wydane zgodnie z artykułem 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Na podstawie art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadcza, że w chwili obecnej nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

Strategia Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. koncentruje się przede wszystkim na realizacji celów wskazanych w art. 19 ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Ponadto brak jest wypracowanych standardów ogólnobranżowych oraz powszechnie uznawanej metodologii w zakresie uwzględniania niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, w szczególności brak zatwierdzonych regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 i 7 przedmiotowego rozporządzenia. 

Wraz ze wzrostem dostępności danych pochodzących od emitentów w zakresie czynników zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnieniem ogólnobranżowych metodologii, wskaźników i standardów związanych z uwzględnianiem niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., stawiając na pierwszym miejscu potrzeby klienta, zamierza w przyszłości zwiększać znaczenie, w całości procesu inwestycyjnego, niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, zgodnie z art. 4 przedmiotowego rozporządzenia.

Informacja wynikająca z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Polityka wynagradzania, o której mowa w art. 5 przedmiotowego rozporządzenia, tj. polityka wynagrodzeń dla osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa oraz zarządzanych funduszy i portfeli klientów Pekao TFI S.A., została odpowiednio zmieniona, aby zapewnić jej spójność z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.