PPK dla pracodawców

PPK dla pracodawców

Nowy program wspomagający oszczędzanie na emeryturę.
Sprawdź jakie korzyści i obowiązki związane są z wdrożeniem PPK.

Kogo dotyczy obowiązek utworzenia PPK?

Utworzenie PPK jest obowiązkowe dla każdego podmiotu zatrudniającego co najmniej jedną osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (poza określonymi wyjątkami), czyli dla:

 • pracodawcy,
 • nakładcy,
 • rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • podmiotu, w którym działa rada nadzorcza,
 • zleceniodawcy

Etapy przystępowania firm do PPK

Pracodawcy byli włączani do PPK etapami. W pierwszej kolejności PPK zostały objęte największe przedsiębiorstwa, a następnie sukcesywnie obejmowane były coraz mniejsze firmy, czyli dla:

Podmioty zatrudniające Obowiązywanie ustawy Podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją Podpisanie umowy o prowadzenie PPK
icon

Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) /WDROŻONE/

od 1.07.2019 r.

do 25.10.2019 r.

do 12.11.2019 r.

icon

Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (wg stanu na dzień 30.06.2019 r.) /WDROŻONE/

od 1.01.2020 r.

do 27.10.2020 r. (nowy termin)

do 10.11.2020 r. (nowy termin)

icon

Firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (wg stanu na 31.12.2019 r.) /WDROŻONE/

od 1.07.2020 r.

do 27.10.2020 r.

do 10.11.2020 r.

icon

pozostałe przedsiębiorstwa i jednostki sektora finansów publicznych /WDROŻONE/

od 1.01.2021 r.

pozostałe przedsiębiorstwa: do 23.04.2021 r.; jednostki sektora finansów publicznych do 26.03.2021 r.

pozostałe przedsiębiorstwa: do 10.05.2021 r.; jednostki sektora finansów publicznych do 10.04.2021 r.

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY O ZARZĄDZANIE

Pracodawco,
Jeżeli jeszcze nie zawarłeś umowy o zarządzanie PPK, a nie jesteś zwolniony ze stosowania ustawy o PPK, proszę zapoznaj się z poniższą informacją.
30 września 2021 r. została opublikowana nowelizacja ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie 15 października 2021 r. Zgodnie z przyjętą zmianą, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, PFR będzie mógł przesyłać: 

 • wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie lub
 • przekazania informacji o zawarciu tej umowy 

z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS pracodawcom, którzy nie podpisali umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie. 

PFR będzie przekazywał do ZUS nazwę i NIP podmiotu zatrudniającego, który nie podpisał umowy o zarządzanie w terminie. Następnie ZUS udostępni wezwanie w systemie teleinformatycznym ZUS (nie wcześniej niż 14 dni roboczych od otrzymania danych). 

Wezwanie będzie skutecznie dostarczone: 

 • w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS; 
 • po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS – w przypadku jego nieodebrania.

Pracodawca nie powinien zwlekać z zawarciem umowy o zarządzanie PPK, gdyż zgodnie z art. 106 Ustawy o PPK pracodawcy za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń za rok poprzedni.

Zachęcamy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK za pośrednictwem serwisu e-PPK, nie czekając na powyższe wezwanie.
 

Zapisy pracowników do PPK
w zależności od wieku

Wiek pracownika Zapis do PPK

po ukończeniu 18 roku życia
do 55 roku życia

automatyczny z możliwością rezygnacji

po ukończeniu 55 roku życia
do 70 roku życia

możliwy na wniosek osoby zatrudnionej

po ukończeniu 70 roku życia

niemożliwy

Z obowiązku utworzenia PPK
zwolnieni są:

 • mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • firmy prowadzące Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i spełniające warunki ustawy PPK,
 • podmiot zatrudniający, będący osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiazanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Źródła wpłat do PPK

Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy i państwa (z Funduszu Pracy). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wpłaty podstawowa (obowiązkowa) dodatkowa (dobrowolna) Maksymalna wpłata3

Pracownik

2,0% wynagrodzenia brutto2

do 2,0% wynagrodzenia brutto

4,0% wynagrodzenia brutto

Pracodawca1

1,5% wynagrodzenia brutto

do 2,5% wynagrodzenia brutto

4,0% wynagrodzenia brutto

Państwo (Fundusz Pracy)

wpłata powitalna - 250 zł4
dopłata roczna - 240 zł5

1 Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2 Jeżeli wynagrodzenie Pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa finansowana przez Pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia brutto, ale nie mniej niż 0,5%.
3 Suma miesięcznych wpłat finansowanych przez Pracownika i Pracodawcę nie będzie mogła wynosić więcej niż 8% wynagrodzenia Pracownika.
Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej jest uczestnictwo w PPK trwające co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe oraz dokonywanie wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące.
5 Dopłata roczna przysługuje, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych od Pracodawcy i Pracownika w danym roku kalendarzowym wynosi minimum 3,5% od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (np. w 2022 r. łączna wysokość wpłat powinna wynosić co najmniej 632,10 zł), z zastrzeżeniem przypadku obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez Pracownika2 na zasadach określonych w ustawie PPK.

PPK krok po kroku

PPK krok po kroku

01
Wybór instytucji
finansowej

w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników.

02
Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK

elektronicznie, lub papierowo, z wybraną instytucją finansową.

03
Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK

załącznikiem do tej umowy jest lista uczestników PPK. Pracodawca nie jest zobowiązany do zawierania osobnej umowy dla każdego pracownika.

05
Obowiązki informacyjne i 
administracyjne

pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacje związane z utworzonymi PPK. Musi również prowadzić odpowiednią dokumentację związaną z obliczaniem i odprowadzaniem wpłat.

04
Dokonywanie
wpłat

pracodawca jest zobowiązany do obliczania i przekazywania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez siebie jako podmiotu zatrudniającego oraz obliczania, potrącania i przekazywania wpłat finansowanych przez pracownika.

Pekao PPK SFIO

Na potrzeby PPK utworzyliśmy fundusz Pekao PPK SFIO z subfunduszami zdefiniowanej daty, zróżnicowanymi pod względem potencjału zysku i poziomu ryzyka odpowiednio do wieku Uczestnika PPK. W miarę zbliżania się do daty, w której uczestnik PPK osiągnie 60 rok życia, udział instrumentów finansowych o wyższym poziomie ryzyka (np. akcji) zmniejsza się na rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka (np. obligacji). Ponadto dla Uczestników PPK oczekujących stabilnych wyników w dłuższym terminie oraz nieakceptujących ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje utworzony został subfundusz Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro, który inwestuje przede wszystkim w lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa (subfundusz nie inwestuje w akcje od 01.01.2020). Uczestnik PPK ma możliwość aktywnego zarządzania środkami, które gromadzi na swoim rachunku, poprzez złożenie wniosku o dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa do subfunduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwy dla jego wieku. Subfunduszami zarządzają profesjonaliści, z wieloletnim doświadczeniem na rynku krajowym i zagranicznym.

PPK z perspektywy Pracodawcy

Pracodawca zyska możliwość kreowania swojego pozytywnego wizerunku na rynku pracy, co powinno przełożyć się na większą lojalność zatrudnionych osób, ograniczenie ich rotacji oraz łatwiejsze pozyskiwanie wartościowych Pracowników.

Ponadto wpłaty finansowane przez pracodawcę nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a wydatki poniesione na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy PPK będą dla niego kosztami uzyskania przychodu.

Wsparcie Pekao TFI przy wdrożeniu i prowadzeniu PPK

Pekao TFI ułatwia wdrożenie PPK w zakresie administracyjnym, operacyjnym i komunikacyjnym. Oferujemy kompleksowe wsparcie pracodawcy na każdym etapie wdrożenia PPK, które obejmuje:

 • przygotowanie wybranej dokumentacji – Pekao TFI udostępnia wzór umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a także porozumienie między pracodawcą a reprezentacją pracowników;
 • przeprowadzanie szkoleń i prezentacji o PPK – Pekao TFI przeprowadzi prezentacje dla kierownictwa, reprezentacji załogi oraz osób objętych PPK;
 • serwis e-PPK – Towarzystwo udostępniło serwis e-PPK, który w łatwy i intuicyjny sposób przeprowadzi pracodawcę przez proces zawierania umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, umożliwi przekazywanie i aktualizację listy pracowników, przekazywanie informacji o wpłatach podstawowych i dodatkowych pracownika i pracodawcy, a także przesyłanie informacji o deklaracjach składanych pracodawcy przez pracowników (zobacz wideo poniżej);
 • dedykowany zespół ds. PPK – pracownicy Pekao TFI odpowiedzą na wszystkie pytania, przeprowadzą szkolenia i będą uczestniczyć w uzgodnionych z pracodawcami spotkaniach.

Serwis online dla pracodawców

Praca z domu? To nie problem. Przygotowaliśmy dla pracodawców serwis online do obsługi PPK. Elektroniczny system w łatwy i intuicyjny sposób prowadzi przez proces zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. 
Ułatwia również bieżącą obsługę programu, np. przekazywanie listy wpłat pracownika i pracodawcy, umożliwia dostęp do historii składek. 
 

PPK z doświadczonym partnerem – Pekao TFI

Najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce

Najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce

Pekao TFI S.A. posiada 30 lat doświadczenia na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.

Jedna z najszerszych ofert funduszy inwestycyjnych na polskim rynku

Jedna z najszerszych ofert funduszy inwestycyjnych na polskim rynku

W ofercie Pekao TFI S.A. dostępnych jest ponad 50 funduszy/ subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych.

Zaufanie tysięcy inwestorów

Zaufanie tysięcy
inwestorów

Obecnie Pekao TFI S.A. obsługuje ponad 450 tys. klientów i zarządza środkami o wartości ponad 20 mld złotych (stan na 30.11.2021).

Doświadczony zespół zarządzających, wspierany przez analityków

Doświadczony zespół zarządzających, wspierany przez analityków

 • 11 tytułów Chartered Financial Analyst (CFA)
 • 8 licencji doradcy inwestycyjnego
Bliska współpraca z Bankiem Pekao S.A.

Bliska współpraca
z Bankiem Pekao S.A.

Od blisko 30 lat Towarzystwo blisko współpracuje z Bankiem Pekao S.A., który jest jego jedynym pośrednim akcjonariuszem oraz głównym dystrybutorem funduszy inwestycyjnych Pekao. 

Przydatne linki

na portalu mojeppk.pl
Sprawdź swoje przyszłe oszczędności
Kontakt dla pracodawcy
Kontakt dla pracowników
Formularz dla jednostek, które zawarły umowę o zarządzanie PPK

Tabela opłat

TABELA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH STAWEK WYNAGRODZENIA STAŁEGO ZA ZARZĄDZANIE 
SUBFUNDUSZAMI PPK WYDZIELONYMI W PEKAO PPK SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM

Od dnia 1 stycznia 2022 r., zgodnie z art. 49 ust 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, rzeczywiste stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w Pekao PPK SFIO, obciążające aktywa poszczególnych subfunduszy PPK, są równe wysokości określonej w poniższej tabeli:

Subfundusz

Rzeczywiste stawki wynagrodzenia stałego
za zarządzanie (w skali roku) od dnia 01/01/2022*

Pekao PPK 2020
Spokojne Jutro
0,17301%
Pekao PPK 2025 0,17301%
Pekao PPK 2030 0,30998%
Pekao PPK 2035 0,30998%
Pekao PPK 2040 0,30998%
Pekao PPK 2045 0,31719%
Pekao PPK 2050 0,31719%
Pekao PPK 2055 0,31719%
Pekao PPK 2060 0,31719%
Pekao PPK 2065 0,31719%


* Wskazane powyżej stawki będą ulegały zmianie na zasadach określonych w art. 49 ust. 5 – 7 ustawy o PPK.

Tabela promocyjnych stawek wynagrodzenia stałego za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w Pekao PPK SFIO ustalona przez Zarząd Pekao TFI S.A. na podstawie Rozdziału IV lit. B pkt 1 Regulaminu PPK Pekao TFI, przedstawia się jak poniżej:

Okres Subfundusze wydzielone w Pekao PPK SFIO
od do Pekao PPK 2020
Spokojne Jutro
Pekao PPK 2025 Pekao PPK 2030 Pekao PPK 2035 Pekao PPK 2040 Pekao PPK 2045 Pekao PPK 2050 Pekao PPK 2055 Pekao PPK 2060

Pekao PPK 2065

1.01.2021 31.12.2021 0,24% 0,24% 0,43% 0,43% 0,43% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,00%
1.01.2022 31.12.2024 0,44%
1.01.2025 31.12.2029 0,31% 0,43%
1.01.2030 31.12.2034 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2035 31.12.2039 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2040 31.12.2044 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2045 31.12.2049 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2050 31.12.2054 0,24% 0,31%
1.01.2055 31.12.2059 0,24% 0,31%
1.01.2060 31.12.2064 0,24% 0,31%
1.01.2065   0,24%

Warszawa, 1 stycznia 2022 r.

Formularz kontaktowy dla pracodawców (w sprawie oferty PPK)

Chcesz dowiedzieć się więcej o PPK? Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego dla Pracodawców. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą i udzielą wszystkich informacji związanych z wdrożeniem PPK.

Zapoznaj się z Informacją Administratora Danych
Oświadczenie

Oświadczam, że pozostawiając w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców moje dane osobowe, wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa („TFI”), informacji handlowej, w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności na przesłanie mi materiałów dotyczących PPK, na udostępniony przeze mnie adres e-mail lub kontakt ze strony TFI lub podmiotu działającego w imieniu TFI w sprawie PPK na udostępniony przeze mnie numer telefonu, w tym dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz na przetwarzanie danych wskazanych w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców w ww. celach.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny przedstawiciela TFI oraz podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie przez przedstawiciela TFI informacji handlowej na wskazany przeze mnie adres e-mail.

Powyższe zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja prawna

W materiale wykorzystano zapisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r., materiały dotyczące PPK przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju i dostępne na portalu mojePPK.pl.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Szczegółowy opis czynników ryzyka i zwięzły opis praw uczestników znajdują się w prospekcie funduszu inwestycyjnego dostępnym na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

Fundusz Pekao PPK SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru PPK zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym funduszu Pekao PPK SFIO, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy.

Prospekt informacyjny funduszu Pekao PPK SFIO zawierający szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne subfundusze, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej funduszu, informacje o opłatach, sprawozdania finansowe, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla inwestorów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Pekao TFI będzie pobierać wynagrodzenie stałe za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto danego subfunduszu w skali roku. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników poszczególnych subfunduszy, w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w ustawie PPK. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Wykorzystane w materiale źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jeśli jesteś Pracodawcą i masz pytania dotyczące PPK, zapraszamy do skorzystania z dedykowanej infolinii:

(+48) 22 640 06 54

Rozmowa z konsultantem w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00

Opłata według cennika operatora