Materiał reklamowy
PPK dla pracodawców

PPK dla pracodawców

Program wspomagający oszczędzanie na emeryturę.
Sprawdź jakie korzyści i obowiązki związane są z wdrożeniem PPK.

Kogo dotyczy obowiązek utworzenia PPK?

Utworzenie PPK jest obowiązkowe dla każdego podmiotu zatrudniającego co najmniej jedną osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (poza określonymi wyjątkami), czyli dla:

 • pracodawcy,
 • nakładcy,
 • rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • podmiotu, w którym działa rada nadzorcza,
 • zleceniodawcy

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY O ZARZĄDZANIE

Pracodawco,
Jeżeli jeszcze nie zawarłeś umowy o zarządzanie PPK, a nie jesteś zwolniony ze stosowania ustawy o PPK, proszę zapoznaj się z poniższą informacją.
30 września 2021 r. została opublikowana nowelizacja ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie 15 października 2021 r. Zgodnie z przyjętą zmianą, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, PFR będzie mógł przesyłać: 

 • wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie lub
 • przekazania informacji o zawarciu tej umowy 

z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS pracodawcom, którzy nie podpisali umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie. 

PFR będzie przekazywał do ZUS nazwę i NIP podmiotu zatrudniającego, który nie podpisał umowy o zarządzanie w terminie. Następnie ZUS udostępni wezwanie w systemie teleinformatycznym ZUS (nie wcześniej niż 14 dni roboczych od otrzymania danych). 

Wezwanie będzie skutecznie dostarczone: 

 • w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS; 
 • po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS – w przypadku jego nieodebrania.

Pracodawca nie powinien zwlekać z zawarciem umowy o zarządzanie PPK, gdyż zgodnie z art. 106 Ustawy o PPK pracodawcy za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń za rok poprzedni.

Zachęcamy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK za pośrednictwem serwisu e-PPK, nie czekając na powyższe wezwanie.
 

Zapisy pracowników do PPK
w zależności od wieku

Wiek pracownika Zapis do PPK

po ukończeniu 18 roku życia
do 55 roku życia

automatyczny z możliwością rezygnacji

po ukończeniu 55 roku życia
do 70 roku życia

możliwy na wniosek osoby zatrudnionej

po ukończeniu 70 roku życia

niemożliwy

Z obowiązku utworzenia PPK
zwolnieni są:

 • mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • firmy prowadzące Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i spełniające warunki ustawy PPK,
 • podmiot zatrudniający, będący osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiazanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Źródła wpłat do PPK

Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy i państwa (z Funduszu Pracy). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wpłaty podstawowa (obowiązkowa) dodatkowa (dobrowolna) Maksymalna wpłata3

Pracownik

2,0% wynagrodzenia brutto2

do 2,0% wynagrodzenia brutto

4,0% wynagrodzenia brutto

Pracodawca1

1,5% wynagrodzenia brutto

do 2,5% wynagrodzenia brutto

4,0% wynagrodzenia brutto

Państwo (Fundusz Pracy)

wpłata powitalna - 250 zł4
dopłata roczna - 240 zł5

1 Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2 Jeżeli wynagrodzenie Pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa finansowana przez Pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia brutto, ale nie mniej niż 0,5%.
3 Suma miesięcznych wpłat finansowanych przez Pracownika i Pracodawcę nie będzie mogła wynosić więcej niż 8% wynagrodzenia Pracownika.
Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej jest uczestnictwo w PPK trwające co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe oraz dokonywanie wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące.
5 Dopłata roczna przysługuje, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych od Pracodawcy i Pracownika w danym roku kalendarzowym wynosi minimum 3,5% od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, z zastrzeżeniem przypadku obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez Pracownika2 na zasadach określonych w ustawie PPK.

PPK krok po kroku

PPK krok po kroku

01
Wybór instytucji
finansowej

w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników.

02
Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK

elektronicznie, lub papierowo, z wybraną instytucją finansową.

03
Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK

załącznikiem do tej umowy jest lista uczestników PPK. Pracodawca nie jest zobowiązany do zawierania osobnej umowy dla każdego pracownika.

05
Obowiązki informacyjne i 
administracyjne

pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacje związane z utworzonymi PPK. Musi również prowadzić odpowiednią dokumentację związaną z obliczaniem i odprowadzaniem wpłat.

04
Dokonywanie
wpłat

pracodawca jest zobowiązany do obliczania i przekazywania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez siebie jako podmiotu zatrudniającego oraz obliczania, potrącania i przekazywania wpłat finansowanych przez pracownika.

Ryzyko inwestycyjne

Z uwagi na to, że PPK w Pekao TFI S.A. oparte jest na lokowaniu środków w ramach funduszu inwestycyjnego, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik PPK powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

PPK z perspektywy Pracodawcy

Pracodawca zyskuje możliwość kreowania swojego pozytywnego wizerunku na rynku pracy, co powinno przełożyć się na większą lojalność zatrudnionych osób, ograniczenie ich rotacji oraz łatwiejsze pozyskiwanie wartościowych Pracowników.

Ponadto wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a wydatki poniesione na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy PPK są dla niego kosztami uzyskania przychodu.

Wsparcie Pekao TFI przy wdrożeniu i prowadzeniu PPK

Pekao TFI ułatwia wdrożenie PPK w zakresie administracyjnym, operacyjnym i komunikacyjnym. Oferujemy kompleksowe wsparcie pracodawcy na każdym etapie wdrożenia PPK, które obejmuje:

 • przygotowanie wybranej dokumentacji – Pekao TFI udostępnia wzór umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a także porozumienie między pracodawcą a reprezentacją pracowników;
 • przeprowadzanie szkoleń i prezentacji o PPK – Pekao TFI przeprowadzi prezentacje dla kierownictwa, reprezentacji załogi oraz osób objętych PPK;
 • serwis e-PPK – Towarzystwo udostępniło serwis e-PPK, który w łatwy i intuicyjny sposób przeprowadzi pracodawcę przez proces zawierania umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, umożliwi przekazywanie i aktualizację listy pracowników, przekazywanie informacji o wpłatach podstawowych i dodatkowych pracownika i pracodawcy, a także przesyłanie informacji o deklaracjach składanych pracodawcy przez pracowników (zobacz wideo poniżej);
 • dedykowany zespół ds. PPK – pracownicy Pekao TFI odpowiedzą na wszystkie pytania, przeprowadzą szkolenia i będą uczestniczyć w uzgodnionych z pracodawcami spotkaniach.

Serwis online dla pracodawców

Praca z domu? To nie problem. Przygotowaliśmy dla pracodawców serwis online do obsługi PPK. Elektroniczny system w łatwy i intuicyjny sposób prowadzi przez proces zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. 
Ułatwia również bieżącą obsługę programu, np. przekazywanie listy wpłat pracownika i pracodawcy, umożliwia dostęp do historii składek. 
 

PPK z doświadczonym partnerem – Pekao TFI

Najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce

Najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce

Pekao TFI S.A. posiada ponad 30 lat doświadczenia na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.

Jedna z najszerszych ofert funduszy inwestycyjnych na polskim rynku

Jedna z najszerszych ofert funduszy inwestycyjnych na polskim rynku

W ofercie Pekao TFI S.A. dostępnych jest ponad 40 funduszy/ subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych, w tym Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro.

Zaufanie tysięcy inwestorów

Zaufanie tysięcy
inwestorów

Obecnie Pekao TFI S.A. obsługuje ponad 480 tys. klientów i zarządza środkami o wartości ponad 25 mld złotych (stan na 29.02.2024).

Doświadczony zespół zarządzających, wspierany przez analityków

Doświadczony zespół zarządzających, wspierany przez analityków

 • 11 licencji doradcy inwestycyjnego
 • 11 licencji maklera papierów wartościowych
Bliska współpraca z Bankiem Pekao S.A.

Bliska współpraca
z Bankiem Pekao S.A.

Od ponad 30 lat Towarzystwo blisko współpracuje z Bankiem Pekao S.A., który jest jego jedynym pośrednim akcjonariuszem oraz głównym dystrybutorem funduszy inwestycyjnych Pekao. 

Przydatne linki

na portalu mojeppk.pl
Sprawdź swoje przyszłe oszczędności
Kontakt dla pracodawcy
Kontakt dla pracowników
Formularz dla jednostek, które zawarły umowę o zarządzanie PPK

Tabela opłat

TABELA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH STAWEK WYNAGRODZENIA STAŁEGO ZA ZARZĄDZANIE 
SUBFUNDUSZAMI PPK WYDZIELONYMI W PEKAO PPK SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM

Od dnia 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z art. 49 ust 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, rzeczywiste stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w Pekao PPK SFIO, obciążające aktywa poszczególnych subfunduszy PPK, są równe wysokości określonej w poniższej tabeli:

Subfundusz Rzeczywiste stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie od dnia 01.04.2024*
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro 0,13597%
Pekao PPK 2025 0,13597%
Pekao PPK 2030 0,24362%
Pekao PPK 2035 0,24362%
Pekao PPK 2040 0,24362%
Pekao PPK 2045 0,24928%
Pekao PPK 2050 0,24928%
Pekao PPK 2055 0,24928%
Pekao PPK 2060 0,24928%
Pekao PPK 2065 0,24928%

 

* Wskazane powyżej stawki będą ulegały zmianie na zasadach określonych w art. 49 ust. 5 – 7 ustawy o PPK.

 

Tabela promocyjnych stawek wynagrodzenia stałego za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w Pekao PPK SFIO, ustalona przez Zarząd Pekao TFI S.A. na podstawie Rozdziału IV lit. B pkt 1 Regulaminu PPK Pekao TFI, przedstawia się jak poniżej:

Okres Subfundusze wydzielone w Pekao PPK SFIO
od do Pekao PPK 2020
Spokojne Jutro
Pekao PPK 2025 Pekao PPK 2030 Pekao PPK 2035 Pekao PPK 2040 Pekao PPK 2045 Pekao PPK 2050 Pekao PPK 2055 Pekao PPK 2060

Pekao PPK 2065

1.01.2022 31.12.2024 0,24% 0,24% 0,43% 0,43% 0,43% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44%
1.01.2025 31.12.2029 0,31% 0,43%
1.01.2030 31.12.2034 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2035 31.12.2039 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2040 31.12.2044 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2045 31.12.2049 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2050 31.12.2054 0,24% 0,31%
1.01.2055 31.12.2059 0,24% 0,31%
1.01.2060 31.12.2064 0,24% 0,31%
1.01.2065   0,24%

Warszawa, 1 kwietnia 2024 r.

Formularz kontaktowy dla pracodawców (w sprawie oferty PPK)

Chcesz dowiedzieć się więcej o PPK? Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego dla Pracodawców. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą i udzielą wszystkich informacji związanych z wdrożeniem PPK.


Zapoznaj się z Informacją Administratora Danych
Oświadczenie

Oświadczam, że pozostawiając w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców moje dane osobowe, wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1 („TFI”), informacji handlowej, w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności na przesłanie mi materiałów dotyczących PPK, na udostępniony przeze mnie adres e-mail lub kontakt ze strony TFI lub podmiotu działającego w imieniu TFI w sprawie PPK na udostępniony przeze mnie numer telefonu, w tym dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz na przetwarzanie danych wskazanych w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców w ww. celach.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny przedstawiciela TFI oraz podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie przez przedstawiciela TFI informacji handlowej na wskazany przeze mnie adres e-mail.

Powyższe zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja prawna

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.

W materiale wykorzystano zapisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r., materiały dotyczące PPK przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju i dostępne na portalu mojePPK.pl.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz, gdyż te są własnością funduszu. 

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Pekao TFI będzie pobierać wynagrodzenie stałe za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto danego subfunduszu w skali roku. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników poszczególnych subfunduszy, w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w ustawie PPK. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeśli jesteś Pracodawcą i masz pytania dotyczące PPK, zapraszamy do skorzystania z dedykowanej infolinii:

(+48) 22 640 06 54

Rozmowa z konsultantem w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00

Opłata według cennika operatora