Ustawa FATCA

Ustawa FATCA

Uwaga

Każdy Uczestnik, który w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 listopada 2015 r. włącznie (tzw. okres przejściowy) otworzył pierwsze konto w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.), powinien złożyć Oświadczenie FATCA.

Jeżeli Uczestnik do dnia 1 grudnia 2016 r. włącznie nie złożył Oświadczenia FATCA, jego konto/konta w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A., objęte regulacją FATCA zostały zablokowane, co skutkuje czasowym uniemożliwieniem dysponowania i korzystania ze zgromadzonych wartości majątkowych.

Odblokowanie konta/kont nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania przez Pekao TFI Oświadczenia Uczestnika o statusie FATCA.

Oświadczenie można złożyć:

Oświadczenie można złożyć:

 • w dowolnej placówce prowadzących dystrybucję

 • telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta pod numerem

  (+48) 22 640 48 44

 • korespondencyjnie, wypełniając i podpisując własnoręcznie formularz oraz wysyłając go pocztą na adres:

  Pekao Financial Services Sp. z o.o.
  ul. Postępu 21
  02-676 Warszawa

Informacja FATCA

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), której celem jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy w USA wywiązywały się z niego. FATCA nakłada na zagraniczne instytucje finansowe, w tym także polskie, obowiązki sprawozdawcze dotyczące m.in. rachunków prowadzonych przez te instytucje na rzecz obywateli USA lub rezydentów amerykańskich. Polska zobowiązała się do realizacji względem USA wynikających z FATCA obowiązków w drodze umowy międzynarodowej zawartej z USA, podpisanej w dniu 7 października 2014 r.

Zasady wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązań wynikających z tej Umowy zostały uregulowane w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U.2015.1712.) [„Ustawa FATCA”].

Fundusz, jako polska raportująca instytucja finansowa oraz Towarzystwo pozyskują i przetwarzają określone informacje o swoich Klientach oraz ich rachunkach w rozumieniu Ustawy FATCA. W szczególności, na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy FATCA, Fundusz jest zobowiązany do odebrania od Państwa oświadczenia dotyczącego obywatelstwa USA lub rezydencji amerykańskiej. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, występuje konieczność potwierdzenia zasadności oświadczenia na podstawie innych informacji i dokumentów przekazanych przez Klienta, a także monitorowania zmiany okoliczności związanych z kontem. Jeśli w toku tych czynności okaże się, że pierwotne oświadczenie może być niepoprawne lub nierzetelne, mogą zostać Państwo poproszeni o złożenie odpowiednich wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odmowa ich złożenia będzie skutkowała obowiązkiem traktowania Państwa konta, jako podlegającego raportowaniu.

Obowiązek raportowania, przewidziany w art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy FATCA, będzie realizowany poprzez przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub organowi przez niego upoważnionemu informacji o Klientach będących osobami fizycznymi oraz o ich kontach prowadzonych przez Fundusze, jeśli Klient złoży oświadczenie potwierdzające, że jest obywatelem USA lub rezydentem amerykańskim lub zajdzie wyżej wymieniony przypadek odmowy złożenia wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia.