Najważniejsze to dobrze wystartować

PROGRAM SUPER BASKET

Najważniejsze to dobrze wystartować

Każdy moment jest dobry, aby rozpocząć inwestowanie pod warunkiem, że robimy to systematycznie i zachowujemy odpowiedni horyzont inwestycyjny.

Dlaczego warto zainteresować się Programem Super Basket?

Wygoda

Wygoda

Dokonujesz wpłaty tylko raz, a przenoszenie środków do Funduszy/Subfunduszy Docelowych odbywa się w sposób automatyczny, w zależności od Twojej deklaracji przez okres 6, 12, 18 lub 24 miesięcy.

Uśrednienie ceny nabycia

Uśrednienie ceny
nabycia

Pomaga ograniczać ryzyko kupowania jednostek uczestnictwa „na górce” i sprzedawania „w dołku”.

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja

Możliwość wyboru Portfela Programu z różnym udziałem poszczególnych klas aktywów zróżnicowanych pod względem potencjału zysku i ryzyka, strategii inwestycyjnej oraz zasięgu geograficznego.

Szeroki wybór portfeli

Szeroki
wybór portfeli

Oferta 13 Portfeli Programu złożonych z trzech funduszy/subfunduszy Pekao.

Potencjał zysku

Potencjał
zysku

Konstrukcja Programu umożliwia w dłuższej perspektywie zbudowanie optymalnego portfela o wysokim potencjale wzrostu w swojej kategorii.

Nieograniczony czas trwania

Nieograniczony
czas trwania

Po zbudowaniu Portfela Programu Twój kapitał pracuje w funduszach/ subfunduszach tak długo, jak zechcesz.

Przykładowy schemat Programu

Wpłata

(min. 5000zł)

Subfundusz Podstawowy
Pekao Konserwatywny

Co miesiąc za część środków nabywane są jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy Docelowych w określonych proporcjach

Portfel Programu

Fundusze/Subfundusze inwestycyjne

<p><strong>Portfel Programu</strong></p>

Uśrednianie ceny nabycia jednostek uczestnictwa

Dokonując systematycznych wpłat kupujemy jednostki raz po wyższej, a raz po niższej cenie. Dzięki temu uśredniamy cenę cenę ich zakupu. Ograniczamy w ten sposób ryzyko zakupu jednostek w niewłaściwym momencie.

Uśrednianie ceny nabycia jednostek uczestnictwa

Ryzyko

Program Super Basket oparty jest na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne. Inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Jak otworzyć Program <br/>Super Basket?

Jak otworzyć Program
Super Basket?

Skontaktuj się z nami:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Super Basket (Program) określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję. 
 

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów, informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, a także Warunkami uczestnictwa w Programie. Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.