Materiał reklamowy

Kalkulator PPK

kalkulator

Skorzystaj z naszego kalkulatora

Sprawdź ile możesz oszczędzić w PPK?

Oblicz dodatkową emeryturę

Twoje obecne miesięczne wynagrodzenie brutto
Twoja podstawowa miesięczna wpłata
(% wynagrodzenia brutto)
Twoja dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata
(% wynagrodzenia brutto)
Podstawowa miesięczna wpłata pracodawcy
(% wynagrodzenia brutto)
Dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata pracodawcy
(% wynagrodzenia brutto)
Wiek w którym przystępujesz do PPK
Minimalny wiek to 18 lat, maksymalny to 69 lat
Do którego roku życia chcesz odkładać środki w PPK?
Wiek do którego chcesz oszczędzać w PPK, nie może być niższy niż wiek, w którym przystępujesz do PPK.

Po przekroczeniu 60 roku życia, możesz zakończyć oszczędzanie w PPK i wypłacić środki z programu. W przypadku jednorazowej wypłaty ponad 25% zgromadzonych środków w PPK bądź gdy okres wypłat ratalnych będzie krótszy niż 120 miesięcy, zapłacisz 19% podatek od dochodów kapitałowych.

Wypłata jednorazowa po zakończeniu oszczędzania
Planowany okres wypłaty w formie ratalnej
Zakładana średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania
Zakładana średnioroczna stopa zwrotu w okresie wypłat ratalnych
Zakładany wzrost wynagrodzeń w skali roku

Podsumowanie

Wartość zebranych środków
  • środki wpłacone przez pracownika -
  • środki wpłacone przez pracodawcę -
  • środki wpłacone przez Państwo -
  • zysk z zarządzania aktywami -

Wypłacając środki z PPK według zadeklarowanego podziału, otrzymasz łącznie:

Wypłatę jednorazową
(25% zgromadzonych środków)
(100% zgromadzonych środków)
+
Miesięczne wypłaty z PPK

Powyższe obliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy, są uproszczoną symulacją i nie stanowią gwarancji uzyskania określonego zysku czy korzyści podatkowych w przyszłości. Osiągnięty wynik jest uzależniony m.in. od faktycznego okresu dokonywania wpłat na PPK i ich wysokości, od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika.