Emerytura w dobrych rękach

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Emerytura w dobrych rękach

Polskie społeczeństwo się starzeje. Procesy demograficzne nie pozostawiają wątpliwości, że samodzielne oszczędzanie z myślą o dodatkowej emeryturze to konieczność. W oszczędzaniu mają pomóc PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe!

PPK – powszechny program długoterminowego oszczędzania

Do programu są włączane osoby zatrudnione, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Pracownicy w wieku 18-55 lat są włączani automatycznie, zaś osoby starsze (do 70 r.ż.) są zapisywane wyłącznie na swój wniosek. Wpłaty do PPK pochodzą nie tylko od pracownika, ale również od pracodawcy i państwa. Zgromadzone środki są prywatną własnością pracownika i podlegają dziedziczeniu.

PPK zostały utworzone w celu systematycznego gromadzenia środków z przeznaczeniem przede wszystkim na przyszłą dodatkową emeryturę.
To pracodawca, we współpracy z instytucją finansową, ma obowiązek zorganizowania PPK dla swoich pracowników.

Źródła wpłat do PPK

Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł:

Pracownik

Pracownik

wpłata podstawowa 2,0% wynagrodzenia brutto1 
+ wpłata dodatkowa do 2,0%

Pracodawca

Pracodawca

wpłata podstawowa 1,5% wynagrodzenia brutto
+ wpłata dodatkowa
do 2,5%

Państwo(z Funduszu Pracy)

Państwo
(z Funduszu Pracy)

250 zł – jednorazowa wpłata powitalna2
+ 240 zł – dopłata roczna3

Pracownik i pracodawca przekazują do PPK tzw. wpłaty podstawowe. Mogą oni zadeklarować również przekazywanie dobrowolnych wpłat dodatkowych. Ich wysokość naliczana jest procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika.

Państwo do zgromadzonych w PPK środków, niezależnie od dochodów pracownika, będzie dopłacać określone kwoty. Oszczędzający otrzyma od państwa jednorazowo
250 zł wpłaty powitalnej2 i dopłatę roczną3 w wysokości 240 zł.

Jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.
Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej jest uczestnictwo w PPK trwające co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe oraz dokonywanie wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące.
Dopłata roczna przysługuje, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych od Pracodawcy i Pracownika w danym roku kalendarzowym wynosi minimum 3,5% od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (np. w 2022 r. łączna wysokość wpłat powinna wynosić co najmniej 632,10 zł), z zastrzeżeniem przypadku obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez Pracownika1 na zasadach określonych w ustawie PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe były wprowadzane etapami

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób*
- od lipca 2019 r.
(WDROŻONE)

*wg stanu na 31.12.2018 r.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób*
- od stycznia 2020 r.
(WDROŻONE)

*wg stanu na 30.06.2019 r.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób*
- od lipca 2020 r.
(WDROŻONE)

*wg stanu na 31.12.2019 r.

Pozostali Pracodawcy
- od stycznia 2021 r.
(WDROŻONE)

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY O ZARZĄDZANIE

Pracodawco,
Jeżeli jeszcze nie zawarłeś umowy o zarządzanie PPK, a nie jesteś zwolniony ze stosowania ustawy o PPK, proszę zapoznaj się z poniższą informacją.
30 września 2021 r. została opublikowana nowelizacja ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie 15 października 2021 r. Zgodnie z przyjętą zmianą, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, PFR będzie mógł przesyłać: 

  • wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie lub
  • przekazania informacji o zawarciu tej umowy 

z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS pracodawcom, którzy nie podpisali umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie. 

PFR będzie przekazywał do ZUS nazwę i NIP podmiotu zatrudniającego, który nie podpisał umowy o zarządzanie w terminie. Następnie ZUS udostępni wezwanie w systemie teleinformatycznym ZUS (nie wcześniej niż 14 dni roboczych od otrzymania danych). 

Wezwanie będzie skutecznie dostarczone: 

  • w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS; 
  • po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS – w przypadku jego nieodebrania.

Pracodawca nie powinien zwlekać z zawarciem umowy o zarządzanie PPK, gdyż zgodnie z art. 106 Ustawy o PPK pracodawcy za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń za rok poprzedni.

Zachęcamy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK za pośrednictwem serwisu e-PPK, nie czekając na powyższe wezwanie.
 

Przydatne linki

na portalu mojeppk.pl
Sprawdź swoje przyszłe oszczędności
Kontakt dla pracodawcy
Kontakt dla pracowników
Formularz dla jednostek, które zawarły umowę o zarządzanie PPK

Najważniejsze założenia PPK

Powszechność

Powszechność

praktycznie każde przedsiębiorstwo musi wprowadzić PPK dla swoich pracowników, z wyjątkiem m.in. firm prowadzących PPE i spełniających warunki z ustawy PPK1

Dobrowolność

Dobrowolność

pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w PPK, jak również podjąć decyzję o ponownym przystąpieniu do programu;

Prywatność środków

Prywatność środków

pieniądze zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika i są dziedziczone;

Dostępność środków

Dostępność środków

możliwość wypłaty w dowolnym momencie na zasadach określonych w ustawie PPK1, w tym, również w wyjątkowych aytuacjach (np. poważna choroba lub zakup mieszkania/domu);

Dodatkowe oszczędności

Dodatkowe oszczędności

oszczędzanie w PPK to dodatkowy kapitał na przyszłość, na który wpłacają środki zarówno pracownicy, pracodawcy, jak i państwo;

Efektywne zarządzanie

Efektywne zarządzanie

środki w PPK będą zarządzane przez Pekao TFI, najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce, nasi eksperci posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. 

Tabela opłat

TABELA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH STAWEK WYNAGRODZENIA STAŁEGO ZA ZARZĄDZANIE 
SUBFUNDUSZAMI PPK WYDZIELONYMI W PEKAO PPK SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM

Od dnia 1 stycznia 2022 r., zgodnie z art. 49 ust 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, rzeczywiste stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w Pekao PPK SFIO, obciążające aktywa poszczególnych subfunduszy PPK, są równe wysokości określonej w poniższej tabeli:

Subfundusz

Rzeczywiste stawki wynagrodzenia stałego
za zarządzanie (w skali roku) od dnia 01/01/2022*

Pekao PPK 2020
Spokojne Jutro
0,17301%
Pekao PPK 2025 0,17301%
Pekao PPK 2030 0,30998%
Pekao PPK 2035 0,30998%
Pekao PPK 2040 0,30998%
Pekao PPK 2045 0,31719%
Pekao PPK 2050 0,31719%
Pekao PPK 2055 0,31719%
Pekao PPK 2060 0,31719%
Pekao PPK 2065 0,31719%


* Wskazane powyżej stawki będą ulegały zmianie na zasadach określonych w art. 49 ust. 5 – 7 ustawy o PPK.

Tabela promocyjnych stawek wynagrodzenia stałego za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w Pekao PPK SFIO ustalona przez Zarząd Pekao TFI S.A. na podstawie Rozdziału IV lit. B pkt 1 Regulaminu PPK Pekao TFI, przedstawia się jak poniżej:

Okres Subfundusze wydzielone w Pekao PPK SFIO
od do Pekao PPK 2020
Spokojne Jutro
Pekao PPK 2025 Pekao PPK 2030 Pekao PPK 2035 Pekao PPK 2040 Pekao PPK 2045 Pekao PPK 2050 Pekao PPK 2055 Pekao PPK 2060

Pekao PPK 2065

1.01.2021 31.12.2021 0,24% 0,24% 0,43% 0,43% 0,43% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,00%
1.01.2022 31.12.2024 0,44%
1.01.2025 31.12.2029 0,31% 0,43%
1.01.2030 31.12.2034 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2035 31.12.2039 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2040 31.12.2044 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2045 31.12.2049 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2050 31.12.2054 0,24% 0,31%
1.01.2055 31.12.2059 0,24% 0,31%
1.01.2060 31.12.2064 0,24% 0,31%
1.01.2065   0,24%

Warszawa, 1 stycznia 2022 r.

Formularz kontaktowy dla pracodawców (w sprawie oferty PPK)

Chcesz dowiedzieć się więcej o PPK? Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego dla Pracodawców. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą i udzielą wszystkich informacji związanych z wdrożeniem PPK.

Zapoznaj się z Informacją Administratora Danych
Oświadczenie

Oświadczam, że pozostawiając w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców moje dane osobowe, wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa („TFI”), informacji handlowej, w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności na przesłanie mi materiałów dotyczących PPK, na udostępniony przeze mnie adres e-mail lub kontakt ze strony TFI lub podmiotu działającego w imieniu TFI w sprawie PPK na udostępniony przeze mnie numer telefonu, w tym dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz na przetwarzanie danych wskazanych w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców w ww. celach.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny przedstawiciela TFI oraz podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie przez przedstawiciela TFI informacji handlowej na wskazany przeze mnie adres e-mail.

Powyższe zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ryzyko inwestycyjne

Z uwagi na to, że PPK w Pekao TFI S.A. oparte jest na lokowaniu środków w ramach funduszu inwestycyjnego, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik PPK powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Inwestycja w fundusz inwestycyjny jest związana z ryzykiem wynikającym z wahań wartości jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Informacja prawna

Powyższe obliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy, są uproszczoną symulacją i nie stanowią gwarancji uzyskania określonego zysku czy korzyści podatkowych w przyszłości. Osiągnięty wynik jest uzależniony m.in. od faktycznego okresu dokonywania wpłat na PPK i ich wysokości, od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika.
W materiale wykorzystano zapisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r., materiały dotyczące PPK przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju i dostępne na portalu mojePPK.pl.
 

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Szczegółowy opis czynników ryzyka i zwięzły opis praw uczestników znajdują się w prospekcie funduszu inwestycyjnego dostępnym na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

Fundusz Pekao PPK SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru PPK zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym funduszu Pekao PPK SFIO, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy.

Prospekt informacyjny funduszu Pekao PPK SFIO zawierający szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne subfundusze, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej funduszu, informacje o opłatach, sprawozdania finansowe, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla inwestorów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Pekao TFI będzie pobierać wynagrodzenie stałe za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto danego subfunduszu w skali roku. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników poszczególnych subfunduszy, w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w ustawie PPK. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Wykorzystane w materiale źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.