Materiał reklamowy
Emerytura w dobrych rękach

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Emerytura w dobrych rękach

Polskie społeczeństwo się starzeje. Procesy demograficzne nie pozostawiają wątpliwości, że samodzielne oszczędzanie z myślą o dodatkowej emeryturze to konieczność. W oszczędzaniu mogą pomóc PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe!

PPK – powszechny program długoterminowego oszczędzania

Do programu są włączane osoby zatrudnione, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Pracownicy w wieku 18-55 lat są włączani automatycznie, zaś osoby starsze (do 70 r.ż.) są zapisywane wyłącznie na swój wniosek. Wpłaty do PPK pochodzą nie tylko od pracownika, ale również od pracodawcy i państwa. Zgromadzone środki są prywatną własnością pracownika i podlegają dziedziczeniu.

PPK zostały utworzone w celu systematycznego gromadzenia środków z przeznaczeniem przede wszystkim na przyszłą dodatkową emeryturę.
To pracodawca, we współpracy z instytucją finansową, ma obowiązek zorganizowania PPK dla swoich pracowników.

Źródła wpłat do PPK

Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł:

Pracownik

Pracownik

wpłata podstawowa 2,0% wynagrodzenia brutto1 
+ wpłata dodatkowa do 2,0%

Pracodawca

Pracodawca

wpłata podstawowa 1,5% wynagrodzenia brutto
+ wpłata dodatkowa
do 2,5%

Państwo(z Funduszu Pracy)

Państwo
(z Funduszu Pracy)

250 zł – jednorazowa wpłata powitalna2
+ 240 zł – dopłata roczna3

Pracownik i pracodawca przekazują do PPK tzw. wpłaty podstawowe. Mogą oni zadeklarować również przekazywanie dobrowolnych wpłat dodatkowych. Ich wysokość naliczana jest procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika.

Państwo do zgromadzonych w PPK środków, niezależnie od dochodów pracownika, dopłaca określone kwoty. Oszczędzający otrzymuje od państwa jednorazowo
250 zł wpłaty powitalnej2 i dopłatę roczną3 w wysokości 240 zł.

Jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.
Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej jest uczestnictwo w PPK trwające co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe oraz dokonywanie wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące.
Dopłata roczna przysługuje, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych od Pracodawcy i Pracownika w danym roku kalendarzowym wynosi minimum 3,5% od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, z zastrzeżeniem przypadku obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez Pracownika1 na zasadach określonych w ustawie PPK.

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY O ZARZĄDZANIE

Pracodawco,
Jeżeli jeszcze nie zawarłeś umowy o zarządzanie PPK, a nie jesteś zwolniony ze stosowania ustawy o PPK, proszę zapoznaj się z poniższą informacją.
30 września 2021 r. została opublikowana nowelizacja ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie 15 października 2021 r. Zgodnie z przyjętą zmianą, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, PFR będzie mógł przesyłać: 

  • wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie lub
  • przekazania informacji o zawarciu tej umowy 

z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS pracodawcom, którzy nie podpisali umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie. 

PFR będzie przekazywał do ZUS nazwę i NIP podmiotu zatrudniającego, który nie podpisał umowy o zarządzanie w terminie. Następnie ZUS udostępni wezwanie w systemie teleinformatycznym ZUS (nie wcześniej niż 14 dni roboczych od otrzymania danych). 

Wezwanie będzie skutecznie dostarczone: 

  • w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS; 
  • po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS – w przypadku jego nieodebrania.

Pracodawca nie powinien zwlekać z zawarciem umowy o zarządzanie PPK, gdyż zgodnie z art. 106 Ustawy o PPK pracodawcy za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń za rok poprzedni.

Zachęcamy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK za pośrednictwem serwisu e-PPK, nie czekając na powyższe wezwanie.
 

Przydatne linki

na portalu mojeppk.pl
Sprawdź swoje przyszłe oszczędności
Kontakt dla pracodawcy
Kontakt dla pracowników
Formularz dla jednostek, które zawarły umowę o zarządzanie PPK

Najważniejsze założenia PPK

Powszechność

Powszechność

praktycznie każde przedsiębiorstwo musi wprowadzić PPK dla swoich pracowników, z wyjątkiem m.in. firm prowadzących PPE i spełniających warunki z ustawy PPK1

Dobrowolność

Dobrowolność

pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w PPK, jak również podjąć decyzję o ponownym przystąpieniu do programu;

Prywatność środków

Prywatność środków

pieniądze zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika i są dziedziczone;

Dostępność środków

Dostępność środków

możliwość wypłaty w dowolnym momencie na zasadach określonych w ustawie PPK1, w tym, również w wyjątkowych aytuacjach (np. poważna choroba lub zakup mieszkania/domu);

Dodatkowe oszczędności

Dodatkowe oszczędności

oszczędzanie w PPK to dodatkowy kapitał na przyszłość, na który wpłacają środki zarówno pracownicy, pracodawcy, jak i państwo;

Efektywne zarządzanie

Efektywne zarządzanie

środki w PPK będą zarządzane przez Pekao TFI, najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce, nasi eksperci posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. 

Ryzyko inwestycyjne

Z uwagi na to, że PPK w Pekao TFI S.A. oparte jest na lokowaniu środków w ramach funduszu inwestycyjnego, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik PPK powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Tabela opłat

TABELA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH STAWEK WYNAGRODZENIA STAŁEGO ZA ZARZĄDZANIE 
SUBFUNDUSZAMI PPK WYDZIELONYMI W PEKAO PPK SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM

Od dnia 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z art. 49 ust 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, rzeczywiste stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w Pekao PPK SFIO, obciążające aktywa poszczególnych subfunduszy PPK, są równe wysokości określonej w poniższej tabeli:

Subfundusz Rzeczywiste stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie od dnia 01.04.2024*
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro 0,13597%
Pekao PPK 2025 0,13597%
Pekao PPK 2030 0,24362%
Pekao PPK 2035 0,24362%
Pekao PPK 2040 0,24362%
Pekao PPK 2045 0,24928%
Pekao PPK 2050 0,24928%
Pekao PPK 2055 0,24928%
Pekao PPK 2060 0,24928%
Pekao PPK 2065 0,24928%

 

* Wskazane powyżej stawki będą ulegały zmianie na zasadach określonych w art. 49 ust. 5 – 7 ustawy o PPK.

 

Tabela promocyjnych stawek wynagrodzenia stałego za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w Pekao PPK SFIO, ustalona przez Zarząd Pekao TFI S.A. na podstawie Rozdziału IV lit. B pkt 1 Regulaminu PPK Pekao TFI, przedstawia się jak poniżej:

Okres Subfundusze wydzielone w Pekao PPK SFIO
od do Pekao PPK 2020
Spokojne Jutro
Pekao PPK 2025 Pekao PPK 2030 Pekao PPK 2035 Pekao PPK 2040 Pekao PPK 2045 Pekao PPK 2050 Pekao PPK 2055 Pekao PPK 2060

Pekao PPK 2065

1.01.2022 31.12.2024 0,24% 0,24% 0,43% 0,43% 0,43% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44%
1.01.2025 31.12.2029 0,31% 0,43%
1.01.2030 31.12.2034 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2035 31.12.2039 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2040 31.12.2044 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2045 31.12.2049 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2050 31.12.2054 0,24% 0,31%
1.01.2055 31.12.2059 0,24% 0,31%
1.01.2060 31.12.2064 0,24% 0,31%
1.01.2065   0,24%

Warszawa, 1 kwietnia 2024 r.

Formularz kontaktowy dla pracodawców (w sprawie oferty PPK)

Chcesz dowiedzieć się więcej o PPK? Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego dla Pracodawców. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą i udzielą wszystkich informacji związanych z wdrożeniem PPK.


Zapoznaj się z Informacją Administratora Danych
Oświadczenie

Oświadczam, że pozostawiając w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców moje dane osobowe, wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1 („TFI”), informacji handlowej, w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności na przesłanie mi materiałów dotyczących PPK, na udostępniony przeze mnie adres e-mail lub kontakt ze strony TFI lub podmiotu działającego w imieniu TFI w sprawie PPK na udostępniony przeze mnie numer telefonu, w tym dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz na przetwarzanie danych wskazanych w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców w ww. celach.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny przedstawiciela TFI oraz podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie przez przedstawiciela TFI informacji handlowej na wskazany przeze mnie adres e-mail.

Powyższe zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja prawna

Powyższe obliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy, są uproszczoną symulacją i nie stanowią gwarancji uzyskania określonego zysku czy korzyści podatkowych w przyszłości. Osiągnięty wynik jest uzależniony m.in. od faktycznego okresu dokonywania wpłat na PPK i ich wysokości, od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika. 

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.

W materiale wykorzystano zapisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r., materiały dotyczące PPK przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju i dostępne na portalu mojePPK.pl.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz, gdyż te są własnością funduszu. 

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Pekao TFI będzie pobierać wynagrodzenie stałe za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto danego subfunduszu w skali roku. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników poszczególnych subfunduszy, w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w ustawie PPK. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.