Materiał reklamowy
Oszczędzaj na emeryturę i korzystaj z ulgi podatkowej

PROGRAM IKZE

Oszczędzaj na emeryturę i korzystaj z ulgi podatkowej

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego pozwala gromadzić kapitał na przyszłość. Wpłaty dokonane na IKZE możesz odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym PIT.

Cechy Programu IKZE

Sprawdź, dlaczego warto otworzyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w Pekao TFI

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa

Wpłaty dokonane na IKZE w danym roku kalendarzowym można odliczyć od dochodu (podstawy opodatkowania) w zeznaniu rocznym PIT.

Duży wybór funduszy i subfunduszy

Duży wybór funduszy i subfunduszy

Dostępnych w Portfelu indywidualnym.

Zniżki w opłatach manipulacyjnych

Zniżki w opłatach manipulacyjnych

Już od początku oszczędzania.

Przystępne kwoty wpłat

Przystępne kwoty wpłat

Pierwsza wpłata do Portfela modelowego min. 200 zł, a do Portfela indywidualnego min. 100 zł na każdy wybrany fundusz/subfundusz.

Optymalizacja inwestycji

Optymalizacja inwestycji

Mechanizm dostosowania poziomu ryzyka i potencjału wzrostu inwestycji w Portfelu modelowym do okresu oszczędzania pozostałego do ukończenia przez oszczędzającego 65. roku życia.

Realokacja

Realokacja

Możliwość zmiany procentowych udziałów dotychczas zgromadzonych środków między funduszami/subfunduszami w Portfelach Programu.

Oblicz swoją ulgę podatkową

Kalkulator dla osób nieprowadzących pozarolniczej działalności

Wybierz kwotę, jaką chcesz wpłacić na IKZE:
(maksymalnie w 2024 r. można łącznie wpłacić 9 388,80 zł)

Szacowana ulga podatkowa:

0zł

Oblicz swoją ulgę podatkową

Kalkulator dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

Wybierz kwotę, jaką chcesz wpłacić na IKZE:
(maksymalnie w 2024 r. można łącznie wpłacić 14 083,20 zł)

Szacowana ulga podatkowa:

0zł

Z uwagi na to, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą wybrać różne formy rozliczenia z fiskusem, powyżej zaprezentowano przykładowe stawki podatkowe

Możliwość wycofania środków z IKZE

Wypłata

może nastąpić po osiągnięciu przez oszczędzającego 65 lat oraz pod warunkiem że wcześniej, w minimum 5 latach kalendarzowych, dokonywane były jakiekolwiek wpłaty. Wypłata środków po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata na rzecz osób uprawnionych podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wypłata może być jednorazowa bądź w ratach (przez co najmniej 10 lat).

Zwrot

(w przypadku wypowiedzenia umowy) – zwrot środków podlegać będzie opodatkowaniu PIT według skali podatkowej.

Opłata dodatkowa

jeśli wycofanie wszystkich środków nastąpi przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy IKZE, zostanie dodatkowo pobrana opłata w wysokości 100 zł.

Ryzyko

Program IKZE oparty jest na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne. Inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Przystąp do Programu IKZE

Przystąp do Programu IKZE

Skontaktuj się z nami:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Informacja prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
Powyższe obliczenia w kalkulatorze są uproszczoną symulacją i nie stanowią gwarancji uzyskania określonego zysku czy korzyści podatkowych w przyszłości.
Pekao TFI S.A. oferuje prowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w ramach Programu Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Pekao TFI.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie IKZE określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na www.pekaotfi.pl

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. 

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością subfunduszu. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.