Oszczędzaj na emeryturę i korzystaj z ulgi podatkowej

PROGRAM IKZE

Oszczędzaj na emeryturę i korzystaj z ulgi podatkowej

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego pozwala gromadzić kapitał na przyszłość. Wpłaty dokonane na IKZE możesz odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym PIT.

Twoja emerytura będzie niższa od Twojej dotychczasowej pensji

Weź sprawy swojej emerytury w swoje ręce! Zacznij oszczędzać a na emeryturze wciąż będziesz mógł cieszyć się życiem i zrealizujesz swoje plany.

Cechy Programu IKZE

Sprawdź, dlaczego warto otworzyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w Pekao TFI

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa

Wpłaty dokonane na IKZE w danym roku kalendarzowym można odliczyć od dochodu (podstawy opodatkowania) w zeznaniu rocznym PIT.

Duży wybór funduszy i subfunduszy

Duży wybór funduszy i subfunduszy

Dostępnych w Portfelu indywidualnym.

Zniżki w opłatach manipulacyjnych

Zniżki w opłatach manipulacyjnych

Już od początku oszczędzania.

Przystępne kwoty wpłat

Przystępne kwoty wpłat

Pierwsza wpłata do Portfela modelowego min. 200 zł, a do Portfela indywidualnego min. 100 zł na każdy wybrany fundusz/subfundusz.

Optymalizacja inwestycji

Optymalizacja inwestycji

Mechanizm dostosowania poziomu ryzyka i potencjału wzrostu inwestycji w Portfelu modelowym do okresu oszczędzania pozostałego do ukończenia przez oszczędzającego 65. roku życia.

Realokacja

Realokacja

Możliwość zmiany procentowych udziałów dotychczas zgromadzonych środków między funduszami/subfunduszami w Portfelach Programu.

Oblicz swoją ulgę podatkową

Kalkulator dla osób nieprowadzących pozarolniczej działalności

Wybierz kwotę, jaką chcesz wpłacić na IKZE:
(maksymalnie w 2022 r. można łącznie wpłacić 7 106,40 zł)

Szacowana ulga podatkowa:

0zł

Oblicz swoją ulgę podatkową

Kalkulator dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

Wybierz kwotę, jaką chcesz wpłacić na IKZE:
(maksymalnie w 2022 r. można łącznie wpłacić 10 659,60 zł)

Szacowana ulga podatkowa:

0zł

Z uwagi na to, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą wybrać różne formy rozliczenia z fiskusem, powyżej zaprezentowano przykładowe stawki podatkowe

Możliwość wycofania środków z IKZE

Wypłata

może nastąpić po osiągnięciu przez oszczędzającego 65 lat oraz pod warunkiem że wcześniej, w minimum 5 latach kalendarzowych, dokonywane były jakiekolwiek wpłaty. Wypłata środków po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata na rzecz osób uprawnionych podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wypłata może być jednorazowa bądź w ratach (przez co najmniej 10 lat).

Zwrot

(w przypadku wypowiedzenia umowy) – zwrot środków podlegać będzie opodatkowaniu PIT według skali podatkowej.

Opłata dodatkowa

jeśli wycofanie wszystkich środków nastąpi przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy IKZE, zostanie dodatkowo pobrana opłata w wysokości 100 zł.

Ryzyko

Program IKZE oparty jest na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne. Inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Przystąp do Programu IKZE

Przystąp do Programu IKZE

Skontaktuj się z nami:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Informacja prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.
Powyższe obliczenia w kalkulatorze są uproszczoną symulacją i nie stanowią gwarancji uzyskania określonego zysku czy korzyści podatkowych w przyszłości.
Pekao TFI S.A. oferuje prowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w ramach Programu Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Pekao TFI.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie IKZE określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na www.pekaotfi.pl

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. 

Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem informacyjnym i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.