Materiał reklamowy

Pekao Akcji Dywidendowych

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Wartość j.u. kat. na dzień

Wartość j.u. kat. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. kat. na dzień

Ogólny wskaźnik ryzyka

Niższe ryzyko
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko

Horyzont inwestycyjny

co najmniej
1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. W związku z istotną zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu w dniu 23.03.2023 r. wyniki zaprezentowane za przedziały czasowe obejmujące okres sprzed tej zmiany osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.

FOCUS - PEKAO AKCJI DYWIDENDOWYCH 

Korzyści

 • potencjał wzrostu dzięki inwestowaniu aktywów bezpośrednio w akcje spółek z rynków rozwiniętych (głównie USA i Europa Zachodnia) regularnie  wypłacających dywidendę, przy czym preferowane będą spółki charakteryzujące się stabilnymi lub rosnącymi wskaźnikami wypłaty dywidend;
 • skoncentrowany portfel inwestycyjny - dobór do portfela subfunduszu akcji ok. 40-50 starannie wyselekcjonowanych dużych spółek o solidnych fundamentach i ugruntowanej pozycji na rynku (znane marki, liderzy lub czołowe firmy w swojej branży, z długoletnią historią, generujące zyski), co w opinii zarządzających sprzyja stopniowej akumulacji i długofalowemu pomnażaniu kapitału;
 • doświadczony zespół - za wyniki subfunduszu odpowiada zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu  strategii akcyjnych.

Ryzyko

Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu:

 • rynku akcji,
 • walutowe,
 • dźwigni finansowej,
 • płynności,
 • operacyjne.

Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Profil Inwestora

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

 • poszukują rozwiązań dających ekspozycję na akcje spółek dywidendowych; 
 • zwracają przede wszystkim uwagę na możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków z tytułu wzrostu wartości inwestycji; 
 • akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z możliwości zainwestowania do 100% wartości aktywów subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (głównie akcje), generujące regularne przychody w formie dywidend; 
 • zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao Akcji Dywidendowych jest subfunduszem akcyjnym, lokującym aktywa głównie w udziałowe instrumenty finansowe rozumiane przede wszystkim jako  akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne); 
 • zarządzający subfunduszem będzie się koncentrować głównie na akcjach spółek regularnie wypłacających dywidendę, o ugruntowanej pozycji w danej branży, generujących relatywnie przewidywalne wyniki finansowe; 
 • do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane łącznie w dłużne instrumenty finansowe (w tym instrumenty rynku pieniężnego) oraz w depozyty bankowe; 
 • do 20% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego, a w przypadku funduszu  zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% w pojedynczy subfundusz; 
 • w celu ograniczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.

Subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku. 

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Fundusz stosuje

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Data pierwszej wyceny
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Waluta subfunduszu
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna dopłata
Benchmark subfunduszu
Opłata za wyniki
Wartość aktywów (30.04.2024)

Dokumenty

Karta subfunduszu

Skład portfela subfunduszu

stan na dzień 30.12.2023

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością subfunduszu.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze akcyjnym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Od 23 marca 2023 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Akcji Dywidendowych (poprzednio: Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu). 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.