Materiał reklamowy
Focus - Pekao Akcji Dywidendowych

Focus - Pekao Akcji Dywidendowych

Komentarze

Pekao Akcji Dywidendowych 20.06.2023

Pobierz

Łukasz Kwiecień (ŁK):Zapewne wiele osób, jeśli nie większość, marzy o życiu z kapitału. Tego typu dochód z kolei kojarzy się zwykle zapewne z odsetkami z lokat bankowych i z obligacji, w naszych realiach - nieco rzadziej pewnie - z dywidendami od spółek. Dziś porozmawiajmy, jak szukać i sięgać po dywidendy wypłacane przez znane z tego firmy amerykańskie i zachodnioeuropejskie. Inwestowaniem w takie właśnie spółki zajmuje się fundusz Pekao Akcji Dywidendowych. O tym jak inwestuje się w takie spółki dywidendowe rozmawiamy z Filipem Lubką, Zarządzającym Portfelem w Pekao TFI.

Filip Lubka (FL): - Dzień dobry, od razu przypomnę, że zarządzanie ma charakter zespołowy – podejmując decyzje inwestycyjne, korzystamy z potencjału całego naszego zespołu. 

ŁK: - Filip, na rynkach rozwiniętych wiele spółek, zwłaszcza tych o już ugruntowanej, mocnej pozycji rynkowej dzieli się z akcjonariuszami zyskami, wypłacając im dywidendy. Dla niektórych z firm dzielenie się zyskiem przez wypłatę dywidendy to wręcz tradycja, potwierdzona czasem przez dziesiątki lat. I obopólna korzyść – inwestorzy chętniej lokują kapitał w akcje takich spółek, wiedząc, że mogą liczyć na wypłatę z zysku…

FL: - Regularna wypłata dywidendy, potwierdzona wieloletnią konsekwencją, buduje zaufanie inwestorów. Zresztą na rynkach o długiej historii, z amerykańskim na czele, dywidendy są źródłem znaczącej części ogółu zysków inwestorów. Tak więc są równorzędnym do długoterminowego wzrostu kursu akcji argumentem przemawiającym za inwestowaniem.

ŁK:Na dywidendy spółki przeznaczają część zysku, który oczywiście zależy od ich kondycji finansowej. Zmienny jest także kurs akcji. Jak więc inwestorzy i analitycy oceniają, że dywidenda jest atrakcyjna? 

FL: - Akcjonariusze, podejmując decyzje o wypłacie dywidendy, określają, ile dokładnie przypadnie na jedną akcję. Podobnie jak porównuje się wielkość wypracowanego czy prognozowanego przez spółkę zysku do ceny jej akcji, tak i mierzy się wielkość dywidendy w odniesieniu do kursu akcji. To pozwala na porównywanie nie tylko samych spółek, ale i ocenianie atrakcyjności dywidend względem innych sposobów lokowania kapitału. Nie wolno oczywiście przy tym zapominać, że ostateczny wynik inwestycji w akcje spółki wypłacającej dywidendę to suma otrzymanej dywidendy i zmiany kursu akcji.

ŁK:Czyli marzeniem dla części inwestorów jest firma o ustabilizowanej pozycji rynkowej, silnych finansach i regularnie płacąca dywidendy…

FL:Nasza strategia jest unikalna. Ważna jest nie tyle sama dywidenda, co perspektywa jej wzrostu w czasie. Nie zakładamy inwestycji w spółki, które tylko maksymalizują wypłatę dywidendy, ale inwestujemy, tam gdzie widzimy potencjał do wzrostu dywidendy. Kluczowe jest dla nas to, aby spółka miała ugruntowaną pozycję rynkową, zdrowe finanse i generowała przewidywalne wyniki.Staramy się unikać tzw. pułapek wartości, czyli inwestycji która może się wiązać potencjalnie z wysoką stopą dywidendy, ale z brakiem aprecjacji kursu. A w długim  terminie wzrost dywidendy wiąże się ze zwyżką kursu.

ŁK:Jak zatem szukacie spółek dywidendowych do subfunduszu Pekao Akcji Dywidendowych? Innymi słowy – jak wygląda to Wasze analityczne „sito”, by dobrać akcje kilkudziesięciu firm, które pracują w tym portfelu? Co bierzecie pod uwagę?

FL: - Nasze sito jest gęste. Stosujemy filtry ilościowe i jakościowe. Oceniamy spółkę przez pryzmat historycznych wyników i zdobywania udziałów w rynku. I, oczywiście, analizujemy potencjał wzrostu spółki oraz perspektywy rynków na których jest obecna spółka. Najważniejsze dla nas kryterium to potencjał do wzrostu dywidendy. Ale pod warunkiem, że nie odbywa się kosztem utraty konkurencyjności lub pogorszenia bilansu. Na samym końcu tego procesu selekcji jest wycena. Ona decyduje, czy w spółkę inwestujemy od razu, czy musimy poczekać na lepszy moment.

ŁK: - Jakie znaczenie w tej analizie ma selekcja branż?

FL: - Najważniejsze jest dla nas podejście bottom-up, czyli analiza samej spółki, jej pozycji rynkowej, finansowej i perspektyw wzrostu. Ale selekcja branż też jest istotna. Są takie sektory, które nawet w trudnym otoczeniu gospodarczym zwiększają zyski i dywidendy. Takim przykładem są najlepsze spółki z sektora dóbr podstawowych (po angielsku: consumer staples), które z łatwością przerzucają wzrost kosztów na cenę produktu. Inwestujemy globalnie, nie jesteśmy ograniczeni do jednego sektora, ale też nie oznacza to, że inwestujemy we wszystkie sektory.

ŁK: - Jak często zmieniacie skład portfela? Czy np. sprzedajecie spółki, których akcje „zanadto” podrożały a tym samym stopa spodziewanej dywidendy za bardzo spadła?

FL: - W porównaniu do innych funduszy akcyjnych rotacja jest niższa, co wynika z bardziej defensywnego charakteru portfela. Sprzedajemy, spółki które urosły i oczekiwana stopa dywidendy nie spełnia naszych oczekiwań. Analogicznie - zwiększamy zaangażowanie w spółkach, które się przeceniły, a w których widzimy atrakcyjne perspektywy wzrostu dywidendy.

ŁK: - Pekao TFI regularnie prezentuje publicznie – na stronie internetowej - składy portfeli funduszy i subfunduszy. W raporcie na koniec marca 2023 r. w portfelu Pekao Akcji Dywidendowych były m.in. takie znane powszechnie spółki jak np. Johnson and Johnson, Procter Gamble, czy McDonalds…

FL: - Większość spółek, w które inwestujemy to firmy z USA. Wspomniane przez Ciebie firmy, to przykłady spółek znanych ze stabilnej polityki dywidend. Dobrym przykładem jest wymieniona przez Ciebie spółka z sektora dóbr podstawowych, czyli Procter & Gamble. Produkty codziennego użytku będziemy kupować nawet, wtedy gdy nasze realne dochody spadną. Wzrost kosztów firmy tego sektora swobodnie przerzucają na cenę produktu. Nawet przy braku wzrostu wolumenu sprzedaży, efekt cenowy przekładał się w tych spółkach na wzrost przychodów, zysków i - co z naszej strony najważniejsze -dywidendy. Trzeba pamiętać, że fundusz Akcji Dywidendowych ma jeszcze krótką historię. Powstał z przekształcenia innego subfunduszu 23 marca bieżącego roku, a przebudowę portfela zakończyliśmy w pierwszej połowie kwietnia tego roku. Oczywiście, trzeba również podkreślić, że fundusz nie wypłaca dywidend bezpośrednio Uczestnikowi, ale dywidendy zwiększają aktywa subfunduszu. 

ŁK: - Oczywiście, inwestowanie, także i w spółki dywidendowe, wiąże się z ryzykiem. Dywidenda może być wypłacona, jeśli zyski są odpowiednio wysokie. Perspektywa wypłaty dywidendy nie jest gwarancją, że kursy akcji nie spadną. Kogo może zainteresować ten fundusz i z jakim poziomem ryzyka trzeba się liczyć?

FL: - Pekao Akcji Dywidendowych to propozycja dla tych, którzy chcą i mogą ulokować pieniądze na przynajmniej 5 lat i akceptują ryzyko charakterystyczne dla funduszu akcyjnego, w tym - zmienność wycen.

ŁK: - Dziękuję za rozmowę. Państwu natomiast przypominamy, że inwestycja w subfundusz Pekao Akcji Dywidendowych wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: rynku akcji, walutowe, dźwigni finansowej, płynności i operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. Przypominamy także, że zdroworozsądkowe, racjonalne zasady inwestowania powinny być stosowane przez każdego z inwestorów. To, JAK inwestujemy jest równie ważne, jak to W CO inwestujemy. Nie ma uniwersalnych recept na portfel dobry dla każdego – dla każdego z inwestorów portfel musi być dopasowany do indywidualnych możliwości, potrzeb i uzależniony od tolerancji ryzyka.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo. Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa 
RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą  zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.