Materiał reklamowy
PPK dla Samorządów

PPK dla Samorządów

Sprawne wdrożenie PPK w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

Pomagamy krok po kroku przejść przez wdrożenie oraz później w bieżącej obsłudze programu.

Wsparcie JST przy wdrożeniu PPK

Źródła wpłat do PPK

Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy i państwa (z Funduszu Pracy). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wpłaty podstawowa (obowiązkowa) dodatkowa (dobrowolna) Maksymalna wpłata3

Pracownik

2,0% wynagrodzenia brutto2

do 2,0% wynagrodzenia brutto

4,0% wynagrodzenia brutto

Pracodawca1

1,5% wynagrodzenia brutto

do 2,5% wynagrodzenia brutto

4,0% wynagrodzenia brutto

Państwo (Fundusz Pracy)

wpłata powitalna - 250 zł4
dopłata roczna - 240 zł5

1 Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2 Jeżeli wynagrodzenie Pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa finansowana przez Pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia brutto, ale nie mniej niż 0,5%.
3 Suma miesięcznych wpłat finansowanych przez Pracownika i Pracodawcę nie będzie mogła wynosić więcej niż 8% wynagrodzenia Pracownika.
Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej jest uczestnictwo w PPK trwające co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe oraz dokonywanie wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące.
5 Dopłata roczna przysługuje, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych od Pracodawcy i Pracownika w danym roku kalendarzowym wynosi minimum 3,5% od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, z zastrzeżeniem przypadku obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez Pracownika2 na zasadach określonych w ustawie PPK.

PPK krok po kroku

PPK krok po kroku

01
Wybór instytucji
finansowej

w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników.

02
Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK

elektronicznie, lub papierowo, z wybraną instytucją finansową.

03
Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK

załącznikiem do tej umowy jest lista uczestników PPK. Pracodawca nie jest zobowiązany do zawierania osobnej umowy dla każdego pracownika.

05
Obowiązki informacyjne i 
administracyjne

pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacje związane z utworzonymi PPK. Musi również prowadzić odpowiednią dokumentację związaną z obliczaniem i odprowadzaniem wpłat.

04
Dokonywanie
wpłat

pracodawca jest zobowiązany do obliczania i przekazywania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez siebie jako podmiotu zatrudniającego oraz obliczania, potrącania i przekazywania wpłat finansowanych przez pracownika.

Pekao PPK SFIO

Na potrzeby PPK utworzyliśmy fundusz Pekao PPK SFIO z subfunduszami zdefiniowanej daty, zróżnicowanymi pod względem potencjału zysku i poziomu ryzyka odpowiednio do wieku Uczestnika PPK. W miarę zbliżania się do daty, w której uczestnik PPK osiągnie 60 rok życia, udział instrumentów finansowych o wyższym poziomie ryzyka (np. akcji) zmniejsza się na rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka (np. obligacji). Ponadto dla Uczestników PPK oczekujących stabilnych wyników w dłuższym terminie oraz nieakceptujących ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje utworzony został subfundusz Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro, który inwestuje przede wszystkim w lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa (subfundusz nie inwestuje w akcje od 01.01.2020). Uczestnik PPK ma możliwość aktywnego zarządzania środkami, które gromadzi na swoim rachunku, poprzez złożenie wniosku o dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa do subfunduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwy dla jego wieku. Subfunduszami zarządzają profesjonaliści, z wieloletnim doświadczeniem na rynku krajowym i zagranicznym.

Ryzyko inwestycyjne

Z uwagi na to, że PPK w Pekao TFI S.A. oparte jest na lokowaniu środków w ramach funduszu inwestycyjnego, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik PPK powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

PPK z perspektywy Pracodawcy

Pracodawca zyskuje możliwość kreowania swojego pozytywnego wizerunku na rynku pracy, co powinno przełożyć się na większą lojalność zatrudnionych osób, ograniczenie ich rotacji oraz łatwiejsze pozyskiwanie wartościowych Pracowników.

Ponadto wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a wydatki poniesione na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy PPK są dla niego kosztami uzyskania przychodu.

Wsparcie Pekao TFI przy wdrożeniu i prowadzeniu PPK

Pekao TFI ułatwia wdrożenie PPK w zakresie administracyjnym, operacyjnym i komunikacyjnym. Oferujemy kompleksowe wsparcie pracodawcy na każdym etapie wdrożenia PPK, które obejmuje:

  • przygotowanie wybranej dokumentacji – Pekao TFI udostępnia wzór umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a także porozumienie między pracodawcą a reprezentacją pracowników;
  • przeprowadzanie szkoleń i prezentacji o PPK – Pekao TFI przeprowadzi prezentacje dla kierownictwa, reprezentacji załogi oraz osób objętych PPK;
  • serwis e-PPK – Towarzystwo udostępniło serwis e-PPK, który w łatwy i intuicyjny sposób przeprowadzi pracodawcę przez proces zawierania umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, umożliwi przekazywanie i aktualizację listy pracowników, przekazywanie informacji o wpłatach podstawowych i dodatkowych pracownika i pracodawcy, a także przesyłanie informacji o deklaracjach składanych pracodawcy przez pracowników (zobacz wideo poniżej);
  • dedykowany zespół ds. PPK – pracownicy Pekao TFI odpowiedzą na wszystkie pytania, przeprowadzą szkolenia i będą uczestniczyć w uzgodnionych z pracodawcami spotkaniach.

Serwis online dla pracodawców

Praca z domu? To nie problem. Przygotowaliśmy dla pracodawców serwis online do obsługi PPK. Elektroniczny system w łatwy i intuicyjny sposób prowadzi przez proces zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. 
Ułatwia również bieżącą obsługę programu, np. przekazywanie listy wpłat pracownika i pracodawcy, umożliwia dostęp do historii składek. 
 

PPK z doświadczonym partnerem – Pekao TFI

Najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce

Najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce

Pekao TFI S.A. posiada ponad 30 lat doświadczenia na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.

Jedna z najszerszych ofert funduszy inwestycyjnych na polskim rynku

Jedna z najszerszych ofert funduszy inwestycyjnych na polskim rynku

W ofercie Pekao TFI S.A. dostępnych jest ponad 40 funduszy/ subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych, w tym Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro.

Zaufanie tysięcy inwestorów

Zaufanie tysięcy
inwestorów

Obecnie Pekao TFI S.A. obsługuje ponad 480 tys. klientów i zarządza środkami o wartości ponad 25 mld złotych (stan na 29.02.2024).

Doświadczony zespół zarządzających, wspierany przez analityków

Doświadczony zespół zarządzających, wspierany przez analityków

  • 11 licencji doradcy inwestycyjnego
  • 11 licencji maklera papierów wartościowych
Bliska współpraca z Bankiem Pekao S.A.

Bliska współpraca
z Bankiem Pekao S.A.

Od ponad 30 lat Towarzystwo blisko współpracuje z Bankiem Pekao S.A., który jest jego jedynym pośrednim akcjonariuszem oraz głównym dystrybutorem funduszy inwestycyjnych Pekao. 

Kalkulator szacowania wartości zamówienia względem progów unijnych

Czy dokonujesz kalkulacji dla:
Próg unijny w EUR
Próg unijny w PLN
4,6371 – kurs EUR/PLN przyjęty do obliczenia wartości progu unijnego w zł
Wybierz okres za jaki chcesz oszacować wartość zamówienia umowy o zarządzanie PPK:
Zgodnie z interpretacją opublikowaną przez UZP podstawą ustalenia wartości zamówień na usługi lub dostawy, powtarzające się, ciągłe lub podlegające wznowieniu w określonym czasie, jest łączna wartość tych zamówień: udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem albo których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. Art. 35 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wskazuje wyłącznie metodę ustalenia wartości, będącej podstawą określenia szacunkowej wartości zamówienia, przy czym szacunkową wartość zamówienia na usługi, stanowić powinna wartość wynagrodzenia wykonawcy ustalona w oparciu o iloczyn ustalonej podstawy oszacowania oraz czasu realizacji usługi. Ustalając wartość szacunkową zamówienia na zarządzanie PPK należy uwzględniać okres, na który zostanie zawarta ta umowa.
Średnie miesięczne wynagrodzenie na osobę zatrudnioną
Liczba zatrudnionych osób
Stopa partycypacji w PPK
Liczba uczestników PPK
Indeksacja wynagrodzenia w 2024 r.
Indeksacja wynagrodzenia w 2025 r.
Indeksacja w odniesieniu do 2024 r.
Indeksacja wynagrodzenia w 2026 r.
Indeksacja w odniesieniu do 2024 r.
Indeksacja wynagrodzenia w 2027 r.
Indeksacja w odniesieniu do 2024 r.
Indeksacja wynagrodzenia w 2028 r.
Indeksacja w odniesieniu do 2024 r.
Wskaż liczbę płatności na PPK w 2024 r.:
Łączne wpłaty podstawowe pracownika i pracodawcy
(% wynagrodzenia brutto pracownika, 2% wpłata podstawowa pracownika + 1,5% wpłata podstawowa pracodawcy​)
Łączne wpłaty dodatkowe pracownika i pracodawcy
(% wynagrodzenia brutto pracownika, maks. 2% wpłata dodatkowa pracownika + maks. 2,5% wpłata dodatkowa pracodawcy)
Zakładana stopa zwrotu z funduszu PPK
Zakładana stopa zwrotu jest wartością niezbędną do dokonania obliczeń mających wyłącznie charakter szacunkowy i stanowiących uproszczoną symulacją. Sugerowane wartości nie stanowią gwarancji uzyskania określonej stopy zwrotu.
Zakładane wynagrodzenie za zarządzanie w 2021 r.
Zakładane wynagrodzenie za zarządzanie od 2022 r.

Sprawdź czy szacowane wynagrodzenie Instytucji Finansowej na podstawie wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych w kalkulowanym okresie jest powyżej, czy poniżej progu unijnego.

Podsumowanie

Szacowana suma wynagrodzenia Instytucji Finansowej z umowy PPK za wskazany okres obliczeniowy
Próg unijny w PLN:
Porównanie z progiem unijnym:

Kalkulator szacowania wartości zamówienia względem progów unijnych spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być wyłączną podstawą do przyjęcia, iż podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy z dnia października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.) (dalej „Ustawa o PPK”) jest zwolniony z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288) (dalej „Ustawa prawo zamówień publicznych”), zgodnie z treścią art. 7 ust. 2a Ustawy o PPK. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora jako wyłącznej podstawy podjęcia decyzji o zwolnieniu z obowiązku stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych. W opracowaniu kalkulatora wykorzystano źródła informacji, które Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.

Przydatne linki

na portalu mojeppk.pl
Sprawdź swoje przyszłe oszczędności
Kontakt dla pracodawcy
Kontakt dla pracowników
Formularz dla jednostek, które zawarły umowę o zarządzanie PPK

Tabela opłat

TABELA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH STAWEK WYNAGRODZENIA STAŁEGO ZA ZARZĄDZANIE 
SUBFUNDUSZAMI PPK WYDZIELONYMI W PEKAO PPK SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM

Od dnia 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z art. 49 ust 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, rzeczywiste stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w Pekao PPK SFIO, obciążające aktywa poszczególnych subfunduszy PPK, są równe wysokości określonej w poniższej tabeli:

Subfundusz Rzeczywiste stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie od dnia 01.04.2024*
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro 0,13597%
Pekao PPK 2025 0,13597%
Pekao PPK 2030 0,24362%
Pekao PPK 2035 0,24362%
Pekao PPK 2040 0,24362%
Pekao PPK 2045 0,24928%
Pekao PPK 2050 0,24928%
Pekao PPK 2055 0,24928%
Pekao PPK 2060 0,24928%
Pekao PPK 2065 0,24928%

 

* Wskazane powyżej stawki będą ulegały zmianie na zasadach określonych w art. 49 ust. 5 – 7 ustawy o PPK.

 

Tabela promocyjnych stawek wynagrodzenia stałego za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w Pekao PPK SFIO, ustalona przez Zarząd Pekao TFI S.A. na podstawie Rozdziału IV lit. B pkt 1 Regulaminu PPK Pekao TFI, przedstawia się jak poniżej:

Okres Subfundusze wydzielone w Pekao PPK SFIO
od do Pekao PPK 2020
Spokojne Jutro
Pekao PPK 2025 Pekao PPK 2030 Pekao PPK 2035 Pekao PPK 2040 Pekao PPK 2045 Pekao PPK 2050 Pekao PPK 2055 Pekao PPK 2060

Pekao PPK 2065

1.01.2022 31.12.2024 0,24% 0,24% 0,43% 0,43% 0,43% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44%
1.01.2025 31.12.2029 0,31% 0,43%
1.01.2030 31.12.2034 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2035 31.12.2039 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2040 31.12.2044 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2045 31.12.2049 0,24% 0,31% 0,43%
1.01.2050 31.12.2054 0,24% 0,31%
1.01.2055 31.12.2059 0,24% 0,31%
1.01.2060 31.12.2064 0,24% 0,31%
1.01.2065   0,24%

Warszawa, 1 kwietnia 2024 r.

Formularz kontaktowy dla pracodawców (w sprawie oferty PPK)

Chcesz dowiedzieć się więcej o PPK? Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego dla Pracodawców. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą i udzielą wszystkich informacji związanych z wdrożeniem PPK.


Zapoznaj się z Informacją Administratora Danych
Oświadczenie

Oświadczam, że pozostawiając w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców moje dane osobowe, wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1 („TFI”), informacji handlowej, w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności na przesłanie mi materiałów dotyczących PPK, na udostępniony przeze mnie adres e-mail lub kontakt ze strony TFI lub podmiotu działającego w imieniu TFI w sprawie PPK na udostępniony przeze mnie numer telefonu, w tym dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz na przetwarzanie danych wskazanych w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców w ww. celach.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Pracodawców numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny przedstawiciela TFI oraz podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie przez przedstawiciela TFI informacji handlowej na wskazany przeze mnie adres e-mail.

Powyższe zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja prawna

Powyższe obliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy, są uproszczoną symulacją i nie stanowią gwarancji uzyskania określonego zysku czy korzyści podatkowych w przyszłości. Osiągnięty wynik jest uzależniony m.in. od faktycznego okresu dokonywania wpłat na PPK i ich wysokości, od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika. 

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.

W materiale wykorzystano zapisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r., materiały dotyczące PPK przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju i dostępne na portalu mojePPK.pl.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz, gdyż te są własnością funduszu. 

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Pekao TFI będzie pobierać wynagrodzenie stałe za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto danego subfunduszu w skali roku. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników poszczególnych subfunduszy, w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w ustawie PPK. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeśli jesteś Pracodawcą i masz pytania dotyczące PPK, zapraszamy do skorzystania z dedykowanej infolinii:

(+48) 22 640 06 54

Rozmowa z konsultantem w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00

Opłata według cennika operatora