Materiał reklamowy
Rozwiązania, które zaskarbią Twoje zaufanie

Oferta dla CIEBIE

Rozwiązania, które zaskarbią Twoje zaufanie

W swoim życiu zawsze mierzysz wysoko - niezależnie od sytuacji. Postaw na nowoczesne rozwiązania finansowe i powierz swoje inwestycje w ręce profesjonalistów. 

Na czym polega usługa zarządzania portfelami?

Na czym polega usługa zarządzania portfelami?

Jest to profesjonalne lokowanie środków inwestorów w instrumenty finansowe dostosowane do potrzeb inwestorów ze szczególnym uwzględnieniem preferencji takich, jak:

  • horyzont czasowy inwestycji,
  • akceptowalny poziom ryzyka,
  • oczekiwana stopa zwrotu,
  • płynność powierzonych środków.

W ramach zarządzania aktywami możesz wybrać strategię standardową lub indywidualną - wszystko w zależności od posiadanych środków. Strategie standardowe tworzymy na podstawie gotowych portfeli. Natomiast strategie indywidualne to rozwiązania tworzone “na zamówienie”, spoza listy portfeli.

Bo możesz jeszcze więcej...

Nowoczesne produkty finansowe

Nowoczesne produkty finansowe

dostęp do szerokiej gamy funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanej strategii i ekspozycji na globalne rynki

Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna

dopasowana do Twoich potrzeb. Skład portfela jest precyzyjnie dobierany przez zarządzającego i aktywnie lokowany w ramach wybranej strategii.

Profesjonalny zespół zarządzających

Profesjonalny zespół zarządzających

Środkami zarządzają profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem.

Redukcja ryzyka inwestycyjnego

Redukcja ryzyka inwestycyjnego

Odpowiedni wybór strategii inwestycyjnej do Twoich potrzeb. Elastyczność w doborze aktywów wchodzących w skład portfela.

Przejrzystość

Przejrzystość

Wgląd w aktualny stan portfela. Otrzymujesz okresowe raporty dotyczące sytuacji rynkowej i makroekonomicznej.

Mierz wysoko i wybierz swoją drogę

Standardowe Strategie Inwestycyjne

Oferujemy Ci modelowe portfele inwestycyjne, zróżnicowane pod względem ryzyka inwestycyjnego i oczekiwanej stopy zwrotu. Alokacja w ramach portfeli określana jest przez zespół ekspertów z Pekao TFI. Minimalna wartość zarządzanych aktywów wynosi 1 000 000 zł.

Indywidualne Strategie Inwestycyjne

Są produktem stworzonym dla najzamożniejszej grupy świadomych klientów, którzy wspólnie z ekspertami Pekao TFI chcą stworzyć portfel inwestycyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb. 

Jak zostać klientem?

Jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą zadzwoń bezpośrednio do Pekao TFI S.A. i zostaw swój numer telefonu a nasi eksperci skontaktują się z Tobą: 

(+48) 22 640 40 00

Ryzyko inwestycyjne

Z uwagi na to, że PPK w Pekao TFI S.A. oparte jest na lokowaniu środków w ramach funduszu inwestycyjnego, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik PPK powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Informacja prawna

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programach wymienionych w niniejszym materiale określają Warunki uczestnictwa w tych Programach, dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie IKE określają Warunki uczestnictwa w Programie IKE dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu.

Subfundusze Pekao Obligacji Samorządowych oraz Pekao Spokojna Inwestycja zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo. Subfundusze Pekao Zrównoważony oraz Pekao Ekologiczny są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Zrównoważony do 100%. 

Aktywa subfunduszu Pekao Spokojna Inwestycja mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Zrównoważony, Pekao Ekologiczny, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Znaczna część aktywów Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. 

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i, w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, także z Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista wszystkich funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w fundusz nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.