Ustawa CRS

Ustawa CRS

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) informuje, że Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U.2019.648; dalej: „Ustawa CRS”) nakłada na Towarzystwo obowiązek uzyskania od Uczestników funduszy inwestycyjnych oświadczenia o rezydencji podatkowej:

 1. Oświadczenie CRS 1 - dla Klientów, którzy otworzyli pierwsze konto w funduszu Pekao w okresie 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
 2. Oświadczenie CRS - standardowe oświadczenie dla Klientów.
Oświadczenie CRS 1 lub Oświadczenie CRS można złożyć:

Oświadczenie CRS 1 lub Oświadczenie CRS można złożyć:

 • w dowolnej placówce prowadzących dystrybucję

 • telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta pod numerem

  (+48) 22 640 48 44

 • korespondencyjnie, wypełniając i podpisując własnoręcznie formularz oraz wysyłając go pocztą na adres:

  Pekao Financial Services Sp. z o.o.
  ul. Postępu 21
  02-676 Warszawa

Dodatkowe informacje CRS

Pekao TFI S.A. oraz reprezentowane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego*.

* Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b) - c), określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego. Fundusz jako polska raportująca instytucja finansowa oraz Towarzystwo pozyskują i przetwarzają określone informacje o swoich Klientach oraz ich rachunkach w rozumieniu Ustawy CRS.

W szczególności na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy CRS Klient ma obowiązek na żądanie Funduszu składać oświadczenia o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wymagane na podstawie tej ustawy.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, występuje konieczność potwierdzenia prawidłowości oświadczenia o rezydencji podatkowej na podstawie innych informacji i dokumentów przekazanych przez Klienta, a także monitorowania zmiany okoliczności związanych z rachunkiem. Jeśli w toku tych czynności okaże się, że pierwotne oświadczenie o rezydencji podatkowej może być niepoprawne lub nierzetelne, mogą zostać Państwo poproszeni o złożenie odpowiednich wyjaśnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązek raportowania przewidziany w art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 Ustawy CRS będzie realizowany poprzez przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji o rachunkach raportowanych określonych w art. 34 ust. 1. W związku z obowiązkiem nałożonym na wszystkie raportujące instytucje finansowe, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy CRS, Towarzystwo informuje osoby raportowane w rozumieniu tej ustawy, o prawdopodobieństwie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych.