• Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
  • Podsumowanie na koniec miesiąca
  • Sprawozdania finansowe inne

Pekao TFI S.A. na tej podstronie prezentuje sprawozdania funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte, których certyfikaty inwestycyjne nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu, ani nie były w publicznej ofercie, są prezentowane upoważnionym osobom.


Półroczne sprawozdania finansowe zostały sporządzone / podpisane 22.08.2018 r.

Do sprawozdań finansowych funduszy zostały dołączone
• inne informacje uzupełniające wymagane przepisami prawa (o stosowaniu określonych technik inwestycyjnych i inwestycjach w określone instrumenty finansowe, dla funduszy AFI: w zakresie profilu ryzyka, zarządzania ryzykiem, dotyczące dźwigni finansowej oraz poziomu wskaźnika ryzyka i zysku).

Roczne sprawozdania finansowe funduszy z wydzielonymi subfunduszami

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Sprawozdanie jednostkowe

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Stabilnego Inwestowania
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Pekao Dynamicznych Spółek

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Sprawozdanie połączone

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Sprawozdanie jednostkowe

Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Surowców i Energii

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Sprawozdanie połączone

Sprawozdanie jednostkowe

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Strategii Globalnej
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
Pekao Zmiennej Alokacji
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego

Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO

Sprawozdanie jednostkowe

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pekao Akcji Amerykańskich

Fundusze inwestycyjne zamknięte, których certyfikaty inwestycyjne nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu, ani nie były w publicznej ofercie, są prezentowane upoważnionym osobom na odrębnych podstronach.

Sprawozdania zostały podpisane 22 sierpnia 2018 r.

Sprawozdania zostały przekazane, w formie stosownych dokumentów, do Komisji Nadzoru Finansowego (za pośrednictwem systemu ESPI).

Warszawa, 29 sierpnia 2018 r.

Sprawozdania finansowe - łączenie funduszy i subfunduszy w roku 2017

Pionner Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące
subfundusz wydzielony w Pioneer SF SFIO (sprawozdanie za okres 1.01.2017 - 6.09.2017) - połączenie z subfunduszem Pioneer Alokacji Rynku Amerykańskiego

Dowiedz sie wiecej o pioneer alokacji rynku amrykanskiego