Archiwum

 • Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
 • Podsumowanie na koniec miesiąca
 • Sprawozdania finansowe inne
 • Skład portfela

SPRAWOZDANIA FUNDUSZY PÓŁROCZNE 2020

Pekao TFI S.A. na tej podstronie prezentuje sprawozdania funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte, których certyfikaty inwestycyjne nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu, ani nie były w publicznej ofercie, są prezentowane upoważnionym osobom, na wskazanych odpowiednio, zabezpieczonych hasłem, podstronach.

Półroczne sprawozdania finansowe (za okres kończący się 30.06.2020) zostały sporządzone/podpisane 20.08.2020

Sprawozdanie finansowe dla funduszy z subfunduszami ma dołączone sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu.

Do sprawozdań dołączane są:

 • list do Uczestników
 • raport audytora z przeglądu (odpowiednio dla funduszy do sprawozdań finansowych, w tym połączonych oraz do sprawozdań jednostkowych subfunduszy)
 • oświadczenia depozytariusza wydawane do sprawozdań finansowych półrocznych funduszy (dla całego funduszu, bez odrębnych dokumentów dla subfunduszy)
 • inne informacje uzupełniające wymagane przepisami prawa
  - o stosowaniu określonych technik inwestycyjnych i inwestycjach w określone instrumenty finansowe (informacje wynikające z przepisów SFTR)
  - dla funduszy AFI (SFIO): w zakresie profilu ryzyka, zarządzania ryzykiem, dotyczące dźwigni finansowej oraz poziomu wskaźnika ryzyka i zysku

Sprawozdanie finansowe półroczne podlega przeglądowi audytora (wraz ze sprawozdaniem finansowym umieszczony jest dokument raportu audytora).

Dokumenty zostały podpisane elektronicznie.

Sprawozdanie zostało przekazane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (przez system ESPI).

UWAGA: Do obejrzenia niektórych dokumentów zgromadzonych na tej stronie potrzebny będzie Państwu program Acrobat Reader. Pobierz Acrobat Reader.

Niektóre z plików pdf zawierają wewnątrz szereg plików – w formie ‘PDF-Portfolio’. W przypadku przeglądarki nie obsługującej takich plików – należy pobrać plik lokalnie i otworzyć go za pomocą Adobe Reader.

Sprawozdania opublikowane są na stronie https://pekaotfi.pl/dokumenty 

Półroczne sprawozdania finansowe funduszy z wydzielonymi subfunduszami

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Sprawozdania jednostkowe

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Sprawozdania jednostkowe

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Sprawozdania jednostkowe

Inne informacje (sprawozdanie SFTR, informacja o systemie zarządzania ryzykiem – dla AFI)

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Sprawozdania finansowe - łączenie funduszy i subfunduszy w roku 2017

Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące
subfundusz wydzielony w Pioneer SF SFIO (sprawozdanie za okres 1.01.2017 - 6.09.2017) - połączenie z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego

Skład portfela w sprawozdaniach półrocznych i rocznych w 2020