Archiwum – informacje finansowe

 • Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
 • Podsumowanie na koniec miesiąca
 • Sprawozdania finansowe inne
 • Skład portfela
 • Wskaźniki kosztów i opłat
 • KONTRAHENCI FUNDUSZY | FUND’S COUNTERPARTS

SPRAWOZDANIA FUNDUSZY ROCZNE 2023

Pekao TFI S.A. na tej podstronie prezentuje okresowe (roczne) sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

Roczne sprawozdania finansowe (za okres roczny kończący się 31.12.2023) zostały sporządzone/podpisane 29.03.2024

Sprawozdanie finansowe dla funduszy z wydzielonymi subfunduszami zawiera sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Do sprawozdań dołączane są:

 • list do Uczestników
 • sprawozdanie audytora z badania (odpowiednio dla funduszy do sprawozdań finansowych, w tym połączonych oraz do sprawozdań jednostkowych subfunduszy)
 • oświadczenia depozytariusza wydawane do sprawozdań finansowych rocznych funduszy (dla całego funduszu, bez odrębnych dokumentów dla subfunduszy)
 • inne informacje uzupełniające wymagane przepisami prawa (zakres i podstawy prawne – wskazane w tym dokumencie)
 • sprawozdanie z działalności (dotyczy funduszy SFIO, dla całego funduszu, bez odrębnych dokumentów dla subfunduszy)
 • sprawozdanie roczne AFI (dotyczy funduszy SFIO, dla całego funduszu, bez odrębnych dokumentów dla subfunduszy)

Sprawozdanie finansowe roczne podlega badaniu audytora (wraz ze sprawozdaniem finansowym umieszczony jest dokument sprawozdania audytora z badania).

Roczne sprawozdanie finansowe funduszu podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Pekao TFI S.A. Uchwały NWZ są udostępnione na tej stronie internetowej.

Dokumenty zostały podpisane elektronicznie.

Sprawozdanie zostało przekazane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (przez system ESPI). Sprawozdanie po zatwierdzeniu zostaje przekazane do Sądu Okręgowego prowadzącego rejestr funduszy inwestycyjnych.

Na tej podstronie nie są publikowane sprawozdania dla funduszy niepublicznych – dla których sprawozdania dostępne są na zasadach określonych w ich statutach lub warunkach emisji. 

 

Warszawa 29.04.2024

Sprawozdania finansowe zostały zatwierdzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao TFI S.A. w dniu 25.04.2024

UWAGA: Do obejrzenia niektórych dokumentów udostępnionych na tej stronie potrzebny będzie Państwu program Acrobat Reader. Pobierz Acrobat Reader. W szczególności, niektóre dokumenty są w formie PDF-Portfolio: pliku pdf zawierającego wewnątrz inne pliki. W przypadku przeglądarki nie obsługującej takich plików – należy zapisać plik lokalnie i otworzyć go za pomocą Adobe Reader

Najnowsze sprawozdania (jednostkowe, bez dokumentów dołączanych i sprawozdań połączonych) opublikowane są także na stronie https://pekaotfi.pl/dokumenty

Roczne sprawozdania finansowe funduszy z wydzielonymi subfunduszami

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Sprawozdanie jednostkowe

Sprawozdanie z działalności funduszu

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Inne informacje dodawane do sprawozdań finansowych – wskazane w odrębnych przepisach

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Sprawozdanie roczne AFI

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Sprawozdania finansowe - łączenie subfunduszy w roku 2023

PekaoAkcji Rynków Dalekiego Wschodu
sprawozdanie za okres 1.01.2023 do 21.09.2023 – połączenie z Pekao Akcji Rynków Wschodzących

Sprawozdania finansowe - łączenie subfunduszy w roku 2022

Pekao Zmiennej Alokacji
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 8.09.2022 – połączenie z Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 4.08.2022 – połączenie z Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu

Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 5.05.2022 – połączenie z Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Pekao Akcji Polskich
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 7.04.2022 – połączenie z Pekao Akcji – Aktywna Selekcja

Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 3.03.2022 – połączenie z Pekao Dynamicznych Spółek

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 24.02.2022 – połączenie z Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu

Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 17.02.2022 – połączenie z Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Sprawozdania finansowe - łączenie funduszy i subfunduszy w roku 2017

Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące
subfundusz wydzielony w Pioneer SF SFIO (sprawozdanie za okres 1.01.2017 - 6.09.2017) - połączenie z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego

Skład portfela - okresowa prezentacja

Fundusze Pekao publikują na tej podstronie informacje o składzie portfeli.

Zasady publikacji:

 • od 1.01.2021, zgodnie ze statutem (rozdział ‘obowiązki informacyjne’) – w wersji od 17.12.2020
 • w okresach kwartalnych – na datę ostatniej wyceny w kwartale
 • publikacja w terminie do końca miesiąca po dacie danych
 • Informacje dotyczące składu portfeli sporządzane są dla każdego funduszu i subfunduszu odrębnie i publikowane są dla poszczególnych składników lokat w formie tabeli.
 • podstawa prawna: art. 219 ust. 5-8 w powiązaniu z art. 70 ust. 2 pkt 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • zakres i forma prezentowania danych wynika ze ‘Standardu IZFiA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych’ wprowadzonego zgodnie z powyższą delegacja ustawową -> standard do pobrania https://www.izfa.pl/standardy-rekomendacje-i-kodeksy
 • w przypadku nieopublikowania powyższych informacji na niniejszej podstronie publikowana jest przyczyna tego stanu rzeczy

Fundusze Pekao publikują na tej podstronie informacje o wskaźnikach kosztów i opłat.

Zasady publikacji:

 • od 1.01.2021
 • na tej stronie wskaźniki kosztów i opłat prezentowane są w zbiorczej tabeli – dla wszystkich funduszy i subfunduszy, gdzie adekwatne – w podziale na jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii
 • fundusze wyliczają (za okres pełnego roku) dwa wskaźniki kosztów i opłat:

(a) WKC wskaźnik kosztów całkowitych (ang.: Total Expense Ratio) – ujawniany w prospekcie informacyjnym każdego z funduszy <Prospekty Informacyjne>
(b) OB wskaźnik opłat bieżacych (ang.: Ongoing Costs) – prezentowany w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestora <Kluczowe Informacje dla Inwestora>

Przepisy dopuszczają prezentowanie także wskaźników: wskaźnik opłat bieżących uzupełniony o opłatę zmienną za zarządzanie, a także Syntetyczny Wskaźnik Kosztów Całkowitych lub Syntetyczną Wartość Zakładanych Kosztów Całkowitych.

 • ze względu na różne podstawy prawne zasady wyliczania wskaźników różnią się
 • podstawa prawna: dla WKC: Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 maja 2013 w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2202)
 • podstawa prawna dla wskaźnika opłat bieżących: Sekcja 3 ‘Opłaty’ Rozporządzenia Komisji (UE) NR 583/2010 z 1 lipca 2010 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej
 • przez cały rok obowiązuje jednolita publikacja WKC (a stawki opat bieżących są aktualizowane) – na podstawie kosztów w roku poprzednim (do aktualizacji rocznej prospektów informacyjnych oraz KII)

Wskaźniki kosztów i opłat

 

Na tej stronie | on that subsite

 1. Dane funduszy | Funds data (for KYC)
 2. Informacje ogólne | General Information (IF Pekao, Poland)
 3. Bieżące informacje | Current information
 4. Zmiany, Łączenia | Changes, Mergers

*Linki do podmiotów publicznych (zebrane dla celów informacyjnych)  | Presented links are for informational purposes – referring to public site.

1. Dane funduszy | Funds data (for KYC)

Prospekt Pekao FIO

Prospekt Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Prospekt Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Prospekt Pekao Walutowy FIO

Prospekt Pekao PPK SFIO

Prospekt Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

Wyniki osiągnięte w przeszłości

Dane i identyfikatory funduszy

Dokumenty zawierające kluczowe informacje 

Informacje dla klienta AFI

Sprawozdania finansowe 

Informacje o funduszach niedziałających i zmianach | Information on non-active funds

Protokoły ISDA, obsłużone

Sprawozdania funduszy przejętych | Financial Statement for merged funds

2. Informacje ogólne | General Information (IF Pekao, Poland)

Wyszukiwarka KRS | secondary search

Grupa kapitałowa Pekao - adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych 

Grupa kapitałowa PZU - adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych 

Ustawa o funduszach inwestycyjnych - adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych

KNF- adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych 

KRS - adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych 

LEI – KDPW - adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych 

CRBR - adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych                                 

Weryfikacja podpisu elektronicznego UE 

Walidator DocuSign

3. Bieżące informacje | Current information

Informacje dot. wycen (dni bez wycen, korekty)

Fundusze inwestycyjne – codzienna wycena

Podsumowanie na koniec miesiąca 

Prezentacja/Skład portfela 

4. Zmiany, Łączenia | Changes, Mergers

Informacja o zmianie adresu Pekao TFI/funduszy-2024 | Information on address change of Pekao TFI and managed funds-2024 -20.01.2024 r.

Informacja o zmianie adresu Pekao TFI/funduszy-2023 | Information on address change of Pekao TFI and managed funds-2023 -18.08.2023 r.

Informacje o zmianie nazwy subfunduszu zarządzanego przez Pekao TFI S.A.- 23.03.2023

        15.02.2022