Archiwum

 • Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
 • Podsumowanie na koniec miesiąca
 • Sprawozdania finansowe inne
 • Skład portfela
 • Wskaźniki kosztów i opłat

SPRAWOZDANIA FUNDUSZY ROCZNE 2020

Pekao TFI S.A. na tej podstronie prezentuje sprawozdania funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

Roczne sprawozdania finansowe (za okres kończący się 31.12.2020) zostały sporządzone/podpisane 26.03.2021.

Sprawozdania zostały zatwierdzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao TFI S.A. 29.04.2021

Sprawozdanie finansowe dla funduszy z subfunduszami ma dołączone sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w funduszy.

Do sprawozdań dołączane są:

 • list do Uczestników
 • sprawozdanie audytora z badania
 • oświadczenia depozytariusza wydawane do sprawozdań finansowych rocznych funduszy (dla całego funduszu, bez odrębnych dokumentów dla subfunduszy)
 • dodatkowo – do sprawozdań funduszy AFI (SFIO) dołączane jest sprawozdanie z działalności
 • inne informacje uzupełniające wymagane przepisami prawa

- o stosowaniu określonych technik inwestycyjnych i inwestycjach w określone instrumenty finansowe (informacje wynikające z przepisów SFTR)
- dla funduszy AFI (SFIO): w zakresie profilu ryzyka, zarządzania ryzykiem, dotyczące dźwigni finansowej oraz poziomu wskaźnika ryzyka i zysku
- dla funduszy FIO: dot. metod pomiaru ekspozycji funduszu
- dla funduszy FIO: informacje w zakresie instrumentów pochodnych
- informacje dot. polityki wynagrodzeń w Towarzystwie

Sprawozdanie finansowe roczne podlega badaniu audytora (wraz ze sprawozdaniem finansowym umieszczony jest sprawozdanie biegłego rewidenta z badania).

Dokumenty zostały podpisane elektronicznie.

Roczne sprawozdanie finansowe funduszu podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Pekao TFI S.A. Uchwały są udostępnione na tej stronie internetowej.

Sprawozdanie zostało przekazane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (przez system ESPI), po zatwierdzeniu zostanie przekazane do Sądu Okręgowego prowadzącego rejestr funduszy inwestycyjnych.

Warszawa 30.04.2021

Sprawozdania finansowe zostały zatwierdzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao TFI S.A. w dniu 29.04.2021

UWAGA: Do obejrzenia niektórych dokumentów zgromadzonych na tej stronie potrzebny będzie Państwu program Acrobat Reader. Pobierz Acrobat Reader.

Niektóre z plików pdf zawierają wewnątrz szereg plików – w formie ‘PDF-Portfolio’. W przypadku przeglądarki nie obsługującej takich plików – należy pobrać plik lokalnie i otworzyć go za pomocą Adobe Reader.

Najnowsze sprawozdania (jednostkowe, bez dokumentów dołączanych) opublikowane są także na stronie https://pekaotfi.pl/dokumenty 

Roczne sprawozdania finansowe funduszy bez wydzielonych subfunduszy

Roczne sprawozdania finansowe funduszy z wydzielonymi subfunduszami

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Sprawozdanie jednostkowe

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Sprawozdanie jednostkowe

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Inne informacje (sprawozdanie SFTR, informacja o polityce wynagrodzeń, dla SFIO: informacja o systemie zarządzania ryzykiem, dla FIO: informacje o metodach pomiaru ekspozycji funduszu, dla FIO: informacje w zakresie instrumentów pochodnych)

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Sprawozdanie z działalności funduszu

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Sprawozdanie roczne AFI

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Sprawozdania finansowe - łączenie funduszy i subfunduszy w roku 2017

Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące
subfundusz wydzielony w Pioneer SF SFIO (sprawozdanie za okres 1.01.2017 - 6.09.2017) - połączenie z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego

Skład portfela - okresowa prezentacja

Fundusze Pekao publikują na tej podstronie informacje o składzie portfeli.

Zasady publikacji:

 • od 1.01.2021, zgodnie ze statutem (rozdział ‘obowiązki informacyjne’) – w wersji od 17.12.2020
 • w okresach kwartalnych – na datę ostatniej wyceny w kwartale
 • publikacja w terminie do końca miesiąca po dacie danych
 • Informacje dotyczące składu portfeli sporządzane są dla każdego funduszu i subfunduszu odrębnie i publikowane są dla poszczególnych składników lokat w formie tabeli.
 • podstawa prawna: art. 219 ust. 5-8 w powiązaniu z art. 70 ust. 2 pkt 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • zakres i forma prezentowania danych wynika ze ‘Standardu IZFiA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych’ wprowadzonego zgodnie z powyższą delegacja ustawową -> standard do pobrania https://www.izfa.pl/standardy-rekomendacje-i-kodeksy
 • w przypadku nieopublikowania powyższych informacji na niniejszej podstronie publikowana jest przyczyna tego stanu rzeczy

Fundusze Pekao publikują na tej podstronie informacje o wskaźnikach kosztów i opłat.

Zasady publikacji:

 • od 1.01.2021
 • na tej stronie wskaźniki kosztów i opłat prezentowane są w zbiorczej tabeli – dla wszystkich funduszy i subfunduszy, gdzie adekwatne – w podziale na jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii
 • fundusze wyliczają (za okres pełnego roku) dwa wskaźniki kosztów i opłat:

(a) WKC wskaźnik kosztów całkowitych (ang.: Total Expense Ratio) – ujawniany w prospekcie informacyjnym każdego z funduszy <Prospekty Informacyjne>
(b) OB wskaźnik opłat bieżacych (ang.: Ongoing Costs) – prezentowany w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestora <Kluczowe Informacje dla Inwestora>

Przepisy dopuszczają prezentowanie także wskaźników: wskaźnik opłat bieżących uzupełniony o opłatę zmienną za zarządzanie, a także Syntetyczny Wskaźnik Kosztów Całkowitych lub Syntetyczną Wartość Zakładanych Kosztów Całkowitych.

 • ze względu na różne podstawy prawne zasady wyliczania wskaźników różnią się.
 • podstawa prawna: dla WKC: Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 maja 2013 w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2202)
 • podstawa prawna dla wskaźnika opłat bieżących: Sekcja 3 ‘Opłaty’ Rozporządzenia Komisji (UE) NR 583/2010 z 1 lipca 2010 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej.
 • przez cały rok obowiązuje publikacja WKC oraz opłat bieżących wyliczonych na podstawie danych za rok poprzedni

Wskaźniki kosztów i opłat