• Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
 • Podsumowanie na koniec miesiąca
 • Sprawozdania finansowe inne

Pekao TFI S.A. na tej podstronie prezentuje sprawozdania funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte, których certyfikaty inwestycyjne nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu, ani nie były w publicznej ofercie, są prezentowane upoważnionym osobom, na wskazanych odpowiednio, zabezpieczonych hasłem, podstronach.


Roczne sprawozdania finansowe (za okres kończący się 31.12.2019) zostały sporządzone/podpisane 24.04.2020

Sprawozdanie finansowe dla funduszy z subfunduszami ma dołączone sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu.

Do sprawozdań dołączane są:

 • list do Uczestników
 • sprawozdanie audytora z badania
 • oświadczenia depozytariusza wydawane do sprawozdań finansowych rocznych funduszy (dla całego funduszu, bez odrębnych dokumentów dla subfunduszy)
 • dodatkowo – do sprawozdań funduszy SFIO dołączane jest sprawozdanie z działalności
 • inne informacje uzupełniające wymagane przepisami prawa
  - o stosowaniu określonych technik inwestycyjnych i inwestycjach w określone instrumenty finansowe (informacje wynikające z przepisów SFTR)
  - dla funduszy AFI (SFIO): w zakresie profilu ryzyka, zarządzania ryzykiem, dotyczące dźwigni finansowej oraz poziomu wskaźnika ryzyka i zysku
  - dla funduszy FIO: dot. metod pomiaru ekspozycji funduszu
  - informacje dot. polityki wynagrodzeń w Towarzystwie

Sprawozdanie finansowe roczne podlega badaniu audytora (wraz ze sprawozdaniem finansowym umieszczony jest dokument Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania).

Dokumenty zostały podpisane elektronicznie.

Roczne sprawozdanie finansowe funduszu podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Pekao TFI S.A.  Uchwały zostaną udostępnione na tej stronie internetowej.

Sprawozdanie zostało przekazane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (przez system ESPI), po zatwierdzeniu zostanie przekazane do Sądu prowadzącego rejestr funduszy inwestycyjnych oraz do Naczelnika II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. 

Warszawa 30.06.2020

Sprawozdania finansowe zostały zatwierdzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao TFI S.A. w dniu 25.06.2020 

Roczne sprawozdania finansowe funduszy bez wydzielonych subfunduszy

Roczne sprawozdania finansowe funduszy z wydzielonymi subfunduszami

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Sprawozdanie jednostkowe

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Sprawozdanie połączone

Sprawozdanie jednostkowe

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Inne informacje (sprawozdanie SFTR, informacja o polityce wynagrodzeń, informacja o systemie zarządzania ryzykiem - dla AFI)

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Sprawozdanie z działalności funduszu

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Sprawozdania finansowe - łączenie funduszy i subfunduszy w roku 2017

Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące
subfundusz wydzielony w Pioneer SF SFIO (sprawozdanie za okres 1.01.2017 - 6.09.2017) - połączenie z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego