• Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
  • Podsumowanie na koniec miesiąca
  • Sprawozdania finansowe inne

Pekao TFI S.A. na tej podstronie prezentuje sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte, których certyfikaty inwestycyjne nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu, ani nie były w publicznej ofercie, są prezentowane upoważnionym osobom, na wskazanych odpowiednio, zabezpieczonych hasłem, podstronach.

Półroczne sprawozdania finansowe zostały sporządzone / podpisane 19.08.2019 r.
Sprawozdanie finansowe półroczne podlega przeglądowi audytora: poniżej, obok pliku ze sprawozdaniem finansowym umieszczony jest raport biegłego rewidenta z przeglądu (dokumenty podpisane elektronicznie).
Poniżej umieszczone są też oświadczenia depozytariusza wydawane do sprawozdań finansowych półrocznych funduszy (dla całego funduszu, bez odrębnych dokumentów dla subfunduszy) – skany dokumentów na tej stronie zostały udostępnione.
* sprawozdania finansowych funduszy oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, (dokumenty podpisane elektronicznie, przy czym sprawozdanie połączone zawierające sprawozdania jednostkowe nie jest osobno podpisywane)
* list do Uczestników (dokument podpisany elektronicznie)
• inne informacje uzupełniające wymagane przepisami prawa (zawarte w jednym pliku pdf z odpowiednim sprawozdaniem finansowym funduszu)
-- o stosowaniu określonych technik inwestycyjnych i inwestycjach w określone instrumenty finansowe (informacje wynikające z przepisów SFTR),
-- dla funduszy AFI (SFIO): w zakresie profilu ryzyka, zarządzania ryzykiem, dotyczące dźwigni finansowej oraz poziomu wskaźnika ryzyka i zysku.
 

Roczne sprawozdania finansowe funduszy z wydzielonymi subfunduszami

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Sprawozdanie jednostkowe

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Sprawozdanie jednostkowe

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Sprawozdania zostały podpisane 19 sierpnia 2019 r. Sprawozdania zostały przekazane, w formie stosownych dokumentów / raportów, do Komisji Nadzoru Finansowego (za pośrednictwem systemu ESPI)

Warszawa, 30 sierpnia 2019 r.

Podsumowanie na koniec miesiąca w roku 2020

Sprawozdania finansowe - łączenie funduszy i subfunduszy w roku 2017

Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące
subfundusz wydzielony w Pioneer SF SFIO (sprawozdanie za okres 1.01.2017 - 6.09.2017) - połączenie z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego