Liczą się dobre widoki na przyszłość

PROGRAM MOJA PERSPEKTYWA

Liczą się dobre widoki na przyszłość

Nawet niewielkie wpłaty z czasem mogą mieć duże znaczenie. Najważniejsza jest regularność i odpowiednio długi okres inwestycji. Dlatego na horyzoncie pojawił się Program Moja Perspektywa!

Dlaczego warto zainteresować się Programem Moja Perspektywa?

Możliwość wyboru jednego z 6 Portfeli

Możliwość wyboru
jednego z 6 Portfeli

Każdy składa się z trzech funduszy/subfunduszy zróżnicowanych pod względem potencjału zysku oraz poziomu ryzyka, strategii inwestycyjnej, czy zasięgu geograficznego.

Optymalizacja inwestycji

Optymalizacja
inwestycji

Mechanizm dostosowania poziomu ryzyka i potencjału wzrostu inwestycji do planowanego czasu jej trwania.

Przystępne kwoty wpłat

Przystępne
kwoty wpłat

Wystarczy jednorazowa wpłata 500 zł i miesięczna składka w wysokości 100 zł.

Zniżki w opłatach manipulacyjnych

Zniżki w opłatach
manipulacyjnych

Przy nabywaniu jednostek uczestnictwa już od pierwszej wpłaty na zasadach określonych w Warunkach uczestnictwa w Programie.

Możliwość realokacji już zgromadzonych środków

Możliwość realokacji
już zgromadzonych środków

Zgodnie ze wskazaniem inwestora.

Czas trwania inwestycji

Czas trwania
inwestycji

Umowa jest zawierana na okres od 6 do 40 lat.

Jak działa Program Moja Perspektywa?

Wybierasz planowany horyzont inwestycji, typ portfela oraz częstotliwość wpłat - raz na miesiąc, co 2 lub 3 miesiące.

Wpłaty są automatycznie dzielone w określonych proporcjach i lokowane w trzech funduszach/subfunduszach. Proporcje zmieniają się wraz z upływem czasu tak, by zwiększać potencjał wzrostu i ograniczać ryzyko w miarę zbliżania się do końca okresu oszczędzania.

Pierwsza wpłata nie może
być niższa niż 500 zł.

Uczestnik Programu musi spełnić jeden z poniższych warunków

 • Każda kolejna wpłata nie może być niższa niż: 
  100 zł - w przypadku wpłat comiesiecznych lub
  200 zł - dla wpłat co 2 miesiące lub
  300 zł - dla wpłat dokonywanych co 3 miesiące,
 • Suma wszystkich wpłat pieniężnych na konto Programu (tj. bez wpłat z tytułu konwersji/zamiany)
  w pierwszym roku obowiązywania umowy wyniesie nie mniej niż 1500 zł
  i nie mniej niż 1100 zł w każdym kolejnym roku.

Ryzyko

Z uwagi na to, że Program Moja Perspektywa jest oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Jak otworzyć Program <br/>Moja Perspektywa?

Jak otworzyć Program
Moja Perspektywa?

Skontaktuj się z nami:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję. 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. 

Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem informacyjnym i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.