Liczą się dobre widoki na przyszłość

PROGRAM MOJA PERSPEKTYWA

Liczą się dobre widoki na przyszłość

Nawet niewielkie wpłaty z czasem mogą mieć duże znaczenie. Najważniejsza jest regularność i odpowiednio długi okres inwestycji. Dlatego na horyzoncie pojawił się Program Moja Perspektywa!

Dlaczego warto zainteresować się Programem Moja Perspektywa?

Możliwość wyboru jednego z 6 Portfeli

Możliwość wyboru
jednego z 6 Portfeli

każdy składa się z trzech funduszy/subfunduszy zróżnicowanych pod względem potencjału zysku oraz poziomu ryzyka

Optymalizacja inwestycji

Optymalizacja
inwestycji

Mechanizm dostosowania poziomu ryzyka i potencjału wzrostu inwestycji do planowanego okresu oszczędzania

Przystępne kwoty wpłat

Przystępne
kwoty wpłat

Wystarczy jednorazowa wpłata 500 zł i miesięczna wpłata w wysokości 100 zł.

Zniżki w opłatach manipulacyjnych

Zniżki w opłatach
manipulacyjnych

już od pierwszej wpłaty, na zasadach określonych w Warunkach uczestnictwa

Możliwość realokacji już zgromadzonych środków

Możliwość realokacji
już zgromadzonych środków

zgodnie ze wskazaniem inwestora

Czas trwania inwestycji

Czas trwania
inwestycji

umowa jest zawierana na okres od 6 do 40 lat

Jak działa Program Moja Perspektywa?

Wybierasz planowany horyzont inwestycji, typ portfela oraz częstotliwość wpłat - raz na miesiąc, co 2 lub 3 miesiące.

Wpłaty są automatycznie dzielone w określonych proporcjach i lokowane w trzech funduszach/subfunduszach. Proporcje zmieniają się wraz z upływem czasu tak, by zwiększać potencjał wzrostu i ograniczać ryzyko w miarę zbliżania się do końca okresu oszczędzania.

Pierwsza wpłata nie może
być niższa niż 500 zł.

Uczestnik Programu musi spełnić jeden z poniższych warunków

 • Każda kolejna wpłata nie może być niższa niż: 
  100 zł - w przypadku wpłat raz na miesiąc, 
  200 zł - dla wpłat co 2 miesiące i 
  300 zł - dla wpłat dokonywanych co 3 miesiące, lub
 • Suma wszystkich wpłat na konto Programu (tj. bez wpłat z tytułu konwersji/zamiany)
  w pierwszym roku powinna wynieść nie mniej niż 1500 zł
  i nie mniej niż 1100 zł w każdym kolejnym roku.

Ryzyko

Z uwagi na to, że Program Moja Perspektywa jest oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Jak otworzyć Program <br/>Moja Perspektywa?

Jak otworzyć Program
Moja Perspektywa?

Skontaktuj się z nami:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję. 

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów, informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, a także Warunkami uczestnictwa w Programie. Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.