Materiał reklamowy

PROGRAM MOJA PERSPEKTYWA

Informujemy, że od 1 lipca 2023 r. nie ma możliwości zawarcia nowej umowy o uczestnictwo w Programie Moja Perspektywa.
Obsługa operacyjna zawartych umów w Programie pozostaje bez zmian.

Cechy Programu Moja Perspektywa

Możliwość wyboru jednego z 6 Portfeli

Możliwość wyboru
jednego z 6 Portfeli

Każdy składa się z trzech funduszy/subfunduszy zróżnicowanych pod względem potencjału zysku oraz poziomu ryzyka, strategii inwestycyjnej, czy zasięgu geograficznego.

Optymalizacja inwestycji

Optymalizacja
inwestycji

Mechanizm dostosowania poziomu ryzyka i potencjału wzrostu inwestycji do planowanego czasu jej trwania.

Przystępne kwoty wpłat

Przystępne
kwoty wpłat

Wystarczy jednorazowa wpłata 500 zł i miesięczna składka w wysokości 100 zł.

Zniżki w opłatach manipulacyjnych

Zniżki w opłatach
manipulacyjnych

Przy nabywaniu jednostek uczestnictwa już od pierwszej wpłaty na zasadach określonych w Warunkach uczestnictwa w Programie.

Możliwość realokacji już zgromadzonych środków

Możliwość realokacji
już zgromadzonych środków

Zgodnie ze wskazaniem inwestora.

Czas trwania inwestycji

Czas trwania
inwestycji

Umowa na okres od 6 do 40 lat.

Jak działa Program Moja Perspektywa?

Wybrałeś planowany horyzont inwestycji, typ portfela oraz częstotliwość wpłat - raz na miesiąc, co 2 lub 3 miesiące.

Wpłaty są automatycznie dzielone w określonych proporcjach i lokowane w trzech funduszach/subfunduszach. Proporcje zmieniają się wraz z upływem czasu tak, by zwiększać potencjał wzrostu i ograniczać ryzyko w miarę zbliżania się do końca okresu oszczędzania.

Pierwsza wpłata nie niższa niż 500 zł.

Uczestnik Programu musi spełnić jeden z poniższych warunków

 • Każda kolejna wpłata nie może być niższa niż: 
  100 zł - w przypadku wpłat comiesiecznych lub
  200 zł - dla wpłat co 2 miesiące lub
  300 zł - dla wpłat dokonywanych co 3 miesiące,
 • Suma wszystkich wpłat pieniężnych na konto Programu (tj. bez wpłat z tytułu konwersji/zamiany)
  w pierwszym roku obowiązywania umowy wyniesie nie mniej niż 1500 zł
  i nie mniej niż 1100 zł w każdym kolejnym roku.

Ryzyko

Z uwagi na to, że Program Moja Perspektywa jest oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Obsługa posprzedażowa Programu <br/>Moja Perspektywa dostępna tylko w placówkach Banku Pekao S.A.

Obsługa posprzedażowa Programu
Moja Perspektywa dostępna tylko w placówkach Banku Pekao S.A.

Skontaktuj się z nami:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Informacja prawna

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję. 

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością subfunduszu. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.