Materiał reklamowy
Ekskluzywne rozwiązania na miarę wielkiego biznesu

DLA BIZNESU

Ekskluzywne rozwiązania na miarę wielkiego biznesu

Chcą Państwo zarządzać kapitałem firmy na nowym, prestiżowym poziomie, przy jednoczesnej optymalizacji ryzyka inwestycyjnego? Profesjonalny zespół licencjonowanych doradców wesprze Państwa w zarządzaniu nadwyżkami finansowymi.

Zarządzanie aktywami biznesu

Zarządzanie aktywami biznesu

Usługa asset management to usługa finansowa przygotowana dla najbardziej wymagających klientów biznesowych. Polega na zarządzaniu portfelem instrumentów finansowych przez ekspertów z Pekao TFI. Zarządzający portfelem podejmuje decyzje inwestycyjne w imieniu klienta na podstawie zawartej z nim umowy.

Proponowane strategie inwestycyjne zostaną dopasowane do potrzeb Państwa firmy. W ramach zarządzania aktywami, w zależności od posiadanych środków, mogą Państwo wybrać strategię standardową lub indywidualną. Strategie standardowe tworzymy na podstawie gotowych portfeli. Natomiast strategie indywidualne to rozwiązania tworzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klientów. 

Własny biznes – wysokie wymagania.
My mamy rozwiązania

Doświadczenie i wiedza

Doświadczenie i wiedza

Twoim Portfelem inwestycyjnym zarządza profesjonalny zespół licencjonowanych doradców inwestycyjnych.

Transparentność

Transparentność

Mają Państwo dostęp do informacji o wycenie portfela, raportów z przeprowadzonych transakcji i poniesionych kosztów. Otrzymają też Państwo sprawozdania dotyczące sytuacji rynkowej i makroekonomicznej.

Rozwiązania dopasowane do Państwa biznesu

Rozwiązania dopasowane do Państwa biznesu

Portfele inwestycyjne konstruowane są zgodnie z potrzebami indywidualnego klienta biznesowego. Pod uwagę bierzemy takie preferencje, jak horyzont czasowy inwestycji, akceptowalne ryzyko czy płynność środków.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Minimalizowanie ryzyka inwestycji.

Możliwość zmiany

Możliwość zmiany

W dowolnym, wybranym przez siebie momencie można zmienić obraną wcześniej strategię.

Strategie na miarę Państwa biznesów

Standardowe Strategie Inwestycyjne

Oferujemy Państwu modelowe portfele inwestycyjne, zróżnicowane pod względem ryzyka inwestycyjnego i oczekiwanej stopy zwrotu. Alokacja w ramach portfeli określana jest przez zespół ekspertów z Pekao TFI. Minimalna wartość zarządzanych aktywów wynosi 1 000 000 zł.

Indywidualne Strategie Inwestycyjne

Są produktem stworzonym dla najbardziej wymagających klientów, którzy wspólnie z ekspertami Pekao TFI chcą stworzyć portfel inwestycyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb firmy.

Jak zostać klientem?

Jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą zadzwoń bezpośrednio do Pekao TFI S.A. i zostaw swój numer telefonu a nasi eksperci skontaktują się z Tobą: 

(+48) 22 640 40 00

Ryzyko inwestycyjne

Z uwagi na to, że PPK w Pekao TFI S.A. oparte jest na lokowaniu środków w ramach funduszu inwestycyjnego, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik PPK powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. 
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. 

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny, może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. 

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/ UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.