Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych

25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO).

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dostosowała się do wymogów RODO w celu jeszcze większej ochrony Państwa danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej Informacjami Administratora danych dotyczącymi celu i zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

Informacje Administratora Danych Uczestników Funduszy:

Administrator danych:

Fundusz/Fundusze, z którymi Uczestnik zawarł umowę o uczestnictwo w Funduszu, wszystkie z siedzibą w Warszawie, przy Żubra 1, 01-066 Warszawa - Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

Cel zbierania danych:

 • wykonanie obowiązków wynikających z uczestnictwa w Funduszu/Funduszach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”);
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), a w przypadku gdy Uczestnik zawarł Umowę IKE lub Umowę IKZE również ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;
 • przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, za które Administrator danych uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń (w tym roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym), obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
 • przetwarzanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt d Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj. w celu ochrony aktywów Funduszy (a w konsekwencji ochrony interesu wszystkich uczestników Funduszy) przed roszczeniami przedawnionymi lub nienależnymi;
 • przekazywanie informacji handlowej produktów i usług Administratora danych dotyczących funduszy inwestycyjnych, w tym wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Przewidywany krąg odbiorców - podmioty, takie jak: depozytariusz, agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszy, podmioty prowadzące dystrybucję jednostek uczestnictwa, biegli rewidenci - wskazane w Prospektach Informacyjnych Funduszy, jak również polskie i europejskie organy podatkowe w związku z raportowaniem danych dotyczących statusu rezydencji podatkowej (FATCA i CRS), a także inne podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, archiwizacji dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Funduszy lub Towarzystwa.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszach. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy uczestnictwa w Funduszu.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Kamila Chojnowska, adres e-mail: iod@pekaotfi.pl, adres pocztowy: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania przez osobę, której dane dotyczą z praw związanychz przetwarzaniem danych osobowych. W przypadku zmiany danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych, aktualne dane kontaktowe są podane na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl w zakładce Informacje → Administrator Danych Osobowych.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z uczestnictwa w Funduszach, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz ustalenia istnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w tym obrony przed roszczeniami przedawnionymi), w szczególności wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
 • Gromadzone dane są poufne i chronione przed dostępem osób niepowołanych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, o ile jest to technicznie możliwe oraz wykonalne w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę może ona być w każdym czasie odwołana, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na tej podstawie przed jej wycofaniem.
 • Uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych reprezentantów, osób kontaktowych, pełnomocników lub innych osób działających w imieniu kontrahentów:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO”) informujemy, że:

Administrator danych: 

Administratorem Państwa danych osobowych są Fundusz/Fundusze, wszystkie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wskazane w treści umowy, z którymi podmiot, w którym jest Pan/Pani zatrudniona/który Pan/Pani reprezentuje, zawiera/zawarł umowę (zwana dalej „Umową”) – Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, NIP: 521-11-82-650, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 50.504.000 zł (zwana dalej „Towarzystwo”).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych, Żubra 1, 01-066 Warszawa, adres e-mail: IOD@pekaotfi.pl.

Kategorie danych osobowych:

Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, a w odniesieniu do pełnomocników także PESEL/numer dokumentu tożsamości), dane kontaktowe wskazane w Umowie (takie jak adres e-mail, numer telefonu), inne dane w zakresie określonym w Umowie przekazane przez podmiot, który dana osoba reprezentuje.

Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne:

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO w celu realizacji Umowy,
 • art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia RODO w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, w tym związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, składaniem przez mocodawcę oświadczeń FATCA i CRS oraz raportowaniem transakcji i zleceń,
 • art. 6 ust. 1 lit. f do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią, za które Administrator danych uznaje w szczególności: ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń (w tym roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym), zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej

Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

 • upoważnionym pracownikom Towarzystwa, którzy w związku z wykonywanymi przez siebie obowiązkami służbowymi będą się z Panią/Panem kontaktowali w celu realizacji Umowy,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi Administrator danych zawarł umowę o powierzenie przetwarzania danych i osobom upoważnionym przez te podmioty,
 • podmiotom, którym Administrator danych udostępnił dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z Umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz ustalenia istnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w szczególności wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń.

Przysługujące Pani/Panu prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

Źródło pochodzenia danych:

Pani/Pana dane osobowe pochodzą od podmiotu będącego stroną Umowy, który wskazał Panią/Pana jako pełnomocnika/reprezentanta/osobę wskazaną do kontaktu na potrzeby realizacji Umowy lub bezpośrednio od Pani/Pana.

Wymóg podania danych:

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi reprezentowanie przez Panią/Pana podmiotu, w tym w kontaktu z Administratorem danych w celach wykonywania zawartej z nim Umowy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

Administrator danych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.