Obowiązek aktualizacji danych

Przypominamy o obowiązku niezwłocznego aktualizowania danych zgłoszonych Funduszowi lub Towarzystwu, w tym: danych osobowych, teleadresowych, dotyczących statusu rezydencji podatkowej, dotyczących beneficjentów rzeczywistych, jako informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania:

  • umowy uczestnictwa w Funduszu
  • lub obowiązków ciążących na Funduszu / Towarzystwie, wynikających z przepisów prawa.

Uczestnik / Klient jest zobowiązany podać dane zgodne ze stanem faktycznym oraz poinformować niezwłocznie Fundusz / Towarzystwo o ich zmianie. Fundusz / Towarzystwo nie ponosi w stosunku do Uczestnika / Klienta odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich obowiązków, jeżeli jest to spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Uczestnika / Klienta obowiązku aktualizacji danych.