Archiwum – informacje finansowe

 • Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
 • Podsumowanie na koniec miesiąca
 • Sprawozdania finansowe inne
 • Skład portfela
 • Wskaźniki kosztów i opłat
 • KONTRAHENCI FUNDUSZY | FUND’S COUNTERPARTS

SPRAWOZDANIA FUNDUSZY PÓŁROCZNE 2022

Pekao TFI S.A. na tej podstronie prezentuje okresowe (półroczne) sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

Półroczne sprawozdania finansowe (za okres półroczny kończący się 30.06.2022) zostały sporządzone/podpisane 18.08.2022 / 22.08.2022

Sprawozdanie finansowe dla funduszy z wydzielonymi subfunduszami zawiera sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Do sprawozdań dołączane są:

 • list do Uczestników
 • raport audytora z przeglądu (odpowiednio dla funduszy do sprawozdań finansowych, w tym połączonych oraz do sprawozdań jednostkowych subfunduszy)
 • oświadczenia depozytariusza wydawane do sprawozdań finansowych funduszy (dla całego funduszu, bez odrębnych dokumentów dla subfunduszy)
 • inne informacje uzupełniające wymagane przepisami prawa (zakres i podstawy prawne – wskazane w tym dokumencie)

Dokumenty zostały podpisane elektronicznie.

Sprawozdanie zostało przekazane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (przez system ESPI).

Warszawa 31.08.2022

UWAGA: Do obejrzenia niektórych dokumentów udostępnionych na tej stronie potrzebny będzie Państwu program Acrobat Reader. Pobierz Acrobat Reader. W szczególności, niektóre dokumenty są w formie PDF-Portfolio: pliku pdf zawierającego wewnątrz inne pliki. W przypadku przeglądarki nie obsługującej takich plików – należy zapisać plik lokalnie i otworzyć go za pomocą Adobe Reader

Najnowsze sprawozdania (jednostkowe, bez dokumentów dołączanych i sprawozdań połączonych) opublikowane są także na stronie https://pekaotfi.pl/dokumenty/sprawozdania-finansowe

Półroczne sprawozdania finansowe bez wydzielonych subfunduszy

Półroczne sprawozdania finansowe funduszy z wydzielonymi subfunduszami

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Sprawozdania jednostkowe

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Sprawozdania jednostkowe

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Sprawozdania jednostkowe

Inne informacje dodawane do sprawozdań finansowych – wskazane w odrębnych przepisach

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Podsumowanie na koniec miesiąca w roku 2023

Sprawozdania finansowe - łączenie subfunduszy w roku 2022

Pekao Zmiennej Alokacji
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 8.09.2022 – połączenie z Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 4.08.2022 – połączenie z Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu

Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 5.05.2022 – połączenie z Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Pekao Akcji Polskich
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 7.04.2022 – połączenie z Pekao Akcji – Aktywna Selekcja

Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 3.03.2022 – połączenie z Pekao Dynamicznych Spółek

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 24.02.2022 – połączenie z Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu

Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
sprawozdanie za okres 1.01.2022 do 17.02.2022 – połączenie z Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Sprawozdania finansowe - łączenie funduszy i subfunduszy w roku 2017

Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące
subfundusz wydzielony w Pioneer SF SFIO (sprawozdanie za okres 1.01.2017 - 6.09.2017) - połączenie z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego

Skład portfela - okresowa prezentacja

Fundusze Pekao publikują na tej podstronie informacje o składzie portfeli.

Zasady publikacji:

 • od 1.01.2021, zgodnie ze statutem (rozdział ‘obowiązki informacyjne’) – w wersji od 17.12.2020
 • w okresach kwartalnych – na datę ostatniej wyceny w kwartale
 • publikacja w terminie do końca miesiąca po dacie danych
 • Informacje dotyczące składu portfeli sporządzane są dla każdego funduszu i subfunduszu odrębnie i publikowane są dla poszczególnych składników lokat w formie tabeli.
 • podstawa prawna: art. 219 ust. 5-8 w powiązaniu z art. 70 ust. 2 pkt 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • zakres i forma prezentowania danych wynika ze ‘Standardu IZFiA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych’ wprowadzonego zgodnie z powyższą delegacja ustawową -> standard do pobrania https://www.izfa.pl/standardy-rekomendacje-i-kodeksy
 • w przypadku nieopublikowania powyższych informacji na niniejszej podstronie publikowana jest przyczyna tego stanu rzeczy

Skład portfela w sprawozdaniach półrocznych i rocznych

Przedstawiamy skład portfela w formie i treści zgodnej z odpowiednimi sprawozdaniami finansowymi półrocznymi i rocznymi (obejmujących skład portfeli lokat) – ogłoszonymi na stronie sprawozdania półroczne i roczne

Plik zip zawiera pliki MS-Excel z tabelami zawartymi w odpowiednim sprawozdaniu. Niniejsza prezentacja ma charakter jedynie poglądowy i informacyjny – faktyczne sprawozdania (jako całość, w tym z dodatkowymi dokumentami) są dostępne na podstronie: https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum

Fundusze Pekao publikują na tej podstronie informacje o wskaźnikach kosztów i opłat.

Zasady publikacji:

 • od 1.01.2021
 • na tej stronie wskaźniki kosztów i opłat prezentowane są w zbiorczej tabeli – dla wszystkich funduszy i subfunduszy, gdzie adekwatne – w podziale na jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii
 • fundusze wyliczają (za okres pełnego roku) dwa wskaźniki kosztów i opłat:

(a) WKC wskaźnik kosztów całkowitych (ang.: Total Expense Ratio) – ujawniany w prospekcie informacyjnym każdego z funduszy <Prospekty Informacyjne>
(b) OB wskaźnik opłat bieżacych (ang.: Ongoing Costs) – prezentowany w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestora <Kluczowe Informacje dla Inwestora>

Przepisy dopuszczają prezentowanie także wskaźników: wskaźnik opłat bieżących uzupełniony o opłatę zmienną za zarządzanie, a także Syntetyczny Wskaźnik Kosztów Całkowitych lub Syntetyczną Wartość Zakładanych Kosztów Całkowitych.

 • ze względu na różne podstawy prawne zasady wyliczania wskaźników różnią się
 • podstawa prawna: dla WKC: Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 maja 2013 w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2202)
 • podstawa prawna dla wskaźnika opłat bieżących: Sekcja 3 ‘Opłaty’ Rozporządzenia Komisji (UE) NR 583/2010 z 1 lipca 2010 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej
 • przez cały rok obowiązuje jednolita publikacja WKC (a stawki opat bieżących są aktualizowane) – na podstawie kosztów w roku poprzednim (do aktualizacji rocznej prospektów informacyjnych oraz KII)

 

Na tej stronie | on that subsite

 1. Dane funduszy | Funds data (for KYC)
 2. Informacje ogólne | General Information (IF Pekao, Poland)
 3. Bieżące informacje | Current information
 4. Łączenia | Mergers

*Linki do podmiotów publicznych (zebrane dla celów informacyjnych)  | Presented links are for informational purposes – referring to public site.

1. Dane funduszy | Funds data (for KYC)

Prospekt Pekao FIO

Prospekt Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Prospekt Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Prospekt Pekao Walutowy FIO

Prospekt Pekao PPK SFIO

Prospekt Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

Wyniki osiągnięte w przeszłości

Dane i identyfikatory funduszy

Dokumenty zawierające kluczowe informacje 

Informacje dla klienta AFI

Sprawozdania finansowe 

2. Informacje ogólne | General Information (IF Pekao, Poland)

Grupa kapitałowa Pekao - adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych 

Grupa kapitałowa PZU - adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych 

Ustawa o funduszach inwestycyjnych - adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych

KNF- adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych 

KRS - adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych 

LEI – KDPW - adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych 

CRBR - adresy publiczne prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych                                 

Weryfikacja podpisu elektronicznego UE 

Walidator DocuSign

3. Bieżące informacje | Current information

Fundusze inwestycyjne – codzienna wycena

Podsumowanie na koniec miesiąca 

Prezentacja/Skład portfela 

Informacje o zmianie nazwy subfunduszu zarządzanego przez Pekao TFI S.A. 23.03.2023