Pekao PPK 2045

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao PPK SFIO

Wartość j.u. na dzień

Wartość j.u. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. na dzień

Profil ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Horyzont inwestycyjny

Zalecany horyzont inwestycyjny jest równy okresowi pozostającemu do osiągnięcia przez subfundusz daty docelowej, tj. do roku 2045.
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

Korzyści

 • wsparcie systematycznego oszczędzania - przede wszystkim z myślą o emeryturze;

 • dopasowanie potencjału wzrostu i poziomu ryzyka do wieku uczestnika - ograniczanie ryzyka inwestycyjnego poprzez stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów finansowych charakteryzujących się wyższym poziomem ryzyka, na rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka, w miarę zbliżania się
  do tzw. daty docelowej, tj. daty, kiedy uczestnik osiągnie 60. rok życia;

 • doświadczony zespół zarządzających – portfelem subfunduszu zarządza zespół ekspertów z bogatą wiedzą i doświadczeniem zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych;

 • szansa na osiągnięcie stabilnych wyników – dzięki inwestowaniu części udziałowej portfela głównie w akcje dużych i średnich firm wchodzących w skład indeksu WIG20 oraz mWIG40. Dodatkowo w celu dywersyfikacji geograficznej portfela niewielka jego część inwestowana jest w zagraniczne instrumenty udziałowe;

 • możliwość przenoszenia środków do innego subfunduszu zdefiniowanej daty - uczestnik może wybrać inny, niż właściwy dla jego wieku, subfundusz wydzielony w ramach funduszu Pekao PPK SFIO.

Profil Inwestora

Subfundusz dla osób:

 • urodzonych w latach 1983–1987;

 • które chcą zgromadzić dodatkowe środki na emeryturę;

 • planują oszczędzać w horyzoncie długoterminowym (do 2045 r.);

 • chcą, by inwestycja w subfundusz dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę;

 • akceptują wskazany poziom ryzyka i są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao PPK 2045 jest subfunduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

 • subfundusz stosuje politykę ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika, poprzez stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego (część udziałowa) na rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka (część dłużna), w miarę zbliżania się do tzw. daty docelowej, czyli daty, kiedy uczestnik osiągnie 60. rok życia;

 • udziały części dłużnej oraz części udziałowej w wartości aktywów subfunduszu prezentuje schemat poniżej.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym na www.pekaotfi.pl.

Ryzyko

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycyji w przyszłosci. Przed inwestycją zapoznaj się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Dla uczestników
Data pierwszej wyceny
Wartość pierwszej wyceny j.u.
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Opłata za nabycie
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie (w skali roku)
Wartość aktywów (31.03.2021)
* 0,43% w okresie 1.01.2025 - 31.12.2039; 0,31% w okresie 1.01.2040 – 31.12.2044; 0,24% od 1.01.2045. Wskazane stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie zostały promocyjnie obniżone.

Dokumenty

Karta funduszu

Skład portfela subfunduszu

stan na dzień 30.06.2020

Informacja prawna

Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik do wysokości 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku, po spełnieniu warunków określonych w ustawie PPK.

Działalność PPK reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Szczegółowy opis czynników ryzyka i zwięzły opis praw uczestników znajdują się w prospekcie funduszu inwestycyjnego dostępnym na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Fundusz Pekao PPK SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru PPK zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym funduszu Pekao PPK SFIO, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy.

Prospekt informacyjny funduszu Pekao PPK SFIO zawierający szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne subfundusze, jak również: informacje o opłatach, sprawozdania finansowe, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla inwestorów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Uczestnictwo w funduszu Pekao PPK SFIO wiąże się z opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospekcie informacyjnym. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu Pekao PPK 2045 (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.