Materiał reklamowy

Pekao Ekologiczny

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Wartość j.u. kat. na dzień

Wartość j.u. kat. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. kat. na dzień

Ogólny wskaźnik ryzyka

Niższe ryzyko
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko

Horyzont inwestycyjny

co najmniej
1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

Korzyści

 • odpowiedzialne inwestowanie – subfundusz skoncentrowany głównie na inwestycjach przyjaznych środowisku i proekologicznych. Inwestycje te mogą obejmować takie obszary jak np.: energia odnawialna (fotowoltaika, turbiny wiatrowe), elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling i gospodarka odpadami;
 • autorska selekcja składników portfela – portfel subfunduszu budowany w oparciu o staranną selekcję spółek przeprowadzoną przez Pekao TFI, w której istotnym elementem jest analiza pod kątem ESG, czyli czynników zrównoważonego rozwoju (uwzględniane są aspekty środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym);
 • potencjał wzrostu – dzięki inwestycjom w firmy o dobrej kondycji finansowej, z rynków rozwiniętych, których działalność realizuje cele zrównoważonego rozwoju, w opinii zarządzających subfundusz daje szansę na wypracowanie atrakcyjnej stopy zwrotu w dłuższym terminie.

Ryzyko

Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: rynku akcji, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Profil Inwestora

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

 • wysoko cenią sobie aspekty ekologii i zrównoważonego rozwoju w zakresie inwestycji;
 • zwracają uwagę na możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków, dzięki możliwości inwestowania w firmy o dużym potencjale wzrostów;
 • chcą zróżnicować swój portfel i rozszerzyć go o inwestycje o charakterze ekologicznym z rynków rozwiniętych;
 • akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania całości aktywów subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym;
 • zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

Decyzja o zainwestowaniu w subfundusz powinna uwzględniać wszystkie cechy lub cele subfunduszu opisane w prospekcie informacyjnym, informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego i na www.pekaotfi.pl, w tym aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem.
 

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao Ekologiczny to subfundusz, który uwzględnia przy doborze lokat aspekty ekologiczne i środowiskowe;
 • z uwagi na wyższy potencjał, ale i wyższe ryzyko, subfundusz lokuje nie mniej niż 65% wartości aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych dających ekspozycję na akcje spółek z rynków rozwiniętych;
 • w szczególności do portfela dobierane są spółki, których działalność wspiera lub promuje realizację celów środowiskowych i ekologicznych (ze spektrum inwestycyjnego mogą być wykluczeni niektórzy emitenci oraz branże);
 • dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować nie więcej niż 35% wartości aktywów m.in. w instrumenty dłużne;
 • subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
 • w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje zabezpieczające.

Subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

 

Fundusz stosuje

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Data pierwszej wyceny
Klasyfikacja SFDR 1)
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Waluta subfunduszu
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna dopłata
Benchmark subfunduszu
Opłata za wyniki (zgodnie z modelem opartym o tzw. alfę)
Wartość aktywów (31.01.2024)

1) Subfundusz spełnia wymogi, o których mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dn. 27.11.2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Dokumenty

Karta subfunduszu

Skład portfela subfunduszu

stan na dzień 30.06.2023

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

1.    Podsumowanie

Pekao Ekologiczny to subfundusz, który uwzględnia przy doborze lokat aspekty ekologiczne. Do portfela dobierane są spółki, których działalność wspiera lub promuje realizację celów ekologicznych. Inwestycje subfunduszu mogą obejmować takie obszary, jak np.: energia odnawialna (fotowoltaika, turbiny wiatrowe), elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling i gospodarka odpadami. Ze względu na charakter subfunduszu ze spektrum inwestycyjnego mogą być wykluczeni niektórzy emitenci oraz branże. Portfel subfunduszu jest budowany w oparciu o staranną selekcję spółek przeprowadzoną przez Pekao TFI, w której istotnym elementem jest analiza pod kątem ESG, czyli czynników zrównoważonego rozwoju (uwzględniane są aspekty środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym).
 

2.    Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Niniejszy produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje.


3.    Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

 • Opis aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez fundusz

Subfundusz Pekao Ekologiczny promuje aspekt środowiskowy poprzez inwestycje w podmioty, które przyczyniają się do realizacji następujących celów środowiskowych: 

 1. Łagodzenie zmian klimatu; 
 2. Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; 
 3. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 
 4. Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola; 
 5. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów 


4.    Strategia inwestycyjna

 • Strategia inwestycyjna stosowana w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych w ramach danego produktu finansowego

Istotnym elementem w zakresie doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu jest ocena aspektów pozafinansowych w kontekście analizy emitentów instrumentów finansowych i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a w szczególności aspektów związanych z tematyką ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Analiza aspektów środowiskowych w procesie doboru do portfela poszczególnych rodzajów lokat może prowadzić do wykluczenia ze spektrum inwestycyjnego instrumentów finansowych niektórych emitentów oraz niektórych branż. Dodatkowo zespół zarządzających subfunduszem ma dla poszczególnych emitentów dostęp do wskaźników ESG, publikowanych w serwisie Bloomberg.

Do portfela subfunduszu mogą być nabywane wyłącznie instrumenty finansowe emitentów, których działalność została oceniona jako spójna z celami zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska. Skład portfela Pekao Ekologiczny jest w każdym dniu wyceny kontrolowany przez Zespół ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych pod kątem spełniania tego warunku.

 • Polityka oceny dobrych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych przez spółki, w które dokonano inwestycji, uwzględniając praktyki dotyczące solidnych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia pracowników i przestrzegania przepisów prawa podatkowego

Spółki nabywane do portfela subfunduszu Pekao Ekologiczny podlegają ocenie zgodnie z procedurą Klasyfikacji instrumentów finansowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, która adresuje również zagadnienia dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarządzania. W procesie oceny analizowane jest między innymi, czy spółki stosują procedury zgodne z minimalnymi gwarancjami UN Ten Principles, czy posiadają politykę równych szans oraz czy posiadają kodeks etyki. Sprawdzane jest również, czy akcjonariusze mają prawo głosowania w zakresie wynagrodzenia kadry zarządzającej (Say on pay). Analizowana jest również opinia audytora do sprawozdania finansowego pod kątem ewentualnych zastrzeżeń dotyczących prezentowanych danych.


5.    Udział inwestycji

Nie mniej niż 65% Aktywów Netto Subfunduszu może być lokowane w Instrumenty Finansowe o charakterze udziałowym i w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym. Zgodnie z wewnętrznymi limitami dotyczącymi konstrukcji portfela subfunduszu do portfela subfunduszu mogą być nabywane tylko spółki ocenione przez Zespół ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych jako jasnozielone lub ciemnozielone. Pekao TFI planuje systematycznie rozwijać proces inwestycyjny w zakresie ESG i dążyć do zwiększenia zakresu danych związanych ze zrównoważonym rozwojem wykorzystywanych w procesie oceny emitentów. Przeszkodą dla oceny, czy dana działalność może być kwalifikowana jako zrównoważona środowiskowo, jest niewystarczający zakres danych udostępnianych przez poszczególnych emitentów. Subfundusz nie deklaruje minimalnego udziału inwestycji służących celowi społecznemu, natomiast realizacja celów społecznych jest jednym z elementów oceny emitentów.


6.    Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

 • Uczestnicy rynku finansowego opisują, w jaki sposób aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez produkt finansowy oraz wskaźniki zrównoważonego rozwoju stosowane do pomiaru stopnia uwzględnienia każdego aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez produkt finansowy są monitorowane przez cały cykl życia produktu finansowego, a także przedstawiają informacje na temat powiązanych mechanizmów kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej

Spółki będące przedmiotem inwestycji subfunduszu są analizowane raz do roku (lub ad-hoc w przypadku nowego emitenta) pod względem: 

 • promowania celów bądź aspektów środowiskowych oraz społecznych lub
 • realizacji zrównoważonych inwestycji

Pod uwagę są brane tzw. kryteria wykluczenia, realizacja (lub naruszanie) celów środowiskowych, realizacja minimalnych gwarancji, stosowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania.


7.    Metody opracowane w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi

 • Uczestnicy rynku finansowego opisują metody pomiaru stopnia uwzględnienia aspektów społecznych lub środowiskowych promowanych przez produkt finansowy

Subfundusz Pekao Ekologiczny posiada opracowaną listę emitentów dopuszczonych do inwestycji z punktu widzenia realizacji aspektów środowiskowych lub społecznych. Udział inwestycji innych Inwestycje zaklasyfikowane wewnętrznie jako zrównoważone bądź promujące aspekty środowiskowe lub społeczne jest monitorowany w trybie dziennym. Departament Zarządzania Aktywami przed transakcją na subfunduszu ma możliwość zweryfikowania danego emitenta pod względem jego dopuszczalności.


8.    Źródła i przetwarzanie danych

 • Źródła danych wykorzystane do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy; 

Pekao TFI na potrzeby oceny aspektów środowiskowych lub społecznych wykorzystuje zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe. Dane ilościowe obejmują między innymi poziom i intensywność emisji gazów cieplarnianych, ślad węglowy, intensywność zużycia energii, emisje zanieczyszczeń, zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych. Daną ilościową jest również fakt posiadania lub nie poszczególnych polityk, kodeksów i procedur odnoszących się do obszaru zrównoważonego rozwoju (np. polityka antykorupcyjna czy zasady ochrony sygnalistów), natomiast wartość i istotność tych dokumentów jest analizowana w procesie oceny jakościowej. Źródłem danych ilościowych wykorzystywanych w Pekao TFI jest serwis Bloomberg.

W ramach oceny jakościowej analizowane są między innymi:

 • raporty okresowe emitentów, w tym między innymi, w zależności od zakresu publikacji poszczególnych emitentów, raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, raporty dotyczące poziomu wynagrodzeń kadry zarządzającej, raporty dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego;
 • polityki i inne dokumenty o podobnym charakterze publikowane przez emitentów dotyczące zrównoważonego rozwoju, warunków pracy, kodeksu postępowania dostawców, ochrony sygnalistów, poszanowania i przestrzegania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i przekupstwu. 

Podstawowym źródłem danych jakościowych są dokumenty publikowane na stronach internetowych emitentów.

 • Działania podjęte w celu zapewnienia jakości danych;

Wybór dostawcy danych ilościowych był dokonany z uwzględnieniem kompletności oferowanych danych oraz zakresu dostępnych danych dla emitentów instrumentów finansowych znajdujących się w portfelach funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI. 
W odniesieniu do raportów okresowych, polityk i innych dokumentów o podobnym charakterze jakość każdego z nich podlega ocenie w ramach prowadzonej analizy. 

 • Sposób przetwarzania danych; 

Dane wykorzystywane w procesie oceny emitentów są pobierane i przetwarzane w systemach wewnętrznych Pekao TFI, a następnie archiwizowane zgodnie z procedurami obowiązującymi w Towarzystwie.
Analiza danych ilościowych obejmuje zmiany poszczególnych wielkości w czasie, ich nominalną wartość charakteryzującą danego emitenta, jak i wartość relatywną w odniesieniu do emitentów w ramach sektora orz wartości wskaźnika charakteryzującej portfel subfunduszu.
Analiza danych jakościowych obejmuje przegląd sprawozdań finansowych oraz zrównoważonego rozwoju, jak również oznaczenia wdrożonych polityk dotyczących ładu korporacyjnego na potrzeby oceny stopnia realizacji polityk m.in. w zakresie dobrego zarządzania oraz minimalnych gwarancji.

 • Odsetek szacowanych danych.

Obowiązujący obecnie w Pekao TFI model oceny emitentów bazuje głównie na danych jakościowych, pochodzących ze sprawozdań publikowanych przez emitentów. Ze względu na charakter procesu oceny emitentów nie ma konieczności szacowania danych niezbędnych do dokonania oceny. Docelowo, wraz z rozwojem modelu oceny emitentów, będzie pojawiał się odsetek szacowanych danych, ale obecnie jest on trudny do określenia.


9.    Ograniczenia dotyczące metod i danych

 • Wszelkie ograniczenia dotyczące metod opracowanych w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi (pkt 7) i źródeł danych (pkt 8)

Główne ograniczenia związane z oceną aspektów środowiskowych są związane z ograniczonym zakresem danych i różnicami definicyjnymi w zakresie poszczególnych wskaźników dotyczących zrównoważonego rozwoju. Wymogi regulacyjne dotyczące publikowania przez emitentów danych związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz coraz powszechniejsze uwzględnianie przez asset managerów danych dotyczących zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym pozwalają sądzić, że problem dostępności danych stopniowo będzie tracił na znaczeniu. 
Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące zasad raportowania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju powodują jednolite rozumienie poszczególnych miar i wskaźników, jak również jednakowy zakres publikowanych danych, co zapewnia ich porównywalność. W przypadku emitentów spoza Unii Europejskiej lokalne regulacje, lub ich brak, mogą być źródłem różnic w rozumieniu i podejściu do obliczania poszczególnych miar i wskaźników, co utrudni ich porównywalność.

 • Podstawa, na jakiej uznano, że ustanowienie takich ograniczeń nie będzie miało wpływu na możliwość uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez dany produkt finansowy.

Obowiązujący obecnie w Pekao TFI model oceny emitentów bazuje głównie na danych jakościowych, pochodzących ze sprawozdań publikowanych przez emitentów. Ze względu na charakter procesu oceny emitentów nie ma konieczności szacowania danych niezbędnych do dokonania oceny. Jednym z elementów determinujących dalszy rozwój modelu oceny emitentów będzie jakość dostępnych danych i zakres ich udostępniania przez emitentów znajdujących się w spektrum inwestycyjnym Pekao Ekologiczny. 


10.    Due diligence

 • Opis badania due diligence przeprowadzonego w odniesieniu do aktywów bazowych produktu finansowego, uwzględniając kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, jakim poddano wyniki tego badania

W odniesieniu do aktywów bazowych produktu finansowego analiza aspektów ekologicznych, społecznych i jakości zarządzania jest oparta na bazie publicznie dostępnych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zrównoważonego rozwoju (tzw. sustainability report).


11.    Polityka dotycząca zaangażowania

 • Opis polityki dotyczącej zaangażowania wdrażanej w sytuacji, gdy zaangażowanie stanowi jeden z elementów strategii inwestycji środowiskowych lub społecznych, uwzględniając wszelkie procedury zarządzania stosowane w przypadku wykrycia problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem w spółkach, w które dokonano inwestycji

Polityka zaangażowania jest realizowana zgodnie z zasadami określonymi w Polityce zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
Polityka zaangażowania nie stanowi obecnie istotnego elementu strategii realizowanej w ramach Pekao Ekologiczny.

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością subfunduszu.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze akcyjnym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.