Pekao Ekologiczny

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Wartość j.u. kat. na dzień

Wartość j.u. kat. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. kat. na dzień

Profil ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Horyzont inwestycyjny

co najmniej
1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

Korzyści

 • odpowiedzialne inwestowanie – subfundusz skoncentrowany głównie na inwestycjach przyjaznych środowisku i proekologicznych. Inwestycje te mogą obejmować takie obszary jak np.: energia odnawialna (fotowoltaika, turbiny wiatrowe), elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling i gospodarka odpadami;
 • autorska selekcja składników portfela – portfel subfunduszu budowany w oparciu o staranną selekcję spółek przeprowadzoną przez Pekao TFI, w której istotnym elementem jest analiza pod kątem ESG, czyli czynników zrównoważonego rozwoju (uwzględniane są aspekty środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym);
 • potencjał wzrostu – dzięki inwestycjom w firmy o dobrej kondycji finansowej, z rynków rozwiniętych, których działalność realizuje cele zrównoważonego rozwoju, w opinii zarządzających subfundusz daje szansę na wypracowanie atrakcyjnej stopy zwrotu w dłuższym terminie;
 • przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Funduszy Globalnych SFIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Profil Inwestora

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

 • wysoko cenią sobie aspekty ekologii i zrównoważonego rozwoju w zakresie inwestycji;
 • zwracają uwagę na możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków, dzięki możliwości inwestowania w firmy o dużym potencjale wzrostów;
 • chcą zróżnicować swój portfel i rozszerzyć go o inwestycje o charakterze ekologicznym z rynków rozwiniętych;
 • akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania całości aktywów subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym;
 • zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao Ekologiczny to subfundusz wspierający głównie cele ekologiczne i środowiskowe;
 • z uwagi na wyższy potencjał, ale i wyższe ryzyko, subfundusz lokuje nie mniej niż 65% wartości aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych dających ekspozycję na akcje spółek z rynków rozwiniętych;
 • w szczególności do portfela dobierane są spółki, których działalność wspiera lub promuje realizację celów środowiskowych i ekologicznych (ze spektrum inwestycyjnego mogą być wykluczeni niektórzy emitenci oraz branże);
 • dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować nie więcej niż 35% wartości aktywów w instrumenty dłużne;
 • subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
 • w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje zabezpieczające.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Ryzyko

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przed inwestycją zapoznaj się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Data pierwszej wyceny
Klasyfikacja SFDR 1)
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Waluta subfunduszu
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna dopłata
Wartość aktywów (30.09.2021)

1) Subfundusz spełnia wymogi, o których mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dn. 27.11.2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze akcyjnym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/ UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.