Materiał reklamowy

Pekao Dłużny Aktywny

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Wartość j.u. kat. na dzień

Wartość j.u. kat. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. kat. na dzień

Ogólny wskaźnik ryzyka

Niższe ryzyko
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko

Horyzont inwestycyjny

co najmniej
1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

Korzyści

 • światowy portfel – lokowanie środków subfunduszu w starannie wyselekcjonowane instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, przede wszystkim w długoterminowe obligacje skarbowe polskie, jak również krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących (obligacje denominowane w EUR lub USD oraz obligacje w lokalnej walucie danego kraju);
 • aktywna selekcja w ramach każdej grupy instrumentów finansowych dobieranych do portfela oraz aktywna alokacja pomiędzy nimi;
 • strategia wykorzystująca globalne trendy w segmencie obligacji skarbowych i oferująca klientom możliwość międzynarodowej dywersyfikacji portfela;
 • potencjał wzrostu – inwestowanie części aktywów w obligacje skarbowe rynków rozwijających się, które są szybko rosnącą klasą aktywów na świecie i w długim terminie mogą osiągać atrakcyjne stopy zwrotu; 
 • wysoka płynność – budowanie całości portfela subfunduszu wyłącznie w oparciu o płynne aktywa;
 • przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Funduszy Globalnych SFIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Ryzyko

Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu:

 • stopy procentowej,
 • cen instrumentów kredytowych,
 • koncentracji, kontrahenta,
 • walutowe,
 • dźwigni finansowej,
 • płynności,
 • operacyjne.

Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Profil Inwestora

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

 • chciałyby uczestniczyć w dochodach realizowanych na rynku instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, w tym emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących;
 • chciałyby zdywersyfikować swój portfel inwestycji;
 • akceptują średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania całości portfela subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym z krajów zaliczanych do rynków wschodzących oraz w fundusze zagraniczne, których rentowność uzależniona jest od instrumentów finansowych o charakterze dłużnym emitowanych przez podmioty zagraniczne, w tym emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym;
 • zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao Dłużny Aktywny jest subfunduszem obligacyjnym;
 • subfundusz może lokować całość aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym:
  - obligacje skarbowe krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących,
  - tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, realizujących strategię mającą na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych (strategia absolute return),
  - tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych innych niż wskazane powyżej,
  - jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej zaliczanych do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych,
  - instrumenty rynku pieniężnego,
  - obligacje municypalne (rozumiane przede wszystkim jako obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, regionalne władze publiczne państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do OECD oraz obligacje emitowane przez podmioty realizujące wspólnie z lokalnymi władzami publicznymi projekty inwestycyjne),
  - listy zastawne oraz depozyty bankowe;
 •  subfundusz inwestuje również w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
 • subfundusz w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, stopy procentowe i kursy walut oraz instrumenty pochodne zabezpieczające ryzyko kredytowe.

Subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.

 

Fundusz stosuje

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Data pierwszej wyceny
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Waluta subfunduszu
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna dopłata
Wartość aktywów (31.10.2023)

Dokumenty

Karta subfunduszu

Skład portfela subfunduszu

stan na dzień 30.06.2023

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością subfunduszu. 

Do 100% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. Od 4 grudnia 2020 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Dłużny Aktywny (poprzednio: Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu). 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.