Pekao Dłużny Aktywny

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Wartość j.u. kat. na dzień

Wartość j.u. kat. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. kat. na dzień

Profil ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Horyzont inwestycyjny

co najmniej
1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

Korzyści

 • światowy portfel – lokowanie środków subfunduszu w starannie wyselekcjonowane instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, przede wszystkim w długoterminowe obligacje skarbowe polskie, jak również krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących (obligacje denominowane w EUR lub USD oraz obligacje w lokalnej walucie danego kraju);
 • aktywna selekcja w ramach każdej grupy instrumentów finansowych dobieranych do portfela oraz aktywna alokacja pomiędzy nimi;
 • strategia wykorzystująca globalne trendy w segmencie obligacji skarbowych i oferująca klientom możliwość międzynarodowej dywersyfikacji portfela;
 • potencjał wzrostu – inwestowanie części aktywów w obligacje skarbowe rynków rozwijających się, które są szybko rosnącą klasą aktywów na świecie i w długim terminie mogą osiągać atrakcyjne stopy zwrotu; 
 • wysoka płynność – budowanie całości portfela subfunduszu wyłącznie w oparciu o płynne aktywa;
 • przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Funduszy Globalnych SFIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Profil Inwestora

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

 • chciałyby uczestniczyć w dochodach realizowanych na rynku instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, w tym emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących;
 • chciałyby zdywersyfikować swój portfel inwestycji;
 • akceptują umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania całości portfela subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym z krajów zaliczanych do rynków wschodzących oraz w fundusze zagraniczne, których rentowność uzależniona jest od instrumentów finansowych o charakterze dłużnym emitowanych przez podmioty zagraniczne, w tym emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym;
 • zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao Dłużny Aktywny jest subfunduszem obligacyjnym;
 • subfundusz może lokować całość aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym:
  - obligacje skarbowe krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących,
  - tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, realizujących strategię mającą na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych (strategia absolute return),
  - tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych innych niż wskazane powyżej,
  - jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej zaliczanych do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych,
  - instrumenty rynku pieniężnego,
  - obligacje municypalne (rozumiane przede wszystkim jako obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, regionalne władze publiczne państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do OECD oraz obligacje emitowane przez podmioty realizujące wspólnie z lokalnymi władzami publicznymi projekty inwestycyjne),
  - listy zastawne oraz depozyty bankowe;
 •  subfundusz inwestuje również w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
 • subfundusz w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, stopy procentowe i kursy walut oraz instrumenty pochodne zabezpieczające ryzyko kredytowe.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.

Ryzyko

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłosci. Przed inwestycją zapoznaj się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Data pierwszej wyceny
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Waluta subfunduszu
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna dopłata
Wartość aktywów (30.09.2021)

Skład portfela subfunduszu

stan na dzień 30.06.2021

Informacja prawna

Od 4 grudnia 2020 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Dłużny Aktywny (poprzednio: Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu).

Do 100% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Wyniki prezentowane w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. 

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. 

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.