Informacja

Informacja o zmianie zakresu stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”

Warszawa, dn. 1 grudnia 2017 r.

Niniejszym, zgodnie z wymogami „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (dalej: „Zasady”) wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Spółka”), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 27 września 2017 r., na podst. art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), powołała, przy uwzględnieniu § 22 pkt 2 Zasad, Komitet Audytu. W związku z tym, Spółka informuje, iż od tego dnia § 22 pkt 2 Zasad, jest stosowany.