Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w Pioneer Pekao TFI S.A. oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszach inwestycyjnych

Warszawa, dn. 19.12.2014

Niniejszym, zgodnie z wymogami „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (dalej: „Zasady”) wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Spółka”), informuje, że Spółka postanowiła przyjąć do wdrożenia i stosowania w Spółce od dnia 1 stycznia 2015 r. Zasad, z następującymi odstępstwami:

  1. § 8 pkt 4 Zasad – odstępstwo wynika z zastosowania zasady proporcjonalności, Spółka nie jest spółką publiczną mającą rozproszony akcjonariat;
  2. § 22 pkt 2 Zasad – odstępstwo w zakresie wymogu niezależności członków komitetu audytu wynika z faktu, że Spółka nie jest objęta wymogiem utworzenia komitetu audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz.649 ze zm.);
  3. § 31 pkt 2 Zasad – odstępstwo w zakresie wymogu udostępniania udziałowcom Spółki interaktywnych (tj. zawierających rozwiązania ułatwiające zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami) raportów zawierających informacje finansowe wynika z zastosowania (ze względu na strukturę właścicielską Spółki) zasady proporcjonalności.

Ponadto, zgodnie z uzyskanym przez Spółkę stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, Spółka postanowiła przyjąć do wdrożenia i stosowania przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Spółkę Zasady, w zakresie wynikającym ze specyfiki konstrukcji danego funduszu, w tym dotyczące polityki informacyjnej, działalności promocyjnej, a zwłaszcza wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, i zgodnym z przepisami prawa regulującymi prawa i obowiązki funduszy inwestycyjnych.

Zarząd Spółki wprowadzi do porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki w 2015 roku punkt dotyczący Zasad, zaproponuje też akcjonariuszowi podjęcie na tym posiedzeniu odpowiednich działań mających na celu dostosowanie się do ww. Zasad.