Pekao Kompas

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Wartość j.u. kat. na dzień

Wartość j.u. kat. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. kat. na dzień

Profil ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Horyzont inwestycyjny

co najmniej
1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

Korzyści

 • aktywne zarządzanie – zarządzający subfunduszem elastycznie zmieniają skład portfela, uzależniając go od aktualnej koniunktury na rynkach finansowych;
 • najlepsze pomysły inwestycyjne – do portfela subfunduszu dobierane są spółki, które w opinii zarządzających mają najlepsze perspektywy;
 • wykorzystanie potencjału akcji – aktywnie zarządzany subfundusz z komponentem akcyjnym o niższym ryzyku niż w tradycyjnych funduszach akcji;
 • skoncentrowany portfel akcyjny – zarządzający budują część udziałową portfela subfunduszu w oparciu o nieliczne, najbardziej interesujące spółki;
 • doświadczony zespół zarządzających – portfelem subfunduszu zarządza zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Profil Inwestora

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

 • oczekują aktywnego podejścia do inwestowania;
 • zwracają przede wszystkim uwagę na możliwość osiągnięcia dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym;
 • zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat;
 • chciałyby zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny;
 • akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego subfunduszu, wynikający z dopuszczalnego od 0% do 100% udziału instrumentów finansowych o charakterze udziałowym (głównie akcje) w portfelu inwestycyjnym subfunduszu;
 • są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao Kompas jest subfunduszem aktywnej alokacji;
 • subfundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia ww. celu;
 • subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach globalnych, stosując elastyczne limity inwestycyjne;
 • zaangażowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym a także w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym może stanowić każdorazowo od 0% do 100% wartości aktywów subfunduszu;
 • aktywa subfunduszu mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz depozyty bankowe;
 • proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat mogą być elastycznie zmieniane w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej;
 • subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
 • w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje zabezpieczające.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.

Ryzyko

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłosci. Przed inwestycją zapoznaj się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Data pierwszej wyceny
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Waluta subfunduszu
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna dopłata
Wartość aktywów (30.09.2021)

Dokumenty

Karta subfunduszu

Skład portfela subfunduszu

stan na dzień 30.06.2021

Informacja prawna

Od 8 maja 2019 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Kompas (poprzednio: Pekao Elastycznego Inwestowania).
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.
 

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Aktywa subfunduszu mogą być lokowane do 100% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Subfundusz powstał 13 grudnia 2013 r. w wyniku przekształcenia funduszu Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO. Ze względu na powyższe przekształcenie w materiale zostały zaprezentowane dane historyczne dotyczące wyników inwestycyjnych funduszu Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO. W styczniu 2019 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania.

Wyniki prezentowane wmateriale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.