Materiał reklamowy

Pekao Kompas

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Wartość j.u. kat. na dzień

Wartość j.u. kat. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. kat. na dzień

Ogólny wskaźnik ryzyka

Niższe ryzyko
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko

Horyzont inwestycyjny

co najmniej
1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika.

Korzyści

 • aktywne zarządzanie – zarządzający subfunduszem elastycznie zmieniają skład portfela, uzależniając go od aktualnej koniunktury na rynkach finansowych;
 • najlepsze pomysły inwestycyjne – do portfela subfunduszu dobierane są spółki, które w opinii zarządzających mają najlepsze perspektywy;
 • wykorzystanie potencjału akcji – aktywnie zarządzany subfundusz z komponentem akcyjnym o niższym ryzyku niż w tradycyjnych funduszach akcji;
 • skoncentrowany portfel akcyjny – zarządzający budują część udziałową portfela subfunduszu w oparciu o nieliczne, najbardziej interesujące spółki;
 • doświadczony zespół zarządzających – portfelem subfunduszu zarządza zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Ryzyko

Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, zmienności implikowanej, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Profil Inwestora

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

 • oczekują aktywnego podejścia do inwestowania;
 • zwracają przede wszystkim uwagę na możliwość osiągnięcia dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym;
 • zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat;
 • chciałyby zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny;
 • są świadome ryzyka inwestycyjnego związanego z dopuszczalnym od 0% do 100% udziałem instrumentów udziałowych (głównie akcje) w portfelu inwestycyjnym subfunduszu, obecnie poziom ryzyka inwestycyjnego subfunduszu jest niski;
 • są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao Kompas jest subfunduszem aktywnej alokacji;
 • subfundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia ww. celu;
 • subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach globalnych, stosując elastyczne limity inwestycyjne;
 • zaangażowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym a także w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym może stanowić każdorazowo od 0% do 100% wartości aktywów subfunduszu;
 • aktywa subfunduszu mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz depozyty bankowe;
 • proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat mogą być elastycznie zmieniane w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej;
 • subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
 • fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu;
 • w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje zabezpieczające.

Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.

 

Fundusz stosuje

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Data pierwszej wyceny
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Waluta subfunduszu
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna dopłata
Benchmark subfunduszu
Opłata za wyniki (zgodnie z modelem High Water-Mark)
Wartość aktywów (30.04.2024)

Dokumenty

Karta subfunduszu

Skład portfela subfunduszu

stan na dzień 31.12.2023

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością subfunduszu. 

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Aktywa subfunduszu mogą być lokowane do 100% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Subfundusz powstał 13 grudnia 2013 r. w wyniku przekształcenia funduszu Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO. Ze względu na powyższe przekształcenie w materiale zostały zaprezentowane dane historyczne dotyczące wyników inwestycyjnych funduszu Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO. W styczniu 2019 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania. Od 8 maja 2019 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Kompas (poprzednio: Pekao Elastycznego Inwestowania).

Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.