• Strona Główna
  • Pięć nagród Alfa 2023 dla Pekao TFI - to absolutny rekord!
Pięć nagród Alfa 2023 dla Pekao TFI - to absolutny rekord!

Pięć nagród Alfa 2023 dla Pekao TFI - to absolutny rekord!

07.03.2024

5 marca 2024 r. ogłoszono zwycięzców nagród Alfa 2023 przyznawanych przez Analizy Online. Pekao TFI zdobyło aż 5 statuetek. To kolejny rok, kiedy fundusze Pekao TFI zostały nagrodzone Alfami.

- Cieszymy się, że praca zespołu zarządzających została doceniona tak licznymi nagrodami Alfa 2023 – komentuje Jacek Babiński, wiceprezes zarządu Pekao TFI odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami – Przyznawane przez uznaną firmę  – Analizy Online – to jedne z najważniejszych trofeów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Ustanowiliśmy absolutny, historyczny rekord w liczbie zdobytych, w jednej edycji, Alf".

Pekao TFI zdobyło nagrodę główną Alfa 2023 w kategorii „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych” oraz nagrodę w kategorii Najlepsze fundusze PPK

Nagrody Alfa 2023 otrzymały także subfundusze: 

Ponadto subfundusze Pekao TFI zdobyły wyróżnienia Alfa 2023:

- Nagroda Alfa 2023 dla Pekao TFI w kategorii „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych” to wyraz uznania dla całego zespołu Pekao TFI. Na uwagę zasługuje również najmłodsza – tegoroczna Alfa - dla Pracowniczych Planów Kapitałowych, która nie tylko propaguje ten powszechny i coraz bardziej popularny sposób oszczędzania Polek i Polaków, ale również pokazuje, że wiele firm „robi to dobrze”, czyli skutecznie i odpowiedzialnie zarządza pieniędzmi uczestników PPK. Wszystkie zdobyte nagrody są dla nas niezwykle cenne i tylko motywują nas do dalszej wytężonej pracy” – dodaje Jacek Babiński. 

W ubiegłorocznej edycji dwa fundusze Pekao TFI zdobyły nagrody Alfa 2022 a pięć funduszy otrzymało wyróżnienia. Wyróżniono również Pekao TFI w kategorii „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych”.

Nagroda przyznawana przez firmę Analizy Online ma na celu wyróżnienie tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka.

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych dostępna jest pod linkiem: https://www.analizy.pl/alfa/2023.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z zawierającymi opis ryzyk funduszu prospektem informacyjnym i Dokumentem zawierającym kluczowe informacje.

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
e-mail: agata.stepniewska@pekaotfi.pl

Pekao TFI S.A. (Towarzystwo) prowadzi działalność od 1992 r. i jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządza aktywami o wartości 25 mld złotych (31.01.2024 r.), zgromadzonymi w ponad 40 funduszach inwestycyjnych. Pekao TFI S.A. jest jednym z największych Towarzystw na rynku pod względem wartości aktywów w funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo obsługuje ponad 480 tys. klientów. Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. W ofercie dostępne są również programy systematycznego oszczędzania a także programy dedykowane oszczędzaniu z myślą o emeryturze, takie jak IKE, IKZE. Pekao TFI S.A. posiada również doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ofercie Towarzystwa dostępne są rozwiązania nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również firm. 
Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A. Właścicielem Pekao Investment Management S.A jest Bank Pekao S.A. Dzięki bliskiej współpracy z Bankiem Pekao S.A. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI S.A. są dostępne w kilkuset placówkach bankowych na terenie całego kraju. 
***

Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%. Aktywa subfunduszy: Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Dynamicznych Spółek, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. 
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz, w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao TFI wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego

{category}

{title}

{author}
{content}