Materiał reklamowy
Przykładowe subfundusze Pekao TFI

Przykładowe subfundusze Pekao TFI

Komentarze

17.08.2023 r.

Przykładowe subfundusze Pekao TFI - komentarz - zobacz .pdf

Pekao Obligacji Plus

  • Inwestuje głównie w polskie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego a częściowo także w obligacje przedsiębiorstw oraz depozyty bankowe.
  • To fundusz uniwersalny, który – np. w obecnych warunkach - może korzystać ze wzrostu cen obligacji skarbowych, ale może zarabiać również na wysokiej rentowności części portfela opartej na obligacjach zmiennoprocentowych (m.in. obligacje korporacyjne i JST).
  • Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej jest zdecydowanie istotna, jednakże dążymy do tego, aby była ona skonstruowana tak, by nie generować przesadnych wahań jednostki.
  • Wedle danych z karty funduszu z 30 czerwca 2023, duration* portfela funduszu wynosiło 3,78. To najniższe duration spośród trzech prezentowanych w tym zestawieniu funduszy. Innymi słowy – wrażliwość na zmiany stóp procentowych jest w tym zestawieniu najniższa. Należy jednak mieć świadomość, że subfundusz jest zarządzany aktywnie a duration może ulegać zmianie.

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2

  • Fundusz inwestuje głównie w obligacje skarbowe (zarówno polskie jak i zagraniczne), korporacyjne (firm – przedsiębiorstw) oraz samorządów (komunalne). Część środków może inwestować w obligacje firm zagranicznych w walutach obcych. Może lokować także na rynku pieniężnym i w depozyty bankowe.
  • Jest to fundusz, który z jednej strony elastycznie inwestuje na polskim oraz zagranicznych rynkach obligacji skarbowych, a z drugiej – szuka wyższych rentowności na rynku obligacji korporacyjnych (np. obligacjami instytucji finansowych).
  • Wedle danych z karty funduszu z 30 czerwca 2023, duration portfela funduszu wynosiło 4,62. Patrząc przez pryzmat duration, to pozycjonuje Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 między Pekao Obligacji Plus a Pekao Dłużnym Aktywnym. Innymi słowy – wrażliwość na zmiany stóp procentowych jest w tym zestawieniu na poziomie pomiędzy wspomnianymi subfunduszami. Należy jednak mieć świadomość, że subfundusz jest zarządzany aktywnie a duration może ulegać zmianie.

Pekao Dłużny Aktywny

  • Inwestuje przede wszystkim w długoterminowe obligacje skarbowe polskie, obligacje krajów „bazowych” (USA, Niemcy, Wielka Brytania), jak również krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących. Aktywnie poszukuje okazji inwestycyjnych na innych rynkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz na rynkach bazowych. W rezultacie udział instrumentów zagranicznych może być znaczący. Może również mieć ekspozycje na ryzyko walutowe (np. poprzez brak zabezpieczenia walutowego obligacji denominowanych w walutach obcych).
  • Spośród trzech prezentowanych funduszy, jest tym, który może podejmować największy poziom ryzyka stopy procentowej. Powoduje to, że musimy się liczyć z ryzykiem największych wahań, ale też mamy szansę na najwyższy potencjał stopy zwrotu.
  • Wedle danych z karty funduszu z 30 czerwca 2023, duration portfela funduszu wynosiło 5,06. To najwyższe duration spośród trzech prezentowanych w tym zestawieniu funduszy. Innymi słowy – wrażliwość na zmiany stóp procentowych jest w tym zestawieniu najwyższa. Należy jednak mieć świadomość, że subfundusz jest zarządzany aktywnie a duration może ulegać zmianie.

Dariusz Kędziora, Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi Pekao TFI:
„Wszystkie trzy wymienione fundusze charakteryzują się relatywnie wysokim ryzykiem stopy procentowej, co znaczy że ich wynik jest w dużej mierze uzależniony od ruchów stóp procentowych. Dobre wyniki w ostatnim okresie były zgodne z tym, co podkreślaliśmy już od dłuższego czasu – proces dezinflacyjny się rozpoczął, a nawet nabrał dość wyraźnego tempa, co wpłynęło pozytywnie na wyceny funduszy. W rezultacie, rynek zaczął wyceniać koniec podwyżek stóp procentowych, a - w niektórych krajach - już znaczne obniżki. Uważamy, że o ile rynek, w krótkim terminie, może doznać pewnej korekty zważywszy na skalę dotychczasowego ruchu, o tyle nie obawiamy się zmiany trendu na rynku. Ewentualną przecenę wykorzystywalibyśmy do zwiększania pozycji w obligacjach skarbowych. W najbliższych miesiącach nie przewidujemy czynników, które mogłyby drastycznie zmienić perspektywy dla rynku obligacyjnego. Ewentualny powrót obaw o recesję w gospodarce może być tutaj dodatkowym stymulatorem do wzrostów cen obligacji”.

***
Dariusz Kędziora, Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi
W latach 2007-2016 pracował w Aviva Investors Poland TFI, jako zarządzający funduszami papierów dłużnych. W latach 2013 oraz 2014 razem z zespołem zdobył nagrodę Alfa Analiz Online dla najlepszego funduszu papierów dłużnych. Od 2016 r. związany był z Aviva Investors w Londynie, na stanowisku zarządzającego portfelem w segmencie długu emerging markets. Od 1 sierpnia 2020 r. pracuje w Pekao TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi.

***

* Duracja (ang. duration) – w uproszczeniu – podawany w latach czas potrzebny na „odzyskanie” zainwestowanej w obligację kwoty (inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej obligacji i wypłatę ewentualnych odsetek, obligacja może być kupowana poniżej lub powyżej ceny nominalnej). Duracja pokazuje także, jak bardzo dana obligacja (lub cały ich portfel / fundusz) jest wrażliwa na zmiany stóp procentowych. Generalnie - im wyższa dodatnia duracja, tym bardziej wrażliwy na wzrost stóp jest dany portfel (co oznacza, że jego wartość bardziej spadnie gdyby stopy procentowe wzrosły). Im duracja niższa - tym ta wrażliwość jest niższa. Duracja portfela / funduszu może być ujemna jako efekt stosowania transakcji zabezpieczających przed efektami ewentualnych wzrostów stóp procentowych (i może oznaczać potencjał wzrostu wartości portfela w przypadku wzrostu stóp ale i ryzyko spadku wartości, gdyby stopy procentowe spadały). W finansach często używane jest pojęcie „duracji zmodyfikowanej” (ang. modified duration). Przy dodatniej duracji, pokazuje ona o ile procent spadnie cena/wartość obligacji, gdy stopy procentowe na rynku wzrosną o 1 punkt procentowy (i odwrotnie - o ile procent cena/wartość wzrośnie gdy stopy procentowe spadną o 1 punkt procentowy). I tak np. zmodyfikowana duracja 4 oznacza, że zmiana stóp o 1 punkt procentowy oznaczać będzie 4% zmiany ceny/wartości obligacji. A zmodyfikowana duracja na poziomie 1 oznacza 1% zmiany ceny / wartości rynkowej obligacji przy zmianie stóp o 1 punkt procentowy. Widać więc, że to wygodna miara ryzyka (wrażliwości) obligacji (i ich portfeli/funduszy) na zmiany stóp procentowych. Należy jednak pamiętać, że faktyczne ruchy rynkowe cen obligacji mogą – choćby przejściowo - odbiegać od matematycznych szacunków!

***

Fundusz/subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku: Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Dłużny Aktywny Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%.
Aktywa subfunduszu Pekao Dłużny Aktywny mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu, a nie aktywów, w które fundusz inwestuje, gdyż są one własnością funduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}