Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 22.11.2023 r.

Pekao Tygodnik 22.11.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku m.in. Co rozkręcająca się zakupowa przedświąteczna gorączka ma wspólnego z naszymi inwestycjami?

Pobierz

Jak zrobić sobie inteligentny prezent świąteczny? Jak połączyć inwestowanie z ulgą podatkową? I dlaczego to ważne teraz? To temat tego, nieco innego niż zwykle, Tygodnika. 

Gospodarka, rynki, inwestycje, fundusze – o tym wszystkim piszemy (i mówmy) w Tygodniku. Dzisiaj jednak chcemy zwrócić Państwa uwagę na coś, co przez cały rok umyka uwadze wielu osób, a o czym niektórzy przypominają sobie dopiero pod koniec roku. Brzmi zagadkowo, ale zaraz wszystko się wyjaśni…

Jeśli popatrzyć na centra handlowe i ich okolice, to można odnieść wrażenie, że chyba już jutro Wigilia. Ozdoby, światła, świąteczna muzyka. Czy to przesada, czy nie – to już kwestia gustu. Efekt jest taki, że zapewne spora część z nas wciągana jest w sezon świątecznej gorączki zakupowej. Dla gospodarki, spółek, giełdy a więc i funduszy portfeli inwestycyjnych to oczywiście ważne. Konsumpcja to jeden z filarów normalnej gospodarki. To efekty tych zakupów widoczne są w śledzonych przez inwestorów danych o sprzedaży detalicznej. A wzrost sprzedaży skłania do zwiększania produkcji. Oba te zjawiska pozwalają na utrzymanie lub wzrost liczby miejsc pracy – zarówno w produkcji, usługach jak i handlu. A jeśli okoliczności sprzyjają pracownikom, to za tym idzie wzrost wynagrodzeń. Większe płace to większe możliwości na kupowanie dóbr i usług, ot choćby tych, które tak mocno (i kusząco) promowane są podczas czasem pewnie przesadnie wydłużanego sezonu świątecznego. Produkować, sprzedawać, zarabiać, kupować… I gitara gra. A efektem tej całej gry są także zmiany kursów spółek na giełdzie. I w portfelach funduszy inwestycyjnych. I, zupełnie serio, zapewne często jest tak, że – nieświadomie – robiąc zakupy (nie tylko świąteczne) zapominamy o tym, że zwiększamy przychody i „naszych” spółek –  w których akcje pośrednio inwestujemy nabywając jednostki uczestnictwa funduszy! Czyli wydajemy, ale dorzucamy też maleńki wkład do tego, żeby te „nasze” spółki zarabiały więcej i żeby ich kursy (i dywidendy) rosły. Z korzyścią dla nas. Oczywiście, to duże uproszczenie, a samą konsumpcją niestety nie da się wyżywić gospodarki. Żeby nie było tak cukierkowo musimy także pamiętać, że taka płacowo – zakupowa machina, kiedy się przegrzeje, generuje także zjawisko, które w nadmiarze może zatrzeć ten silnik – inflację. Ale dzisiaj dajmy sobie na chwilę spokój z tym upiorem, który rujnował nas w ostatnich latach.

No więc, choć do Świąt jeszcze miesiąc, to już chodzimy, oglądamy, oczy się nam świecą do tych wszystkich kolorowych reklam i produktów. „Nie dam się zwariować” – mówimy sobie. Tak, tak… Może i dużo sobie mówimy, ale w zwykle ulegamy szałowi i dołączamy do tłumu nabijającego statystykę sprzedaży detalicznej. Tymczasem, tuż przed nosem, i to właśnie teraz, przemyka nam okazja do zrobienia, sobie i rodzinie, inteligentnego prezentu. Połączenia długoterminowej inwestycji w fundusze z szybko odczuwalną korzyścią w postaci ulgi podatkowej. Mowa o IKZE – Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. To właśnie o IKZE wiele osób przypomina sobie w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. Zapewne często dopiero wtedy, gdy - po zrobieniu potrzebnych i niepotrzebnych zakupów – w portfelu już pusto, na koncie posucha a limit na karcie już wyczerpany. Dlatego proponuję – pomyślmy o IKZE teraz, zanim stracimy szanse na fajny prezent dla siebie i rodziny.                      

A co ma IKZE z prezentem? Otóż IKZE jest wyjątkowym produktem. Inwestujemy długoterminowo w wybrane fundusze inwestycyjne, ale - co roku, przy okazji składania rocznego zeznania podatkowego PIT - możemy odliczyć wpłaty dokonane na IKZE (w roku, którego owo zeznanie dotyczy) od dochodu (podstawy opodatkowania). Inwestujemy więc na długie lata, ale tym corocznym „prezentem” jest właśnie wspomniana ulga podatkowa. Dzięki niej zapłacimy niższy podatek lub wręcz dostaniemy zwrot nadpłaty (którą zresztą można by potem wykorzystać jako dopłatę do IKZE). Oczywiście, pewnie optymalnie byłoby inwestować w IKZE systematycznie, przez cały rok i nie czekać do samego jego końca, gdy uginamy się pod ciężarem wydatków świątecznych, ale – znając życie – pewnie przypominamy sobie o tym właśnie teraz. Lub – co gorsza - po czasie, gdy przychodzi do rozliczania podatków. Wtedy jednak pozostaje nam tylko żałować, że znowu nie wykorzystaliśmy szansy na ulgę. Bądźmy mądrzy wcześniej – pomyślmy o IKZE teraz, póki jeszcze jest nieco czasu!    

A jak to IKZE wygląda? 

•    Pekao TFI daje Państwu możliwość wyboru: 
    - portfela indywidualnego, zbudowanego przez uczestnika samodzielnie w oparciu o maksymalnie 6 funduszy/subfunduszy dostępnych w Programie IKZE, 
     - bądź jednego z dwóch portfeli modelowych (Dynamicznego Inwestowania lub Stabilnego Inwestowania), składających się z 3 subfunduszy. 
•    W portfelu modelowym wbudowany jest mechanizm dostosowania poziomu ryzyka i potencjału wzrostu inwestycji do okresu oszczędzania pozostałego do ukończenia przez oszczędzającego 65. roku życia.
•    Pierwsza wpłata do portfela modelowego min. 200 zł, do portfela indywidualnego - min. 100 zł na każdy wybrany fundusz/ subfundusz. 
•    Ustawowy limit wpłat na IKZE w 2023 r.: 8 tys. 322 zł (lub 12 tys. 483 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność). 
•    Zniżki w opłatach manipulacyjnych - już od początku oszczędzania. 
•    Zabezpieczenie bliskich – dziedziczenie środków lub wskazanie przez oszczędzającego osób uprawnionych do odebrania środków po jego śmierci. 
•    Wypłata może nastąpić po ukończeniu 65 lat oraz pod warunkiem, że wcześniej, w minimum 5 latach kalendarzowych, dokonywane były jakiekolwiek wpłaty. Wypłata środków po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata na rzecz osób uprawnionych podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wypłata może być jednorazowa bądź w ratach.
•    Zwrot w przypadku wypowiedzenia umowy IKZE podlegać będzie opodatkowaniu PIT według skali podatkowej. 
•    Opłata dodatkowa - jeśli wycofanie środków nastąpi przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy IKZE, zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 100 zł. 
•    Program IKZE oparty jest na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne. Inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Żaden fundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
•    Szczegółowe zasady uczestnictwa w programie IKZE określają Warunki uczestnictwa w tym programie, dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję i na naszej stronie internetowej pod adresem https://pekaotfi.pl/produkty/programy/ikze.

Tak więc – póki jeszcze sił (i środków) – pomyślmy o IKZE. O dopłacie lub otwarciu swojego IKZE. Zróbmy sobie – i bliskim – inteligentny prezent. Nie tylko na te Święta. Na długie, długie lata!

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA!
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwa-rantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.