Rynki

Rynki

Komentarze

Aktualizacja komentarza 18.05.2020

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 31.03.2020) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

Z pewnością działania banków centralnych w ostatnich tygodniach przejdą do historii. Ich reakcję na wywołany przez COVID-19 kryzys rynki przyjęły optymistycznie. I to nie tylko skalę specjalnych programów pomocowych, ale i szybkość ich wdrażania. Amerykański bank centralny, czyli Fed, zareagował nieporównywalnie szybciej niż podczas kryzysu w 2008 roku. Bez zbędnej zwłoki rozpoczął szereg działań, których celem jest ograniczenie wpływu koronawirusa na gospodarkę, a tak że zmniejszenie ryzyka długotrwałej recesji. Tym samym zaledwie w kilka tygodni zostały wdrożone rozwiązania, które jeszcze dekadę wcześniej byłyby przygotowywane przez wiele miesięcy.

Paleta narzędzi Fed poszerzyła się, obejmując skupem aktywów instrumenty z wyższej półki na piramidzie ryzyka -obligacje korporacyjne (także te o ratingu spekulacyjnym). Trzeba podkreślić, że rynki akcji i obligacji korporacyjnych przyjęły to z dużym optymizmem. Bank centralny może działać zaradczo i pomagać przejść przez kryzys, ale duże znaczenie ma przy tym koordynacja z rządową polityką fiskalną. Ta opiera się obecnie oliczne programy kryzysowe, które uwzględniając różnego typu gwarancje i odroczenia w płatnościach, przekraczają 10 proc. PKB największych gospodarek i prawdopodobnie będą jeszcze wzrastać. Skala jest więc ogromna. Takie środki zaradcze wydają się niezbędne. Choć recesja będzie zapewne znacznie głębsza niż w poprzednim kryzysie, to kontra w postaci połączonej interwencji monetarnej i fiskalnej także skalą przytłacza wszystko co dotychczas obserwowaliśmy. Kluczowym pytaniem pozostaje jak długo gospodarka nie będzie funkcjonować normalnie. Stąd harmonogram luzowania obostrzeń oraz ryzyko ewentualnych fal wtórnych jest niezmiernie ważny. Dlatego tak bardzo istotne jest luzowanie obostrzeń, gdyż to pozwoli gospodarce wrócić do normalnego funkcjonowania.

Na rynkach akcji –wiara w szybki powrót do normalności  

Po silnej marcowej korekcie na rynkach akcji rosnące nadzieje na wynalezienie skutecznego leku i szczepionki na COVID-19 wywołały wyraźne odbicie indeksów giełdowych. Dodatkowo apetyt na ryzyko wzrósł pod wpływem doniesień z różnych państw o stopniowym odmrażaniu związanych z pandemią restrykcji. Z pewnością spotęgowały go również informacje o spadku nowych zakażeń w krajach, które wcześniej odnotowały rekordową liczbę zachorowań, takich jak Włochy, Hiszpania, Niemcy czy USA.
W kwietniu rynki akcji dynamicznie odrabiały straty. Pozytywnie wyróżnił się rynek amerykański, w tym zwłaszcza spółki wzrostowe (firmy, które charakteryzuje perspektywa wysokiego wzrostu zysków na tle innych spółek w indeksie). Tamtejsze indeksy Dow Jones (30 flagowych spółek) oraz S&P500 (pięćset największych spółek) zanotowały najlepszy wynik kwietniowy od 1987 roku, zwyżkując odpowiednio o 12% i 11%. Jednak oczy inwestorów były zwrócone szczególnie na indeks Nasdaq, którego stopa zwrotu od początku roku nieprzerwanie oscyluje w okolicy zera. Przypomnijmy jednak, że indeks ten reprezentuje głównie wzrostowe spółki technologiczne, telekomunikacyjne i medyczne, które stanowią istotną część amerykańskiego rynku akcji. Są to sektory gospodarki, które znalazły się w lepszej sytuacji w dobie kryzysu wywołanego pandemią niż cykliczne przedsiębiorstwa. Te z kolei mają większy udział na innych rynkach akcji,na przykład w Europie.

Cechą charakterystyczną ostatnich wzrostów jest fakt, że dotyczą one przede wszystkim spółek, które odnalazły się w nowej rzeczywistości. Natomiast w trudnej sytuacji znalazły się firmy, które bezpośrednio zostały dotknięte restrykcjami (np. turystyka, transport), bądź ogólnym załamaniem aktywności gospodarczej (sektor energetyczny pod wpływem spadku cen ropy naftowej). Istotnie ucierpiał też sektor finansowy, który jako branża cykliczna ma dużą ekspozycję na gospodarkę i w następstwie kryzysu będzie się zmagał przez dłuższy czas z zerowymi, a w niektórych krajach – ujemnymi, poziomami stóp procentowych.
Odbicie na warszawskiej GPW (WIG +10,8% w kwietniu) było tylko nieznacznie słabsze niż to za oceanem. W tle obserwowaliśmy gorsze zachowanie indeksu największych spółek, czyli WIG20 (+9%), na tle segmentu spółek o małej kapitalizacji sWIG80(+14%).
Zachowanie inwestorów podczas kryzysu jest rzeczywiście niezwykle ciekawe. Wróćmy do przełomu lutego i marca. Wówczas globalny rynek akcji i obligacji korporacyjnych gwałtownie zaczął wyceniać recesyjny scenariusz. Obserwowaliśmy panikę, która w zasadzie była niespotykana w historii pod względem tempa spadków. W tym otoczeniu wielu inwestorów upłynniało swoje ryzykowne inwestycje, niezależnie od ceny. Właśnie podczas marcowego krachu wolumeny transakcji były najwyższe. Widać było to na głównych indeksach akcji czy obligacji korporacyjnych. Trzeba dodać, że w wypadku tych drugich instrumentów widać było silne zakupy w kwietniu, gdy Fed ogłosił, że skup obejmie rynek obligacji korporacyjnych. Przewidywalność zachowania rynku w takich sytuacjach jest niska, natomiast główną rolę odgrywają emocje. Często prowadzi to do decyzji o zamknięciu inwestycji, gdy rynki w znaczący sposób dyskontują już złe informacje i panuje ogromna awersja do ryzyka. Dla długoterminowych inwestorów takie zachowanie jest całkowicie nieracjonalne, bo właśnie okresy największej paniki stanowiły zazwyczaj najlepsze momenty do budowania pozycji w bardziej ryzykownych aktywach.

Normalizacja

Dane pokazują, że sytuacja w Chinach jako pierwsza zaczęła się normować. Wskaźniki wyprzedzające dla gospodarki (indeks PMI) wróciły ze skrajnie niskich do neutralnych poziomów. Jednak moce produkcyjne nie wróciły jeszcze do poziomów sprzed epidemii. Fakt, że w Azji sytuacja się poprawia to dowód, że otwarcie pozostałych gospodarek dobrze rokuje dla ożywienia w światowej gospodarce. 

Kwietniowe dane makroekonomiczne zaprezentowały negatywny obraz kondycji światowej gospodarki. W USA wskaźnik ISM dla przemysłu wyniósł w kwietniu 41,5 pkt, co było wynikiem lepszym od spodziewanych 36 pkt, ale wciąż wyjątkowo niskim. Odczyt tego wskaźnika dla usług odnotował wynik 41,8 pkt, co również było lepsze od oczekiwań na poziomie 38 pkt. Warto pamiętać, że wartości poniżej poziomu 50 pkt wskazują na osłabienie koniunktury gospodarczej w sektorze. Odczyty te pozostają spójne z pierwszym wyliczeniem PKB za I kwartał, które według amerykańskiego Departamentu Handlu zmniejszyło się o 4,8% w ujęciu rocznym. Negatywnie w kwietniu prezentowały się również dane o zatrudnieniu. Zgodnie z informacją tamtejszego Departamentu Pracy, w tygodniu kończącym się 25-go kwietnia, liczba osób ubiegającyc hsię po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła o 3,839 mln i w okresie 6-ciu tygodni przekroczyła 30 mln. Takie zmiany wywarły presję na dochody amerykańskich gospodarstw domowych, co wpłynęło na konsumpcję.

W Europie kondycja przemysłu oraz części gospodarki, która bazuje na usługach, uległa dalszemu pogorszeniu, na co wskazują, między innymi, publikowane przez firmę Markit Economics wyprzedzające wskaźniki PMI. Dla sektora przemysłu strefy wskaźnik euro PMI za kwiecień wyniósł 33,4 pkt wobec 44,5 pkt miesiąc wcześniej. Z kolei kwietniowy odczyt PMI dla sektora usług to 12 pkt, co oznaczało spadek z poziomu 26,4 pkt w marcu. Jednocześnie był to najniższy odczyt tego wskaźnika od momentu rozpoczęcia jego publikacji dwie dekady wcześniej.

Sytuacja na rynkach obligacji 

W Stanach Zjednoczonych Fed utrzymał w kwietniu stopy procentowe w przedziale 0,00-0,25%. W strefie euro Europejski Bank Centralny (EBC) pozostawił wprawdzie podstawowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie (główna stopa procentowa wynosiła 0 proc., a stopa depozytowa minus 0,5 proc.), ale obniżył oprocentowanie długoterminowych operacji refinansujących TLTRO, łagodząc w ten sposób politykę monetarną. Przypomnijmy, że TLTRO to operacje EBC zapewniające finansowanie instytucjom kredytowym. Tym samym, oferując bankom długoterminowe finansowanie na atrakcyjnych warunkach, chronią one korzystne warunki pożyczek dla banków i w konsekwencji zachęcają (stymulują) banki do udzielania pożyczek firmom. 

Europejski Bank Centralny na kwietniowym posiedzeniu nie zdecydował się na obniżenie zerowej stopy procentowej do wartości ujemnych, co było w pełni zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami. W ramach obecnego kryzysu interwencja EBC w znacznej mierze skoncentrowała się na luzowaniu ilościowym (ang. QE czyli quantitative easing), z czym wiąże się uruchomienie Pandemicznego Programu Awaryjnego Skupu (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP), który docelowo ma wynieść 750 mld euro.

W Polsce Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dokonała drugiej w tym roku obniżki stóp procentowych do poziomu 0,50%. Jednocześnie Narodowy Bank Polski (NBP) kontynuował rozpoczęty w marcu program skupu obligacji skarbowych, który dodatkowo, w celu przeciwdziałania skutkom epidemii, objął obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Mediana prognoz PKB dla Polski na 2020 r. kształtuje się obecnie na poziomie -3,5%. Recesja sprzyja szybkiemu spadkowi inflacji, do którego w istotnej mierze przyczyniają się niższe ceny paliw. Według wstępnych danych za kwiecień inflacja w Polsce spadła do 3,4% wobec odnotowanych w marcu 4,6%. W naszej ocenie można spodziewać się kontynuacji spadkowego trendu inflacji.

W kwietniu rentowności polskich obligacji skarbowych spadały w zależności od okresu zapadalności od 20 do 40 pb, czyli punktów bazowych (100 pb to jeden punkt procentowy). Najmocniej, o 40 pb, spadła rentowność papierów 1-rocznych, wspartych obniżką stóp procentowych przez NBP. O około 30 pb spadła rentowność papierów 2- i 3-letnich, o 25 pb – papierów od 4 do 8 lat, natomiast o 20 pb –papierów 9-letnich i dłuższych.

Ocena sytuacji 

Ocena wpływu COVID-19 na sytuację gospodarczą nie jest łatwym zadaniem. Kraje dotknięte chorobą znajdują się na różnych etapach infekcji. Stosują też różne środki ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii, jak również inaczej odczuwają wstrząs spowodowany blokadą popytu wewnętrznego. Nawet w krajach, które osiągnęły większy postęp w zakresie powstrzymywania wirusów, powrót do normalności będzie utrudniony przez słabsze otoczenie globalne.

Dlatego nie oczekujemy ożywienia w kształcie litery „V”, czyli szybkiego powrotu do przedkryzysowego tempa wzrostu PKB. Oczekujemy raczej ożywienia w kształcie „długiej litery U” przy powolnej normalizacji sytuacji. Tegoroczne straty we wzroście PKB będą odrabiane przez długi czas. Z dużym prawdopodobieństwem finał nie nastąpi przed końcem 2021 roku. Spodziewamy się głębszej, bardziej gwałtownej globalnej recesji niż ta, która wystąpiła podczas kryzysu finansowego w latach 2008–2009, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych. Pierwsze sygnały, niestety, zdają się to potwierdzać.


Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej.

 

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Stabilnego Inwestowania do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100% oraz funduszu Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO do 100%. Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. 

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowąinstytucję finansową,której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie należygo traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawyz dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Komentarz rynkowy zawarty w materiale i wszystkie informacje w nim zawarte, zostały przygotowane na podstawie informacji ogólnie dostępnych w mediach, jak i w specjalistycznych serwisach informacyjnych. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A., analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Niniejszy materiał jest przeznaczony wyłącznie do własnego użytku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika w zależności od jego indywidulanej sytuacji podatkowej, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wyniki prezentowane w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika, uwzględniają zaś pobrane opłaty za zarządzanie. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjnynie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektemi statutem danego funduszu.  

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Konserwatywny oraz Pekao Konserwatywny Plus ani żaden inny fundusz bądź subfundusz zarządzany przez Pekao TFI nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad(UE)2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r.w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych wart. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFIS.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}