Rynki

Rynki

Komentarze

Aktualizacja komentarza 14.07.2020 r.

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 30.06.2020 r.) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

O pierwszej połowie 2020 roku można powiedzieć jedno – obfitowała w wydarzenia. Z perspektywy czasu, po spokojnym początku roku, w marcu doświadczyliśmy jednej z najszybszych wyprzedaży w historii. Przez to w pesymistycznych już nastrojach wkroczyliśmy w drugi kwartał. O tym, że rynek jest nieprzewidywalny, najlepiej świadczy fakt, że ów drugi kwartał 2020 roku okazał się być najlepszym kwartałem dla wielu aktywów – i to od kilku dekad. Choć więc koronawirus nie ustępuje, to „rynek niedźwiedzia” dość szybko ustąpił miejsca najszybszemu wzrostowi od dziesięcioleci. Aktywa obarczone ryzykiem, takie jak np. akcje czy obligacje wysokodochodowe przedsiębiorstw (tzw. High Yield), w większości przypadków zakończyły kwartał wyżej niż go rozpoczęły.

Co zatem było siłą napędową „rynku byka” w ostatnich miesiącach? Z całą pewnością informacje o spowolnieniu wzrostu liczby przypadków Covid-19 (co prawda, chorych jest coraz więcej, ale w ujęciu procentowym ich liczba przyrasta wolniej), a także – o próbach wznowienia działalności gospodarczej po jej wcześniejszym „zamrożeniu”. W tym kontekście nie bez znaczenia pozostawał również wyjątkowy poziom mających zapobiegać kryzysowi bodźców ze strony rządów i banków centralnych na całym świecie. W tej sytuacji więc (nawet pomimo publikowanych w kwietniu i maju słabych danych gospodarczych oraz ponurych prognoz) ożywienie na rynkach było nadzwyczajnie silne. A zaskakujący zwrot z drugiego kwartału wielu klasom aktywów pozwolił odzyskać i zakończyć pierwszą część roku nie tylko na plusie, ale i umożliwił pobicie przez nie historycznych rekordów. Pojawia się zatem pytanie: czy inwestorzy, np. na rynkach akcji, mieli rację przystępując do wzmożonych zakupów? Na potwierdzenie nie trzeba było długo czekać.

Opublikowane w czerwcu dane makroekonomiczne w USA kilkukrotnie pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Jedną z większych niespodzianek okazały się informacje dotyczące zatrudnienia w maju, które przedstawił tamtejszy Departament Pracy. Pomimo zakładającego spadek liczby nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym o 7,5 miliona konsensusu, odnotowano w tym obszarze wzrost o ponad 2,5 miliona. W czerwcu wartość ta wyniosła 4,8 miliona, co było największą dodatnią zmianą w historii Stanów Zjednoczonych. Kolejnym zaskoczeniem dla analityków okazała się wyliczona przez amerykański Departament Handlu dynamika sprzedaży detalicznej. W maju odbiła się o 17,7% (rok do roku) po 14,7% (rok do roku) kwietniowym spadku. Przy czym pozytywnie wyglądają także prognozy. Opublikowany w czerwcu wskaźnik wyprzedzający koniunktury ISM dla usług wyniósł 45,4 pkt. Wynik ten nadal implikował spowolnienie, ale o mniejszej dynamice niż miesiąc wcześniej, kiedy ta wartość wyniosła 41,8 pkt. Odczyt tego wskaźnika dla przemysłu za czerwiec (został udostępniony 1 lipca) był równy 52,6 pkt, co oznacza wzrost o 9,5 pkt w stosunku do wyników za maj, a także powrót ponad (oddzielającą wzrost od spadku aktywności w sektorze) granicę 50 pkt. Nastroje konsumentów również uległy wyraźnej poprawie.

W czerwcu Rezerwa Federalna (potocznie zwana Fed i stanowiąca, w uproszczeniu, amerykański odpowiednik naszego NBP) utrzymała główną stopę procentową na niezmienionym poziomie. Jednocześnie z przedstawionych przez nią prognoz wynikało, że stopy procentowe pozostaną bez zmian aż do 2022 roku. Była to znaczna zmiana stanowiska, gdyż poprzednie projekcje zakładały stabilizację polityki monetarnej w 2020 roku oraz podwyżkę stóp kolejno w latach 2021 i 2022.

W Europie „stabilizacja” liczby nowych zarażeń koronawirusem przełożyła się na dalsze znoszenie obostrzeń przez kolejne kraje, co sprzyjało poprawie sytuacji gospodarczej. Wstępne wyliczenia wskaźnika wyprzedzającego koniunkturę PMI (Markit Economics) dla przemysłu strefy euro pokazały znaczną poprawę w stosunku do sytuacji miesiąc wcześniej. Według opublikowanych w czerwcu danych za maj indeks ten wzrósł do 47,4 pkt (z 39,4 pkt). Z kolei ten sam wskaźnik, ale dla sektora usług, zgodnie z finalnym odczytem odnotował wzrost do 48,3 pkt (z 30,5 pkt w maju) – przy konsensusie 41 pkt. Wyniki poniżej 50 pkt dalej sugerowały spadek aktywności w sektorze, ale był on najmniejszy od czterech miesięcy, czyli od początku pandemii. W czerwcu poprawie uległy również nastroje gospodarcze.

Ostatnie dane makroekonomiczne dla Polski wskazują, że produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w maju wyraźnie odbiły się od marcowo-kwietniowego dołka, choć są one wciąż niższe niż przed rokiem. Indeks PMI dla polskiego przemysłu wzrósł w czerwcu do 47,2 pkt (z 40,6 pkt w maju), co sugeruje, że koniunktura gospodarcza ulega jeszcze pogorszeniu, jednak w znacznie wolniejszym tempie niż wcześniej. Według wstępnych danych inflacja w czerwcu odnotowała wzrost do 3,3% (z 2,9% r/r w maju), ale można to wiązać z trudnościami w pomiarze części cen w poprzednich miesiącach oraz przerzuceniem na konsumentów kosztów nowego reżimu sanitarnego. Nasza Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie 0,10%. Jednocześnie NBP kontynuował mający przeciwdziałać skutkom epidemii program skupu obligacji skarbowych oraz emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) obligacji.

Przechodząc do poszczególnych rynków. Na rynkach akcji w USA dobrą passę utrzymywały spółki technologiczne, czego przejawem były wyniki indeksu spółek technologicznych Nasdaq, który tylko w czerwcu zyskał blisko 6%, osiągając tym samym najwyższe notowania w historii. Wiatr w żagle złapał także reprezentujący rynki wschodzące indeks akcji MSCI EM, który w czerwcu zyskał niecałe 7%. W tym samym czasie na giełdzie w Warszawie szeroki rynek (indeks WIG) wzrósł zaledwie 3%, a to za sprawą dużych spółek, których walory straciły na popularności. Natomiast zdecydowanie pozytywnie wyróżniały się krajowe walory spółek o niższej kapitalizacji. Dla przykładu, dzięki czerwcowej zwyżce indeks małych spółek sWIG80 miał o prawie 8% większą wartość niż na koniec maja. Przy czym w skali pierwszego półrocza to jedyny agregujący spółki według kapitalizacji indeks, który był na plusie, i to aż o 11%. Skala wzrostów wygląda jeszcze bardziej imponująco w porównaniu z indeksem tzw. blue chipów (czyli największych, zgrupowanych w indeksie WIG20, spółek), który w pierwszym półroczu stracił 18%.

Co dalej?

W ostatnich tygodniach nastroje na rynkach kapitałowych stały się „niebezpiecznie” pozytywne. Choć nie wykluczamy okresowych powrotów pesymizmu na rynkach, w naszej ocenie będą one miały charakter przejściowy. Jednocześnie wierzymy, że w drugiej połowie roku będziemy obserwować ożywienie w globalnej gospodarce, co powinno wspierać odbudowę zysków spółek i pozytywnie wpływać na zachowanie obligacji korporacyjnych oraz akcji – w dłuższym terminie. Jednak po trzech miesiącach dynamicznych wzrostów na rynkach akcji należy mieć na uwadze ryzyko wystąpienia potencjalnych korekt i odpowiednio się do nich przygotować. Niezmiennie istotnym ryzykiem jest wciąż rosnąca w skali globalnej liczba zakażeń koronawirusem. Niewiadomą też pozostaje kwestia: czy obserwowane dynamiczne odbicie w gospodarce to efekt powrotu aktywności w tej sferze, czy może – realizacja odłożonego (na czas pandemii) popytu.

Z kolei w ostatnich tygodniach na rynku krajowych papierów dłużnych doświadczyliśmy wzrostu rentowności obligacji skarbowych, który traktujemy jako przejściowy. Stoimy też na stanowisku, że potencjał obniżek stóp procentowych już się wyczerpał (obecny poziom podstawowej stopy procentowej w Polsce to 0,1%), dlatego stopy zwrotu z polskich funduszy obligacyjnych w kolejnych miesiącach mogą być niższe niż te osiągane w kwietniu czy maju tego roku. Z drugiej strony uważamy, że podwyżki stóp (w Polsce, całym regionie oraz w głównych gospodarkach światowych) raczej nie są prawdopodobne. Naszym zdaniem więc okresy wzrostu rentowności można traktować jako okazję do zakupu obligacji. W polskiej krzywej rentowności dla polskich obligacji skarbowych cały czas wycenione są podwyżki stop procentowych, których tempo i skala wydają się mało prawdopodobne.

Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej.

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%. Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Komentarz rynkowy zawarty w materiale i wszystkie informacje w nim zawarte, zostały przygotowane na podstawie informacji ogólnie dostępnych w mediach, jak i w specjalistycznych serwisach informacyjnych. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A., analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Niniejszy materiał jest przeznaczony wyłącznie do własnego użytku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika w zależności od jego indywidulanej sytuacji podatkowej, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wyniki prezentowane w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika, uwzględniają zaś pobrane opłaty za zarządzanie. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Konserwatywny oraz Pekao Konserwatywny Plus ani żaden inny fundusz bądź subfundusz zarządzany przez Pekao TFI nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}