Materiał reklamowy
Rynki

Rynki

Komentarze

Aktualizacja komentarza 22.09.2022 r.

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 31.08.2022 r.) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

Sierpień był inwestycyjnie ciekawym miesiącem. Na początku tego upalnego miesiąca panował duży optymizm wśród inwestorów. Aktywa obarczone ryzykiem takie, jak choćby akcje, zyskiwały na wartości, kontynuując trend z lipca. Porównując wiele indeksów, jeśli zakończylibyśmy miesiąc 15 sierpnia, większość klas aktywów miałaby wartość dodatnią. Ale w połowie miesiąca pozytywny nastrój zaczął odchodzić w zapomnienie.

Tym samym na rynkach nastąpiła wyraźna wyprzedaż po tym, jak prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej (potocznie określanej jako Fed) Jerome Powell wygłosił na sympozjum w Jackson Hole przemówienie w „jastrzębim” tonie (wieszczące zaostrzenie polityki pieniężnej). Jackson Hole to miejsce kluczowej corocznej konferencji, na której spotykają się szefowie banków centralnych, ekonomiści i przedstawiciele instytucji finansowych. Podczas tegorocznej edycji J. Powell zauważył, że powrót do stabilności cen (czyli opanowanie inflacji) prawdopodobnie wymagałby utrzymania przez pewien czas (czyli dość długo) restrykcyjnej polityki (czyli podnoszenia stóp procentowych). I to wystarczyło aby popsuć końcówkę wakacji większości inwestorów. W konsekwencji spowodowało to znaczne spadki indeksów, gdyż inwestorzy zaczęli w szybszym tempie wyceniać podwyżki stóp procentowych. A te co do zasady nie służą ani akcjom (chłodzenie gospodarki) ani obligacjom (wzrost rentowności oznacza spadek cen).

Ów schemat powielony w Europie – gdzie był jeszcze bardziej widoczny – spowodował np. że obligacje skarbowe odnotowały najgorsze miesięczne wyniki od wielu lat, w związku z rekordowo wysoką inflacją i jastrzębią retoryką ze strony urzędników Europejskiego Banku Centralnego. Obawy o europejską inflację towarzyszyły również znacznemu wzrostowi cen energii. Kontrakty terminowe na gaz ziemny wzrosły w sierpniu o kolejne ponad +25% do około 240 euro za megawatogodzinę.

Przyglądając się bardziej szczegółowo rynkom akcji, ich wyprzedaż z drugiej połowy miesiąca była dość znacząca. W ciągu całego sierpnia indeks akcji globalnych jakim jest MSCI World Equity odnotował stratę 4,2% licząc w USD. Z geograficznego punktu widzenia we wspomnianym miesiącu prym wiodła Japonia (dodatnia stopa zwrotu) następnie Stany Zjednoczone i Europa, w obu przypadkach odnotowując negatywne wyniki. Nieco lepiej prezentowały się rynki wschodzące (głównie za sprawą Chin), gdzie indeks MSCI Emerging Markets zakończył miesiąc na poziomie zbliżonym do tego z końca lipca. Niestety ponownie znacznie gorzej prezentował się rynek papierów wartościowych w Warszawie. O ile możemy zaobserwować pewną próbę wykorzystywania przez inwestorów zaistniałej korekty do akumulacji spółek prywatnych oraz mniejszych (sWIG80 –1,3% w sierpniu), to sytuacja w sektorze spółek o wyższej kapitalizacji, w tym przede wszystkim państwowych, wyglądała znacznie gorzej. Indeks największych spółek notowanych w naszym kraju, czyli WIG20 zanotował ponad 11% spadek, schodząc do najniższych poziomów w tym roku.

Nie wszystko jednak popsuło się w końcówce sierpnia. Podsumowanie sezonu publikacji wyników spółek za drugi kwartał 2022 pozostawiło w naszej opinii jednak umiarkowanie pozytywny obraz w świetle spowalniającej gospodarki oraz spadków na giełdach. W USA poziom pozytywnych zaskoczeń (opublikowane dane w porównaniu do oczekiwań analityków) danych ze sprawozdań był zbliżony do średniej z przed okresu pandemii. Znacznie lepiej wyglądała sytuacja w Polsce gdzie poziom pozytywnych zaskoczeń na poziomie zagregowanych zysków netto publikujących dane kwartalne spółek przekroczył 20%. Niestety ten fakt kompletnie nie przełożył się na pozytywne reakcje kursów akcji. W przypadku rynków rozwiniętych „rynek” (potocznie o inwestorach) może dyskontować niepewność związaną z głębokością oraz czasem trwania globalnego spowolniania. W Europie sentyment inwestorów psuje rozpędzający się kryzys energetyczny, napędzany rosnącymi cenami energii, w tym przede wszystkim gazu. Musimy też pamiętać, że dodatkowo polska giełda cały czas jest omijana przez inwestorów zagranicznych ze względu na bliskość konfliktu, niezależnie od niskiego poziomu wycen.

W przypadku rynków obligacji w sierpniu na amerykańskim rynku długu obserwowaliśmy silny wzrost rentowności. Główną przyczyną wzrostu dochodowości obligacji skarbowych były oczekiwania inwestorów dotyczące dalszego zacieśniania polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych, w tym możliwość podwyżki o 75 pb. (gdzie 100 pb. czyli punktów bazowych to jeden punkt procentowy) na wrześniowym posiedzeniu FOMC (amerykański odpowiednik polskiej Rady Polityki Pieniężnej). Oczekiwania te były wspierane przez napływające dane makroekonomiczne, w tym raport z rynku pracy w USA, który pokazał, że zatrudnienie w sektorach pozarolniczych wzrosło w lipcu o 528 tys. wobec oczekiwań analityków na poziomie 250 tysięcy. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej wzrost rentowności widoczny był także na europejskim rynku obligacji skarbowych. Dane płynące ze strefy euro nasilały rynkowe oczekiwania na skalę kolejnej podwyżki stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Rentowność polskich obligacji skarbowych w sierpniu charakteryzowała się wysoką zmiennością, jednocześnie pozostając pod dużym wpływem zmian mających miejsce na rynkach bazowych. W sierpniu nie miało miejsca decyzyjne posiedzenie krajowej Rady Polityki Pieniężnej. W perspektywie miesiąca rentowność polskiej 10-latki wzrosła o około 61 pb., osiągając poziom 6,13% na koniec sierpnia.

Co dalej?

W naszej opinii brakuje paliwa do trwałego odreagowania. Ciężko wróżyć wzrosty cen na rynkach bez powrotu globalnej gospodarki do równowagi oraz bez zakończenia restrykcyjnej polityki monetarnej przez banki centralne. W Europie wg nas kluczowe będzie rozwiązanie kryzysu energetycznego oraz dalszy przebieg konfliktu w Ukrainie. Relatywna słabość rynków rozwijających się trwa. Odzwierciadlający na nich sytuację indeks rynku akcji, jakim jest MSCI Emerging Markets, po słabym lipcu odrobił w sierpniu część strat względem rynków rozwiniętych, niestety polska giełda znajduje się cały czas pod presją.

Rynki rozwijające, w tym Polska weszły w fazę spadków wyraźnie wcześniej niż rynki „zachodnie” (wysokorozwinięte), co jest schematem powtarzającym się w ostatnich kilku cyklach gospodarczych. Z drugiej strony w ostatnich bessach te rynki również znaczenie szybciej znajdowały dno „rynku niedźwiedzia”. Argumentem dla „byków” wg nas może być atrakcyjny poziom wycen instrumentów na rynkach akcji, jednak bez wyraźnego nowego pozytywnego katalizatora wspomniane niskie wyceny nie będą wystarczającym katalizatorem do wzrostów. Tym samym narastające ryzyko spowolniania oraz duża niepewność połączona z niską wyceną skłania nas do ostrożnego podejścia do alokacji w akcje oraz dalszej przebudowy portfela w kierunku, spółek których model biznesowy jest odporny na zachodzące zmiany.

Tym samym niezależnie jednak od decyzji władz monetarnych (banków centralnych) odnośnie podwyżek stóp procentowych, wnioski, które wyciągamy, pozostają niezmienne. W naszej opinii wciąż za wcześnie, by liczyć na zwrot w polityce monetarnej największych banków centralnych (zakończenie cyklu podwyżek stóp – w konsekwencji powrót do publicznej debaty na temat terminów ich obniżek). Kilka ostatnich tygodni pokazuje, że inwestorzy mają duże zacięcie do prób uchwycenia tego zwrotu. Niestety traktujemy to bardziej jako kolejny sygnał ostrzegawczy niż powód do spokoju. Dane o przepływach kapitału na świecie pokazują, że pomimo skrajnego pesymizmu inwestorów, w porównaniu do pandemicznych napływów, tylko śladowe kwoty uciekają z rynku akcji. Mamy więc wg nas do czynienia z pesymistami, którzy nie sprzedali akcji i liczą na szybki powrót hossy. Niestety ogrom z nich przyzwyczajony jest do V-kształtnego przebiegu wykresów notowań (szybki spadek – szybki wzrost) i tzw. „kupowania dołków”. A z kolei mało kto zdaje się dziś doceniać ryzyko rozciągniętej w czasie, męczącej i łamiącej nadzieje bessy. I dopóki nie zobaczymy kapitulacji inwestorów w czynach – duże odpływy kapitału z akcji – to bardzo realnym scenariuszem pozostanie dla nas kolejna noga spadkowa indeksów akcyjnych. Jej potencjał szacujemy niestety jeszcze na 10-20% w dół.

 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu.

Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej. Szczegółowe dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy/subfunduszy Pekao znajdą Państwo w tabelach podsumowujących stopy zwrotu za poszczególne okresy w załączonym materiale. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

 

***

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl w zakładce Dokumenty. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora.
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Koszt poniesiony w walucie obcej oraz przychód, będące podstawą ustalenia podatku, wyliczane są w walucie polskiej. Rentowność inwestycji w ujęciu walutowym może być niższa od faktycznej zmiany wartości aktywów netto wyrażonej w walucie, ze względu na potrącenie kwoty podatku. W odniesieniu do kosztów płaconych w USD/EURO, koszty mogą wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku wahań kursów walutowych.

Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji
Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku.
Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
 

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.
 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}