Materiał reklamowy
Rynki

Rynki

Komentarze

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 30.11.2022 r.) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

Listopad z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego był dość pozytywnym miesiącem dla wzrostu wartości inwestycji. Zwyżkowały nie tylko akcje, ale również obligacje, ponieważ banki centralne zasygnalizowały, że mogą ograniczyć tempo podwyżek stóp procentowych.

Nie wszystko jednak wskazywało na taki obrót sytuacji. Pierwszy tydzień listopada nie był pomyślny. Pomimo gołębiego komunikatu ze strony Fed (amerykański bank centralny) sugerującego inwestorom spowolnienie cyklu podwyżek stóp procentowych w największej gospodarce świata, konferencja prasowa jej prezesa J. Powella przybrała jastrzębi obrót. Jastrzębi w rozumieniu – utrzymujemy obecnie obrany kierunek – szybkich jak na rynek amerykański, bo o 75 punktów bazowych, podwyżek stóp procentowych. Optymizmu w poczynaniach inwestorów wlały jednak informacje na temat inflacji. Inflacja w USA cofnęła się ze ścieżki szybkich wzrostów. Miesięczny wskaźnik inflacji (CPI) zaskoczył „w dół” na poziom +0,4% (wobec oczekiwań +0,6%), co oznacza, że roczna inflacja spadła do +7,7%. Przypomnijmy tylko, że czerwcowy szczyt odnotował poziom +9,1%. Tym samym do inwestorów dotarły sygnały, że Fed może być otwarty na spowolnienie tempa podwyżek stóp. Na poprawę sentymentu rynkowego nie było trzeba długo czekać. Pozytywna dynamika wzrostów została ugruntowana pod koniec listopada, kiedy wstępny wskaźnik CPI w strefie euro spadł bardziej niż oczekiwano (do 10,0%), a kolejne przemówienie przewodniczącego Fed Powella zwiastowało, że na grudniowym posiedzeniu Fed odejdzie od podwyżek stóp procentowych z 75 punktów bazowych (pb.) do 50 pb.

Z punktu widzenia inwestorów na froncie inflacyjnym pojawiły się też inne dobre wiadomości – trochę w tonie „im gorzej, tym lepiej”. Oznaki osłabienia gospodarczego generalnie zdawały się wspierać nadzieje rynku, że Fed będzie w stanie wkrótce złagodzić tempo zacieśniania polityki pieniężnej.

Choć rynek pracy w USA pozostał odporny na zmiany, z drugiej strony produkcja przemysłowa w październiku nieoczekiwanie spadła, przytłoczona słabą koniunkturą w sektorze energetycznym i materiałowym oraz spowolnieniem produkcji. Również listopadowy odczyt indeksu PMI z USA, czyli wskaźnika, którego zadaniem jest określenie przyszłej koniunktury gospodarczej, zasygnalizowały pierwsze pogorszenie stanu przemysłu w USA od czerwca 2020 roku. Wskaźnik PMI spadł do poziomu 47,7 pkt w porównaniu z 50,4 pkt w październiku. Tak istotne obniżenie wskaźnika było spowodowane spadkiem produkcji i nowych zamówień. Warunki popytowe osłabły wraz z dalszym spadkiem nowych zamówień eksportowych. Wzrost zatrudnienia zwolnił, ponieważ zmniejszyła się presja na wydajność i zaległości w pracy. Na uwagę zasługuje tu umowna granica 50 pkt, zgodnie z którą wartości powyżej tej granicy oznaczają dobrą koniunkturę, a te poniżej – wręcz odwrotną sytuację. 

Patrząc bardziej szczegółowo na rynki akcji, był to pozytywny miesiąc zarówno dla światowych rynków rozwiniętych, jak i wschodzących. W listopadzie indeks MSCI World, reprezentujący rynki rozwinięte, odnotował wzrost o 7,0%. Wśród rynków rozwiniętych prym wiodły kraje Europy Zachodniej. Jeszcze lepiej wypadły indeksy rynków wschodzących.  

Rynki akcji w USA miały pozytywny miesiąc, a S&P500 wzrósł w listopadzie o +5,6%. Wybory połówkowe do Kongresu (wybiera się wszystkich 435 przedstawicieli Izby Reprezentantów USA oraz zwykle 33 lub 34 spośród 100 senatorów, czyli jedną trzecią składu Senatu USA) nie przyniosły większych niespodzianek i zostały szybko „strawione” przez rynek. Inwestorzy skorzystali również na niższych rentownościach (wzrosty cen obligacji) i gołębich sygnałach z Fed oraz osłabieniu dolara amerykańskiego, co sprzyjało międzynarodowym spółkom.
Na rynkach wschodzących akcje skorzystały w środowisku większego apetytu na ryzyko, słabnącego dolara amerykańskiego i chińskiej zmianie stanowiska wobec COVID (odejście od polityki zero-COVID)
Na warszawskiej giełdzie listopad charakteryzował się tym razem bardziej jednorodnymi wzrostami z liderami zwyżek ponownie wśród dużych spółek, gdzie WIG20 zyskał blisko 16%, podczas gdy mWIG40 oraz sWIG80 odreagowały odpowiednio 10,5% oraz 11,5%.

W przypadku rynków obligacji w listopadzie rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadały – co oznacza wzrost ich cen. Listopadowe spadki dochodowości były przede wszystkim konsekwencją wspomnianych już niższych od oczekiwań danych inflacyjnych, które wyraźnie schłodziły oczekiwania dotyczące tempa zacieśniania monetarnego w Stanach Zjednoczonych i skali najbliższej podwyżki stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu Fed. Spadek rentowności obligacji widoczny był także w strefie euro. Podobnie jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, w strefie euro zaczęły pojawiać się niższe od oczekiwań odczyty inflacyjne.

Rynek polskich obligacji skarbowych w listopadzie charakteryzował się dużą zmiennością. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ponownie pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna nadal wynosi 6,75%). Podczas konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP podkreślił, że powrót inflacji do celu powinien być stopniowy, ponieważ gwałtowne podwyżki stóp procentowych wiązałyby się z dużymi kosztami społecznymi i gospodarczymi. Uczestnicy rynku porzucili dotychczasowe oczekiwania dotyczące wznowienia cyklu podwyżek stóp procentowych przez RPP, co spowodowało silny spadek rentowności polskich obligacji skarbowych. Spadki rentowności w Polsce były dodatkowo wspierane przez ruch rentowności w dół na rynkach globalnych. Spowodowało to dynamiczny wzrost cen obligacji.

Co dalej?

Drugi z rzędu miesiąc wzrostów notowań indeksów wlał na rynki akcji wiele optymizmu, ale jednocześnie spowodował, że „najniżej wiszące owoce” (najtańsze akcje) w postaci silnego odreagowania po spadkach w okresie wakacyjnym, zostały już zerwane. Korekta cen nośników energii okazała się relatywnie trwała, a wysoki poziom zapasów gazu, w połączeniu ze sprawnym importem tego surowca drogą morską, odsuwa ryzyko kryzysu energetycznego tej zimy. W Polsce ucichło echo zapowiadanych podatków od nadmiarowych zysków, który miał być nałożony na wszystkie przedsiębiorstwa. Dodatkowo korekta wzrostowa (spadki rentowności) na rynku obligacji oraz stabilna waluta przyciągnęły inwestorów zagranicznych. W naszej opinii, w średnim terminie, kluczowe dla dalszego dobrego zachowania rynku akcji będą dalsze działania banków centralnych oraz pierwsze dane gospodarcze wskazujące na to czy czeka nas „łagodne lądowanie”, czy głęboka recesja. Wg nas dopiero gdy dane makroekonomiczne dadzą nam odpowiedź na te pytania oraz gdy utrzyma się mocny rynek pracy (brak wystrzału bezrobocia) oraz nadejdzie stabilizacja cen (stabilne spadki wskaźnika inflacji) będzie można mówić o trwałym zakończeniu trendu spadkowego na ryzykownych aktywach. 


Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu.

Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej. Szczegółowe dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy/subfunduszy Pekao znajdą Państwo w tabelach podsumowujących stopy zwrotu za poszczególne okresy w załączonym materiale. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

 

***

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl w zakładce Dokumenty. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Koszt poniesiony w walucie obcej oraz przychód, będące podstawą ustalenia podatku, wyliczane są w walucie polskiej. Rentowność inwestycji w ujęciu walutowym może być niższa od faktycznej zmiany wartości aktywów netto wyrażonej w walucie, ze względu na potrącenie kwoty podatku. W odniesieniu do kosztów płaconych w USD/EURO, koszty mogą wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku wahań kursów walutowych.

Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}