Rynki

Rynki

Komentarze

Aktualizacja komentarza 19.11.2021 r.

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 31.10.2021 r.) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

Październik był jednym z tych miesięcy, które długo pozostaną w pamięci inwestorów. W spojrzeniu retrospektywnym był to dość mieszany miesiąc dla rynków finansowych, w którym większość klas aktywów wygenerowała dodatnie stopy zwrotu. Dobry wynik osiągnęli inwestorzy z eskpozycją na koszyki surowców. Po raz kolejny prym w zestawieniu wiodły ceny ropy WTI (Nowy Jork), ze wzrostem miesięcznym na poziomie 11,4%. Akcje rynków rozwiniętych odrobiły wrześniowe straty. Jednak czynnikiem, który na długo pozostanie w pamięci inwestorów są kwestie związane z rosnącą inflacją i wpływem jaki wywiera ona na obligacje.

Przechodząc do szczegółów, o wzroście cen energii mówiło się niemal przez cały rok. Ropa WTI i Brent (Morze Północne) od początku roku wzrosły odpowiednio o 72% i 63%. Przy czym wzrosty w ostatnich kilkunastu tygodniach nastąpiły przede wszystkim w ślad za wzrostem cen gazu ziemnego, który, uwaga, zwiększył popyt na ropę. Cena surowców energetycznych już teraz ma znaczący wpływ na wzrost kosztów utrzymania konsumentów. A w wielu krajach ceny benzyny osiągają najwyższy poziom od lat. Sytuacji nie zmienił nawet fakt, że pod koniec października nastąpiła chwila wytchnienia we wzrostach, gdy ceny gazu ziemnego w Europie mocno spadły o około 30% po tym jak Prezydent Putin nakazał Gazpromowi rozpoczęcie uzupełniania swoich magazynów w Europie począwszy od drugiego tygodnia listopada. Październik przyniósł dalsze wzrosty cen także innych grup surowców, co dodatkowo zwiększyło presję inflacyjną na całym świecie. 

Wzrosty, nie były też w październiku obce rynkom akcji. Indeks akcji globalnych MSCI World Equity zyskał +5,7% licząc w USD. Z geograficznego punktu widzenia we wzrostach przodował rynek akcji w USA, następnie Europa, podczas gdy miesięczna stopa zwrotu w Japonii była negatywna. Rynki wschodzące zachowywały się ogólnie pozytywnie dzięki postępowi w chińskim sektorze nieruchomości.

Amerykański indeks S&P500 odnotował udany miesiąc ze świetnym wzrostem w drugiej połowie października. Seria pozytywnych danych dotycząca zysków za trzeci kwartał 2021 roku publikowanych przez spółki przysłoniła z nawiązką niepokój inwestorów o wyższe ceny energii, oczekiwania inflacyjne i długoterminowe stopy procentowe. I nie dziwił inwestorów fakt, że gdy ponad 75% firm publikuje dane lepsze od - oczekiwań dotyczących zysków, S&P500 osiągnął nowe szczyty z miesięcznym wzrostem o 7%. Z drugiej strony nie możemy zapomnieć, że na tamtejszym rynku nadzieje na dodatkowe bodźce fiskalne i postęp w zakresie planów infrastruktury społecznej przyczyniły się do dalszej poprawy nastrojów (sentymentu) wśród inwestorów.

Dość dobrze prezentowały się indeksy w Europie, gdzie MSCI Europe zyskał ponad 4,5%. Na tle głównych globalnych indeksów negatywnie wyróżniały się rynki wschodzące, gdzie odzwierciedlający ich zachowanie indeks MSCI EM (Emerging Markets) wzrósł zaledwie 1%, będąc pod presją lokalnego kryzysu na rynku nieruchomości.

Wzrostowy październik na giełdzie w Warszawie zawdzięczamy przede wszystkim sektorowi spółek finansowych, w tym przede wszystkim bankom. Gdybyśmy wyłączyli z indeksu WIG wspomniany sektor miesiąc zakończyłby się spadkami, głównie za sprawą korekty spółek konsumenckich oraz gamingowych (producenci gier). Rynek przez cały miesiąc pozycjonował się pod „odczyt” (publikację) danych inflacyjnych za wrzesień, które wyznaczają kierunek działań dla Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Wzrost cen o 6,8% może niepokoić i zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji rozpoczętego w poprzednim miesiącu cyklu podwyżek stóp procentowych, szczególnie w kontekście oczekiwanego przez rynek utrzymania się wysokiego poziomu inflacji za sprawą wysokich cen nośników energii.

I tak dotknęliśmy tematu wysokiej inflacji, która według nas na długo pozostanie z nami. W październiku doszło do nieoczekiwanej podwyżki stóp procentowych w Polsce. RPP pomimo wcześniejszej „gołębiej” komunikacji (tj. wskazującej na utrzymanie stóp procentowych na niskim poziomie) zaskoczyła rynek i niespodziewanie podniosła stopę referencyjną o 40 pb. do poziomu 0,5%. Przypomnijmy tylko, że 100 pb (punktów bazowych) to jeden punkt procentowy. Dokonana przez NBP podwyżka stóp procentowych była reakcją na kolejne zaskoczenie inflacyjne. Opublikowany przez GUS roczny wskaźnik inflacji dóbr i usług konsumenckich za wrzesień znów zaskoczył w górę i osiągnął poziom +5,9% za wrzesień i +6,8% za październik. To poziomy najwyższe od 20 lat!

Choć wzrost inflacji był oczekiwany to jego skala zdecydowanie zaskoczyła. To zaskoczenie inflacyjne, w połączeniu z decyzją RPP, która wcześniej przez długi czas sugerowała brak konieczności podnoszenia stóp i tymczasowy charakter inflacji, wywołała ogromne turbulencje rynkowe. Gwałtownie wzrosły stawki WIBOR (stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom), a ceny obligacji skarbowych spadały. Największa wyprzedaż dotknęła obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu i krótkim okresie do wykupu. Mniej, ale również znacząco wyprzedały się obligacje stałokuponowe o długim terminie do wykupu. Już przed październikową decyzją RPP rynek finansowy wyceniał potencjalne podwyżki stóp. Niestety chaos komunikacyjny ze strony NBP wywołał gwałtowne przewartościowanie i eskalację oczekiwań na szybkie dalsze podwyżki stóp, panikę rynkową, która skutkowała nagłym załamaniem płynności i wielokrotnie szybszym niż w normalnych warunkach rynkowych ruchem cen. Obecne wyceny rynkowe sugerują w naszej ocenie szybki wzrost stóp procentowych NBP do poziomu 2,5-3%. Rentowność polskich 2-letnich obligacji na koniec października wyniosła 2% (vs. 0,74 na koniec września), obligacji 5-letnich 2,4% (vs. 1,56%), a 10-letnich 2,8% (vs. 2,18%). Stawka WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych osiągnęła na koniec października poziom 0,96% (vs. 0,31% na koniec września).

W październiku doszło do przeceny amerykańskiego długu na skutek wzrostu oczekiwań inwestorów dotyczących rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej przez Fed, czyli amerykański bank centralny. W listopadzie zapadła decyzja o rozpoczęciu „taperingu” (spowolnienie skupu aktywów i odwrócenie polityki luzowania ilościowego wprowadzonej przez bank centralny w celu stymulowania wzrostu gospodarczego). Pomimo tego, że FOMC (amerykański odpowiednik polskiej RPP – decydujący o poziomie stóp procentowych w USA) ocenia, że aktualny wzrost inflacji jest przejściowy, obawy inwestorów dotyczące utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie nasiliły się, co dodatkowo potęgowało wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych - U.S. Treasuries.

Rosnąca presja inflacyjna przyczyniła się również do wzrostu rentowności obligacji skarbowych w strefie euro. Pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego w strefie euro, retoryka Europejskiego Banku Centralnego niezmiennie pozostaje bardzo łagodna.

Co dalej?
W obecnej hossie każda korekta, nawet bardzo płytka, była wykorzystywana do akumulacji akcji. Miało to miejsce także w październiku, gdzie po spadkowym wrześniu szereg globalnych indeksów akcji zanotowało rekordowe poziomy. W naszej ocenie, poza kolejną transzą publikowanych danych makroekonomicznych, listopad przyniesie kontynuację sezonu publikacji wyników kwartalnych oraz informacje o dalszych działaniach antyinflacyjnych banków centralnych. Po publikacjach wyników, które widzieliśmy w październiku, możemy pokusić się o stwierdzenie, że widzimy pewne pogorszenie otoczenia inwestycyjnego części spółek. Pojawiają się pierwsze „rysy” w publikowanych sprawozdaniach, a presja kosztowa i zwiększona niepewność coraz częściej przewijają się przez komentarze zarządów analizowanych przez nas spółek. Nie wykluczamy też możliwości, że listopad przyniesie również rozstrzygnięcie odnośnie pakietu fiskalnego w USA. Niemniej najnowsze komentarze rynkowe wskazują na stopniowe obniżanie oczekiwań w tym temacie. Takie otoczenie skłania nas do zwiększonej ostrożności w działaniu.

Odnośnie rynku długu - znaczący wzrost stawek WIBORu, kontynuowany także w listopadzie na skutek oczekiwań co do dalszych decyzji RPP o podwyżce stóp, pogłębia tymczasowy negatywny efekt „wycenowy” aktywów dłużnych. Tym niemniej wzrost WIBOR6M do poziomu powyżej 2,0% w dłuższym horyzoncie radykalnie poprawia dochodowość strategii dłużnych krótkoterminowych. Podobnie jest w przypadku obligacji. Oznacza to, że relacja kuponów wypłacanych przez obligacje do ich cen jest bardziej korzystna. W naszej opinii, jeśli tylko zmienność na rynku obligacji ustabilizuje się, wyższa rentowność obligacji będzie wpływała na poprawę wyników inwestycyjnych opartych o nie funduszy. Z drugiej strony oznacza to także definitywny koniec zerowych stóp procentowych.
 

Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej.

Szczegółowe dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy/subfunduszy Pekao znajdą Państwo w tabelach podsumowujących stopy zwrotu za poszczególne okresy, prezentowanych w załączonym materiale. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

Nota prawna

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl w zakładce Dokumenty. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%. Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny) może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas oraz Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.
Niniejszy materiał został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Komentarz rynkowy zawarty w materiale i wszystkie informacje w nim zawarte, zostały przygotowane na podstawie informacji ogólnie dostępnych w mediach, jak i w specjalistycznych serwisach informacyjnych. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A., analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy.
Niniejszy materiał jest przeznaczony wyłącznie do własnego użytku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika w zależności od jego indywidulanej sytuacji podatkowej, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wyniki prezentowane w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika, uwzględniają zaś pobrane opłaty za zarządzanie. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Konserwatywny oraz Pekao Konserwatywny Plus ani żaden inny fundusz bądź subfundusz zarządzany przez Pekao TFI nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.
Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}