Rynki

Rynki

Komentarze

Aktualizacja komentarza 19.01.2021 r.

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 31.12.2020 r.) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

Rok 2020 okazał się burzliwym rokiem dla światowych rynków finansowych. Pandemia koronawirusa i późniejsze załamanie gospodarcze doprowadziły do poważnych wahań cen aktywów. Wahań, których skala przeraziła nie jednego inwestora zasięgiem spadków ale i zaskoczyła skalą wzrostów mających miejsce od końca marca do końca roku. Gdy przyjrzymy się zwrotom z indeksu akcji rynków rozwiniętych MSCI World okazuje się, że w 2020 roku wzrósł on w sumie o ponad 14%, przy czym ponad 4% w samym grudniu.

Pod koniec 2020 roku, pomimo rosnącej liczby nowych przypadków Covid-19, uruchomienie publicznych szczepień przeciwko koronawirusowi napędzało optymizm wśród inwestorów. Jeśli dodamy do tego w miarę „płynne” przejście władzy w Stanach Zjednoczonych, a także porozumienie w sprawie porozumienia handlowego po Brexicie między Wielką Brytanią i UE to widzimy, że zniwelowane zostało kilka czynników ryzyka. Otwierając tym samym drogę dla dalszego wzrostu apetytu na ryzykowne inwestycje. Tym samym globalne rynki akcji osiągnęły nowe maksima, a w niektórych przypadkach rok 2020 zamknął się na rekordowym poziomie indeksów. Patrząc bardziej szczegółowo na rynki akcji, to zarówno globalne rynki rozwinięte, jak i rynki wschodzące (EM) zachowywały się w ostatnim miesiącu pozytywnie, ale z zauważalnym silnym zróżnicowaniem zwrotów między różnymi krajami. Z geograficznego punktu widzenia prym wiodły rynki wschodzące następnie Stany Zjednoczone i Japonia, podczas gdy Europa, choć pozytywnie zaskoczyła inwestorów, pozostawała w tyle.

Za Oceanem - amerykański indeks S&P 500 kontynuował wzrost zapoczątkowany w kwietniu. W grudniu zyskał kolejne +3,8% i osiągnął w Sylwestra rekord wszechczasów na poziomie 3756 punktów. Wśród głównych indeksów amerykańskich najlepsze wyniki osiągnęły te oparte o spółki o małej kapitalizacji – np. Russell 2000 odnotował w ostatnim miesiącu roku wzrost o + 8,5%.
Wsparciem dla firm jest w USA też niski koszt pieniądza wyrażony poziomem stóp procentowych. Pomimo pozostawienia referencyjnej stopy procentowej na niezmienionym poziomie 0 - 0,25%, amerykańska Rezerwa Federalna podczas grudniowego posiedzenia zadeklarowała, że każdego miesiąca będzie zwiększać swój bilans papierów skarbowych o min. 80 mld dolarów, a agencyjnych papierów zabezpieczonych długiem hipotecznym o min. 40 mld dolarów. Jednocześnie, w swoim komunikacie FED zaznaczył, że proces ten będzie trwał co najmniej do czasu znaczącego wzrostu zatrudnienia i inflacji. Dodatkowo, aktualizacji poddano oczekiwania Rezerwy Federalnej na temat spadku PKB, który finalnie w 2020 roku miałby być mniejszy od wcześniej zakładanych -3,7% i wynieść zaledwie -2,4%. Jednocześnie podwyższono prognozy wzrostu na rok 2021 i 2022, zgodnie z którymi gospodarka Stanów Zjednoczonych ma zwiększyć się odpowiednio o +4,2% i +3,2%.

W Europie oczy inwestorów oprócz kwestii Brexitu były skierowane w kierunku wieści na temat koronawirusa. Szczególnie wysoką dynamiką charakteryzował się przyrost zarażeń w Wielkiej Brytanii co można przypisać pojawieniu się nowego, prawdopodobnie bardziej zaraźliwego szczepu (wariantu) wirusa w tym kraju. Zgodnie z dostępnymi opracowaniami, oszacowano, że mutacja ta jest potencjalnie do 70% bardziej zaraźliwa, ale nie znaleziono dotychczas dowodów świadczących o jej większej śmiertelności. Pojawienie się nowej mutacji wirusa nie wpłynęło dotychczas negatywnie na dane gospodarcze dla strefy euro, a sektor przemysłowy wykazał się w grudniu wyjątkową odpornością. Wskaźnik wyprzedzający aktywności gospodarczej - PMI (firmy Markit Economics) dla przemysłu wzrósł w grudniu do 55,5 pkt. z 53,8 pkt. miesiąc wcześniej. Przypomnijmy, że wartości tego wskaźnika powyżej 50 punktów interpretowane są jako wskazanie na przyspieszenie aktywności gospodarczej względem poprzedniego miesiąca.
Po grudniowym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), zgodnie z zapowiedziami zrewidowano narzędzia polityki monetarnej zwiększając tzw. Pandemiczny Program Zakupów Awaryjnych (PEPP) o kolejne 500 mld (czyli do 1,85 biliona euro) i przedłużając jego działanie do marca 2022 roku. Jednocześnie, utrzymano referencyjną stopę procentową na niezmienionym poziomie 0%.

Na naszym lokalnym podwórku w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej stopy procentowe również pozostały na niezmienionym poziomie. Narodowy Bank Polski interweniował jednak na rynku walutowym w celu osłabienia złotego, a członkowie RPP w licznych wypowiedziach na koniec roku wskazywali, że mimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych w roku 2021 nie można wykluczyć ich dalszych obniżek.
Pozytywnie przedstawiała się również sytuacja na krajowym rynku akcji. Liderami wzrostów tym razem były banki, spółki paliwowe i energetyczne oraz wydobywcze korzystające na oczekiwaniu silnego odbicia gospodarczego w 2021 r i zbliżającego się odmrożenia „offline-owej” części ekonomii. Indeks dwudziestu największych spółek, czyli WIG20 zyskał ponad 8,4% odreagowując mocniej niż indeks średnich spółek mWIG40 (6,7%) i nieznacznie lepiej od indeksu grupującego małe spółki sWIG80 (+8,3%). Giełda w Warszawie zyskiwała między innymi dzięki powrotowi inwestorów na rynki wschodzące, gdzie indeks agregujący te giełdy (MSCI Emerging Markets) zyskał w grudniu blisko 7 procent.

Co dalej?

W rok 2021 inwestorzy wchodzą w bardzo dobrych nastrojach. Rozstrzygniecie wyborów w USA, zatwierdzone do użytku szczepionki na koronawirusa, stymulacja fiskalna, wzrost bilansów banków centralnych, umowa handlowa między Wielką Brytanią a UE, porozumienie w sprawie wspólnotowego budżetu, poprawa bieżących wskaźników makroekonomicznych w połączeniu z niskimi stopami procentowymi to główne czynniki wspierające ryzykowne aktywa. Wiele z tych czynników silnie wspiera rynki wschodzące, w tym krajowy. To zaś, w perspektywie całego roku, w połączeniu z relatywnie słabszym zachowaniem np. indeksu WIG w ostatnich 3 latach, jest w naszej ocenie dobrym prognostykiem. W krótkim okresie należy jednak pamiętać o ryzykach, które mogą wywołać przejściowe korekty. Czynniki, które w ostatnich miesiącach były bagatelizowane przez rynek to rosnące ryzyko kolejnej fali pandemii, nowe szczepy wirusa oraz niskie zaufanie i niechęć do szczepień co może przesunąć w czasie znoszenie restrykcji ekonomiczno-społecznych. Kolejnym, tym razem związanym z psychologią inwestorów, czynnikiem, który może wywołać korektę jest fakt, że w ostatnich miesiącach tempo wzrostów na rynkach akcji było niezmiernie szybkie. To z kolei stwarza naturalne środowisko do przynajmniej częściowej realizacji zysków. Ewentualne korekty będziemy sukcesywnie wykorzystywać jako dobrą okazję do uzupełnienia portfeli naszych funduszy o spółki, w szczególności o te, które według naszych oczekiwań i analiz będą dynamicznie poprawiać wyniki finansowe oraz generować przyzwoity poziom przepływów w kolejnych latach.

W przypadku rynku długu oczekujemy, że obligacje w nadchodzących miesiącach nadal mogą przynosić przyzwoite stopy zwrotu, jednak będą one prawdopodobnie niższe niż w roku 2020. Do tego przekonania skłania nas perspektywa spadku inflacji w Europie Środkowo-Wschodniej i wygasanie oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w regionie. Ryzykiem dla zachowania obligacji pozostaje natomiast wzrost rentowności w USA za sprawą oczekiwań większej stymulacji fiskalnej. Pojawiają się też pierwsze dyskusje na temat podwyżek stóp w USA. A jak wiadomo podwyżki stóp nie służą obligacjom skarbowym.

Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej.

Szczegółowe dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy/subfunduszy Pekao znajdą Państwo w tabelach podsumowujących stopy zwrotu za poszczególne okresy, prezentowane w załączonym materiale. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

***

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%,Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%. Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny) może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Komentarz rynkowy zawarty w materiale i wszystkie informacje w nim zawarte, zostały przygotowane na podstawie informacji ogólnie dostępnych w mediach, jak i w specjalistycznych serwisach informacyjnych. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A., analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.
Niniejszy materiał jest przeznaczony wyłącznie do własnego użytku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika w zależności od jego indywidulanej sytuacji podatkowej, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wyniki prezentowane w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika, uwzględniają zaś pobrane opłaty za zarządzanie. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Konserwatywny oraz Pekao Konserwatywny Plus ani żaden inny fundusz bądź subfundusz zarządzany przez Pekao TFI nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.
Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

{category}

{title}

{author}
{content}