Materiał reklamowy
Rynki

Rynki

Komentarze

Data publikacji 19.02.2024 r.

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 31.01.2024 r.) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

Styczeń 2024 roku zostanie zapamiętany przez inwestorów jako okres podwyższonej zmienności – wahań kursów i indeksów, kiedy to nadzieje na tzw. „miękkie lądowanie” przeplatały się z obawami o konsekwencje odraczania decyzji banków centralnych o obniżkach stóp procentowych. Był to miesiąc, kiedy w centrum uwagi ponownie znajdowały się polityka amerykańskiego banku centralnego (zwykle skrótowo określanego jako „Fed”) i przyszłość stóp procentowych za oceanem.

W pierwszym miesiącu 2024 roku wspomniane prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych zdecydowanie spadło. Wynikało to z pojawiających się kolejnych przesłanek przemawiających za możliwością realizacji scenariusza uniknięcia recesji przez gospodarkę USA i równoczesnego sprowadzania inflacji za oceanem w kierunku celu banku centralnego USA. Na razie jednak opublikowane nowe dane pokazały, że inflacja CPI w grudniu 2023 roku w USA odbiła do 3,4% r/r (z odnotowanego miesiąc wcześniej poziomu 3,1% r/r). Na styczniowym posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) stopy procentowe nie zostały zmienione. Analitycy odbierali narrację prezesa Fed – Jerome’a Powella – jako sygnał, że obniżki nie nastąpią tak szybko, jak tego wcześniej oczekiwał rynek. Stąd „konsensus rynkowy” przesunął oczekiwania na pierwszą obniżkę stóp z marca na maj tego roku.

Po drugiej stronie Pacyfiku – w Chinach brakuje decyzji odnośnie do kroków, które wpłynęłyby na ożywienie tamtejszej gospodarki obecnie zmagającej się z deflacją. Natomiast w Europie trwa dyskusja dotycząca kierunku polityki monetarnej. Pomimo słabości gospodarki strefy euro – a zwłaszcza Niemiec – na obniżki stóp trzeba będzie wg nas także nieco poczekać.

Lepsza od oczekiwań kondycja gospodarki amerykańskiej wspierała tamtejsze rynki akcji, a indeks grupujący pięćset największych firm notowanych w USA, jakim jest S&P 500, osiągnął nowy historyczny szczyt na poziomie 4847 punktów (aby w lutym bić kolejne rekordy). Tu jednak należy zwrócić uwagę, że na obraz rynku amerykańskiego – generalnie bardzo pozytywny – olbrzymi wpływ miały nadal wielkie firmy szeroko rozumianych nowych technologii. Ogólnie pozytywnych nastrojów nie zdołały także zepsuć (niekiedy bardzo dramatyczne) wydarzenia geopolityczne. Co prawda ataki rebeliantów Huti na żeglugę handlową na Morzu Czerwonym podsyciły napięcia, ale miało to zwykle wpływ na ceny ropy, które wzrosły po trzech kolejnych miesięcznych spadkach.

Patrząc szeroko na globalne rynki akcji, per saldo był to pozytywny miesiąc dla światowych rynków – indeks MSCI World Equity wzrósł o 1,2%. Amerykańskie rynki akcji miały dobry miesiąc, a indeks S&P500 (przy uwzględnieniu dywidend) wzrósł w styczniu o 1,7%. Dane o wzroście gospodarczym w USA zaskoczyły – znowu – na plus a stabilny poziom bezrobocia i pozytywne wyniki badań konsumenckich wspierały nadzieje na „miękkie”, a nie „twarde”, lądowanie gospodarki. To z kolei wsparło wzrosty cen akcji. Jednak tu warto zwrócić uwagę na fakt, że wzrosty były przede wszystkim udziałem wąskiej grupy największych walorów. Dowodem na dość ograniczony charakter ostatnich wzrostów jest zachowanie innej wersji indeksu S&P 500 – z równymi wagami spółek – który w styczniu zniżkował o 0,82%.

Nadzieje pomogły także europejskim akcjom osiągnąć wzrost, i to pomimo znacznie słabszej koniunktury gospodarczej niż w USA. W efekcie indeks MSCI Europe zyskał 1,3%.

Styczeń 2024 roku na polskim rynku akcji przyniósł momentami spore wahania nastrojów inwestorów. Pierwsza połowa wspomnianego miesiąca stała pod znakiem realizacji części zysków z niezwykle udanej końcówki 2023 roku. Dodatkowo, widoczna była mniejsza aktywność inwestorów zagranicznych, którzy wcześniej mieli swój istotny wkład w odnotowane wzrosty cen walorów, a tym samym bardzo dobre stopy zwrotu odnotowane w ubiegłym roku. Z kolei druga połowa stycznia była praktycznie odwrotnością pierwszej. Rodzimy rynek akcji wsparły lepsze nastroje globalne – po bardzo dobrych wynikach gigantów technologicznych zza oceanu ponownie pojawiło się większe zainteresowanie ze strony zachodnich funduszy inwestycyjnych. Nie wystarczyło to jednak, aby w skali całego miesiąca szeroki rynek „zamknął się na plusie”. Ostatecznie indeks WIG spadł w styczniu o 1,33%, a WIG20 o 2,28% (wliczając dochody z dywidend). Tylko indeks mWIG40, grupujący spółki o średniej kapitalizacji, odnotował wzrost wynoszący 1,10%.

Co dalej?

Analiza sytuacji makroekonomicznej daje nam podstawy do tego, aby w dalszym ciągu oczekiwać, że w USA nastąpi pewne osłabienie tempa wzrostu. Ale nawet na tym tle nadal słabo wypadają oczekiwania na ożywienie w strefie euro,obecnie wciąż dość anemiczne. Gospodarka niemiecka, niegdyś traktowana jako główna siła pociągowa naszego kontynentu, zachowuje się nadal niemrawo. Pomimo słabego roku 2023 bardzo pozytywnie – na tle europejskim, ale i globalnym – wypadają prognozy wzrostu gospodarki polskiej.

Dla rynków – zarówno akcji, jak i obligacji – głównym tematem pozostaje weryfikacja oczekiwań odnośnie do polityki pieniężnej głównych banków centralnych. Z rynków wyparowały już widoczne pod koniec ubiegłego roku oczekiwania na niezwykle szybkie i mocne obniżki stóp. Niemniej, oczywiście oczekiwane są cięcia stóp – być może w drugiej połowie 2024 roku. Ponadto, zmieniające się scenariusze dla polityki pieniężnej i niepewna sytuacja geopolityczna, między innymi, będą w znacznej mierze wpływały na przyszłe zachowania indeksów. Wyzwania makro i nadal wysokie stopy procentowe naszym zdaniem skłaniają do ostrożności wobec globalnych rynków akcji. Nadal jednak pozostajemy pozytywnie nastawieni do potencjału wzrostu krajowych indeksów w skali całego obecnego roku.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje tego funduszu.  

Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej. Szczegółowe dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy/subfunduszy Pekao znajdą Państwo w tabelach podsumowujących stopy zwrotu za poszczególne okresy w załączonym materiale. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

***

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, dokumenty zawierające kluczowe informacje oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl w zakładce Dokumenty. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. W  przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno w PLN jak i w walutach obcych)  podstawą do naliczenia podatku od zysków kapitałowych jest kwota ustalona w PLN. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Koszt poniesiony w walucie obcej oraz przychód, będące podstawą ustalenia podatku, wyliczane są w walucie polskiej. Rentowność inwestycji w ujęciu walutowym może być niższa od faktycznej zmiany wartości aktywów netto wyrażonej w walucie, ze względu na potrącenie kwoty podatku. W odniesieniu do kosztów płaconych w USD/EURO, koszty mogą wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku wahań kursów walutowych.

Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego – Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Dochodu USD, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Dochodu  USD do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny,  może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.


Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}