Rynki

Rynki

Komentarze

Aktualizacja komentarza 16.03.2021 r.

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 31.01.2021 r.) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

Świat finansów nie lubi próżni. Po tym, jak w wyniku szczepień na COVID-19 zaczęła wzrastać odporność obywateli USA, a wskaźniki hospitalizacji zaczęły spadać, uwaga inwestorów przeniosła się z pandemii koronawirusa na inne tematy. Tym razem były to analizy post-epidemicznego wzrostu i jego konsekwencji. Przede wszystkim takich jak wyższa inflacja – traktowana jako pochodna silniejszego wzrostu gospodarczego prognozowanego wraz z przyspieszeniem wprowadzenia szczepionki. Inwestorzy zaczęli przy tym dyskontować także efekty bodźca finansowego (pakietu wspomagającego gospodarkę) o wartości około 1,9 biliona dolarów. Rynek zdawał się wyciągać jednoznaczne wnioski z tych analiz: wzrost oczekiwań inflacyjnych na rynku i 2-3 podwyżki stóp procentowych przez amerykański Fed w kolejnych 2 latach.

Wnioski te nie były obojętne dla rynków finansowych. Podwyżki stóp oznaczają zazwyczaj wzrost rentowości obligacji. Z racji tego, że miałyby nastąpić one szybciej – zaczęły rosnąć rentowności obligacji o dłuższych terminach zapadalności, np. 10-letnich. Przypomnijmy tylko, że wzrost rentowności obligacji to spadek ich cen. Tym samym temat pandemii zaczyna, po ponad roku królowania, odchodzić na drugi plan. W szczególności, że za oceanem powoli chyba widać jej koniec – według deklaracji tamtejszych władz do połowy wakacji wszyscy dorośli Amerykanie mogą być już zaszczepieni.

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że w lutym amerykańskie i europejskie giełdy rosły, a azjatyckie spadały. Inwestorzy zaś skupieni byli przede wszystkim na trwających w Europie obostrzeniach i problemach z dostępnością szczepionki przeciwko koronawirusowi. Z kolei w USA sezon publikacji wyników kwartalnych przez spółki napawał optymizmem. Firmy liczą na udaną drugą połowę roku, o ile nie będzie kolejnych problemów związanych z pandemią. W trakcie ostatnich tygodni istotnie wzrosły rentowności długoterminowych obligacji skarbowych. Tym samym wielu inwestorów zadało sobie pytanie: skoro obligacje oferują rentowności nawet powyżej 1,5% , czy nie warto ponownie się nimi zainteresować? Z drugiej strony – czy taka sytuacja nie zaszkodzi rynkom akcji?

Amerykański indeks skupiający pięćset największych firm notowanych na tamtejszym parkiecie – S&P 500 – luty zaczął od wzrostów. Kiedy jednak rentowności obligacji zaczęły rosnąć, inwestorzy stali się bardziej ostrożni, przez co indeks spadł. Nie był to jednak duży spadek i ostatecznie drugi miesiąc w roku indeks ten zakończył z wynikiem o 2,8% wyższym niż go rozpoczął. Zdecydowana większość firm, które opublikowały swoje raporty, wykazała się niespodziewanie wysokimi zyskami, co w naszej opinii zdecydowanie pomogło rynkowi. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że inwestorzy, w większości, uwierzyli już w „normalizację” postcovidową. Zakładają przy tym, że w przyszłości ewentualne ogniska pandemii w Ameryce będą łatwiejsze do opanowania. W konsekwencji pewne branże, które podczas pandemii osiągały gorsze wyniki, jak na przykład przemysł naftowy czy banki, zaczęły się „odradzać” i swoimi wynikami przewyższają te branże, które w warunkach początku pandemii radziły sobie lepiej od nich.

W Europie zdecydowana większość indeksów giełdowych wykazała dodatnie zwroty – MSCI Europe w lutym zyskał na wartości 2,4%. Tym samym na rynkach europejskich panował podobny trend jak za oceanem. Giełdowym nastrojom na Starym Kontynencie udzielił się optymizm z USA, pomimo tego, że progres szczepień przeciw koronawirusowi po naszej stronie Atlantyku jest znacznie powolniejszy niż w Stanach. Inwestorzy przyjęli najwyraźniej dłuższy horyzont czasowy. Europejskim parkietom sprzyjała tym samym struktura branżowa, która jest „przeważona” w sektory cykliczne, tj. takie, które mogą najbardziej skorzystać na odmrożeniu gospodarki po pandemii.

Patrząc na sytuację rynkową z punktu widzenia gospodarki łatwo zauważyć, że wskaźniki koniunktury za luty potwierdzają kontynuację dobrej passy w sektorze przemysłowym zarówno w USA, jak i w strefie euro. Ma to miejsce przy jednoczesnej słabszej sytuacji w sektorze usług (w USA wolniejszy wzrost, a w strefie euro spadek aktywności), na co mają wpływ związane z epidemią obostrzenia.

Z kolei dane makroekonomiczne z Polski potwierdziły spadek PKB w minionym roku o 2,8%. Jednocześnie wstępne dane o inflacji za styczeń i luty (oparte już o nowe wagi w koszyku inflacyjnym) wskazały stabilny poziom dynamiki cen – wzrost 2,6% r/r w styczniu oraz 2,4% r/r w lutym.

Jak na obecną sytuację zareagowały władze monetarne? W lutym amerykański Fed i Europejski Bank Centralny (ECB) nie podejmowały decyzji o stopach procentowych, banki centralne Czech i Węgier pozostawiły je na niezmienionym poziomie, tak samo jak polska Rada Polityki Pieniężnej, która zostawiła je na dotychczasowym poziomie (0,10%). W naszej opinii, o ile wzrost rentowności w USA znajduje uzasadnienie w relatywnie silnej sytuacji gospodarczej, a także – perspektywie rekordowej stymulacji fiskalnej i szybkim tempie szczepień, o tyle sytuacja w Europie jest odmienna. Sektor usług w większości krajów europejskich notuje kolejny miesiąc spadku aktywności, skala stymulacji fiskalnej jest znacznie mniejsza niż za oceanem, a postęp w szczepieniach jest znacznie wolniejszy. Jednocześnie inwestorzy wyceniają znaczące podwyżki stóp procentowych w Czechach, na Węgrzech i w Polsce. W naszym przekonaniu łączna skala zacieśnienia polityki pieniężnej w tych krajach będzie mniejsza niż obecne wyceny rynkowe. Naszym zdaniem lutowa przecena na rynkach obligacji stwarza okazję uzupełnienia portfeli papierami o znacznie wyższej rentowności.

Co dalej?

Za nami początek roku ze zróżnicowanym zachowaniem na rynkach obligacji i akcji. Dobre nastroje z końcówki minionego roku, wspierane doniesieniami o szczepionkach, zwiększają prawdopodobieństwo, że ożywienie w globalnej gospodarce będzie w tym roku kontynuowane, a przynajmniej – w kolejnym kwartale czy dwóch. Z drugiej strony nadmierny optymizm i rosnące rentowności obligacji sprawiają, że rynki finansowe są nieco bardziej podatne na korekty. Niezależnie od tego, naszym zdaniem, poprawa w światowej gospodarce powinna wspierać odbudowę zysków spółek, a tym samym – rynki obligacji korporacyjnych i akcji w dłuższym terminie.

W przypadku krajowych obligacji stoimy na stanowisku, że ruch wzrostowy rentowności dokonał się zbyt szybko i wyceny rynkowe zakładają istotne zacieśnienie monetarne (podwyżki stóp procentowych) w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które – naszym zdaniem – nie zrealizuje się w takiej skali. Oznacza to, że w kolejnych miesiącach może nastąpić spadek rentowności obligacji i znacząca poprawa ich wycen. Nie wykluczamy także scenariusza, w którym w kolejnych miesiącach rentowności te ustabilizują się na obecnych poziomach. Oba te scenariusze według nas mogą przynieść w środowisku niskich stóp procentowych satysfakcjonujące - stopy zwrotu z inwestycji w papiery dłużne ze względu na znacznie wyższą niż w poprzednich miesiącach bieżącą rentowność portfeli wielu naszych funduszy obligacji.

Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej.

Szczegółowe dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy/subfunduszy Pekao znajdą Państwo w tabelach podsumowujących stopy zwrotu za poszczególne okresy, prezentowanych w załączonym materiale. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

Informacja prawna

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%. Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego,państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas,Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny) może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej,
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Komentarz rynkowy zawarty w materiale i wszystkie informacje w nim zawarte, zostały przygotowane na podstawie informacji ogólnie dostępnych w mediach, jak i w specjalistycznych serwisach informacyjnych. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A., analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy.

Niniejszy materiał jest przeznaczony wyłącznie do własnego użytku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika w zależności od jego indywidulanej sytuacji podatkowej, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wyniki prezentowane w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika, uwzględniają zaś pobrane opłaty za zarządzanie. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Konserwatywny oraz Pekao Konserwatywny Plus ani żaden inny fundusz bądź subfundusz zarządzany przez Pekao TFI nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

{category}

{title}

{author}
{content}