Materiał reklamowy
Rynki

Rynki

Komentarze

Komentarz został zaktualizowany 16.05.2023 r.

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 30.04.2023 r.) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

Analitycy stają przed nie lada wyzwaniem. Muszą poważnie zastanowić się nad projekcją swojego scenariusza bazowego rozwoju sytuacji na rynkach. W szczególności, że sygnały płynące z rynku obligacji coraz bardziej stoją w sprzeczności z tym, jak swoją przyszłość postrzegają inwestorzy na rynkach akcji. 

Dla porównania – w trakcie 2022 roku można było powiedzieć o nim, że będzie jednym z najgorszych w historii rynków finansowych. Przypomnijmy tylko, że wówczas – w skali całego roku – globalny rynek akcji spadł o ponad dwadzieścia procent, a inwestorzy na rynkach obligacji zaliczyli największą przecenę w swojej historii. Ich straty nierzadko były dwucyfrowe w skali całego roku. Tymczasem sytuacja w 2023 roku jest ewidentnie niejednoznaczna. I tak oto rynki akcji przetrawiły marcowe zamieszanie, ale czynniki ryzyka i niepewności nadal na nich występują. Szczególnie widoczne są w regionalnym sektorze bankowym w USA, choć niektóre europejskie instytucje też miały z nimi problem.  Z kolei rynki obligacji zaczynają wyceniać większe prawdopodobieństwo recesji w USA, a także zupełnie poważnie rozważają, czy amerykańska Rezerwa Federalna (potocznie: Fed) może zacząć obniżać stopy procentowe jeszcze w tym roku, w ślad za spadającą inflacją. 

Na froncie poszukiwania przyszłych zysków obserwujemy ciekawe starcie. Z jednej strony – oczekiwania rynkowe sygnalizujące ryzyko osłabienia koniunktury, a nawet recesji, jakie wyceniają obligacje. Z drugiej –  obecne wyceny i optymistyczne zachowania na rynkach akcji. Biorąc pod uwagę te sprzeczne sygnały , można się spodziewać, że – być może – nie jest to jeszcze czas na zmianę podejścia do alokacji. Z pewnością wspomniany rozdźwięk zachowań wspomnianych klas aktywów nakazuje szczególną czujność w ocenie ryzyka zmiany koniunktury rynkowej.

Jest to o tyle istotne, że drugi kwartał 2023 roku rozpoczął się dość dobrze. Zdecydowana większość aktywów zyskała na wartości, zmienność wycen (wahania) generalnie spadła, a obawy o sektor bankowy w USA nieco osłabły. Jeśli spojrzymy na dane makro, indeksy gospodarcze we wszystkich głównych regionach świata nadal utrzymywały się na plusie. W USA informacje z rynku pracy wywoływały raczej pozytywne zaskoczenia. 

Ogólnie pozytywne tempo wzrostu gospodarczego sprzyjało też ryzykownym aktywom. Przyczyniło się również do uspokojenia sytuacji na rynkach. Nie przerwały tego nawet oczekiwania odnośnie do kolejnej podwyżki stóp procentowych na majowym posiedzeniu Fed. Patrząc bardziej szczegółowo na rynki akcji (globalne rynki rozwinięte) – indeks MSCI World Equity odnotował w kwietniu +1,8% wzrostu w USD. Z geograficznego punktu widzenia w kwietniu liderem była Japonia,  za nią uplasowały się Europa i Stany Zjednoczone. Natomiast rynki wschodzące jako całość pozostały w tyle rynków rozwiniętych i odnotowały stratę.

Z kolei dla rynków akcji w USA był to pozytywny miesiąc, a S&P500 w kwietniu wzrósł o +1,6%. W Europie lepsze nastroje gospodarcze pomogły indeksowi MSCI Europe wzrosnąć o 2,4%. Nastrojów na obu tych rynkach nie popsuły ostatnie problemy w sektorze bankowym (groźba upadków i wymuszone przejęcia banków regionalnych w USA oraz naturalne w takiej sytuacji obawy o los innych tego typu instytucji). Problemy tych przejętych „ratunkowo” przez inne banki instytucji wynikały w naszej ocenie z niedopasowania aktywów i zobowiązań banków, które zostały „popsute” przez szybki i agresywny cykl zacieśniania polityki pieniężnej, czyli przez wzrost stóp procentowych.

Komentatorzy zwracają uwagę, że pojawia się coraz więcej sygnałów świadczących o tym, że amerykańska gospodarka nie radzi sobie tak dobrze, jak się wydaje. A problemy banków to dopiero początek, jakże medialny, skutków szybkiego podnoszenia stóp procentowych. Musimy pamiętać, że polityka pieniężna działa z opóźnieniem (efekty zmian stóp procentowych widać w gospodarce po upływie wielu miesięcy), więc podwyżki tych stóp z ostatnich sześciu miesięcy jeszcze nie zdążyły w pełni wpłynąć na realny biznes. Niektórzy mają nadzieje, że Fed zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo szybko zaostrzał politykę. Zakładają, że – być może chcąc uprzedzić zjawiska recesyjne – zacznie obniżać stopy procentowe, pozwalając gospodarce (i rynkom akcji) na ożywienie. 

W odniesieniu do rynku polskiego – kwiecień był pokazem relatywnej siły polskiej giełdy, która w ostatnich tygodniach nadrabia utracony dystans do rynków rozwiniętych. Burza wywołana kryzysem lokalnych banków w USA i zachwianie systemu finansowego w Szwajcarii okazały się (przynajmniej na razie) problemem przejściowym. Na pierwszy plan wysuwają się dane makroekonomiczne oraz wyniki spółek, które – póki co – zaskakują na plus w stosunku do relatywnie niskich oczekiwań.

W kwietniu na rynku polskich obligacji widoczne były spadki rentowności. Czynniki globalne wpływały stabilizująco na wycenę obligacji, niemniej jednak na rynku lokalnym zaczęły narastać oczekiwania dotyczące rozpoczęcia cyklu luzowania polityki pieniężnej w Polsce – i to – w opinii niektórych analityków – nawet już pod koniec bieżącego roku.

Co dalej?

Bardzo dobre zachowanie rynków akcji w ostatnich miesiącach nie zwalnia nas z obowiązku, aby pamiętać o ryzykach, które mogą szybko ograniczyć tegoroczne wzrosty. Pomimo relatywnie dobrych danych, należy zwrócić uwagę, że gospodarka cały czas boryka się ze wzrostem wyraźnie poniżej potencjału, natomiast problem podwyższonej inflacji z pewnością będzie nam towarzyszył przez dłuższy okres. 

Istotnym wydarzeniem dla rynków finansowych pozostaje też tzw. sezon publikacji wyników kwartalnych. Warto jednak zauważyć, że dotychczas publikowane wyniki za 1Q23 (pierwszy kwartał 2023) w większości wypadków okazywały się lepsze od konsensusu oczekiwań analityków. 

Dodatkowo, w Polsce oczekujemy decyzji odnośnie wakacji kredytowych oraz wyroku TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w sprawie kredytów walutowych, co może odbić się szerszym echem na stopie zwrotu z rodzimego indeksu akcji w kolejnych miesiącach. W kontekście istniejących ryzyk pozostajemy ostrożni przy konstrukcji portfela, skupiając się na spółkach, które oferują wg nas potencjalnie atrakcyjną stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku spadku ceny w wypadku ewentualnych korekt na rynkach akcji. Nie można też pominąć, że ewentualnym następstwem problemów w sektorze bankowym, może być zacieśnienie się rynkowych warunków kredytowych, z negatywnymi konsekwencjami dla koniunktury gospodarczej. Czynnikiem, który naszym zdaniem mógłby mieć istotny wpływ na postrzeganie krajowego rynku akcji, zwłaszcza spółek o większej kapitalizacji, byłby ewentualny powrót do kwestii podatku od nadmiarowych zysków. Taki podatek mógłby obciążyć spółki, które posiadają istotny udział w krajowych indeksach akcji.  Z drugiej strony, pespektywy makroekonomiczne w dłuższym terminie wydają się być czynnikiem wspierającym rodzimy rynek.

W ramach zarządzanych przez nas funduszy – w kontekście powyższych informacji – skłaniamy się do utrzymania ostrożnego pozycjonowania na rynek akcji w krótkim horyzoncie czasu. Nadal pozostajemy pozytywnie nastawieni do sektora obligacji skarbowych. Polityka monetarna największych globalnych banków centralnych, jak np. Fed czy naszego rodzimego NBP, powinna wspierać wyceny tej klasy aktywów. W wariancie bazowym zakładamy, że ostatnia podwyżka stóp procentowych przez bank centralny w Stanach Zjednoczonych (do przedziału 5%-5,25%) wyczerpuje obecny cykl zacieśniania polityki monetarnej. Nie zakładamy obniżek stóp procentowych w Polsce w 2023 r., choć taką możliwość sygnalizują niektórzy członkowie RPP. Spadające od początku roku ceny surowców wspierają procesy dezinflacyjne i poprawiają rachunki obrotów bieżących w Europie. 

 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej. Szczegółowe dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy/subfunduszy Pekao znajdą Państwo w tabelach podsumowujących stopy zwrotu za poszczególne okresy w załączonym materiale. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

 

***

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, dokumenty zawierające kluczowe informacje oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl w zakładce Dokumenty. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Koszt poniesiony w walucie obcej oraz przychód, będące podstawą ustalenia podatku, wyliczane są w walucie polskiej. Rentowność inwestycji w ujęciu walutowym może być niższa od faktycznej zmiany wartości aktywów netto wyrażonej w walucie, ze względu na potrącenie kwoty podatku. W odniesieniu do kosztów płaconych w USD/EURO, koszty mogą wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku wahań kursów walutowych. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego – Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE. Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}