Materiał reklamowy
Rynki

Rynki

Komentarze

Aktualizacja komentarza 18.05.2022 r.

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 30.04.2022 r.) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

„Kwiecień plecień, bo przeplata…” chyba każdy zna to przysłowie, które odnosi się do dużej zmienności pogodowej w kwietniu. Jednak w tym roku doskonale odzwierciedliło ono także panującą we wspomnianym miesiącu sytuację na rynkach kapitałowych. Zwłaszcza jeśli chodzi o jej postrzeganie przez inwestorów, którzy obserwowali ją przez pryzmat dynamicznie zmieniających się, często przeciwstawnych w swoich długoterminowych skutkach, informacji rynkowych. 

Drugi kwartał 2022 r. nie miał dobrego początku, ponieważ znaczna większość klas aktywów odnotowała spadek notowań. Obawy geopolityczne i makroekonomiczne w dużej mierze zdominowały nastroje. Inwestorzy niepokoili się nie tylko konfliktem na Ukrainie, ale przede wszystkim spowolnieniem wzrostu gospodarczego (jako pochodnej walki z inflacją), a także – ponownych „lockdownów” w Chinach z powodu COVID-19. Podczas gdy Państwo Środka jest sparaliżowane ograniczeniami związanymi z pandemią, w wielu krajach, zwłaszcza w całej Europie, ograniczenia te zostały prawie całkowicie zniesione i wszystko powraca do normalności. 

Jak wspomnieliśmy, gorącym tematem w ostatnim czasie jest rosnąca inflacja. Jej wysoki poziom nie służy prawie nikomu. Co do zasady więc władze monetarne (banki centralne), ale i fiskalne (np. rządy), powinny podejmować odpowiednie działania, aby „walczyć z inflacją”. Pierwszym krokiem na drodze zaostrzania polityki pieniężnej są zatem podwyżki stóp procentowych. Cel jest prosty: wyższe stopy procentowe to wyższe koszty obsługi szeroko pojętego „długu”. Jeśli jego obsługa pochłania więcej środków, następuje prosta zależność: ściągnięcie nadmiaru wolnych środków z gospodarki powoduje, że do dyspozycji konsumentów (na cele konsumpcyjne) pozostaje tych środków mniej. Ograniczona konsumpcja sprzyja stabilizacji cen, a tym samym inflacja zwalnia. Proces ten, niestety, ma wadę. Ograniczenie konsumpcji powoduje „wygaszenie gospodarki”. Mniejsza konsumpcja ogranicza produkcję. Firmy mniej produkują, spada zapotrzebowanie na pracę, rośnie bezrobocie i spada dynamika aktywności gospodarczej. Oczywiście również na rynkach finansowych inwestorzy zwiększają swoje oczekiwania na przyszłe zacieśnienie polityki pieniężnej. 

Jak to wygląda obecnie w praktyce? Wyższe od oczekiwań odczyty inflacji powodują, że banki centralne przyspieszają programy zaostrzania polityki pieniężnej. Inflacja (CPI) w strefie euro wzrosła w kwietniu o 7,5% r/r (czytaj: rok do roku), podczas gdy produkcja w I kwartale bieżącego roku wzrosła tylko o 0,2% kw/kw (czytaj: kwartał do kwartału). To niezbyt dobra wiadomość. Patrząc w przyszłość, większa inflacja oznacza zapewne zaostrzenie polityki pieniężnej i mniejszy wzrost. Podczas gdy Europejski Bank Centralny (EBC) jest ostrożny ze względu na wysoki poziom niepewności wokół wzrostu gospodarczego, amerykański bank centralny (potocznie: Fed) wydaje się być zainteresowany jak najszybszym osiągnięciem neutralnej stopy procentowej, a więc podnoszeniem stóp i walką z inflacją. Geopolityka to kolejny element niepewności dla rynków, które już odczuwają skutki napędzanej presją na wzrost cen surowców stagflacji (wysoka inflacja i niski wzrost PKB).

W kwietniu doszło również do podwyżki stóp procentowych w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o kontynuowaniu procesu zacieśniania polityki pieniężnej. Stopa referencyjna została podwyższona o 100 punktów bazowych (pb.) do poziomu 4,5%, podczas gdy konsensus rynkowy oczekiwał podwyżki o 50-75 pb. Wyższa od oczekiwań podwyżka stóp procentowych wynikała, przede wszystkim, z wysokich odczytów inflacyjnych za poprzednie miesiące, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i wywołanej przez niego presji kosztowej, a także luźnej polityki pieniężnej. 

Przechodząc do klas aktywów – w kwietniu w skali globalnego rynku akcje i obligacje korporacyjne straciły na wartości. Obligacje skarbowe również miały słaby miesiąc ze względu na wyższą inflację i perspektywę bardziej agresywnych podwyżek stóp procentowych. Trwająca inwazja Rosji na Ukrainę wsparła ceny energii. Ceny ropy naftowej wzrosły, a wśród kilku innych klas aktywów, które odnotowały dodatni zwrot, znajdował się dolar amerykański, który skorzystał na napięciu geopolitycznym i „jastrzębich” ruchach polityki pieniężnej Fed.

Patrząc bardziej szczegółowo na rynki akcji – przeceniały się indeksy zarówno globalnych rynków rozwiniętych, jak i rynków wschodzących. W ciągu miesiąca indeks akcji globalnych (MSCI World Equity) odnotował spadek o 8,3%, licząc w USD. Z geograficznego punktu widzenia prym wiodły Japonia i Europa, gdzie straty były stosunkowo umiarkowane, natomiast rynki wschodzące i USA pozostały w tyle.

Szczególnie w USA ciężko zaliczyć kwiecień do udanych miesięcy. Zapoczątkowały go gwałtowne wzrosty długoterminowych stóp procentowych oraz odwrócenie krzywej rentowności obligacji skarbowych (sytuacja, w której rentowność obligacji długoterminowych jest niższa niż ich krótkoterminowych odpowiedników, powszechnie uznawana za sygnał zwiększonego ryzyka recesji). Doprowadziło to do spadku cen akcji. W dalszej części miesiąca sytuacja geopolityczna i jastrzębie tony w publicznych komentarzach decydentów Fed nie poprawiły nastrojów inwestorów. Ostatecznie indeks grupujący pięćset największych spółek notowanych w USA, czyli indeks S&P 500, zakończył kwiecień ze zwrotem na poziomie -8,7%. Indeks „węższy”, czyli Dow Jones 30 (trzydzieści spółek), zamknął miesiąc z wynikiem - 4,9%, podczas gdy indeks mniejszych spółek o nazwie: Russell 2000 odnotował stratę -10%. Cięższy w spółki z sektora technologicznego indeks Nasdaq Composite spadł o 13,3%. 

W Europie rynki dzielnie opierały się obawom o spowolnienie wzrostu gospodarczego, wysoką inflację i zacieśnianie polityki pieniężnej. Tutejsze straty były niewielkie w porównaniu z rynkami amerykańskimi, przede wszystkim dzięki zachęcającym raportom kwartalnym o zyskach i stosunkowo mniej jastrzębim podejściu EBC, który starannie rozróżniał sytuację w USA i Europie.

Rynki wschodzące również cały czas pozostają w niełasce – MSCI Emerging Markets spadł w kwietniu o 5,5%. Z kolei polska giełda znajdowała się w kwietniu pod silną presją, pomimo relatywnie dobrego sezonu wyników kwartalnych, a przyczyn ówczesnego 13-procentowego spadku indeksu WIG20 należy w naszej ocenie upatrywać głównie w pasywnym przepływie kapitału zagranicznego. 

Co dalej?
Marcowy optymizm związany ze wstrzymaniem rosyjskiej ofensywy na Kijów okazał się niewystarczającym argumentem do trwałego odreagowania notowań spółek. Spowolnienie wzrostów cen na rynkach surowcowych także nie wystarczyło, aby zatrzymać „galopującą” inflację, która coraz mocniej pustoszy siłę nabywczą konsumentów w naszym kraju. Inwestorzy coraz mocniej obawiają się dłuższego utrzymania cyklu podwyżek stóp procentowych i rosnącego ryzyka recesji w najbliższych kwartałach. Obecny sezon publikacji wyników finansowych spółek (za pierwszy kwartał 2022 r.) nie daje jednoznacznej odpowiedzi, w którym kierunku może zmierzać rynek akcji. W Stanach Zjednoczonych poziom pozytywnych zaskoczeń, w ramach wspomnianej publikacji sprawozdań, jest wprawdzie niższy niż byliśmy do tego przyzwyczajeni w „postpandemicznej” rzeczywistości, głównie ze względu na wszechobecny pesymizm i konserwatyzm analityków. Z drugiej strony doświadczamy wzrostu rentowności na rynkach obligacji. W związku z tym coraz częściej pojawia się pytanie: czy to już czas na obligacje? Tym bardziej, że – na przykład – dla rynku polskiego stawka WIBOR6M przekracza już 6%, co w praktyce oznacza miesięczny dochód na takim benchmarku powyżej 0,5% i w naszej opinii stanowi duży bufor bezpieczeństwa, nawet w niesprzyjających warunkach rynkowych. W tych realiach przysłowie „Kwiecień plecień, bo przeplata…”, oczywiście w odniesieniu do otoczenia rynkowego, a nie pogody, nabiera dodatkowego znaczenia.

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. 

Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej. Szczegółowe dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy/subfunduszy Pekao znajdą Państwo w tabelach podsumowujących stopy zwrotu za poszczególne okresy w załączonym materiale. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

 

***

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl w zakładce Dokumenty. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora.
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Koszt poniesiony w walucie obcej oraz przychód, będące podstawą ustalenia podatku, wyliczane są w walucie polskiej. Rentowność inwestycji w ujęciu walutowym może być niższa od faktycznej zmiany wartości aktywów netto wyrażonej w walucie, ze względu na potrącenie kwoty podatku. W odniesieniu do kosztów płaconych w USD/EURO, koszty mogą wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku wahań kursów walutowych.
Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą wWarszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}