Materiał reklamowy
Rynki

Rynki

Komentarze

Data publikacji 23.10.2023 r.

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 30.09.2023 r.) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

Zarówno trzeci kwartał, jak i wrzesień roku 2023 były trudnymi okresami dla zdecydowanej większości klas aktywów. Dlaczego? Otóż, jednocześnie spadały na przykład zarówno ceny akcji, jak i obligacji. Powodów tych słabych wyników było kilka, m.in. obawy inwestorów o realizację scenariusza możliwych kolejnych podwyżek w przypadku stóp procentowych w USA i strefie euro oraz niegasnące obawy dotyczące perspektyw chińskiego wzrostu. Wielu inwestorów obawiało się też, że wyższa cena ropy może przełożyć się na wyższą inflację. Niepokoiły także oznaki pogarszania się światowych danych gospodarczych (poza USA). A jak wiadomo – im słabiej w gospodarkach, tym większe ryzyko gorszych prognoz przyszłych zysków firm.

We wrześniu 2023 uwaga inwestorów była skoncentrowana przede wszystkim na sytuacji na kluczowym rynku amerykańskich obligacji rządowych, które oferowały nadzwyczaj wysoką rentowność (było to wynikiem spadku ich cen). W omawianym miesiącu rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych osiągnęła najwyższy poziom od 15 lat. W naszej opinii głównym powodem był fakt, że na „rynkach” (potoczne określenie inwestorów) przeważał pogląd, że w USA – wbrew obawom wynikającym z wcześniejszej spektakularnej serii podwyżek stóp - nie nastąpiło pogorszenie koniunktury gospodarczej. Co to oznacza? To, że gospodarka amerykańska miała się wciąż dobrze - pomimo wzrostu stóp procentowych w USA do 5,25-5,50 procent - nie udało się jej ostudzić. A jeśli tak, to wciąż pozostawała przestrzeń do kolejnych podwyżek stóp i nie można było wykluczyć, że wyczekiwane odwrócenie działań - od podnoszenia stóp do ich obniżki (tzw. „pivot”) - może być bardzo odległym procesem. Tym samym rynki zdawały się bagatelizować ryzyko ewentualnego „twardego lądowania” amerykańskiej gospodarki.

Mimo że wzrost gospodarczy w USA znalazł wsparcie w postaci odpornej konsumpcji i wydatków budżetowych, czego nie spodziewano się na początku roku, czynniki te wydają się słabnąć. To zaś skłania nas do utrzymania ostrożnego stanowiska w przypadku rynków akcji. Zwracamy też coraz baczniejszą uwagę na korzyść ekspozycji na obligacje rządowe. Przy rentownościach na historycznie wysokich poziomach i oczekiwanym spowolnieniu inflacji oraz przy wciąż obecnym ryzyku recesji, rynki obligacji rządowych oferują - naszym zdaniem - coraz lepsze możliwości. Jednak wciąż dość jastrzębie nastawienie głównych banków centralnych i obawy dotyczące podaży długu w USA – wymagają czujności i zachowania dość wysokiej elastyczności podejścia.

Trudna, momentami mocno nerwowa atmosfera, panowała na przełomie lata i jesieni na rynkach akcji. Po silnym wzroście kursów w pierwszej połowie 2023 r., światowe rynki akcji mają za sobą trudny kwartał. Wspomniana wcześniej wyprzedaż na rynkach obligacji była jedną z przyczyn presji na ryzykowne aktywa. Zwiększona niepewność i rosnące rentowności obligacji rządowych USA sprzyjały dolarowi amerykańskiemu, podczas gdy wzrost cen ropy naftowej wspierały cięcia produkcji krajów OPEC (organizacja międzynarodowa krajów producentów ropy naftowej) i Rosji.

Spadków kursów akcji doświadczyły zarówno globalne rynki rozwinięte, jak i rynki wschodzące. W skali globalnej ponownie wyzwaniem staje się kondycja chińskiego sektora deweloperskiego. Choć kłopoty tego segmentu rozpoczęły się znacznie wcześniej, a branża w międzyczasie przeszła już pewną restrukturyzację, włącznie ze wsparciem ze strony władz centralnych w Pekinie, to jednak - co pewien czas - problem ten powraca jak bumerang, strasząc nie tylko rynki chińskie, ale i resztę świata. Ostatnio, głośno jest o możliwej niewypłacalności jednych z największych deweloperów w „państwie środka”.

Pomimo słabości krajowego rynku akcji w analizowanym okresie, naszym zdaniem, jego perspektywy w średnim i dłuższym terminie nadal pozostają silne. Sezon publikacji wyników finansowych spółek po 2 kwartałach 2023 r. w większości przypadków okazał się udany dla notowanych spółek, a sektorem który należałoby wyróżnić ze względu na wysoką dynamikę wyników był sektor bankowy. Mimo negatywnych informacji jakie pojawiają się w ostatnim czasie, takich jak choćby kwestia zwiększania rezerw na hipoteczne kredyty walutowe po wyroku TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej), czy ryzyko przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r., to wyniki kwartalne poszczególnych banków wskazują na to, że krajowe banki radziły sobie bardzo dobrze. Sektor odnotowuje istotny wzrost wyników odsetkowych, przy utrzymującym się niskim poziomie ryzyka kredytowego.

Co dalej?

Patrząc w przyszłość, zachowujemy ostrożność w przypadku ryzykownych aktywów, ale staramy się korzystać z pojawiających się możliwości taktycznych. Ogólnie rzecz biorąc, wolimy zachować dyscyplinę i stopniowo budować pozycje w obszarze akcji, gdy kierunki gospodarcze staną się jasne.

Czy zbliżamy się do końca korekty rentowności obligacji? Nie możemy tego stwierdzić z całą pewnością. Jednak, naszym zdaniem jesteśmy bliżej końca korekty niż jej początku. Z drugiej strony nie możemy wykluczyć, że może wzrost rentowności jest po prostu odzwierciedleniem „nowej normalności”. Warto mieć świadomość, że na sytuację wpłynęło także zachowanie innego, poprzednio bardzo istotnego nabywcy amerykańskich obligacji skarbowych - Chin. Kraj ten sukcesywnie likwiduje część swoich pozycji w obligacjach USA ze względu np. na napięcia polityczne, ale i choćby potrzebę wzmocnienia lokalnej waluty.

Wciąż pozostajemy pozytywnie nastawieni do sektora obligacji skarbowych. O ile w przypadku największych banków centralnych jak amerykański Fed, czy ECB (w strefie euro) próżno jest szukać oznak łagodzenia polityki monetarnej, to już narracja krajowego NBP była istotnie bardziej „gołębia”. Spadek cen surowców oraz poprawiający się rachunek obrotów bieżących, podtrzymują tendencje dezinflacyjne - zarówno w Polsce, Europie Zachodniej, jak i za Oceanem Atlantyckim. Pewnym czynnikiem ryzyka w tym zakresie pozostają ceny ropy naftowej, które mogą przejściowo osłabić wspomniane efekty obniżające inflację widoczne na innych surowcach. W takim otoczeniu nadal dostrzegamy potencjał do spadku rentowności obligacji skarbowych.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, we wrześniu na rynkach akcji mieliśmy do czynienia z kontynuacją korekty wcześniejszych, dość znacznych wzrostów, jakie odnotowujemy od października 2022 roku. Wyzwaniem dla globalnych rynków finansowych jest nadal restrykcyjność polityki monetarnej oraz jej negatywne skutki, które jednak w realnej gospodarce można zaobserwować z pewnym opóźnieniem. Pośród uczestników rynku nadal zdaje się przeważać przekonanie o możliwości „miękkiego lądowania” amerykańskiej gospodarki, co potwierdza średnia z prognoz dynamiki PKB na 2024 r., która wynosi ok. +0,9%. Jednak, z uwagi na wydłużający się oczekiwany czas, kiedy rynkowe stopy procentowe będą na podwyższonym poziomie, ponownie słychać również obawy, że bardzo trudno będzie sprowadzić inflację w USA do wyznaczonego celu, bez odnotowania nawet płytkiej, ale jednak recesji. Takie środowisko stanowi wyzwanie dla kontynuacji wzrostów przez indeksy akcyjne, które – mimo dość trudnego okresu w ostatnich czasach - mogą nadal pochwalić się w tym roku relatywnie wysoką stopą zwrotu. Z drugiej strony, czynnikiem wspierającym dla rynków akcji były dotychczas wyniki spółek. Obecnie średnia z prognoz zakłada wzrost zysku na jedną akcję, dla indeksu pięciuset największych akcji notowanych w USA, czyli S&P 500, w ostatnim kwartale bieżącego roku ok. +2,4% r/r (czytaj rok do roku). Nadal jednak czynniki ryzyka związane z opóźnionym wpływem zacieśniania monetarnego w największych gospodarkach świata mogą o sobie dać znać w przyszłości. Nawet pomimo ostatniej korekty, wzrosty rynku akcji, jakie miały miejsce od października 2022 r., skłaniają nas do utrzymania ostrożnego pozycjonowania na rynek akcji w średnim horyzoncie czasu.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje tego funduszu.  

Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej. Szczegółowe dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy/subfunduszy Pekao znajdą Państwo w tabelach podsumowujących stopy zwrotu za poszczególne okresy w załączonym materiale. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

***

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, dokumenty zawierające kluczowe informacje oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl w zakładce Dokumenty. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Koszt poniesiony w walucie obcej oraz przychód, będące podstawą ustalenia podatku, wyliczane są w walucie polskiej. Rentowność inwestycji w ujęciu walutowym może być niższa od faktycznej zmiany wartości aktywów netto wyrażonej w walucie, ze względu na potrącenie kwoty podatku. W odniesieniu do kosztów płaconych w USD/EURO, koszty mogą wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku wahań kursów walutowych.

Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego – Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}