Rynki

Rynki

Komentarze

Aktualizacja komentarza 20.09.2020 r.

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 30.09.2020 r.) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

 

Po drugim kwartale bieżącego roku wielu inwestorów na pewno miało powody do zadowolenia. Wakacyjne wzrosty cen wielu instrumentów bardziej wynikały z konstruktywnego (popartego twardymi danymi) niż emocjonalnego podejścia do rynków. Co wiedzieli inwestorzy? Groźba pandemii zdawała się słabnąć wobec spadku liczby zachorowań. Wznowienie działalności gospodarczej i znaczące pakiety bodźców fiskalnych sprzyjały ożywieniu nie tylko produkcji, ale i konsumpcji w większości krajów. Z drugiej strony inwestorzy zdawali sobie sprawę, że elementy wspierające wzrost ryzykownych aktywów (np. akcji czy obligacji wysokodochodowych tzw. High Yield) nadal istnieją. W dającej się przewidzieć przyszłości wciąż dostrzegali trwałe zobowiązania władz do utrzymania wsparcia finansowego i fiskalnego nie tylko dla gospodarki, ale i dla samych przedsiębiorstw. W takim otoczeniu w cenach walorów dyskontowali też gotową szczepionkę, która zdawała się być tuż, tuż… Z perspektywy czasu wydaje się, że rynki popadły w samozadowolenie z samorealizujących się oczekiwań. W konsekwencji sentyment inwestorów był podatny na rozczarowania.

I tak oto nadeszła przerażająca druga fala COVID-19. Media ponownie zaczęły żyć pandemią. Na szczęście, chociaż liczba nowych przypadków jest – co niepokojące – bardzo wysoka, wskaźnik hospitalizacji oraz śmiertelność są kilkukrotnie niższe niż w marcu i kwietniu bieżącego roku. Niestety trzeba także mieć świadomość, że szanse na powszechne szybkie zaszczepienie zagrożonej populacji, czy chociaż samego personelu medycznego, są niewielkie. Oznacza to, że nawroty pandemii wciąż będą uderzać w światową gospodarkę. Ożywienie gospodarcze w kształcie litery V dla większości krajów, to dziś marzenie ściętej głowy. Najprawdopodobniej wykres ich aktywności gospodarczej zarysuje przekrzywiony zygzak z coraz mniejszymi epizodami spadkowymi.

W konsekwencji wspomnianych wydarzeń wrzesień przyniósł pierwszą od kwietnia tego roku korektę cen na światowych rynkach akcji. Katalizatorami spadków, oprócz rosnącej liczby przypadków zakażeń koronawirusem, były również obawy inwestorów o ewentualne negatywne konsekwencje dla rynków, potencjalnej wygranej Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA. Szeroki indeks akcji z krajów rozwiniętych (MSCI World) stracił we wrześniu 3,6%. Na tym tle korekta rynków wschodzących (MSCI EM) –1,8% wskazuje relatywną siłę, głównie za sprawą rynków azjatyckich, które nie są tak silnie dotknięte negatywnymi skutkami wspomnianych zdarzeń. W USA indeks grupujący pięćset firm o największej kapitalizacji, czyli S&P500, zachowywał wysoką odporność na korekty aż do września, kiedy zanotował spadek o blisko 4%. Za oceanem spadkom przewodził sektor spółek technologicznych. Analitycy są także zgodni, że równie istotnym powodem korekty była chęć realizacji przynajmniej części zysków wypracowanych w ostatnich wzrostowych miesiącach.

Zapewne tematem numer jeden, decydującym o zachowaniu rynków w najbliższym czasie, będą losy amerykańskiego wyścigu prezydenckiego oraz rywalizacji o kontrolę nad Senatem. W ostatnich tygodniach września różnica w przedwyborczych sondażach w USA pomiędzy kandydatami wyraźnie wzrosła – do ponad 9 punktów procentowych – wskazując, że obecnie szanse na reelekcję Donalda Trumpa wyraźnie maleją. To z kolei jest negatywnie odbierane przez inwestujących na rynkach akcji. Z jednej strony obawy te wynikają ze starej reguły, która mówi, że rynki wolą stabilność i przewidywalność, a każda zmiana zwiększa niepewność. Z drugiej strony, niektórzy uczestnicy rynku obawiają się cofnięcia części prorynkowych reform wprowadzonych przez Donalda Trumpa, a przede wszystkim – przywrócenia wyższych podatków dla firm.

Mówiąc o wzroście niepewności przekładającym się na spadki cen aktywów warto też przyjrzeć się kondycji rynku pracy w USA. To on często jest postrzegany jako podstawowy barometr przyszłych nastrojów. We wrześniu, zgodnie z danymi opublikowanymi na początku października, liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła za oceanem o 661 tysięcy. Oznacza to, że od lutego całkowita liczba stanowisk nadal była o 10,7 mln mniejsza w porównaniu do stanu sprzed pandemii. Liczba zadeklarowanych wstępnie bezrobotnych, zgodnie z danymi opublikowanymi przez amerykański Departament Pracy w tygodniu kończącym się 26 września, wyniosła 837 tysięcy. W kontekście rekordowego odczytu tego wskaźnika (na poziomie 665 tysięcy) z 2009 roku, a więc z czasów poprzedniej recesji w Stanach Zjednoczonych, sytuacja ta nie napawa optymizmem. W dalszym ciągu wsparciem dla rynku pracy powinna być polityka rezerwy federalnej (FED) – w uproszczeniu: amerykańskiego odpowiednika NBP. Podczas wrześniowego posiedzenia FED pozostawił stopy procentowe bez zmian w przedziale 0%–0,25% i zasygnalizował, że utrzyma je na niezmienionym poziomie przynajmniej do 2023 roku. Jednocześnie zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami sprecyzowano, że FOMC (Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku) będzie dążył do osiągnięcia pełnego zatrudnienia i utrzymania stopy inflacji średnio na poziomie 2% w dłuższym terminie.

Na Starym Kontynencie, po wcześniejszej stabilizacji sytuacji epidemiologicznej, wrzesień przyniósł powrót pandemii, co znalazło odzwierciedlenie w niektórych danych makroekonomicznych. PMI, czyli wskaźnik wyprzedzający dla przemysłu strefy euro, zgodnie z wyliczeniami firmy Markit Economics, wzrósł we wrześniu do 53,7 pkt, czyli do swojego najwyższego od dwóch lat poziomu.

Natomiast znacznie gorzej zaprezentowała się w tym samym czasie koniunktura sektora usługowego, który pozostaje bardziej narażony na skutki powrotu restrykcji społecznych. Z drugiej strony, mimo kolejnej fali pandemii oraz opóźnień negocjacji w związku z Brexitem, we wrześniu nastroje przedsiębiorców ponownie się poprawiły. Indeks IFO dla Niemiec (wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w tym kraju) już piąty miesiąc z rzędu wzrósł osiągając poziom 93,4 pkt. Na poprawę nastrojów gospodarczych wskazał również obrazujący nastroje dotyczące rozwoju sytuacji gospodarczej w Niemczech indeks ZEW, który we wrześniu pozytywnie zaskoczył swoim wzrostem do poziomu 77,4 pkt, przewyższając rynkowy konsensus o 7,6 pkt. Należy dodać, że ostatni odczyt tego indeksu był najwyższy od maja 2000 roku. Deflacyjny charakter pandemii znalazł swoje odzwierciedlenie w opublikowanych we wrześniu danych na temat zmian cen koszyka dóbr konsumpcyjnych. Zgodnie z wyliczeniami Eurostatu wstępny odczyt zmiany inflacji CPI w tym miesiącu kontynuował trend spadkowy i wyniósł –0,3% rok do roku. Po wrześniowym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego stopy procentowe strefy euro pozostały bez zmian, ale niewielki wzrost gospodarczy w ostatnich latach i stale nieosiągany cel
inflacyjny na poziomie 2% zainicjowały dyskusję na temat implementacji rozwiązania podobnego do tego, które na początku września zadeklarował amerykański FED.

Z kolei w naszym kraju publikowane w ostatnich tygodniach dane makroekonomiczne wskazują, że tempo odbicia aktywności gospodarczej spowolniło. Indeks PMI za wrzesień wzrósł tylko o 0,2 pkt do poziomu 50,8 pkt. Jednocześnie bardzo nieznacznie wzrosła inflacja: z 2,9% r/r w sierpniu do 3,2% r/r we wrześniu, do czego przyczyniło się osłabienie złotego. Jednak spadek inflacji w perspektywie najbliższych kilku miesięcy nadal wydaje się bardzo prawdopodobny. W odpowiedzi krajowa Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na wrześniowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe w Polsce na niezmienionym poziomie. W kontekście opublikowanego po jej posiedzeniu komunikatu można wnioskować, że wspomniane osłabienie złotego w ostatnich tygodniach jest traktowane przez RPP jako czynnik pozytywny. Należy dodać, że w tym samym czasie NBP – w celu przeciwdziałania skutkom pandemii – kontynuował program skupu obligacji skarbowych oraz obligacji emitowanych zarówno przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), jak i Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Co dalej?

Spadki cen na rynku globalnych akcji negatywnie przełożyły się na nastroje inwestorów. Po trudnym przełomie lutego i marca, gdy rynki finansowe gwałtownie „tąpnęły” wyceniając recesyjny scenariusz, od kilku miesięcy obserwujemy wzrost wycen i dyskontowanie poprawy sytuacji gospodarczej na świecie, co potwierdzają napływające dane makroekonomiczne. W naszej ocenie ewentualne okresy powrotu pesymizmu na rynki finansowe będą przejściowe. Wierzymy, że ożywienie w globalnej gospodarce będzie wspierać odbudowę zysków spółek i pozytywnie wpływać na zachowanie rynku akcji w dłuższym terminie. Natomiast jeżeli chodzi o rynki obligacji, za nami miesiąc pod znakiem korekt na większości segmentów tych rynków. Rentowności większości dolarowych obligacji korporacyjnych są już niższe lub bardzo zbliżone do poziomów sprzed kryzysu. W związku z tym, wg nas, wiele wskazuje na to, że najprawdopodobniej okres najbardziej dynamicznego wzrostu wycen jest już za nami, a na horyzoncie mogą się pojawiać okresy korekt notowań. Jednak – pomimo oczekiwanej wyższej zmienności – wciąż uważamy, że rentowności większości obligacji pozostają na relatywnie atrakcyjnym poziomie, zwłaszcza w stosunku do amerykańskich obligacji skarbowych. Odnośnie do krajowych obligacji obecne poziomy ich rentowności wydają się nam już neutralne, a kontrakty na stopy procentowe wręcz zbyt niskie. Oczywiście mamy tu na uwadze poziom inflacji, oraz relatywnie mniejszą (na tle innych krajów regionu) podatność polskiej gospodarki na ograniczenia związane z pandemią. 

 

Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej.

 

Informacje prawne

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%. Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.

Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO. Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Komentarz rynkowy zawarty w materiale i wszystkie informacje w nim zawarte, zostały przygotowane na podstawie informacji ogólnie dostępnych w mediach, jak i w specjalistycznych serwisach informacyjnych. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A., analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Niniejszy materiał jest przeznaczony wyłącznie do własnego użytku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika w zależności od jego indywidulanej sytuacji podatkowej, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wyniki prezentowane w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika, uwzględniają zaś pobrane opłaty za zarządzanie. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Konserwatywny oraz Pekao Konserwatywny Plus ani żaden inny fundusz bądź subfundusz zarządzany przez Pekao TFI nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}