Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 19.12.2023 r.

Pekao Tygodnik 19.12.2023 r.

Komentarze

Przed świętami porozmawiamy o… demonie. Demonie inflacji.

Pobierz

Przed świętami porozmawiamy o… demonie. Demonie inflacji. Zdemolował nasze życie prywatne w ostatnich latach i trząsł rynkami. Banki centralne wyganiają złego ducha, ale za wcześnie na świętowanie zwy-cięstwa. Koszty tych egzorcyzmów są bardzo wysokie. Ale długie tolerowanie podwyższonej inflacji to droga do piekła. Finansowego piekła. 

Na początek wyjaśnijmy sobie parę spraw. Śledzone i komentowane – także w Tygodniku – wskaźniki inflacji są próbą „uśredniania” rzeczywistości. Wyliczane są bowiem na podstawie zmian cen koszyków dóbr i usług, z których korzysta „statystyczny” obywatel danego kraju. To, jak odczuwamy skutki zwyżek cen produktów i usług czyli inflację, zależy od tego, co i w jakich ilościach kupujemy i z jakich usług korzystamy. Wszyscy musimy coś jeść, gdzieś mieszkać, leczyć się, korzystać z usług transportu publicznego lub własnego auta. Ale faktycznie struktura naszych wydatków – nasz zakupowy koszyk – jest sprawą indywidualną. Te indywidualne doświadczenia z inflacją zależą więc od tego, jak bardzo podrożały i drożeją produkty i usługi, z których korzystamy właśnie my, a nie ów „statystyczny” obywatel, którego koszyk zakupowy jest śledzony przez analityków urzędów statystycznych. To prowadzi często do zrozumiałego oburzenia, gdy z telewizora słyszymy zapewnienia, że inflacja spadła czy że ceny się nie zmieniły, a my – z przerażeniem – odkrywamy, że - z biegiem lat - nasz faktyczny koszyk zakupowy podrożał w skali, która znacząco przekracza oficjalne statystyki. Ma to również olbrzymie znaczenie dla oceny efektów własnego oszczędzania czy inwestowania – zwłaszcza jeśli naszym celem są największe życiowe inwestycje, jak np. mieszkania. Wtedy, zwłaszcza przy tak drastycznych podwyżkach cen, jak te obserwowane w Polsce, czasem może okazać się, że nawet niektóre bardzo udane inwestycje, bijące oficjalne wskaźniki inflacji, nie pozwoliły „dogonić” tej najważniejszej z naszego punktu widzenia inflacji – czyli zwyżki cen osławionego metra kwadratowego… Ale, mimo wszelkich zastrzeżeń, inflację trzeba jakoś mierzyć i stąd – w dużym uproszczeniu - koncepcja koszyków produktów i usług, których ceny są zbierane i porównywane.   

Druga ważna sprawa, o której trzeba przypomnieć, to przykry fakt, że spadek inflacji nie oznacza, że spadają ceny. Jeśli inflacja występuje – czyli wskaźnik średniej zmiany cen jest dodatni – to ceny po prostu rosną. Gdy wskaźnik spada - to rosną, tyle że w wolniejszym tempie. Jeśli mocno przekracza zwykle tolerowane parę procent (czyli tempo, do którego pilnowania zobowiązują się zwykle banki centralne), to niestety, może przynosić destabilizację i poważne kryzysy. I niestety, nikt nie odda nam już straconej siły nabywczej naszych pieniędzy – no chyba, że np. pracodawca zdecyduje o podwyżkach, które mogą choćby w części zrekompensować część owych strat. Zresztą warto zwrócić uwagę na dość prosty przykład -  do spadku tempa inflacji walnie przyczyniły się w niedalekiej przeszłości spadki cen np. surowców energetycznych. Uogólniając, spektakularny spadek cen ropy obserwowaliśmy od połowy roku 2022 do połowy roku 2023. Ale, nawet po tak mocnej zniżce, ceny te pozostawały znacząco wyższe niż jeszcze kilka lat wcześniej (z rozważań wyłączmy covidowy krach roku 2020, bo wtedy cena ropy spadła przejściowo naprawdę w pobliże dna…). Jednym słowem – spadek tempa inflacji, niestety, nie zmienia faktu, że – bez podwyżek płac i bez rekompensowania efektów inflacji w naszych oszczędnościach – stać nas po prostu na coraz mniej. Czego świadomość zresztą może dodatkowo podsycać inflację, prowadząc do błędnego koła. Skoro ceny rosną, to niech rosną płace. Skoro rosną płace, to rosną ceny. Itd., itd…  

A mówię o tym dlatego, byśmy uświadomili sobie, jak ważne jest trzymanie kciuków za spadek także tej statystycznej inflacji. Spadek wskaźników inflacji w USA, strefie euro i w Polsce oraz związane z tym oczekiwania na złagodzenie polityki banków centralnych był jedną z przyczyn niemal euforycznych wzrostów cen obligacji rządowych, a – co za tym idzie – spadku ich rentowności. W sposób szczególny widać to było w listopadzie, ale kontynuację ruchów obserwowaliśmy także w grudniu. Rynki są zapatrzone we wskaźniki największej gospodarki – USA, czemu się trudno się dziwić, skoro także pod względem kapitalizacji giełdowej to Amerykanie dominują zdecydowanie np. na globalnych rynkach akcji. Ale tym razem proponuję rzucić okiem na nasze, europejskie podwórko. Od powodzenia operacji tłumienia inflacji w Europie i od szansy na poprawę na razie bardzo cherlawej koniunktury zależy przecież w dłuższej perspektywie także nasz los – gospodarczy i inwestycyjny. A dobrze się składa, bo właśnie 19 grudnia europejski urząd statystyczny – Eurostat – podał ostateczne, najświeższe dane o inflacji po listopadzie. Dla celów porównywania rozwoju sytuacji w różnych krajach UE wyliczana jest tzw. inflacja zharmonizowana - HICP - czyli liczona wedle jednej unijnej metodologii. Tak, by zredukować różnice wynikające ze specyfiki krajowej i by porównania między gospodarkami UE były bardziej wiarygodne. A metodologia HICP służy także ocenie czy gospodarka spełnia warunki dołączenia do strefy euro. I tak, roczny wskaźnik inflacji HICP w strefie euro spadł w listopadzie - wedle ostatecznych danych - do 2,4% (r/r) z 2,9% (r/r) w październiku. Spadek inflacji w strefie euro do 2,4% r/r (i całej UE - do 3,1% r/r) robi wrażenie. Rok temu roczne wskaźniki inflacji wyno-siły bowiem odpowiednio 10,1% (euro) i 11,1% (UE) (źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/news/euro-indicators, dostęp 19.12.2023). 

Trzeba jednak przypomnieć, że parę dni wcześniej EBC uprzedził, że eurostrefę czeka znowu przejściowy wzrost inflacji. Bardzo zgrabnie perspektywy zmian inflacji opisano w komunikacie EBC. Czytamy tak m.in., że - cytuję - „Choć inflacja obniżyła się w ostatnich miesiącach, prawdopodobnie znów przejściowo wzrośnie w krótkim okresie. Zgodnie z najnowszymi projekcjami ekspertów Eurosystemu dla strefy euro oczekuje się, że w przyszłym roku inflacja będzie się stopniowo obniżać, a do przyjętego przez Radę Prezesów docelowego poziomu 2% zbliży się w 2025. W ujęciu łącznym eksperci oczekują, że inflacja ogółem wyniesie średnio 5,4% w 2023, 2,7% w 2024, 2,1% w 2025 i 1,9% w 2026. W porównaniu z wrześniowymi projekcjami ekspertów oznacza to rewizję w dół na 2023 i – w szczególności – 2024. Nastąpił dalszy spadek inflacji bazowej. Ale wewnętrzna presja cenowa jest wciąż podwyższona, co wynika przede wszystkim z silnej dynamiki jednostkowych kosztów pracy” - oceniał EBC w komunikacie po ostatnim posiedzeniu decyzyjnym Rady Prezesów  (źródło: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.mp231214~9846e62f62.pl.html, dostęp 19.12.2023).

Przy okazji warto rzucić okiem, jak nasza inflacja HICP wygląda na tle europejskim – z poziomem 6,3% niestety, jest nadal dwa razy wyższa niż średnia dla całej Unii i prawie 2,5 razy wyższa niż w strefie euro. Tak więc jeszcze sporo walki przed nami. 

Niestety, leczenie choroby inflacji i wyganianie złego ducha sporo kosztują. Przyznaje to sam wspomniany EBC. Jak oceniał w cytowanym już komunikacie, „Wcześniejsze podwyżki stóp procentowych w dalszym ciągu mocno oddziałują na gospodarkę. Zacieśnienie warunków finansowania działa tłumiąco na popyt, co przyczynia się do spadku inflacji. Według oczekiwań ekspertów Eurosystemu wzrost gospodarczy pozostanie stłumiony w krótkim okresie. Później gospodarka ma się ożywiać w miarę wzrostu dochodów realnych, czyli korzystnego oddziaływania obniżającej się inflacji i rosnących płac, oraz poprawy popytu zewnętrznego”. No i tego się trzymajmy – bo te większe realne dochody Europejczyków to także szansa dla naszych firm, by sprzedawać więcej produktów i usług. 


A na razie – Tygodnik życzy przede wszystkim zdrowia i szczęścia. I by demony, które demolowały nasze życie i finanse w ostatnich latach – w tym pandemia, wojna i inflacja – ostatecznie przegrały. Niech spada inflacja, a rosną wynagrodzenia realne. I niech zyskuje na tym portfel inwestycyjny. Świętego Spokoju!
 

Łukasz Kwiecień, Pekao TFI   

***

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA!
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.