Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 16.11.2023 r.

Pekao Tygodnik 16.11.2023 r.

Komentarze

O tym, jak jedna dziesiąta punktu procentowego sprowokowała dzień euforii na rynkach globalnych.

Pobierz

Co na sesji 14 listopada wywołało gwałtowną euforię na globalnym rynku akcji i obligacji? I jak to się ma do fundamentów gospodarek? M.in. o tym – w naszym Tygodniku. 

Wydarzeniem ostatnich dni była bez wątpienia niemal euforyczna feta po publikacji danych o inflacji w USA. Inflacja CPI w USA okazała się symbolicznie niższa od oczekiwań – 3,2% r/r (vs 3,3% oczekiwane), bazowa 4%. Odchylenia minimalne (0,1 pp), ale reakcja rynkowa bardzo żywiołowa: rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich spadła skokowo w dół o kilkanaście bps, akcje poszły mocno w górę – i to na wszystkich istotnych rynkach. W ten euforyczny wtorek, Warszawa wyróżniła się ostrymi wzrostami indeksów akcji, polskie obligacje też podrożały. Nasze indeksy lekko skorygowały się następnego dnia, ale nie zmieniło to obrazu tej żywiołowej reakcji. Skąd taka radość inwestorów globalnych? Otóż ten niski odczyt inflacji w USA sprawił, że rynki zdawały się przekonane, iż podwyżek stóp w USA już nie będzie. 

Nie tak szybko – kontrował tymczasem ten globalny optymizm co do losów amerykańskiej inflacji Jamie Dimon, szef największego banku w USA – JPMorgan Chase (źródło: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-14/jpmorgan-s-dimon-says-inflation-might-not-go-away-that-quickly#xj4y7vzkg). Jego zdaniem, inflacja nie „pójdzie sobie” tak szybko, a rynki przereagowują jej publikowany właśnie spadek. 

Niezwykle żywiołowa, niemal euforyczna, reakcja rynków na minimalnie niższy odczyt amerykańskiej inflacji CPI (także – bazowej) pokazuje szansę na krótkoterminowe odreagowanie wcześniejszych stresów związanych z obawami co do tego, czy to już koniec podwyżek stóp w USA. Ewentualna poprawa nastrojów pomogłaby także polskiemu rynkowi akcji, którego potencjał uważamy za mocniejszy niż rynków zachodnich. Jednak pozostajemy ostrożni w ocenie średnioterminowych perspektyw rynków akcji na świecie – zwłaszcza w USA i Europie Zachodniej. „Wystrzał” radości na takiej sesji jak ta z 14 listopada nie zmienia bowiem przecież globalnych wyzwań makroekonomicznych. Aktywność gospodarki USA, dotychczas faktycznie mocniejsza od oczekiwań, może bowiem ulec osłabieniu w kolejnych kwartałach. Gospodarka strefy euro pozostaje słaba (czego potwierdzeniem były kolejne słabe dane publikowane w ostatnich dniach), a oczekiwane w nowym roku ożywienie, mówiąc najdelikatniej, nie zapowiada się imponująco. Stąd robiące spore wrażenie wzrosty indeksów rynków akcji po danych o spadku amerykańskiej inflacji mogą okazać się - w średnim terminie - nietrwałe. Optymizm co do zakończenia cyklu podwyżek może oczywiście pociągnąć w górę rynki akcji, ale - z czasem - inwestorzy mogą przypomnieć sobie, że oczekiwana stabilizacja, a potem obniżki stóp będą efektem także słabnięcia aktywności gospodarczej w USA i nadal relatywnie kiepskiej koniunktury w strefie euro. A to już może być wyzwaniem dla sporej części spółek notowanych na zachodnich giełdach i ograniczać możliwości wzrostu ich wycen. My bardziej wierzymy w potencjał polskiego rynku akcji, dla którego jednak wspomniana, wcale nieoczywista, koniunktura na rynkach światowych będzie czynnikiem ryzyka w średnim terminie. Z drugiej strony, to co może wspierać rodzimy pakiet w krótkim i średnim terminie, to nadal atrakcyjna wycena zarówno względem rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się. Na rynku światowym szans w tej bliższej perspektywie upatrujemy w spółkach dywidendowych.

Kiedy i w jakim tempie Fed zacznie ciąć stopy procentowe? – o takim analitycznym sporze prognostów z Morgan Stanley i Goldman Sachs pisał tymczasem serwis Bloomberg.com. Wedle tej relacji, Morgan Stanley przewidywał, że cięcia stóp rozpoczną się w czerwcu 2024 r. i w ciągu dwóch lat obniżą stopy Fed o 300 bps (3 punkty procentowe). Goldman Sachs z kolei oczekiwał, że obniżki rozpoczną się później a ich łączna skala będzie znacząco mniejsza – sięgnie 175 bps (1,75 punktu procentowego). Źródło: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-13/goldman-sachs-morgan-stanley-diverge-on-fed-rate-cut-forecasts?srnd=premium-europe

Rynkowe skoki i wyskoki to jedno, a rzeczywistość budżetowa USA wcale taka piękna nie jest. Przecież, w chwili gdy przygotowujemy to wydanie Tygodnika, Amerykanie znowu - w tempie sprintera – uzgadniają kolejne tymczasowe przedłużenie finansowania budżetu federalnego, co ma pozwolić na uniknięcie ryzyka kolejnego „zamknięcia” budżetu federalnego.

Rosnące, a przecież i tak już kosmiczne, koszty obsługi amerykańskiego długu publicznego oraz – delikatnie mówiąc – wątpliwości co do jakości zarządzania finansami publicznymi w USA były jednym z tematów poprzedniego Tygodnika https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-tygodnik-09-11-2023-r  I, jakby na zawołanie, w piątek 10 listopada agencja Moody’s poinformowała o obniżeniu perspektywy ratingu USA – ze stabilnej do negatywnej, co – w języku ludzkim – można rozumieć, że obniżenie ratingu jest bardziej prawdopodobne niż jego utrzymanie ( źródło: https://www.reuters.com/markets/us/moodys-changes-outlook-united-states-ratings-negative-2023-11-10/ ).

Kolejne słabe dane ze strefy euro i – szerzej - UE. Sam Eurostat w komunikacie na czoło wybijał kwartalny spadek PKB eurostrefy w szybkim odczycie – o 0,1% (sezonowo dostosowany). Dynamika roczna – dla strefy euro i całej UE – również wygląda fatalnie – to ledwie 0,1% wzrostu. W serwisach - notki o kolejnych ofiarach – Dania w recesji, Finlandia jeszcze mocniej pod wodą. Na takim tle polska dynamika wygląda lepiej, ale czasem skóra cierpnie bo komuś te nasze dobra i usługi sprzedawać musimy…źródło: https://ec.europa.eu/eurostat 

Analitycy ankietowani przez instytut ZEW oczekują poprawy przyszłej sytuacji w Niemczech, nadal oceniając bardzo źle sytuację bieżącą. Jeśli założylibyśmy, że oceny te odzwierciedlają faktyczne nastroje i perspektywy gospodarcze to – na tzw. chłopski rozum – jest źle, ale będzie lepiej, czyli mamy dołek osłabienia? Pożyjemy – zobaczymy… źródło: https://www.zew.de/en/press/latest-press-releases/expectations-continue-to-rise-situation-stable

A propos naszej dynamiki. Polskie PKB w III kwartale wzrosło o 0,4% r/r – wynika z wstępnych danych GUS. To lekko lepiej niż szacowano. Plus dość mocna rewizji dynamiki i danych za kwartał drugi. Jeśli wstępne dane się potwierdzą, to możliwe, że z zapaści koniunktury wychodzimy w „lepsze jutro”. Oby! https://stat.gov.pl/aktualnosci/ i https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/szybki-szacunek-produktu-krajowego-brutto-za-iii-kwartal-2023-roku,1,43.html  

„Wyżej na dłużej” – to hasło pozostanie z nami zapewne faktycznie na dłużej, nie tylko w odniesieniu do EBC czy Fed. Biorąc pod uwagę ostatnią konferencję prasową prezesa NBP i niedawną publikację nowej Projekcji inflacji (i PKB): https://nbp.pl/projekcja-inflacji-i-pkb/, to i w Polsce musimy liczyć się z zamrożeniem stóp na dłużej – i to może nawet na dłużej niż w przypadku wspomnianych głównych banków centralnych świata. Patrząc po wypowiedziach z NBP, temat stóp może powrócić nie wcześniej niż późną zimą – po ostatecznym wyklarowaniu polityki budżetowej nowego rządu, a może dopiero po marcowej Projekcji inflacji. Ale na razie nie wiadomo, czy na obniżki nie poczekamy znacznie dłużej. Niektórzy analitycy już zakładają, że stopy w ogóle nie spadną do końca 2024 r.  

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA!
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.