Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 09.11.2023 r.

Pekao Tygodnik 09.11.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku m.in.: Widowiskowa przecena ropy. Znowu mieszane dane z Chin i ponownie słabe statystyki z Niemiec.

Pobierz

Mocna przecena ropy. Mieszane dane z Chin. Słabość Niemiec. Astronomiczne koszty obsługi amerykańskiego długu. A w Polsce stopy bez zmian. To niektóre tematy naszego Tygodnika.   

Zmniejszenie obaw o eskalację wojny Izraela z Hamasem oraz obawy o zmniejszenie popytu na ropę (przez możliwe osłabienie koniunktury w USA, kulejące Chiny i słabiutką Europę) – te tematy pozwoliły na widowiskowy spadek cen ropy pierwszej dekadzie listopada. Surowiec gatunku WTI potaniał do ok 75 USD/b, a Brent – nawet nieco poniżej 80 USD/b. Dzięki temu ropa była najtańsza od lipca,  co oczywiście oznaczało spadek bardzo wyraźnie poniżej krótkotrwałej paniki po ataku Hamasu na Izrael (7 X). Jak podawał Reuters.com, niedawne dane pokazały odbudowę zapasów amerykańskich i słabsze prognozy popytu na ropę w USA. Tańsza ropa to dobra informacja dla ścieżki dezinflacji, a więc i mniejsza presja na banki centralne oraz wsparcie dla rynków obligacji (bo skoro mniejsze zagrożenie dla inflacji to i mniej napięcia na rynku a więc i szansa na niższe rentowności). Zatem – krótkoterminowo – ulga. Ale jeśli pomyślimy sobie, że głównym fundamentalnym czynnikiem spychającym ceny ropy jest właśnie oczekiwanie na wspomniany niższy popyt – jako efekt słabej koniunktury – to już tak wesoło być nie musi. Mówiąc brutalnie – niższe ceny ropy mogą, w naszej ocenie, sygnalizować klimaty recesyjne. W krótkim okresie jednak tańsza ropa może wspierać a może i ratować ścieżkę dezinflacji, bo nadal sporo do zrobienia w tym względzie jest (zwłaszcza w Polsce).

Kolejne mieszane dane z Chin. Z jednej strony – wzrost importu (oczekiwano spadku) co sugerowałoby jakieś ożywienie (popyt na import), ale z drugiej – wyraźnie głębszy od oczekiwań spadek eksportu co z kolei sugeruje spadek popytu na chiński eksport. Zdaniem TYGODNIK-a, ten spadek eksportu ważniejszy, więc wydźwięk danych generalnie jednak negatywny. Na pocieszenie – z publikowanych danych Bloomberg.com wynikało, że na analizowanych trzech sesjach giełdowych zagraniczne fundusze zainwestowały w chińskie akcje na giełdach kontynentalnych (Shanghai, Shenzen) ponad 15 mld yuanów (2,1 mld USD), „wracając” do kupna po wcześniejszych olbrzymich wyprzedażach (według tego źródła w trzy miesiące – do końca października - fundusze te sprzedały akcje za 172 mld juanów…). Trochę tych zwrotów akcji, dobrych i złych sygnałów - z Chin już mieliśmy, więc warto czujnie i ostrożnie obserwować te rynki.    

Tymczasem najbliższe nam geograficznie i biznesowo Niemcy kontynuują pokazywanie słabości – tym razem przez pryzmat niedawno opublikowanych danych o produkcji przemysłowej we wrześniu. Ta spadła – zarówno m/m jak r/r i w obu przypadkach statystyka ta była wyraźnie słabsza od oczekiwań. Niemiecki rynek akcji mierzony indeksem DAX spadał od sierpnia br – można zażartować, że inwestorzy dostrzegli problemy niemieckiej gospodarki z dużym opóźnieniem bo pierwszych siedem miesięcy było per saldo aż zaskakująco bardzo udane. 

Inflacja producencka – PPI – w strefie euro – co prawda leciutko wzrosła m/m, ale wskaźnik roczny spadł do -12,4% (podkreślamy – minus, mowa o deflacji). A rok temu przekraczał +30%. To podkreśla dwa zjawiska – mocny trend dezinflacyjny, ale – i to chyba przede wszystkim – naprawdę duże kłopoty przemysłu europejskiego (źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/17812983/4-07112023-APEN.pdf/52546e1e-5051-75d0-6773-164395cdc0b0).

Roczne (tu: zanualizowane) koszty płatności odsetkowych amerykańskiego długu rządowego przekroczyły BILION (ang. trillion) DOLARÓW – podał Bloomberg.com (źródło: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-07/us-debt-bill-rockets-past-a-cool-1-trillion-a-year?srnd=markets-vp#xj4y7vzkg).  Według tych danych, koszty te PODWOIŁY się w 19 miesięcy. Nie trzeba zbyt żmudnych analiz, żeby postawić tezę, że to efekt nałożenia dwóch galopujących w tym samym czasie zjawisk: wzrostu zadłużenia i skokowego wzrostu kosztów jego obsługi jako konsekwencji wzrostu stóp procentowych i rentowności obligacji. Tak więc oczywistym jest, że spadkiem stóp w USA – w przyszłym roku -  i rentowności zainteresowany żywo jest także rząd federalny USA. Niedawno rynek pozytywnie reagował na nieco mniejsze niż oczekiwano tempo wzrostu planowanych emisji (aukcji) obligacji amerykańskich. Podane przez Bloomberga dane przypominają jednak, jak kosmiczna jest skala wyzwań amerykańskiego budżetu. Skala gospodarki USA jest także olbrzymia, ale jednak można odnieść wrażenie, że z biegiem lat, z zarządzaniem amerykańskimi finansami publicznymi jest coraz gorzej.    

Obserwowane niedawno wzrosty na amerykańskim rynku akcji to tylko „rajd” (rally) w bessie – uważa Michael Wilson, strateg banku Morgan Stanley. Jego zdaniem, wzrosty nie mają wsparcia ani technicznego ani fundamentalnego. Oceny analityków się pogarszają, dane makro słabną (źródło: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-06/morgan-stanley-s-wilson-warns-stock-gains-are-bear-market-rally#xj4y7vzkg). Niezależnie od Wilsona, od siebie dodajmy, że wyniki spółek amerykańskich za trzeci kwartał były przeważnie dobre lub bardzo dobre, ale cieniem są pytania o prognozy na przyszłość. Zwłaszcza, że kiedyś, w końcu, te wysokie amerykańskie stopy procentowe zaczną działać (np. przez konieczność rolowania długu sprzedawanego wcześniej przy niemal zerowych stopach i refinansowania spółek przy skokowo wyższych kosztach – a to perspektywa najbliższych lat dla wielu firm).    

Możliwa jest przerwa w obniżkach – zauważaliśmy w TYGODNIKU 5 października 2023, pisząc o stopach procentowych Narodowego Banku Polskiego. I tak się faktycznie stało. Rada Polityki Pieniężnej, na posiedzeniu 7- 8 listopada, utrzymała stopy bez zmian (główna to nadal 5,75%). Przerwy nie ma za to w cyklu wydawniczym TYGODNIK-a. Zatem – do następnego tygodnia!

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA!
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.