Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 02.11.2023 r.

Pekao Tygodnik 02.11.2023 r.

Komentarze

Amerykański bank centralny ponownie pokazał „kto tu rządzi”. Utrzymał stopy na wysokim poziomie, ale już sam łagodniejszy ton wypowiedzi mocno wpłynął na rynki. O tym – w naszym Tygodniku.

Pobierz

Amerykański bank centralny ponownie pokazał „kto tu rządzi”. Utrzymał stopy na wysokim poziomie, ale  już sam łagodniejszy ton wypowiedzi mocno wpłynął na rynki. O tym – w naszym Tygodniku.

Z rynkiem kapitałowym, w bardzo różnym charakterze, niżej podpisany związany jest już niemal trzy dekady. Jedno na rynkach pozostaje niezmienne – zwykle to Amerykanie rządzą. A dokładnie – amerykański bank centralny. Wiele lat temu i to przez kilkadziesiąt lat ikoniczną postacią był Alan Greenspan, szef Fedu od 1987 do 2006 r. Słynął ze specyficznego  formułowania opinii a analitycy doktoryzowali się w dociekaniach, co też ów poeta miał na myśli… Ale także wypowiedzi kolejnych prezesów Fed, choć zapewne nie tak charakterystycznych jak Greenspan, były śledzone i rozbierane na części pierwsze. Tak by wyprzedzić konkurencję i trafniej odczytać faktyczne plany najpotężniejszego banku centralnego na świecie. Identycznie jest także w czasach obecnego szefa Fedu – Powella. Dowodem jest napięcie, z jakim oczekiwane są jego kolejne wypowiedzi publiczne. W czasie gdy Polacy odwiedzali cmentarze, we Wszystkich Świętych, cały świat uważnie czytał nie tylko komunikat po kolejnym decyzyjnym posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku (Federal Open Market Committee), ale i słuchał co na konferencji prasowej ma pod powiedzenia prezes Fedu. Komentarze bowiem były tym razem ważniejsze od samej decyzji. Ale po kolei…

Komitet Otwartego Rynku Fed, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymał stopy bez zmian (komunikat: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20231101a1.pdf ) Sam komunikat był dość lakoniczny, więcej Powell powiedział na konferencji. I tu warto odnotować dwa wątki – już wcześniej przewijający się temat „obserwowania” rentowności obligacji rządowych (który to – wysoki - poziom de facto jest jednym z czynników zwiększających faktyczną restrykcyjność polityki pieniężnej) oraz filozoficzno – ekonomiczną konstatację, że droga do trwale niskiej inflacji jest jeszcze daleka. Uwagę zwracało też wyraźne zastrzeżenie, że Fed nie rozmawia o obniżkach (czytaj: o faktycznym pivocie, rozumianym jako przejście do obniżek) oraz uwaga, że do trwałego obniżenia inflacji konieczne może być de facto schłodzenie gospodarki.

Jak powiedzieliśmy – rynek słuchał uważnie. I reagował od razu. Można było odnieść wrażenie, że inwestorzy odebrali opinie Fed jako potwierdzenie nadziei, że to już koniec podwyżek. Bloomberg.com opisał to nawet jako „dovish pivot”, czyli w wolnym tłumaczeniu - „gołębi zwrot”, przy czym zapewne tu bardziej chodziło o „licencia poetica” https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-01/powell-hints-fed-is-done-with-hikes-in-pivot-cheered-by-markets?srnd=premium-europe.

Patrząc przez pryzmat rynku amerykańskich obligacji rządowych, łagodniejsza narracja Powella i ponowne zwracanie uwagi na rentowności obligacji przyniosły ulgę. Na dodatek, Departament Skarbu USA poinformował o planach sprzedaży obligacji na aukcjach – i tu też pozytywnie przyjęta była mniejsza od oczekiwań, choć przecież i tak ogromna, skala zwiększania podaży tych papierów. Obie te sprawy sprowokowały większy popyt, wzrost cen i spadek rentowności tych papierów – rentowność 10 lat spadła do ok. 4,71%, 2 lata do ok. 4,95% a 30 lat do ok. 4,90% (dane: Bloomberg.com).

Impuls z rynku amerykańskiego poszedł w świat i dość szybko zobaczyliśmy spadki rentowności obligacji – od Azji do Europy. W strefie euro zapewne pomogły także nieco wcześniejsze dane pokazujące kolejny spadek inflacji.

Przy okazji wspomnijmy także, że i w Polsce, według tzw. szybkiego odczytu za październik, wskaźnik roczny inflacji CPI spadł - do 6,5% (komunikat GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/szybki-szacunek-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-pazdzierniku-2023-roku,21,16.html). W efekcie, w Zaduszki, niemieckie rządowe obligacje (zwane na rynku Bundami) 10-letnie handlowane były z rentownością ok. 2,70%, brytyjskie papiery rządowe (tzw. Gilty) 10-letnie z rentownością ok. 4,39% a polskie 10-letnie obligacje skarbowe – 5,55%.

Pozytywnie na Fed i spadki rentowności obligacji zdążył - w świąteczną środę wieczorem naszego czasu - zareagować amerykański rynek akcji. Później w nocy w górę poszły także indeksy azjatyckie (poza chińskimi „kontynentalnymi” giełdami). Wszystko to, nawet przy mało inspirujących odczytach finalnych ankietowych wskaźników PMI dla przemysłu w Europie (strefa euro: 43,1, Niemcy: 40,8; Polska: 44,5), dało pozytywnego lekkiego kopa w górę indeksom rynków akcji w Europie. Trochę z tyłu została tym razem Warszawa (ale pamiętajmy, że mieliśmy już wcześniej mocniejsze od innych zachowania). Oczywiście, nastroje dalekie są od szampańskich, bo sytuacja gospodarcza w Europie pozostawała na razie bardzo słaba, a ryzyka geopolityczne wiszą nad nami wszystkimi niczym ciemne chmury. Ale opisane wydarzenia pokazały ponownie, jak wielką wagę rynki przywiązują do amerykańskiego banku centralnego. Niezależnie, czy szefem był ikoniczny Greenspan, czy Bernanke, Yellen, czy Powell... A co dalej? O tym – w kolejnych wydaniach naszego TYGODNIKA! Zapraszamy do lektury i słuchania!

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA!
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.