Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  01.06.2021 r.

Pekao Tygodnik 01.06.2021 r.

Komentarze

W Tygodniku: zahaczamy o zgrzyty w komunikacji pomiędzy rynkiem a NBP, niejasne dalsze losy polskiego QE, kolejne ambitne plany wydatkowe Białego Domu i nasz pomysł na unikanie ryzyka politycznego inwestując w akcje.

Pobierz

Kiedy już zaczęły stygnąć emocje po przecenie polskich instrumentów dłużnych, to oliwy do ognia dolał Narodowy Bank Polski (NBP). I to nie słowami, lecz czynami. W ubiegłym tygodniu odbyła się aukcja skupu obligacji w ramach polskiego programu skupu aktywów (czyli polskiego QE). Zapowiedziany skup miał objąć maksymalnie 5 mld zł. różnych papierów dłużnych. Zgodnie z dotychczasową praktyką NBP podał w dniu aukcji z rana dokładną listę serii obligacji, które skupi. Jakież było zaskoczenie rynku, gdy na aukcji NBP nie odkupił żadnych obligacji, zostawiając ponad 4 mld zł. niezaspokojonej podaży. Skup objął tylko bony skarbowe o wartości 2 mld zł. Można by powiedzieć: „czy aż taką różnicę robi 3 mld zł. w porównaniu do tych setek miliardów z ostatnich miesięcy?”. Nie chodzi jednak o kwotę, ale o komunikację banku centralnego z rynkiem. Pomijając samo zamieszanie oraz brak jasnego wytłumaczenia zaistniałej sytuacji ważnym sygnałem dla rynku jest to, że deklaracje NBP o kontynuowaniu skupu aktywów należy jednak traktować z ostrożnością. Większość inwestorów zagranicznych oraz liczne krajowe biura analityków ekonomicznych, w tym nasze bankowe Pekao, określiły obecną sytuację mianem „tapera niespodzianki” [z ang, czyt „tejper”], czyli niezapowiedzianego ograniczania rozmiaru programu skupu aktywów. Uwagę zwraca też fakt, że zamiast 2 aukcji na miesiąc, NBP planuje obecnie tylko jedną (najbliższa 16 czerwca), a drugą na zasadzie „zobaczymy jaka będzie sytuacja”. Nieoczekiwane zmiany parametrów polskiego QE podgrzewają dyskusję o tym, czy przypadkiem nie jest to zwiastun rychłych podwyżek stóp procentowych w naszym kraju. My jednak w to nie wierzymy i dalej stoimy na stanowisku, że po pierwsze są bardzo małe szanse na podwyżkę w tym roku, a po drugie wyższe stopy są już w dużej mierze zdyskontowane w cenach polskich obligacji skarbowych. Może okazać się, że NBP będzie używać programu QE wybiórczo wtedy, gdy ceny obligacji spadną poniżej jakiegoś ustalonego poziomu, będącego tajemnicą dla rynku. Pola do skupu aktywów NBP ma wg nas dużo, zważywszy na umacniającą się ostatnio polską walutę na tle EUR i USD. Dodatkowo uważamy, że potencjał na rynku obligacji tkwi w dwóch czynnikach. Jeden – wyczerpanie się narracji inflacyjnej (czego widzimy pierwsze jaskółki). Dwa – powrót większej aktywności zakupowej ze strony krajowych banków, które w NBP utrzymują obecnie około 200 mld zł. nadpłynności. W mocy pozostają nasze niedawne komentarze do rynku obligacji, do których linki dla Państwa wygody zamieszczamy w transkrypcji tego Tygodnika:
Pekao Focus – „Cierpliwość potrzebna również na rynku długu”
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-focus-14-05-2021-r 
„Ocena sytuacji na rynku obligacji skarbowych”
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/ocena-sytuacji-na-rynku-obligacji-skarbowych
„Perspektywy funduszy dłużnych krótkoterminowych”
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/perspektywy-funduszy-dluznych-krotkoterminowych

Z zagranicznych wydarzeń warto przytoczyć ambicje Białego Domu by wprowadzić plany kolejnych wydatków rządowych opiewających na kolejne 6000 miliardów dolarów.1  Jednocześnie Prezydent Biden nakłania korporacje do podnoszenia wynagrodzeń. Waszyngtońska administracja największej gospodarki świata zdaje sobie chyba sprawę, że ich propozycje od razu zderzą się z coraz głośniejszą krytyką odnośnie rosnącej inflacji. Pewnie właśnie dlatego Sekretarz Skarbu Janet Yellen podkreśla, że wysoka inflacja jest przejściowa. W tym kontekście nie dziwi też, że sam Prezydent sugeruje, że ręcznie sterując spróbuje udrożnić dostawy brakujących materiałów. Dodatkowo Biden broni wyższych płac powołując się na rozdźwięk pomiędzy zarobkami pracowników, a rekordowymi wynikami korporacji. Wszystko to pachnie według nas dłużej utrzymującym się inflacyjnym środowiskiem oraz redystrybucją dochodów. W takim otoczeniu pod ostrzałem mogą znaleźć się marże amerykańskich spółek. Jak wiemy, to właśnie amerykańscy giganci dominują nie tylko w tamtejszych indeksach giełdowych, ale także w światowych. W najszerszym spojrzeniu na globalne rynki akcyjne, czyli używając indeksu MSCI World ACWI All-cap reprezentującego ok. 99% spółek ze świata, szybko zauważymy, że amerykańskie walory ważą 57%. Obawiamy się, że benchmarkowe, pasywne, indeksowe podejście do rynku w dzisiejszych warunkach naraża inwestorów mocno na wspomniane powyżej ryzyka polityczne – wyższe podatki, spadek marży firm, obieranie gigantów technologicznych na celownik itd. Stąd preferujemy podejście niebenchmarkowe, które choć nie pozwala uniknąć ryzyka rynku akcji, to jednak pozwala ostrożniej wybierać na jakie rodzaje tego ryzyka chcemy być narażeni. Podejście niebenchmarkowe stosujemy choćby w ramach realizowanej strategii w #PekaoBazowy15Dywidendowy, #PekaoKompas, #PekaoMegatrendy oraz #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja.

Krótki ten dzisiejszy Tygodnik. Ale w końcu mamy dzień dziecka i jako jeden z relatywnie niewielu krajów możemy cieszyć się nim w słonecznym czerwcu. Większość narodów obchodzi Powszechny Dzień Dziecka w dniu 20 listopada. Korzystajmy więc. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu wspaniałego czasu z Waszymi pociechami, przyjemności pielęgnowania swojego wewnętrznego dziecka i cóż…pora na boisko!

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#RotacjaSektorowa 
  Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy. 

#WielobiegunowyŚwiat
#   Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału. 
 
#WyborczaPolaryzacja
#   Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie. 

#Drukujemy&Wydajemy
  Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultratanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

1 https://www.ft.com/content/fc6aca11-3eae-4a35-bcdf-f26dd7f52cf7

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.