Materiał reklamowy
Ocena sytuacji na rynku obligacji skarbowych.

Ocena sytuacji na rynku obligacji skarbowych.

Wideo

Spadki cen obligacji skarbowych - korekta czy już bessa?

Czy rozwiązania obligacyjne mogą generować dodatnie stopy zwrotu w okresach podwyżek stóp procentowych?

Wywiad z dnia 14.05.2021

Spadki cen obligacji skarbowych – korekta czy już bessa?

Dariusz Kędziora, CFA: Na pewno nie wieściłbym tutaj początku bessy. Można mówić tutaj o krótkoterminowym cyklu wzrostu rentowności, czyli spadku cen obligacji. Obserwujemy to od początku roku. Jest to fenomen globalny. Nie dotyczy to tylko Polski, czy naszego regionu. Obserwujemy to wszędzie na świecie. Podyktowane jest to głównie ożywieniem gospodarczym i wyższymi oczekiwaniami inflacyjnymi, a co za tym idzie oczekiwaniami podwyżek stóp procentowych przez banki centralne.

Gospodarki się otwierają, będzie szereg krótkoterminowych czynników, które wpływają na wyższe odczyty inflacyjne. To są czynniki techniczne związane z otwieraniem się gospodarek. To są czynniki związane z efektami bazowymi. Warto pamiętać, gdzie np. były ceny ropy naftowej rok temu, kiedy dyskutowaliśmy dlaczego są na ujemnych poziomach. Są to również pewne problemy z dostawami, z tymi czynnikami podażowymi w gospodarce. Więc wszystko to wpływa na wyższe ceny przejściowo, ponieważ nie należy zapominać o tych czynnikach strukturalnych, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnią dekadę. Właściwie przez ostatnią dekadę wszędzie na świecie zmagaliśmy się z niską inflacją, z niskim wzrostem gospodarczym.

Wydaje nam się, że w tym roku jak najbardziej gospodarka ma prawo odbić się i to odbić się solidnie, te ceny pewnie będą wyższe, ta inflacja się znormalizuje, ale mówimy tutaj o normalizacji inflacji na poziomach zbliżonych do celów banków centralnych. Nie mówimy tutaj, albo przynajmniej my tego nie zakładamy, że ta inflacja wymknie się spod kontroli, a banki centralne nie będą sobie w stanie z tym poradzić. Więc to co obserwujemy teraz, to jest pewien moment przegięcia, przesilenia i wydaje nam się, że to możliwe, że w drugim kwartale będziemy obserwowali szczyty odczytów inflacyjnych i szczyty największego optymizmu, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w tym roku.

Ten optymizm oczywiście negatywnie wpływa na wycenę obligacji. Jednak należy pamiętać, że w tym momencie kreślimy bardzo optymistyczny, bardzo pozytywny scenariusz rozwoju wypadków. Ten scenariusz nie musi się takim zrealizować. Więc obligacje zawsze będą zapewniały pewne ubezpieczenie przed jakąś negatywną niespodzianką. I takie ubezpieczenie w swoim portfelu inwestycyjnym na pewno warto mieć.

A co więcej, ta wyprzedaż obligacji, którą obserwujemy już od początku roku spowodowała, że rentowności są już w średnim i długim horyzoncie na atrakcyjnych poziomach. Co więcej, nie spodziewamy się, że banki centralne będą panicznie przystępowały do podwyżek stóp procentowych. Może część banków centralnych zdecyduje się na tę podwyżkę stóp procentowych. Część pewnie będzie zwlekała jak najdłużej, jak najbardziej możliwe. Więc do tych podwyżek szybko nie dojdzie i pozwoli to inwestorom posiadającym obligacje realizować tę rentowność, która już jest wbudowana w te instrumenty.

Czy rozwiązania obligacyjne mogą generować dodatnie stopy zwrotu w okresach podwyżek stóp procentowych?

Dariusz Kędziora, CFA: Tak, jak najbardziej. Warto pamiętać, tutaj oddzielić oczekiwania inwestorów, od tego co się realnie dzieje. Oczekiwania inwestorów przeważnie wyprzedzają to co się realnie dzieje w gospodarce, czy to do czego dochodzi, do jakichś decyzji, jakie decyzje podejmują banki centralne. Fakt, że już teraz inwestorzy wyceniają bardzo szybkie i dalekosiężne podwyżki stóp procentowych - na niektórych rynkach oczywiście, nie na wszystkich - może powodować to, że w momencie kiedy już będziemy mieli te podwyżki stóp procentowych, ceny obligacji, szczególnie tych długoterminowych, będą rosły. Więc pozwoli to inwestorom zarobić na obligacjach nawet w warunkach podwyżek stóp procentowych.

Należy tutaj pamiętać, że co liczy się dla inwestorów obligacyjnych, to jest to żeby mieć przekonanie, że bank centralny panuje nad sytuacją. Czyli te same podwyżki stóp procentowych nie są negatywnym wydarzeniem. To jest wydarzenie, które pokazuje inwestorom, że bank centralny panuje nad długoterminową inflacją i to jest dla nas jako inwestorów najważniejsze na rynku. W tym momencie nie mamy powodów sądzić, że ta inflacja wymyka się spod kontroli. Tak jak mówiłem wcześniej, są czynniki strukturalne, które pewnie będą w długim horyzoncie oddziaływały na normalizację inflacji, jej spadek do długoterminowych średnich. Jest scenariusz, że ta inflacja się wymyka spod kontroli. To jest jakiś scenariusz mało prawdopodobny. Oczywiście stanowi to ryzyko dla nas inwestorów na rynku obligacji. Aczkolwiek w tym momencie nie jest to absolutnie nasz scenariusz bazowy.

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.