Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pekao Obligacji i Dochodu - subfundusz Pekao Funduszy Globalnych SFIO


UWAGA! Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu (wcześniej Pioneer Obligacji i Dochodu) został wyróżniony „piątką” – najwyższą oceną, w 36-miesięcznym rankingu przygotowanym przez Analizy Online.
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Udany debiut w rankingu – te fundusze wypadły najlepiej” z dn. 21.08.2017.


Korzyści
dostęp do zróżnicowanych typów obligacji za pośrednictwem funduszy zagranicznycho charakterze dłużnym, w szczególności Amundi Funds II, w tym do obligacji wysokodochodowych (ang. high-yield bonds) z wielu regionów świata, emitowanych przez podmioty działające w różnych branżach;
szansa na osiągnięcie wyższych zysków w porównaniu do klasycznych funduszy obligacji skarbowych, przy umiarkowanym poziomie ryzyka;
elastyczna polityka inwestycyjna pozwala zarządzającemu optymalnie dostosowywać skład portfela do aktualnej sytuacji w różnych segmentach rynku instrumentów dłużnych;
możliwość otrzymywania bieżącego dochodu z inwestycji poprzez odkupywanie części jednostek uczestnictwa co pół roku (Okresy Płatnicze), przy czym wartość odkupywanych jednostek uzależniona jest od wyników subfunduszu;
przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Funduszy Globalnych SFIO, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• poszukują inwestycji o wyższym potencjale zysku niż klasyczne fundusze obligacji skarbowych;
• chcą uczestniczyć w dochodach z rynku długu emitentów z różnych krajów świata;
• akceptują umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z tego, że do 100% aktywów subfunduszu może być inwestowane w zagraniczne fundusze obligacyjne oraz są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji;
• chcą uzyskiwać bieżący dochód z inwestycji (pod warunkiem złożenia odpowiedniej dyspozycji);
• zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 2 lat.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• wchodzi w skład funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO
• data pierwszej wyceny j.u.: 9.07.2014 r.
• zarządzający subfunduszem: Karol Ciuk
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 500 PLN

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pekao Obligacji i Dochodu jest subfunduszem obligacyjnym;
• subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym:
1) dających ekspozycję na następujące segmenty rynków obligacji: obligacje korporacyjne wysokodochodowe – europejskie, globalne, amerykańskie, z rynków wschodzących; obligacje korporacyjne z rynków wschodzących; obligacje rządowe krajów z rynków wschodzących – denominowane w USD, denominowane w walutach lokalnych;
2) o elastycznej polityce inwestycyjnej, mogących lokować aktywa na globalnych rynkach obligacji różnego typu, o zróżnicowanym poziomie ryzyka kredytowego i stopy procentowej;
• dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe;
• subfundusz lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 30.06.2018 roku)
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)


Informacja prawna

Od 19 lutego 2018 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Obligacji i Dochodu (poprzednio: Pioneer Obligacji i Dochodu).

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji. Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.