Pekao Investment Management S.A.

Pekao Investment Management S.A.

W dniu 15 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy Pioneer Pekao TFI S.A. na Pekao TFI S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A. na Pekao Investment Management S.A.

Od dnia 1 października 2016 r. zarządzanie aktywami funduszy, którymi dotychczas zarządzał Pioneer Pekao Investment Management S.A., odbywa się bezpośrednio w Pioneer Pekao TFI S.A. - obecnie Pekao TFI S.A. Jednocześnie 1 października 2016 r. usługa zarządzania portfelami instrumentów finansowych została przeniesiona do Pioneer Pekao TFI S.A. - obecnie Pekao TFI S.A.

Do 30 września 2016 r. Pioneer Pekao Investment Management S.A. zarządzała aktywami funduszy Pioneer oraz świadczyła usługę zarządzania portfelami instrumentów finansowych.

Zarząd Pekao Investment Management S.A.

Michał Walęczak

Michał Walęczak

Prezes Zarządu Pekao Investment Management S.A. 

Menedżer z trzydziestoletnim stażem w polskich i europejskich instytucjach finansowych. Doświadczenie w bankowości korporacyjnej oraz w bankowości prywatnej. 

W latach 1992-96 pracował w Banku Amerykańskim w Polsce S.A. w obszarze kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 1996-2002 związany z grupą ABN Amro w Polsce i w centrali w Amsterdamie, gdzie odpowiadał za relacje z międzynarodowymi firmami oraz instytucjami finansowymi. W latach 2002-2007 kierował Obszarem Dużych Firm w Banku BPH S.A. W latach 2007-2016 pracował w Banku Pekao S.A. odpowiadając kolejno za Departament Dużych Firm a następnie za Pion Bankowości Prywatnej. Od 2018 do 2020 roku zatrudniony w UniCredit S.p.A. w Wiedniu z odpowiedzialnością za relacje z kluczowymi przedsiębiorstwami z Polski oraz projekty strategiczne. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju oraz COO Pionu Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych w Banku Pekao S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Handlu Wewnętrznego oraz na Wydziale Finansów i Bankowości. 

Mariusz Kiełczykowski

Mariusz Kiełczykowski

Wiceprezes Zarządu Pekao Investment Management S.A.

Manager z blisko 15-letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Od 2007 roku związany zawodowo z Grupą Pekao. 

W latach 2007 – 2016 pełnił różne funkcje kierownicze w Pionie Bankowości Detalicznej, będąc odpowiedzialnym za główne segmenty biznesowe: MASS, Premium, SME. W roku 2016 rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim Pekao na stanowisku Dyrektora Regionu. W latach 2017 – 2019 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego, będąc odpowiedzialnym za podniesienie efektywności sieci sprzedaży w Polsce, jej optymalizację kosztową oraz realizację celów budżetowych i strategicznych w spółce CDM Pekao. Aktywnie uczestniczył w projekcie połączenia podmiotów maklerskich w Grupie Pekao, a następnie objął stanowisko Dyrektora Biura Dystrybucji Usług Maklerskich w Pionie Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych w Banku Pekao, nadzorując biznesowo i operacyjnie sieć sprzedaży pełnozakresowych PUM. Posiada kompetencje do zarządzania dużymi zespołami o rozproszonej strukturze oraz relacjami z klientami. Od 2016 roku współpracuje z kilkunastoma Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (rynek polski i zagraniczny) w ramach kompleksowej oferty Biura Maklerskiego Pekao.

Posiada dyplom studiów wyższych uzyskany na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 roku uzyskał tytuł Executive MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również szereg polskich i zagranicznych szkoleń w ramach Grupy Unicredit z zakresu ryzyka operacyjnego i kredytowego, rynków kapitałowych, zabezpieczania transakcji oraz ukończył kurs Rachunkowość finansowa i zarządcza organizowany przez Francuski Instytut Gospodarki Polska.

Komunikacja z akcjonariuszem

W tym miejscu publikowane są przewidziane prawem informacje dla akcjonariusza Pekao Investment Management S.A.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (30.09.2020 r.)

Zarząd Spółki Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) (dalej jako „Ustawa”), wzywa akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj.: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa. Zgodnie z art. 16 ust. 3 Ustawy, złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 r.