Pekao Investment Management S.A.

Pekao Investment Management S.A.

W dniu 15 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy Pioneer Pekao TFI S.A. na Pekao TFI S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A. na Pekao Investment Management S.A.

Od dnia 1 października 2016 r. zarządzanie aktywami funduszy, którymi dotychczas zarządzał Pioneer Pekao Investment Management S.A., odbywa się bezpośrednio w Pioneer Pekao TFI S.A. - obecnie Pekao TFI S.A. Jednocześnie 1 października 2016 r. usługa zarządzania portfelami instrumentów finansowych została przeniesiona do Pioneer Pekao TFI S.A. - obecnie Pekao TFI S.A.

Do 30 września 2016 r. Pioneer Pekao Investment Management S.A. zarządzała aktywami funduszy Pioneer oraz świadczyła usługę zarządzania portfelami instrumentów finansowych.

Zarząd Pekao Investment Management S.A.

Sławomir Olszewski

Sławomir Olszewski

Prezes Zarządu Pekao Investment Management S.A. 

Posiada blisko 15-letnie doświadczenie na rynku finansowym, które zdobył pracując w wiodących instytucjach finansowych w Polsce w obszarach związanych z dystrybucją, nadzorem i kreowaniem produktów inwestycyjnych.

Swoją karierą zawodową rozpoczął w Banku BPH S.A. na stanowiskach specjalistycznych w obszarze sprzedaży, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór nad procesem dystrybucji funduszy inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych.

Od 2007 roku związany z Grupą Pekao, gdzie kolejno pełnił funkcję Kierownika Zespołu Produktów Strukturyzowanych, Dyrektora Biura Produktów Inwestycyjnych i Usług Maklerskich oraz Dyrektora Biura Zarządzania Produktami Inwestycyjnymi w ramach różnych Departamentów Banku. W zakresie jego odpowiedzialności znajdował się m.in. całokształt zagadnień związanych z dystrybucją funduszy inwestycyjnych i programów emerytalno-oszczędnościowych Pekao TFI, rozwój systemów transakcyjno-sprzedażowych oraz usług doradczych. Odpowiadał za wiele projektów dotyczących obszaru asset management (w tym realizowanych w ramach Grupy Unicredit) w zakresie rozwoju biznesu, procesów oraz regulacji, a także brał udział licznych transakcjach M&A w obszarze zarządzania aktywami. W latach 2017 – 2019 zasiadał w Radzie Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., gdzie zajmował się nadzorem nad działalnością maklerską.

Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał tytuł magistra (Stosunki Międzynarodowe) oraz absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość.
 

Piotr Kozłowski

Piotr Kozłowski

Wiceprezes Zarządu Pekao Investment Management S.A.

Ukończył Wydział Finansów i Statystyki oraz podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe w programie EMBA na Uniwersytecie Warszawskim. Z polskim sektorem finansowym i bankowym związany od ponad 20 lat.

Pracę rozpoczął w 1993 w Towarzystwie Konsultingowo-Agencyjnym Ubezpieczeń Kredytów CIFCO Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 1993-1995 kierował Zespołem ds. Księgowości i Sprawozdawczości w Oddziale Banku Zachodniego w Warszawie. W latach 1995-1996 pracował w Banku Wschodnio-Europejskim S.A. na stanowisku Naczelnika Wydziału Kredytów I i II Oddziału w Warszawie.

Od 1996 r. związany jest z Bankiem Pekao S.A. Pracę rozpoczął jako ekspert w Departamencie Obsługi Podmiotów Gospodarczych. W kolejnych latach zajmował stanowiska: Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw (1997-1998), Dyrektora Biura Rozwoju i Analiz (1998-2000), Dyrektora Wydziału Wsparcia i Budżetowania w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Międzynarodowej (2000-2001), Dyrektora Departamentu Planowania i Controllingu w Pionie Bankowości Indywidualnej (2002-2004). W latach 2004-2008, jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Pionie Bankowości Indywidualnej odpowiadał za realizację planów sprzedaży i wyniki Pionu. Od stycznia 2009 r. obejmuje stanowisko Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao. Był również członkiem wielu strategicznych Komitetów działających w Banku Pekao S.A.: Komitetu Kredytowego Zarządu Banku, Komitetu Kredytowego Departamentów Centrali Banku, Komitetu Zarządzania Bankiem Poprzez Centra Zysków, Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku (ALCO) i Zespołu Zadaniowego ds. Konsolidacji Banku. Jako przedstawiciel Banku Pekao S.A. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w organach statutowych spółek: Huta Aluminium Konin S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o., Polski Leasing Przemysłowy S.A., Pekao Faktoring Sp. z o.o., Leasing Fabryczny Sp. z o.o. oraz Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. W latach 2009 – 2018 Członek Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., gdzie nadzorował Pion Finansów, Pion Operacji oraz IT; w latach 2018 – 2019 Członek Rady Nadzorczej CDM Pekao S.A.

Aktywnie uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich, jako Członek Rady IDM.

Komunikacja z akcjonariuszem

W tym miejscu publikowane są przewidziane prawem informacje dla akcjonariusza Pekao Investment Management S.A.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (30.09.2020 r.)

Zarząd Spółki Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) (dalej jako „Ustawa”), wzywa akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj.: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Zgodnie z art. 16 ust. 3 Ustawy, złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 r.