Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 18.01.2024 r.

Pekao Tygodnik 18.01.2024 r.

Komentarze

Perspektywy rynkowe na pierwsze półrocze 2024, to temat tego wydania Tygodnika!

Pobierz

Co, naszym zdaniem, może wydarzyć się w gospodarce i na rynkach w tym rozpoczętym właśnie pierwszym półroczu? Co z inflacją i stopami procentowymi? Jakie szanse i ryzyka widzimy dla obligacji i akcji? Między innymi o tym piszemy w najnowszym raporcie analitycznym „Perspektywy rynkowe – na pierwsze półrocze 2024”. Jest on już dostępny na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.  A papierowa wersja tego naszego opracowania - już w drodze do placówek banku Pekao S.A. I dlatego to właśnie „Perspektywy rynkowe” są tematem tego wydania Tygodnika.  

Publikowane co pół roku „Perspektywy rynkowe” są przeglądem opinii zarządzających z Departamentu Zarządzania Aktywami Pekao TFI o tytułowych perspektywach - szansach i ryzykach – gospodarek na świecie i poszczególnych głównych klas aktywów (jak np. rządowe obligacje krótko - i długoterminowe, obligacje korporacyjne, akcje na rynkach światowych i akcje polskie). Jest to więc próba opisu naszego inwestycyjnego „house view” – pokazania opinii zespołu profesjonalistów. Bardzo wyraźnie jednak zastrzegamy, że nie jest to ani rekomendacja, ani forma doradztwa. My zarządzamy funduszami i portfelami, a decyzje o ich wyborze podejmują sami inwestorzy – klienci.

- „Zgodnie z naszymi założeniami, rok 2023 okazał się nieporównywalnie lepszy niż rok 2022. Bardzo silna dezinflacja i spadek rentowności pozwolił na realizację naszego taktycznego scenariusza na rynku polskich obligacji. Przyniosło to znaczące zyski w strategiach zarówno długo -, jak i krótkoterminowych. Natomiast, mimo przejściowego tąpnięcia na przełomie lata i jesieni, mocniejszy od oczekiwań był rynek akcji” – podsumowuje Jacek Babiński, wiceprezes zarządu Pekao TFI we wstępie naszego najnowszego raportu (nasze opracowanie dostępne na stronie internetowej www.pekaotfi.pl pod linkiem   https://pekaotfi.pl/uploads/media/default/0001/16/5297f261c31e73985cc21594252309afe9ae13b8.pdf).

Tradycyjnie – elementem naszego raportu jest m.in. inwestycyjny „rachunek sumienia” – w tym najnowszym opracowaniu rozliczenie naszych głównych pomysłów na niedawno zakończone drugie półrocze 2023 r. I tu cytat z poprzedniego raportu, sprzed pół roku: – „Patrząc na drugą połowę roku 2023, przede wszystkim podtrzymujemy pozytywne nastawienie do obligacji skarbowych. Liczymy bowiem na dalszy wyraźny spadek inflacji i perspektywę obniżenia stóp procentowych” – tak pisaliśmy w lipcowym wydaniu naszego raportu. No i – mówiąc wprost – wykorzystaliśmy wspomnianą okazję z nawiązką. Ale emocji przy tym nie brakowało. Rok 2023 był bowiem kolejnym, w którym dynamika wydarzeń na rynkach przerosła wszelkie scenariusze, prognozy i wyobrażenia. Dzięki trafnemu wyborowi strategii zarobiliśmy dla naszych klientów – inwestorów jeszcze więcej niż szacowaliśmy choćby i właśnie owe pół roku temu. Prognozowaliśmy bardzo dobry rok dla polskich obligacji, co wykorzystaliśmy z dużym sukcesem w naszych strategiach dłużnych. Można zażartować, że hossa na polskich obligacjach przerosła nawet nasze oczekiwania. Dzięki temu stopy zwrotu z części portfeli obligacji w roku 2023 sięgnęły kilkunastu procent. Niesamowite przyspieszenie, skądinąd oczekiwanych przez nas procesów, w końcowych miesiącach 2023 roku zadziałało jak dopalacz w rynkowym silniku odrzutowym. W efekcie, w połowie grudnia, rynek zrealizował sporą część scenariusza, o którym dyskutowaliśmy w kontekście… pierwszego półrocza 2024 r.

Patrząc na sytuację, w jaki kończyliśmy rok 2023 i zaczynaliśmy 2024 warto zwrócić uwagę na co najmniej kilka ważnych tematów:  

• banki centralne USA i strefy euro przez podwyższenie i utrzymanie wysokich stóp faktycznie przyczyniły się do mocnego stłumienia inflacji, ale złożyło się na to kilka istotnych procesów (w tym np. pochodne zaostrzania polityki pieniężnej, czyli wyhamowanie kredytu, tańsze surowce i słabsza aktywność w części gospodarek);

• kosztem tej operacji w strefie euro było bardzo bolesne wyhamowanie aktywności gospodarczej; sytuację komplikują tu zaskakujące problemy budżetowe Niemiec (wynikające jednak bardziej z pułapki regulacji niż z braku finansowania);

• zdumiewająco mocna była – do trzeciego kwartału włącznie – gospodarka amerykańska, która jednak jesienią zaczęła sygnalizować, że szczyt aktywności już za nami - szacunki i prognozy członków Fed z grudnia 2023 r. pokazały zresztą oczekiwania na ryzyko wyraźnego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego, co zresztą współgrało z „gołębim” zwrotem w narracji Fed; pytanie: czy spadki rentowności obligacji i oczekiwane w 2024 r. cięcia stóp wybronią gospodarkę USA przed jeszcze głębszym hamowaniem (i wcale niezerowym, w naszym odczuciu, ryzykiem nawet np. jakiejś krótkiej, płytkiej recesji);   

• nadal rozczarowywała gospodarka chińska, obciążona olbrzymimi problemami strukturalnymi i brakiem wyraźnych decyzji tamtejszych władz; 

• zgodnie z naszymi obawami, w lecie i jesienią 2023 r. obserwowaliśmy korektę na rynkach akcji, która jednak została zrekompensowana fenomenalnym listopadem i udanym grudniem. Rynki akcji były w przekroju całego roku znacznie mocniejsze niż oczekiwaliśmy. Świetnie zarobiły na tym nasze strategie akcyjne. Nie przestało nas to jednak dziwić i nie zmieniło naszego generalnie ostrożnego podejścia do globalnych rynków akcji. Tym bardziej, że…   

• …tym bardziej, że - bazując na naszym scenariuszu makroekonomicznym - jednocześnie eksploatowaliśmy z powodzeniem nasz główny „call” inwestycyjny. I tu znowu cytat z raportu sprzed pół roku: - „Wbrew bieżącym modom, nie zmieniamy jednak naszych głównych tez inwestycyjnych. W perspektywie drugiego półrocza, pozytywnie patrzymy na obligacje skarbowe, w tym także polskie” – deklarowaliśmy na przełomie czerwca i lipca 2023 r. I to był strzał w dziesiątkę. A nawet lepiej, bo skala hossy na obligacjach przerosła nasze oczekiwania.  

I tu – znowu istotny cytat – z naszego najnowszego raportu. -„Oczywiście cieszymy się z sukcesów inwestycyjnych roku 2023. Ale od razu zadajemy sobie przy tym pytanie, czy rynek nie przesadził z tempem dyskontowania niektórych scenariuszy? Czy np. listopadowy euforyczny wzrost indeksów rynków akcji i jednocześnie drożejące w szalonym tempie obligacje nie są sygnałem ostrzegawczym, że ktoś tu się myli w ocenie perspektyw roku 2024, a może i lat kolejnych? Czy dominujące na rynku założenie, że kluczowa gospodarka amerykańska wyjdzie obronną ręką ze spodziewanego osłabienia, nie jest zbyt optymistyczne? Szanse i ryzyka dla koniunktury – tej gospodarczej i tej rynkowej - to temat tego, nowego wydania „Perspektyw rynkowych” – pisze Jacek Babiński. A perspektywy te podsumowuje tak:

• W naszej ocenie okres relatywnie lepszego zachowania krajowych obligacji skarbowych dobiega już końca, a w pierwszych miesiącach roku 2024 możliwy jest także średnioterminowy dołek inflacji w Polsce. W perspektywie początku 2024 r. pozytywnie patrzymy zarówno na obligacje z krótkiego, jak i długiego końca polskiej krzywej rentowności, jednak w perspektywie całego 2024 roku wyraźnie preferujemy już krótki koniec.

• Jednocześnie odnotowujemy bardzo wyraźny wzrost atrakcyjności obligacji skarbowych z rynków bazowych (tzw. rynki „core”) np. amerykańskich czy niemieckich, które w roku 2024 preferujemy względem krajowych. Nadal ciekawym segmentem są według nas globalne obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym.

• Z uwagi na raczej kruche globalne makro, ostrożnie patrzymy na globalne rynki akcji, a większego potencjału upatrujemy na wybranych segmentach polskiej giełdy. Dlatego, przypominając o ryzykach globalnych (także tych geopolitycznych), przy lekko negatywnym nastawieniu do światowych rynków akcji, pozytywnie patrzymy na rynek akcji w Warszawie.

Jak wspomnieliśmy, cały raport „Perspektywy rynkowe na pierwsze półrocze 2024” jest już dostępny na stronie internetowej www.pekaotfi.pl pod linkiem https://pekaotfi.pl/uploads/media/default/0001/16/5297f261c31e73985cc21594252309afe9ae13b8.pdf . Zapraszamy do lektury i refleksji! A o inwestycjach – także w kolejnym wydaniu Tygodnika! 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.