Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 16.05.2024 r.

Pekao Tygodnik 16.05.2024 r.

Komentarze

W Tygodniku o ciekawych, nowych prognozach dla Europy i Polski!

Pobierz

Nowe prognozy, nowe nadzieje, ale i ryzyka. O najnowszych analizach Komisji Europejskiej m.in. dla polskiej gospodarki – w tym wydaniu Tygodnika. 

Nie dajmy się zwariować. Choć giełdowe życie kręci się ostatnimi czasy wokół tego, co zrobi lub czego nie zrobi Jerome Powell, to jednak nie tylko Fed decyduje o tym, jakie perspektywy mają rynki akcji – także ten w Polsce. Zabrzmi to może „staromodnie”, ale długoterminowo liczą się rzeczywiste fundamenty – to jest stan i perspektywy gospodarek oraz związany z tym potencjał zarabiania pieniędzy przez spółki. Dlatego w Tygodniku zwracamy uwagę także na ważniejsze prognozy makroekonomiczne uznanych instytucji. Tak się składa, że swoje nowe analizy – także dla Polski – przedstawiła właśnie Komisja Europejska. Sporo naprawdę ciekawych materiałów źródłowych zainteresowani znajdą w serwisie internetowym https://commission.europa.eu/index_en a my przyjrzymy się wybranym, najbardziej smakowitym kąskom z tego dość obszernego zbioru. Stamtąd pochodzą także prezentowane w naszym materiale cytaty.

- „Po okresie ogólnego ekonomicznego zastoju w 2023 r., wyższy, niż oczekiwano, wzrost gospodarczy na początku 2024 r. i utrzymujący się spadek inflacji stworzyły warunki do stopniowego zwiększania aktywności w okresie objętym prognozą” – czytamy w zaprezentowanych raptem parę dni temu materiałach Komisji Europejskiej. 

W tej wiosennej prognozie Komisji Europejskiej przewiduje się, że wzrost PKB w 2024 r. wyniesie 1,0 proc. w UE i 0,8 proc. w strefie euro. Jak czytamy, „prognozuje się, że w 2025 r. wzrost PKB przyspieszy, osiągając poziom 1,6 proc. w UE i 1,4 proc. w strefie euro”. 

Zgodnie z tymi nowymi prognozami, w UE inflacja mierzona za pomocą wskaźnika HICP prawdopodobnie obniży się z poziomu 6,4 proc. w 2023 r. do 2,7 proc. w 2024 r., a następnie do 2,2 proc. w 2025 r. Natomiast w strefie euro spodziewany jest jej spadek z 5,4 proc. w 2023 r. do 2,5 proc. w 2024 r. oraz do 2,1 proc. w 2025 r.

- „Dobrze radzi sobie również rynek pracy. Pomimo spowolnienia działalności gospodarka UE stworzyła w 2023 r. ponad 2 mln miejsc pracy. (…) W marcu 2024 r. stopa bezrobocia w UE osiągnęła rekordowo niski poziom 6,0 %” – czytamy we wspomnianych materiałach.  

Jak przypominają analitycy,  według wstępnych szacunków Eurostatu, w pierwszym kwartale 2024 r. PKB nieznacznie wzrósł – o 0,3 proc. zarówno w UE, jak i w strefie euro. – „Ożywienie to, odnotowane we wszystkich państwach członkowskich, wyznacza koniec przedłużającego się okresu stagnacji gospodarczej, który rozpoczął się w ostatnim kwartale 2022 r.” – pocieszają analitycy Komisji. 

Podobnie jak w Polsce, tak i w całej Europie, analitycy zakładają, że podporą koniunktury będziemy my - konsumenci. – „Oczekuje się, że wzrost aktywności gospodarczej w bieżącym i przyszłym roku będzie w dużej mierze napędzany przez rosnącą wciąż konsumpcję prywatną, ponieważ dalszy wzrost płac realnych i zatrudnienia przekłada się na wzrost realnych dochodów do dyspozycji” – czytamy w materiałach Komisji. Można zażartować, że – mimo tych nadziei na wydawanie pieniędzy, jest również szansa dla instytucji żyjących z ich oszczędzania i inwestowania. Oto bowiem, jak zauważa Komisja, „silna skłonność do oszczędzania jest jednak nadal czynnikiem częściowo hamującym konsumpcję prywatną”.

Nie wszędzie jednak jest tak wiosennie. W cytowanych tu materiałach Komisji znajdujemy np. uwagę że „obserwowane jest natomiast spowolnienie wzrostu inwestycji spowodowane negatywnym cyklem w budownictwie mieszkaniowym”. Tu, już od siebie, możemy dopowiedzieć, że nie trzeba być geniuszem analizy, by zauważyć, że – w otoczeniu bardzo wysokich stóp procentowych – trudno dziwić się, że inwestycje finansowane drogim kredytem nie kwitną…  

Oczywiście, ciesząc się z poprawy perspektyw makro na lata 2024 – 2025, musimy mieć świadomość, że  - niestety – cieniem na tych wszystkich nadziejach są olbrzymie ryzyka. Przyznają to wprost analitycy Komisji Europejskiej. –„W ostatnich miesiącach zwiększyła się jeszcze bardziej niepewność i wzrosło ryzyko pogorszenia perspektyw gospodarczych. Wynika to głównie z perspektyw przedłużającej się rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie oraz konfliktu na Bliskim Wschodzie” – czytamy w materiałach Komisji. 

Dla nas najbardziej interesujące są prognozy dla Polski. Cieszy to, że – podobnie jak inne renomowane instytucje i banki – także Komisja Europejska optymistycznie ocenia nasze szanse. – „Oczekuje się, że po gwałtownym spowolnieniu w 2023 r. wzrost gospodarczy w Polsce odbije się w 2024 r. dzięki silnej konsumpcji prywatnej, a także publicznej, podczas gdy saldo handlowe będzie hamować wzrost. Inwestycje będą miały pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy w 2024 r., mniejszy niż w 2023 r., ale przyspieszą w 2025 r. Prognozuje się, że inflacja zmniejszy się w 2024 i 2025 r., chociaż presja cenowa pozostanie wysoka w kontekście rosnącego popytu krajowego, rosnących kosztów pracy i stopniowego odmrażania cen energii. Inwestycje w obronność i wydatki socjalne opóźniają konsolidację fiskalną” – czytamy w materiałach. Z tą tezą o spadku inflacji w 2024 r. to pewnie byśmy podyskutowali, bo po wiosennym dołku ta nasza inflacja ewidentnie zaczęła odbijać w górę, ale oczywiście liczymy na umiarkowany zasięg tego odbicia i ponowny spadek w 2025.

Według nowych prognoz Komisji, polski realny PKB wzrośnie o 2,8%. – „Oczekuje się, że głównym motorem wzrostu będzie spożycie prywatne, wspierane przez szybko rosnące płace, dodatkowe rządowe wsparcie społeczne zwiększające dochód do dyspozycji, poprawę nastrojów konsumentów i zmniejszenie presji inflacyjnej. (…) Prognozuje się, że w 2025 r. realny PKB wzrośnie o 3,4%. Spożycie prywatne ma pozostać główną siłą napędową wzrostu w związku z przyspieszeniem inwestycji finansowanych przez UE, podczas gdy wzrost konsumpcji publicznej spowolni” – oceniają analitycy Komisji. 

To, co zaczyna – niestety – odróżniać te nowe prognozy dla Polski od tych sprzed lat to nowe akcenty, wynikające z zagrożenia wojennego. Sami doskonale zdajemy sobie sprawę, że wydatki na obronność będą coraz większe i stanowią już poważny temat do analizy zadłużenia. – „Oczekuje się, że inwestycje w obronność będą nadal rosły, odzwierciedlając napływające dostawy wcześniej zakupionego sprzętu wojskowego. Dług publiczny wyniósł 49,6 % PKB w 2023 r. Prognozuje się, że wzrośnie on do 53,7 % PKB w 2024 r. i osiągnie 57,7 % PKB w 2025 r. Wzrost długu publicznego wynika z wysokich deficytów i (…) zmiany długu związanych z harmonogramem inwestycji w obronność” – czytamy w cytowanych tu materiałach.

Pozostaje mieć nadzieję, że koniunktura w Europie poprawi się, a Polska będzie miała szansę pokazać bardziej żwawe tempo rozwoju. Bo to powinno docelowo pomóc także naszym spółkom, giełdzie i inwestującym w nie funduszom. Oczywiście pod warunkiem, że m.in. wspomniany tu, podejmowany przez nas, gigantyczny wysiłek wzmocnienia militarnego wystarczy do zachowania bezpieczeństwa. Bo ono jest oczywiście najważniejsze. Sęk w tym, że potrzebujemy szybszego rozwoju także po to, by móc sfinansować to wieloletnie wzmacnianie wojska. Dlatego mocno trzymajmy kciuki za nasze PKB. Nie tylko z racji inwestycji na naszej Giełdzie.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Komentarze zarządzających, nowe opracowania i materiał Rynki

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 
•    Materiał w formie pytań i odpowiedzi „Zmiany sposobu rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych niebędących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. W  przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno w PLN jak i w walutach obcych)  podstawą do naliczenia podatku od zysków kapitałowych jest kwota ustalona w PLN. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu USD, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo. Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji. 

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%, Pekao Dochodu USD do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych  może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.